Документ z0169-99, поточна редакція — Редакція від 22.04.2016, підстава - z0470-16

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО
СЕРЕДОВИЩА ТА ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 41 від 17.02.99 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
18 березня 1999 р.
vd990217 vn41 за N 169/3462

Про затвердження форми реєстрової карти об'єктів
утворення, оброблення та утилізації відходів та
Інструкції щодо її складання
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
екології та природних ресурсів
N 25 ( z0470-16 ) від 25.01.2016 }

На виконання п.2 постанови Кабінету Міністрів України від
31 серпня 1998 р. N 1360 ( 1360-98-п ) "Про затвердження Порядку
ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації
відходів" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форму реєстрової карти об'єктів утворення,
оброблення та утилізації відходів та Інструкцію щодо її складання
(додаються). 2. Начальнику Головного управління відходів та регулювання
екологічної безпеки Маторіну Є.М. забезпечити подання на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України наказу "Про
затвердження форми реєстрової карти об'єктів утворення, оброблення
та утилізації відходів та Інструкції щодо її складання". 3. Начальнику Головного управління відходів та регулювання
екологічної безпеки Маторіну Є.М. та Генеральному директору
Національного центру поводження з небезпечними відходами
Крайнову І.П. у 10-денний термін після державної реєстрації наказу
"Про затвердження форми реєстрової карти об'єктів утворення,
оброблення та утилізації відходів та Інструкції щодо її складання"
забезпечити тиражування його та надсилання Республіканському
комітету по охороні навколишнього середовища та природних ресурсів
Автономної Республіки Крим, Державним управлінням екобезпеки в
областях, містах Києві та Севастополі, Головній державній
екологічній інспекції. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Васильченка В.В.
Міністр В.Я.Шевчук
Затверджено
Наказ Міністерства охорони
навколишнього природного
середовища та ядерної
безпеки України 17.02.99
N 41
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 березня 1999 р.
за N 169/3462

Інструкція
щодо складання реєстрових карт об'єктів утворення,
оброблення та утилізації відходів
1. Загальні положення
1.1. Інструкція щодо складання реєстрових карт об'єктів
утворення, оброблення та утилізації відходів (далі - Інструкція)
розроблена Міністерством охорони навколишнього природного
середовища та ядерної безпеки України (далі - Мінекобезпеки)
відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від
31.08.98 N 1360 ( 1360-98-п ) "Про затвердження Порядку ведення
реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів"
(далі - Порядок) за погодженням з Міністерством охорони здоров'я,
Міністерством промислової політики, Міністерством праці та
соціальної політики, Державним комітетом у справах будівництва,
архітектури та житлової політики. 1.2. Реєстрова карта (додаток 1) об'єктів утворення,
оброблення та утилізації відходів складається з двох форм: форма 1 - реєстрова карта об'єкта утворення відходів (далі -
ОУВ); форма 2 - реєстрова карта об'єкта оброблення та утилізації
відходів (далі - ООУВ). 1.3. Реєстрові карти складають власники ОУВ та ООУВ
відповідно до цієї Інструкції. Дані реєстрових карт, після
затвердження їх і присвоєння реєстраційного номера, вносяться до
реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів. 1.4. Реєстрова карта складається за матеріалами
інвентаризації ОУВ чи ООУВ на підставі всього комплексу наявної
інформації, включаючи матеріали виробничої паспортизації відходів,
дані прибутково-видаткових документів, дані спеціальних робіт,
відомості спеціально уповноважених органів виконавчої влади у
сфері поводження з відходами. 1.5. За відсутності потрібних даних щодо ОУВ чи ООУВ власники
цих об'єктів здійснюють на вимогу місцевої державної адміністрації
потрібний обсяг досліджень чи робіт, достатній для заповнення
відповідної форми реєстрової карти. Обсяг і терміни проведення
