Документ z0115-05, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 10.11.2015, підстава - vr8-8150-15

                                                          
КОЛЕГІЯ РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
27.12.2004 N 28-6
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 січня 2005 р.
за N 115/10395
{ Постанова втратила чинність на підставі Рішення Рахункової
палати
N 8-8 ( vr8-8150-15 ) від 10.11.2015 }
Про затвердження Стандарту Рахункової палати
"Порядок підготовки і проведення перевірок
та оформлення їх результатів"

Відповідно до статей 6, 7, 9, 16, 26, 29 Закону України "Про
Рахункову палату" ( 315/96-ВР ) Колегія Рахункової палати
розглянула Стандарт Рахункової палати "Порядок підготовки і
проведення перевірок та оформлення їх результатів" і
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Стандарт Рахункової палати "Порядок підготовки
і проведення перевірок та оформлення їх результатів" (додається).
2. Головним контролерам - директорам департаментів, фахівцям
Рахункової палати, які здійснюють контрольну діяльність, неухильно
дотримуватися вимог цього Стандарту.
3. Головному контролеру - директору департаменту з питань
фінансового та бюджетного законодавства Пилипенку В.П. забезпечити
реєстрацію Стандарту Рахункової палати "Порядок підготовки і
проведення перевірок та оформлення їх результатів" у Міністерстві
юстиції України відповідно до Указу Президента України від 3
жовтня 1992 року N 493 ( 493/92 ) "Про державну реєстрацію
нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої
влади".
4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Колегії
Рахункової палати України від 03.12.99 N 25-1 ( z0891-99 ) "Про
розгляд Інструкції про порядок проведення перевірок, ревізій
Рахунковою палатою", зареєстровану в Міністерстві юстиції України
21.12.99 за N 891/4184.
5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого
заступника Голови Рахункової палати Першина В.Л.
Голова Рахункової палати В.К.Симоненко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Колегії
Рахункової палати
27.12.2004 N 28-6
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 січня 2005 р.
за N 115/10395

СТАНДАРТ
Рахункової палати "Порядок підготовки і проведення
перевірок та оформлення їх результатів"

1. Загальні положення
1.1. Цей Стандарт розроблений у відповідності до Закону
України "Про Рахункову палату" ( 315/96-ВР ), Бюджетного кодексу
України ( 2542-14 ), інших нормативно-правових актів, які
регулюють взаємовідносини у сфері контролю за використанням
державних коштів. Стандарт встановлює правила та процедури проведення перевірок
Рахунковою палатою з урахуванням стандартів аудиту INTOSAI
(Міжнародної організації вищих органів контролю державних
фінансів).
1.2. Рахункова палата здійснює зовнішній контроль у формі
ревізії, перевірки (далі - перевірка), яка є одним із видів
діяльності Рахункової палати. Перевірка - це встановлення та аналіз фактів у процесі
виконання Державного бюджету України та їх оцінка з точки зору
законності, ефективності та доцільності. Залежно від місця проведення перевірки можуть бути камеральні
та виїзні. Камеральна перевірка - це перевірка, яка проводиться
Рахунковою палатою на підставі звітності та інших документів без
виходу на об'єкт. Виїзна перевірка - це перевірка, яка проводиться за
місцезнаходженням об'єкта, що перевіряється. У залежності від повноти охоплення предмета перевірки вони
можуть бути суцільні або вибіркові. У залежності від поставлених перед перевіркою завдань вони
можуть бути комплексні або тематичні, у тому числі в порядку
контролю. Перевірки бувають плановими та позаплановими.
1.3. Метою перевірки є встановлення стану справ щодо
використання коштів Державного бюджету України, загальнодержавних
цільових фондів, валютних та кредитно-фінансових ресурсів, інших
державних коштів, пов'язаних з Державним бюджетом України та його
оцінка з точки зору законності, ефективності та доцільності, а
також оцінка стану внутрішнього контролю об'єкта перевірки,
надання пропозицій щодо усунення порушень чинного законодавства
України.
