Документ z0158-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 04.01.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 26.02.2016. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.01.2016  № 1


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 січня 2016 р.
за № 158/28288

Про затвердження Порядку складення та подання запитів на отримання публічної інформації, що знаходиться у володінні Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, її територіальних органів, підприємств, установ та організацій, які належать до сфери її управління, та форми запиту на отримання публічної інформації, що знаходиться у володінні Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, її територіальних органів, підприємств, установ та організацій, які належать до сфери її управління

З метою реалізації положень Закону України "Про доступ до публічної інформації", Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації", постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади", відповідно до Положення про Державну службу України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 року № 416, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Порядок складення та подання запитів на отримання публічної інформації, що знаходиться у володінні Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, її територіальних органів, підприємств, установ та організацій, які належать до сфери її управління;

2) форму запиту на отримання публічної інформації, що знаходиться у володінні Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, її територіальних органів, підприємств, установ та організацій, які належать до сфери її управління.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства соціальної політики України від 07 червня 2012 року № 338 "Про затвердження форм запитів на отримання публічної інформації та Порядку складення та подання запитів на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Державна служба з питань інвалідів та ветеранів України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21 червня 2012 року за № 1024/21336.

3. Управлінню звернень громадян та контролю виконання Міністерства соціальної політики України (Гацанюк С.П.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Державній службі України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (Дерев’янко А.В.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Шевченка В.В.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

П. Розенко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
у справах ветеранів війни
та учасників антитерористичної операції
А.В. Дерев'янкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства соціальної
політики України
04.01.2016  № 1


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 січня 2016 р.
за № 158/28288

ПОРЯДОК
складення та подання запитів на отримання публічної інформації, що знаходиться у володінні Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, її територіальних органів, підприємств, установ та організацій, які належать до сфери її управління

І. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (далі - Закон), Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" та постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади" з метою створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

Право на доступ до публічної інформації гарантується максимальним спрощенням процедури подання запиту на отримання публічної інформації.

Запит на отримання публічної інформації (далі - Запит) - прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

2. Розпорядниками публічної інформації відповідно до Закону є Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (далі - Служба), її територіальні органи, підприємства, установи та організації, що належать до сфери її управління.

3. Публічною інформацією відповідно до Закону є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, отримана або створена в процесі виконання Службою та її територіальними органами, підприємствами, установами та організаціями, які належать до сфери її управління, своїх обов’язків, передбачених законодавством, та інша інформація, якою вони володіють.

Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених Законом.

4. Запитувачами публічної інформації відповідно до Закону є фізичні, юридичні особи та об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень, при здійсненні ними своїх функцій.

5. Суб’єктами координації є відповідальні посадові особи Служби, її територіальних органів, підприємств, установ та організацій, які належать до сфери її управління, які організовують доступ до публічної інформації.

6. Доступ до публічної інформації Служби, її територіальних органів, підприємств, установ та організацій, які належать до сфери її управління, забезпечується, зокрема, шляхом надання інформації на Запити.

7. Оплата за надання інформації на Запит Службою, її територіальними органами, підприємствами, установами та організаціями, які належать до сфери її управління, здійснюється відповідно до вимог, встановлених статтею 21 Закону.

8. Відповідь на Запит про особу надається з урахуванням заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до інформації про неї інших осіб відповідно до Закону.

9. При наданні особі інформації про неї та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

10. Відносини у сфері звернень громадян регулюються Законом України "Про звернення громадян".

11. Громадський контроль за забезпеченням доступу до публічної інформації Служби та її територіальних органів, підприємств, установ та організацій, які належать до сфери її управління, здійснюється відповідно до Закону.

ІІ. Складення та подання запитів на отримання публічної інформації

1. Запитувач має право звернутися до Служби, її територіальних органів, підприємств, установ та організацій, які належать до сфери її управління, із Запитом незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання Запиту.

2. Запит може бути індивідуальним або колективним, подаватись в усній чи письмовій формі, особисто від запитувача, надсилатись поштою, електронною поштою, факсом, телефоном (на вибір запитувача).

3. Письмовий Запит подається у довільній формі.

4. Запит повинен містити:

прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено Запит, якщо запитувачу це відомо;

підпис і дату за умови подання письмового Запиту.

5. Для спрощення процедури оформлення письмового Запиту запитувач може використати відповідну форму подання Запиту (далі - Форма запиту). Форму запиту можна отримати у суб’єкта координації Служби, її територіальних органів, підприємств, установа та організацій, які належать до сфери її управління, або на офіційному веб-сайті Служби у розділі "Публічна інформація".

6. Запитувач може заповнити Форму запиту в електронному вигляді на офіційному веб-сайті Служби.

7. Запит може бути подано запитувачем особисто суб’єкту координації в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку, установленими для Служби, її територіальних органів, підприємств, установ та організацій, які належать до сфери її управління.

8. У Формі запиту запитувачеві надається можливість вибору форми надання відповіді - поштою, факсом, електронною поштою. Відповідь на Запит надається у спосіб, обраний запитувачем.

9. Якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий Запит, його оформлює суб’єкт координації із зазначенням прізвища, імені, по батькові, контактного телефону в Запиті та надає копію Запиту особі, яка його подала.

10. На вимогу запитувача на першому аркуші копії Запиту проставляється відмітка про отримання Запиту. Така копія повертається запитувачу.

ІІІ. Строк розгляду запитів на отримання публічної інформації

1. Відповідь на Запит надається не пізніше ніж через п’ять робочих днів з дня його отримання відповідно до вимог статті 20 Закону.

2. У разі коли Запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду Запиту може бути продовжений до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що запитувача інформують у письмовій формі не пізніше ніж через п’ять робочих днів з дати отримання Запиту.

3. Відповідь на Запит інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, надається не пізніше 48 годин із дня отримання Запиту.

ІV. Відмова та відстрочка в задоволенні запитів на отримання публічної інформації

1. У задоволенні Запиту може бути відмовлено у випадках та порядку, передбачених статтею 22 Закону.

2. Відстрочка в задоволенні Запиту допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

Начальник
Управління звернень громадян
та контролю виконанняС. ГацанюкЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України
04.01.2016  № 1

ФОРМА ЗАПИТУ
на отримання публічної інформації, що знаходиться у володінні Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, її територіальних органів, підприємств, установ та організацій, які належать до сфери її управління

Начальник
Управління звернень Громадян
та контролю виконанняС. Гацанюквгору