відповідних робіт погоджуються з місцевою державною
адміністрацією, відповідальною за ведення реєстру об'єктів
утворення, оброблення та утилізації відходів. { Пункт 1.5 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства екології та природних ресурсів N 25 ( z0470-16 ) від
25.01.2016 }
1.6. Керівники ОУВ та ООУВ несуть відповідальність за
достовірність і повноту інформації, наведеної в реєстровій карті,
згідно з чинним законодавством. 1.7. При занесенні даних до реєстрових карт слід
використовувати такі реєстри та класифікатори:
ЄДРПОУ Єдиний державний реєстр підприємств і організацій
України
СПОДУ Система позначень органів державного управління
(для коду центральних органів виконавчої влади)
КОАТУУ Класифікатор об'єктів
адміністративно-територіального устрою України
КВЕД Класифікатор видів економічної діяльності
КВ ДК 005-96 Класифікатор відходів
КФВ Класифікатор форм власності
1.8. Кількісні дані про відходи наводяться в тоннах з трьома
десятковими знаками, а якщо облік ведеться в куб. метрах, то в
дужках паралельно наводяться дані в тоннах. Останні розраховуються
окремо за наявними даними щодо питомої густини відходів.
2. Титульний аркуш реєстрової карти об'єктів утворення,
оброблення та утилізації відходів
На титульному аркуші реєстрової карти (далі - РК)
зазначається назва об'єкта утворення відходів. На стадії
реєстрації на титульному аркуші проставляються номер і дата
реєстрації. Крім цього, на титульному аркуші РК розташовуються
погоджувальна відмітка органу Міністерства охорони здоров'я на
місці та відмітка про затвердження Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міськими
державними адміністраціями згідно з Порядком ведення реєстру, а
також підпис керівника об'єкта. Інформація в РК ОУВ згрупована в розділах I-III, а в РК
ООУВ - у розділах I, II. Кожний розділ починається з нового аркуша
й підписується керівником об'єкта. { Глава 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
екології та природних ресурсів N 25 ( z0470-16 ) від 25.01.2016 }
3. Порядок складання реєстрової карти ОУВ (форма 1)
3.1. Заповнення розділу I "Загальні відомості" У пунктах 1-6 указуються послідовно: повна назва ОУВ та код
за ЄДРПОУ; його підпорядкованість (якщо така існує) та код за
СПОДУ; форма власності та код за КФВ. У пунктах 7-9 указуються код за КОАТУУ, юридична адреса та
телефон(факс), за яким місцеві державні адміністрації чи
уповноважені ними організації можуть звертатися щодо даних,
наведених у РК; географічні координати основного виробництва, де
утворюються відходи. Йдеться саме про координати виробництва, а не
про юридичну адресу, за якою розташований головний орган
управління ОУВ. У пунктах 10-11 вказуються назва основного виду економічної
діяльності ОУВ та відповідний код за КВЕД. У пунктах 12-14 наводяться дата складання РК, повна назва
організації, що склала РК, посада, телефон та прізвище особи, що
склала РК. У пункті 15 наводяться дані про загальну кількість відходів,
що утворилися на об'єкті протягом звітного року. Дані надаються за
остаточним результатом діяльності. { Абзац п'ятий пункту 3.1 глави
3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства екології та
природних ресурсів N 25 ( z0470-16 ) від 25.01.2016 }
{ Абзац шостий пункту 3.1 глави 3 виключено на підставі
Наказу Міністерства екології та природних ресурсів N 25
( z0470-16 ) від 25.01.2016 }
{ Абзац сьомий пункту 3.1 глави 3 виключено на підставі
Наказу Міністерства екології та природних ресурсів N 25
( z0470-16 ) від 25.01.2016 }
Кількість відходів, що зберігаються на території ОУВ на
момент складання РК, включається у показники пункту 15. У підпункті 15.1 наводяться дані про обсяги утворених
відходів за класами небезпеки для здоров'я людей. У підпункті 15.2 наводиться показник загального утворення
відходів Пзув, який розраховується за формулою
Пзув = 5000 х м1 + 500 х м2 + 50 х м3 + 1 х м4,
де м 1, м 2, м 3, м 4 - це величини (в умовних одиницях), які
за значеннями дорівнюють кількості утворених відходів за класами
небезпеки для здоров'я людини, що наведені у відповідних колонках
таблиці підпункту 15.1.