1.4. Предметом перевірки є порядок використання коштів
Державного бюджету України, загальнодержавних цільових фондів,
валютних та кредитно-фінансових ресурсів, інших державних коштів,
пов'язаних з Державним бюджетом України, їх рух,
нормативно-правові акти, розпорядчі та інші документи, пов'язані з
діяльністю учасників бюджетного процесу в цій сфері.
1.5. Об'єктами перевірки Рахункової палати є: Апарат Верховної Ради України, Адміністрація Президента
України, Державне управління справами, Секретаріат Кабінету
Міністрів України, апарат Ради національної безпеки і оборони
України, Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини, Національний банк України, уповноважені банки та інші
фінансові установи, що здійснюють обслуговування коштів Державного
бюджету України, апарати Конституційного, Верховного та Вищого
господарського судів України, інші судові органи, центральні
органи виконавчої влади, апарат Генеральної прокуратури України,
інші правоохоронні та контрольні органи України, Вища рада
юстиції, Центральна виборча комісія, місцеві державні
адміністрації та органи місцевого самоврядування в частині
використання ними коштів Державного бюджету України, а також інші
бюджетні установи - розпорядники коштів Державного бюджету України
усіх рівнів, інші юридичні особи, незалежно від форм власності, в
разі отримання ними коштів Державного бюджету України, кредитів
під гарантію держави; громадські організації, політичні партії та
інші в частині використання коштів Державного бюджету України, а
також загальнодержавні цільові фонди, інші об'єкти в тій частині
їх діяльності, яка стосується використання коштів Державного
бюджету України.
1.6. Суб'єктами перевірки є посадові особи Рахункової палати,
особи, залучені Рахунковою палатою до проведення перевірки як
спеціалісти або експерти.
1.7. Під час проведення перевірки працівники Рахункової
палати та особи, залучені до перевірки, мають право: отримувати всю необхідну інформацію на об'єкті перевірки, від
вищестоячих установ і організацій, банків, інших установ і
організацій, пов'язаних з діяльністю об'єкта перевірки; безперешкодно входити до будь-яких приміщень та сховищ
об'єкта перевірки, якщо інше не передбачено законами України; отримувати від посадових осіб об'єкта перевірки оригінали
документів або їх копії та інші матеріали, дані на комп'ютерних
електронних носіях, витяги з цих документів; знайомитися із таємними документами та документами з
обмеженим доступом, за умови наявності допуску до державної
таємниці та інших необхідних документів; вимагати від посадових осіб об'єкта перевірки невідкладного
усунення виявлених порушень та надання у визначений термін
інформації про це; отримувати пояснення від посадових осіб об'єкта перевірки,
інших установ, організацій, підприємств, пов'язаних з діяльністю
об'єкта перевірки; у разі необхідності складати протоколи про адміністративні
правопорушення.
1.8. Працівники Рахункової палати при здійсненні перевірки
зобов'язані: дотримуватися принципів законності, повноти, об'єктивності,
достовірності та обґрунтованості під час проведення перевірки; на будь-якій стадії перевірки приймати від посадових осіб
об'єкта перевірки подані за їх ініціативою заяви, зауваження,
пояснення щодо предмета перевірки та проводити перевірку
викладених у цих зверненнях питань, про що зазначати в акті
перевірки; не оприлюднювати матеріали перевірки щодо об'єкта перевірки
до розгляду їх Колегією Рахункової палати; у разі виявлення фактів, які свідчать про скоєння злочину,
інформувати про це правоохоронні органи.
1.9. Посадові особи об'єкта перевірки мають право: вимагати від суб'єкта перевірки доручення на проведення
перевірки; надавати заяви, зауваження і пояснення щодо предмета
перевірки, а також за її результатами.
1.10. Посадові особи об'єкта перевірки зобов'язані: сприяти нормальній роботі суб'єктів перевірки, не чинити їм
перешкод, забезпечити їх робочими місцями та необхідними
технічними засобами; надавати необхідні документи, пояснення щодо питань, які
стосуються предмета перевірки; вживати невідкладних заходів щодо усунення виявлених
порушень, відшкодування завданої шкоди та притягнення до
відповідальності осіб, винних у скоєнні порушень. Невиконання законних вимог суб'єктів перевірки або створення
перешкод у їх роботі тягне за собою кримінальну, адміністративну
чи дисциплінарну відповідальність.
1.11. Член Рахункової палати, відповідальний за проведення
перевірки, визначає питання, які вимагають спеціальних знань, та
надає пропозиції щодо залучення, у зв'язку з цим, на договірних
засадах до проведення перевірки на будь-якій її стадії
спеціалістів і експертів.
1.12. Рішення про залучення до проведення перевірки
спеціалістів та експертів приймають Голова Рахункової палати чи
його заступники за поданням члена Рахункової палати,
відповідального за проведення перевірки.
1.13. Характер роботи спеціалістів та експертів, питання, які
вони повинні дослідити, та термін надання ними висновків
визначаються керівником контрольної групи суб'єкта перевірки та
обумовлюються в договорі.
2. Підготовка до проведення перевірки
2.1. Підстави для проведення перевірки 2.1.1. Перевірки Рахунковою палатою проводяться планово та
позапланово. Планові перевірки проводяться на підставі річних та поточних
планів роботи Рахункової палати та її Колегії, річних і поточних
планів роботи департаментів та інших структурних підрозділів, які
мають на це повноваження. Позапланові перевірки включаються до плану роботи та
проводяться за рішенням Колегії Рахункової палати у випадках,
передбачених Законом України "Про Рахункову палату" ( 315/96-ВР ). 2.1.2. Перевірка проводиться відповідно до програми. Проект
програми розробляється у департаменті або іншому структурному
підрозділі Рахункової палати під керівництвом члена Рахункової
палати, відповідального за проведення перевірки, на підставі
затверджених планів роботи Рахункової палати, її Колегії та рішень
Колегії Рахункової палати про проведення позапланових перевірок. Програма перевірки підписується членом Рахункової палати,
відповідальним за проведення перевірки, та затверджується Головою
Рахункової палати, Першим заступником або заступником Голови, а в
разі потреби - Колегією Рахункової палати.
2.2. Попереднє вивчення об'єктів та предмета перевірки 2.2.1. Перед складанням програми перевірки член Рахункової
палати, відповідальний за її проведення, організовує попереднє
вивчення об'єктів та предмета перевірки за такими питаннями: 1) предмет перевірки; 2) перелік об'єктів, які підлягають перевірці; 3) напрями діяльності кожного об'єкта перевірки; 4) джерела отримання інформації; 5) строки перевірки; 6) склад контрольної групи суб'єкта перевірки; 7) інші питання. 2.2.2. Під час попереднього вивчення об'єктів та предмета
перевірки проводиться аналіз: 1) нормативно-правових актів, що стосуються предмета
перевірки; 2) даних щодо бюджетних призначень та фактичних витрат з
Державного бюджету України, що стосуються об'єктів та предмета
перевірки; 3) фінансової та статистичної звітності, що складаються
об'єктом перевірки; 4) структури об'єкта перевірки; 5) виконання об'єктом перевірки бюджетних програм та інших
повноважень у частині, що стосується використання державних
коштів; 6) матеріалів попередніх перевірок, проведених Рахунковою
палатою з питань, які перевіряються, а також результатів
перевірок, що проводилися іншими контрольними органами; 7) матеріалів засобів масової інформації. За необхідності проводяться консультації з незалежними
установами, організаціями та спеціалістами з метою виявлення
досягнень у сфері, що перевіряється, і можливості їх застосування
для удосконалення діяльності об'єктів перевірки. Відповідні запити щодо отримання інформації, яка стосується
об'єкта та предмета перевірки, на стадії попереднього вивчення,
підписує член Рахункової палати, відповідальний за проведення
перевірки.