У підпункті 15.3 наводиться показник питомого утворення
відходів, який обчислюється за формулою
Ппув = Пзув/Д,
де Д - це та додана вартість (у тисячах грн.), що створена
виробництвом та наданням послуг, внаслідок чого і утворилися
відходи, що включені до показника Пзув.
3.2. Заповнення розділу II "Характеристика відходів" У розділі II наводяться відомості про ті види відходів, що
утворюються на даному ОУВ, на які власник об'єкта повинен одержати
дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами. { Абзац перший пункту 3.2 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства екології та природних ресурсів N 25
( z0470-16 ) від 25.01.2016 }
Кількість заповнених примірників розділу II має дорівнювати
кількості згаданих видів відходів. У пунктах 1, 2 наводиться назва відходів та відповідний код
за КВ. У разі неможливості точного зарахування даного виду
відходів до тих назв, що пропонує КВ, вказуються назва групи КВ
найнижчого рангу, до якої даний вид відходів можна зарахувати, та
відповідний код. У пункті 3 вказується назва виду відходів, під якою вони
подавалися у формах статистичної звітності, у дозволах на
здійснення операцій у сфері поводження з відходами або яка
використовується у заводських технологічних документах. { Абзац
четвертий пункту 3.2 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства екології та природних ресурсів N 25
( z0470-16 ) від 25.01.2016 } У пунктах 4-5 наводиться назва та код за КВЕД виробництва, в
якому утворилися відходи. Цей код може не збігатися з назвою та
кодом усього підприємства. У пункті 6 шляхом закреслення клітинки вказується клас
небезпеки відходів для здоров'я людей, який визначається у
відповідності до чинних нормативних документів. У пунктах 7 та 8 указуються назва та код групи токсичних
відходів згідно з додатком Ж до КВ. У пункті 9 шляхом закреслення відповідних клітинок указується
на наявність у відходах тих чи інших небезпечних властивостей
згідно з додатком Г до КВ. У пункті 10 указуються назви, коди та вміст (у відсотках)
небезпечних складників відходів. Назви та коди (С01 - С85)
наводяться за додатком В до КВ. У пунктах 11-12 шляхом закреслення відповідної клітинки
вказується тип та агрегатний стан відходів. При заповненні пункту
12 слід керуватися додатком Б до КВ. У пункті 13 для відходів, що містять мінерали, вказуються
назви мінералів та вміст у відсотках. У пункті 14 для горючих відходів указується їхня теплотворна
здатність у ккал/кг. У пункті 15 вказується хімічний склад відходів. Наведення
даних про вміст компонентів, що визначають ступінь небезпеки
відходів, є обов'язковим. У пункті 16 наводяться кількісні (у тоннах) показники
утворення даного виду відходів та поводження з ними (кількісні
показники щодо ртутєвмісних ламп наводяться у штуках
). 3.3. Заповнення розділу III "Заходи щодо зменшення обсягів
утворення відходів" У пункті 1 цього розділу вказується обсяг коштів, що
спрямовані на заходи щодо зменшення обсягів утворення відходів
(пункт 1.1), зменшення ступеня їхнього негативного впливу на
довкілля (пункт 1.2) та збільшення обсягів їхньої утилізації чи
оброблення. У пункті 2 подається короткий опис ужитих заходів у довільній
формі. У пункті 3 вказується, у якому році очікується ефект від
ужитих заходів. У пункті 4 наводяться кількісні показники обсягів утворення
відходів на даному ОУВ за роками та за класами небезпеки для
здоров'я людини. Рядки таблиці заповнюються таким самим чином, як
і рядки таблиці в пункті 15 розділу І РК ОУВ.
4. Порядок складання реєстрової карти ООУВ (форма 2)
4.1. Заповнення розділу I "Загальні відомості" Пункти 1-14 заповнюються згідно з тими самими вимогами, що й
пункти 1-14 розділу I реєстрової карти ОУВ (форма 1). У пункті 15 наводяться підсумкові дані щодо діяльності даного
об'єкта оброблення та утилізації відходів за звітний рік. У підпункті 15.1 вказується кількість відходів інших
підприємств, використаних у процесах утилізації та оброблення, за
класами небезпеки для здоров'я людей. У підпункті 15.2 вказується кількість вторинних відходів, що
утворились у процесах утилізації та оброблення, за класами
небезпеки для здоров'я людей. 4.2. Заповнення розділу II "Відомості про технологію (процес)
утилізації чи оброблення відходів" У розділі II наводяться відомості про конкретні технології
(процеси) оброблення та утилізації відходів, що застосовуються на
даному ООУВ. У пункті 1 подається короткий опис технології (процесу)
оброблення чи утилізації у довільній формі. У пункті 2 наводяться кількісні показники застосування
технології (процесу) оброблення чи утилізації відходів у звітному
році. У підпункті 2.1 вказується кількість відходів інших
підприємств, утилізованих чи оброблених із застосуванням даної
технології (процесу), за класами небезпеки для людини. У підпункті 2.2 вказується кількість вторинних відходів, що
утворились при застосуванні даної технології (процесу), за класами
небезпеки для людини. У пункті 3 наводяться відомості про відходи, що утилізуються
чи обробляються за допомогою даної технології (процесу). Цей пункт
заповнюється так само і з тими самими застереженнями, що й пункти
1-3 розділу II РК ОУВ (форма 1).
5. Заповнення електронних версій реєстрових карт
Для оперативної обробки, передачі та зберігання даних
реєстрових карт ОУВ та ООУВ на електронних носіях використовуються
їх електронні версії. Електронні версії реєстрових карт ОУВ та
ООУВ заповнюються відповідно до зразків файлів, які публікуються
на сайті Мінприроди. Власники ОУВ та ООУВ подають електронні версії реєстрових
карт ОУВ та ООУВ при їх затвердженні та щорічному поданні даних
про зміни Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські державні адміністрації в місячний термін
після затвердження реєстрових карт ОУВ та ООУВ та внесення
щорічних змін надсилають електронні версії паспортів МВВ на
електронну адресу структурного підрозділу центрального апарату
Мінприроди з питань поводження з відходами (waste@menr.gov.ua.).
{ Інструкцію доповнено главою 5 згідно з Наказом Міністерства
екології та природних ресурсів N 25 ( z0470-16 ) від 25.01.2016 }
Додаток 1
до підпункту 1.2 Інструкції
щодо складання реєстрових
карт об'єктів утворення,
оброблення та утилізації
відходів
Погоджено Затверджено Керівник органу МОЗ на місці Голова Ради міністрів
Автономної Республіки Крим,
обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації ____________________________ ______________________________________
(підпис) (підпис) "___" ___________________ р. "___" _____________________ р.
Реєстрова карта
об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів
Реєстраційний номер N _____________ Дата реєстрації _____________
Назва об'єкта ____________________________________________________ ____________________________________________________
Керівник об'єкта _________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали)
___________________________ "___" _________________ року
(підпис) М.П.