2.2.3. Під час попереднього вивчення в межах предмета
перевірки досліджуються такі питання: 1) наскільки діяльність об'єкта перевірки відповідає вимогам
чинного законодавства України. Стан розроблення та прийняття на їх
виконання документів, необхідних для ефективного здійснення цієї
діяльності; 2) розподіл функцій, повноважень та відповідальності на
кожному рівні управління об'єкта перевірки; 3) система звітності та моніторингу діяльності об'єкта
перевірки з метою отримання об'єктивної та достовірної інформації
про результати його діяльності; 4) процедури та заходи щодо забезпечення збереження
фінансових та матеріальних ресурсів тощо.
2.3. Вимоги до програми проведення перевірки 2.3.1. За результатами попереднього вивчення членом
Рахункової палати, відповідальним за проведення перевірки,
складається програма перевірки. 2.3.2. Програма перевірки визначає, зокрема: 1) мету перевірки; 2) предмет перевірки; 3) перелік конкретних питань, які будуть перевірятися та
обумовлюють обсяг перевірки; 4) об'єкт перевірки; 5) терміни проведення перевірки та складання акта і звіту за
її результатами; 6) планові трудовитрати; 7) склад контрольної групи суб'єкта перевірки. Якщо метою перевірки передбачено визначення ефективності
використання коштів, у програмі перевірки передбачаються критерії
оцінки ефективності використання державних коштів. Якщо під час проведення перевірки виникає потреба доповнення
або скорочення програми перевірки, внесення відповідних змін
проводиться у порядку, передбаченому для затвердження програми.
Термін проведення перевірки може бути змінений членом Рахункової
палати, відповідальним за проведення перевірки. 2.3.3. Ефективність як економічна категорія може визначатися
за допомогою таких елементів: 1) продуктивність - це співвідношення між випуском продукції,
наданням послуг та іншими результатами діяльності розпорядника або
одержувача коштів Державного бюджету України та використаними на
їх виробництво матеріальними, фінансовими та трудовими ресурсами; 2) результативність - ступінь відповідності фактичних
результатів діяльності розпорядника або одержувача бюджетних
коштів запланованим результатам; 3) економність - досягнення розпорядником або отримувачем
бюджетних коштів запланованих результатів за рахунок використання
найменшого обсягу бюджетних коштів або досягнення найкращого
результату за рахунок використання заданого обсягу бюджетних
коштів. За результатами перевірки оцінка ефективності використання
бюджетних коштів може бути зроблена на підставі оцінки як усіх цих
елементів у комплексі, так і кожного окремо або лише одного з них. Критеріями ефективності крім тих, які визначені паспортами
бюджетних програм, можуть бути також нормативно встановлені та
обґрунтовані внутрішніми документами об'єкта, що перевіряється,
стандарти якості роботи та контролю, на підставі яких можливо
здійснити порівняльний аналіз та оцінити ступінь реалізації
завдань, функцій, окремих видів діяльності, фінансових операцій
об'єктами перевірки, тобто досягнутих результатів. Керівник контрольної групи суб'єкта перевірки при підготовці
проекту програми перевірки, за необхідності, обговорює з посадовою
особою об'єкта перевірки критерії, які будуть застосовуватися для
оцінки ефективності їх діяльності в частині використання державних
коштів.
3. Порядок проведення перевірки
3.1. Перевірка здійснюється на основі доручення, яке
підписується членом Рахункової палати, відповідальним за її
проведення. У дорученні зазначаються мета та предмет перевірки,
термін її проведення, склад контрольної групи суб'єкта перевірки. Керівник контрольної групи суб'єкта перевірки перед початком
проведення перевірки пред'являє доручення уповноваженій посадовій
особі об'єкта перевірки.
3.2. Посадові особи об'єкта перевірки зобов'язані забезпечити
належні, в тому числі технічні, умови для роботи перевіряючих,
якісного та повного виконання поставлених перед ними завдань.