Форма 1
Реєстрова карта ОУВ N ________
I. Загальні відомості
1. Назва ОУВ ________________________________________________ 2. Код за ЄДРПОУ __________________ 3. Підпорядкування __________________________________________
(міністерство, об'єднання, корпорація) 4. Код за СПОДУ ___________________ 5. Форма власності __________________________________________
(за КФВ) 6. Код за КФВ ___________________ 7. Код за КОАТУУ __________________ 8. Адреса, контактний телефон _______________________________ __________________________________________________________________
9. Місцезнаходження виробництва ________________________ П.Ш. _______________________ С.Д.
(географічна прив'язка) 10. Назва виду діяльності за КВЕД ___________________________ __________________________________________________________________
11. Код за КВЕД ____________________ 12. Дата заповнення РК ______________________________________ 13. Організація, що склала РК _______________________________ 14. Особа, що склала РК _____________________________________
(посада, прізвище, телефон)
15. Показники утворення відходів за звітний рік 15.1. Загальний обсяг утворених відходів за класами небезпеки
для здоров'я людей ------------------------------------------------------------------ | Клас | 1-й клас | 2-й клас | 3-й клас | 4-й клас | |небезпеки | (м1) | (м2) | (м3) | (м4) | |-----------+------------+------------+------------+-------------| | Обсяг | | | | | | відходів | | | | | ------------------------------------------------------------------ 15.2. Показник загального утворення відходів Пзув = 15.3. Показник питомого утворення відходів Ппув =
Керівник об'єкта _________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали)
__________________________ "___" __________________ року
(підпис) М.П.
Форма 1
Реєстрова карта ОУВ N ________
II. Характеристика відходів
1. Назва відходів за КВ _____________________________________ 2. Код відходів за КВ _________________ 3. Інша назва відходів ______________________________________ 4. Назва виробництва за КВЕД ________________________________ __________________________________________________________________
5. Код виробництва за КВЕД _______________ 6. Клас небезпеки для здоров'я людей
-- -- -- -- 1 ---, 2 ---, 3 ---, 4 ---.
7. Назва групи небезпечних відходів ________________________ 8. Код групи небезпечних відходів __________________________ _________________________________________________________________
9. Наявність небезпечних властивостей
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Н1--, Н2--, Н3--, Н4--, Н5--, Н6--, Н7--, Н8--, Н9--, Н10--,
-- -- -- -- Н11--, Н12--, Н13--, Н14--.
10. Небезпечні складники відходів ------------------------------------------------------------------ | Назва | Код | Уміст, % | |----------------------------------+-----------+-----------------| | 1 | 2 | 3 | ------------------------------------------------------------------ 11. Тип відходів:
-- -- -- -- мінеральний--, неорганічний--, органічний--, біологічний--,
-- змішаний--.
12. Агрегатний (фізичний) стан:
-- -- -- --
рідинний--, твердий--, шламо- або пастоподібний--, сумішевий--,
-- нерозібране устаткування--.
13. Уміст мінеральних складників ------------------------------------------------------------------ | Назва мінералу | Уміст, % | |------------------------------------------+---------------------| | 1 | 2 | ------------------------------------------------------------------ 14. Теплотворна здатність (ккал/кг) ________________________
(для горючих) 15. Хімічний склад ------------------------------------------------------------------ | Назва речовини | Хімічна | Масова | Концентрація, | | (компонента) | формула | доля, | мг/л | | | | % | або мг/кг | |-------------------+------------+------------+------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | ------------------------------------------------------------------ 16. Кількісні показники поводження з відходами ------------------------------------------------------------------ |Утворилося |Перероблено |Видалене | Передано іншим юридичним | | за рік | або | на | особам | | |утилізовано |об'єкті |-----------------------------| | | на | | Для |Для подальшого | | | об'єкті | | видалення | використання | |-----------+------------+---------+------------+----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------
Керівник об'єкта _________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали)
___________________________ "___" _________________ року
(підпис) М.П.