3.3. При проведенні перевірки застосовуються: 1) аналіз методів організації роботи об'єкта перевірки; 2) аналіз результатів роботи об'єкта перевірки; 3) аналіз конкретних фактів та ситуацій, виявлених на об'єкті
перевірки; 4) аналіз усіх наявних даних; 5) огляд документів. Застосування зазначених підходів здійснюється для виявлення
порушень та недоліків у процедурах управління бюджетними коштами,
забезпечення їх усунення, аналізу причин і умов таких порушень.
3.4. У разі створення перешкод посадовою особою об'єкта
перевірки в роботі суб'єкта перевірки керівник контрольної групи
суб'єкта перевірки складає протокол про адміністративне
правопорушення і негайно доповідає про це члену Рахункової палати,
відповідальному за проведення перевірки. Протокол про адміністративне правопорушення направляється до
суду за підписом Голови Рахункової палати або його заступників.
3.5. У ході перевірки суб'єкт перевірки здійснює збір доказів
для обґрунтування висновків, зроблених за результатами перевірки
відповідно до поставленої мети перевірки та критеріїв оцінки
ефективності використання бюджетних коштів. Докази - це зібрана та задокументована інформація, яку
використовує суб'єкт перевірки з метою обґрунтування результатів
перевірки. Докази повинні бути достатніми та достовірними.
3.6. Залежно від змісту, докази можуть бути матеріальними та
документальними. Матеріальні докази подаються у формі фотографій, схем, карт,
графіків тощо. Документальні докази можуть бути на паперових носіях або в
електронному вигляді. Вони можуть бути як внутрішніми, отриманими
на об'єкті перевірки, так і зовнішніми, отриманими за його межами. Внутрішні документальні докази отримуються на основі наявної
в об'єкта перевірки фінансової документації, копій вихідних та
вхідних документів, розпорядчих документів, планів, звітів про
результати роботи, положень та посадових інструкцій, інших
документів, які стосуються предмета перевірки. Зовнішні документальні докази отримуються на основі
документів, підготовлених вищестоячими та іншими органами, які
мають безпосереднє відношення до діяльності об'єкта перевірки. Це
можуть бути листи, службові записки, договори (контракти), звіти
про результати аудиту, документи, отримані від третіх осіб, тощо.
3.7. Усі копії та витяги з документів, інших матеріалів, які
стосуються предмета перевірки, отримані членами контрольної групи
суб'єкта перевірки, повинні бути засвідчені в установленому
порядку. У разі необхідності копії, витяги з документів та інших
матеріалів засвідчує уповноважена посадова особа об'єкта перевірки
своїм підписом та печаткою. Суб'єкт перевірки має право отримувати на будь-якій стадії
перевірки від уповноважених та інших осіб об'єкта перевірки заяви,
зауваження, пояснення щодо предмета перевірки. У разі виявлення фактів порушень, підробок, зловживань та
інших порушень перевіряючі зобов'язані відбирати в уповноважених
та інших осіб об'єкта перевірки пояснення про обставини, мотиви,
причини та умови скоєння таких порушень. Отримані від уповноважених та інших осіб об'єкта перевірки
пояснення з питань, які стосуються предмета перевірки, долучаються
до акта перевірки. Перевіряючі в разі потреби проводять огляд документів,
предметів, іншого майна. Огляд - це форма виявлення та закріплення
фактів, які мають значення для предмета перевірки. У разі проведення огляду документів, предметів, іншого майна
перевіряючий складає акт, у якому зазначається: дата та місце складання акта; прізвище та посада перевіряючого; прізвище та посада особи, в присутності якої проведено огляд; предмет огляду; факти та дані, які були з'ясовані в результаті огляду; підпис особи, що брала участь у огляді; підпис перевіряючого. Акт про проведення огляду долучається до акта перевірки. Письмові пояснення до цього акта оформляються власноруч
опитуваною особою і засвідчуються підписом опитуваного та
посадової особи, яка брала пояснення. Робота суб'єкта перевірки повинна бути зафіксована в робочих
документах. Суб'єкт перевірки веде робочі документи лише на основі
отриманої в ході перевірки інформації. Робочі документи ведуться у
довільній формі та зберігаються разом із матеріалами перевірки.
3.8. Керівник контрольної групи суб'єкта перевірки контролює
всю роботу її членів. Такий контроль здійснюється протягом усієї
перевірки та дає можливість упевнитися в тому, що: усі оцінки та висновки підтверджуються достатніми та
достовірними доказами; усі виявлені порушення та недоліки належним чином
підтверджені документально, або виправлені, або доведені до відома
посадових осіб об'єкта перевірки.
4. Оформлення результатів перевірки
4.1. За результатами перевірки складається акт, у якому
зазначаються: підстава, мета, предмет, об'єкт/об'єкти перевірки,
період, за який проводилася перевірка, склад контрольної групи
суб'єкта перевірки, а також фактичний стан справ, виявлений на
об'єкті, з наведенням доказів. В акті відображаються результати перевірки всіх питань,
передбачених програмою перевірки, всі факти порушень чинного
законодавства та перелік виявлених недоліків, інформація про
документи та інші матеріали, на яких ґрунтуються викладені факти,
прізвища та посади осіб, причетних до вчиненого порушення,
завданих збитків, та їх пояснення. Результат перевірки викладається об'єктивно, достовірно,
обґрунтовано, ясно та наводиться вичерпний опис виявлених фактів і
даних. Не допускається включення до акта різного роду припущень та
непідтверджених даних про управлінську та господарсько-фінансову
діяльність об'єкта перевірки. Акт перевірки складається у трьох примірниках та підписується
уповноваженими посадовими особами об'єкта перевірки, а також усіма
членами контрольної групи суб'єкта перевірки. Керівник контрольної
групи суб'єкта перевірки підписує кожну сторінку акта та несе
персональну відповідальність за об'єктивність та обґрунтованість
акта перевірки. Інші члени контрольної групи суб'єкта перевірки
несуть відповідальність у частині виконаного ними обсягу робіт. Один примірник акта перевірки передається для підпису
уповноваженій посадовій особі об'єкта перевірки. У разі незгоди уповноваженої особи об'єкта перевірки з
фактами, викладеними в акті, їх обґрунтуваннями та доказами він
не пізніше п'яти робочих днів повинен подати керівникові
контрольної групи суб'єкта перевірки аргументовані письмові
зауваження стосовно питань, з якими не погоджується. Зазначені
зауваження розглядаються протягом п'яти робочих днів після їх
отримання. Результати розгляду цих зауважень викладаються окремою
довідкою і підписуються керівником контрольної групи суб'єкта
перевірки. Зауваження і довідка про результати їх розгляду
додаються до акта перевірки та є його невід'ємною частиною. У разі
порушення терміну подання зауважень останні не підлягають
розгляду. У разі відмови уповноваженої посадової особи від підписання
акта перевірки цей факт фіксується в акті перевірки та
засвідчується підписом керівника контрольної групи суб'єкта
перевірки.
4.2. Оцінка результатів перевірки подається у Звіті, який
розглядається Колегією Рахункової палати. Звіт підписує та представляє на засіданні Колегії Рахункової
палати член Рахункової палати, відповідальний за проведення
перевірки. Звіт повинен містити, зокрема, стислий опис виявлених фактів
та оцінку відповідності їх чинному законодавству України, критерії
оцінки ефективності використання бюджетних коштів та оцінку
виявлених фактів відповідно до цих критеріїв, оцінку ефективності
управлінських рішень, стану внутрішнього контролю, бюджетного
планування, обсяг, характеристику та кваліфікацію бюджетних
правопорушень і неефективного використання бюджетних коштів,
причини, що призвели до порушень та недоліків, потенційні
проблеми, висновки та пропозиції. Висновки та пропозиції Звіту повинні випливати з фактів,
встановлених перевіркою. Перед розглядом на засіданні Колегії Рахункової палати проект
Звіту обговорюється з уповноваженою посадовою особою об'єкта
перевірки. Уповноважена посадова особа об'єкта перевірки в строк
не пізніше трьох робочих днів подає аргументовані пояснення
стосовно зазначеного проекту Звіту. За необхідності нею дається
відповідна оцінка у Звіті. Формування попередніх висновків та пропозицій у проекті Звіту
про результати перевірки, оцінка та кваліфікація виявлених фактів
є прерогативою і відноситься до компетенції керівника та членів
контрольної групи суб'єкта перевірки, а також члена Рахункової
палати, відповідального за проведення перевірки. Кваліфікація
здійснюється за участю департаменту з питань фінансового та
бюджетного законодавства. Остаточні висновки та рекомендації Звіту
відносяться до виключної компетенції Колегії Рахункової палати.