Форма 1
Реєстрова карта ОУВ N _______
III. Заходи щодо зменшення обсягів утворення відходів
1. Витрати, спрямовані на: 1.1. Зменшення обсягів утворення відходів ___________________ 1.2. Зниження ступеня небезпеки відходів ____________________ 1.3. Збільшення обсягів утилізації чи оброблення ____________ __________________________________________________________________
2. Опис ужитих заходів ______________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
3. Ефект від заходів очікується у _____________ році 4. Кількісні показники утворення відходів за роками ---------------------------------------------------------------------- | | 1-й клас| 2-й клас| 3-й клас| 4-й клас| Пзув | Ппув | | |небезпеки|небезпеки|небезпеки|небезпеки| | | |--------------+---------+---------+---------+---------+------+------| |Попередній рік| | | | | | | |--------------+---------+---------+---------+---------+------+------| | Звітний рік | | | | | | | |--------------+---------+---------+---------+---------+------+------| | Наступний рік| | | | | | | |(очікується) | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------
Керівник об'єкта _________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали)
__________________________ "___" __________________ року
(підпис) М.П.
Форма 2
Реєстрова карта ООУВ N ______
I. Загальні відомості
1. Назва ООУВ _______________________________________________ 2. Код за ЄДРПОУ ___________________ 3. Підпорядкування __________________________________________
(міністерство, об'єднання, корпорація) 4. Код за СПОДУ ____________________ 5. Форма власності __________________________________________
(за КФВ) 6. Код за КФВ _______________________ 7. Код за КОАТУУ ___________________ 8. Адреса, контактний телефон _______________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
9. Місцезнаходження виробництва ________________________ П.Ш. ________________________ С.Д.
(географічна прив'язка) 10. Назва виду діяльності за КВЕД ___________________________ 11. Код за КВЕД _______________________ 12. Дата заповнення РК _________________ 13. Організація, що склала РК _______________________________ 14. Особа, що склала РК _____________________________________
(посада, прізвище, телефон)
15. Кількісні показники діяльності ООУВ 15.1. Утилізовано та/або оброблено відходів інших власників ------------------------------------------------------------------ | Клас | 1-й клас | 2-й клас | 3-й клас | 4-й клас | | небезпеки | | | | | |-------------+-----------+-----------+-----------+--------------| | Обсяг | | | | | | відходів | | | | | ------------------------------------------------------------------ 15.2. Утворилося вторинних відходів ------------------------------------------------------------------ | Клас | 1-й клас | 2-й клас | 3-й клас | 4-й клас | | небезпеки | | | | | |-------------+-----------+-----------+-----------+--------------| | Обсяг | | | | | | відходів | | | | | ------------------------------------------------------------------
Керівник об'єкта _________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали)
___________________________ "___" _________________ року
(підпис) М.П.
Форма 2
Реєстрова карта ООУВ N _______
II. Відомості про технологію (процес) утилізації чи
оброблення відходів
1. Опис технології (процесу) утилізації чи оброблення __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
2. Кількісні показники застосування технології (процесу) 2.1. Утилізовано чи оброблено відходів інших підприємств ------------------------------------------------------------------ | Клас | 1-й клас | 2-й клас | 3-й клас | 4-й клас | | небезпеки | | | | | |-------------+-----------+-----------+-----------+--------------| | Обсяг | | | | | | відходів | | | | | ------------------------------------------------------------------ 2.2. Утворилося вторинних відходів ------------------------------------------------------------------ | Клас | 1-й клас | 2-й клас | 3-й клас | 4-й клас | | небезпеки | | | | | |-------------+-----------+-----------+-----------+--------------| | Обсяг | | | | | | відходів | | | | | ------------------------------------------------------------------
3. Відомості про відходи, що утилізуються чи обробляються 3.1. Код відходів за КВ ____________________ 3.2. Назва відходів за КВ ___________________________________ 3.3. Інша назва відходів ____________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Керівник об'єкта _________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали)
_______________________ "___" _________________ року
(підпис) М.П.
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
екології та природних ресурсів N 25 ( z0470-16 ) від 25.01.2016 }вгору