4.3. Підготовка проекту Звіту за результатами перевірки
здійснюється у відповідності та в терміни, передбачені програмою
проведення перевірки, і проходить наступні етапи: 1) члени контрольної групи суб'єкта перевірки формують
попередній проект Звіту, який розглядається членом Рахункової
палати, відповідальним за проведення перевірки; 2) за необхідності, члени контрольної групи суб'єкта
перевірки доопрацьовують проект Звіту з урахуванням зауважень
члена Рахункової палати, відповідального за проведення перевірки.
Після доопрацювання проект Звіту подається керівником контрольної
групи суб'єкта перевірки члену Рахункової палати, відповідальному
за проведення перевірки; 3) за результатами розгляду та опрацювання членом Рахункової
палати, відповідальним за проведення перевірки, його обговорення з
уповноваженою особою об'єкта перевірки, готується та підписується
остаточний варіант проекту Звіту, який подається на розгляд
Першому заступнику або заступнику Голови Рахункової палати
(відповідно до розподілу обов'язків між ними) для підготовки
висновку щодо відповідності змісту Звіту затвердженій програмі
перевірки; 4) після розгляду проекту Звіту заступниками Голови
Рахункової палати та Експертною радою проект Звіту подається на
розгляд і затвердження Колегії Рахункової палати.
4.4. Звіт за результатами перевірки повинен бути повним,
точним, об'єктивним, переконливим та зрозумілим. Звіт повинен містити достатній обсяг матеріалів та доказів,
необхідних для обґрунтування результатів перевірки. Висновки за результатами перевірки мають відповідати її
кінцевій меті, а пропозиції - логічно випливати із зроблених
висновків. У Звіті не повинно бути перебільшення та надмірного
підкреслення виявлених недоліків і порушень. При викладенні
недоліків та порушень, за необхідності, наводиться точка зору
об'єкта перевірки. У Звіті увага акцентується, перш за все, на конкретних
пропозиціях щодо поліпшення роботи об'єкта перевірки.
4.5. Висновок за результатами розгляду Звіту після
затвердження його Колегією Рахункової палати направляється об'єкту
перевірки. Про результати розгляду та вжиті об'єктом перевірки
заходи останній інформує Рахункову палату. За рішенням Колегії Рахункової палати про результати розгляду
Звіту інформується Верховна Рада України та/або її комітети, та за
необхідності Президент України, Кабінет Міністрів України,
Міністерство фінансів України, інші центральні органи виконавчої
влади. У разі виявлення під час перевірки фактів нецільового
використання бюджетних коштів, інших правопорушень, за скоєння
яких передбачена кримінальна чи адміністративна відповідальність,
за рішенням Колегії Рахункової палати матеріали перевірки
передаються до Генеральної прокуратури України, інших
правоохоронних органів або до суду у визначеному законодавством
порядку.
4.6. Результати перевірок оприлюднюються через: доповіді та виступи у Верховній Раді України, її комітетах,
Кабінеті Міністрів України; участь у парламентських слуханнях та
Днях Уряду; публікацію Звіту або його частин; випуск і поширення інформаційних та довідкових збірників,
бюлетенів (спеціальних бюлетенів); проведення прес-конференцій, брифінгів, інтерв'ю; публікації та висвітлення виступів членів Рахункової палати
або інших відповідальних працівників Рахункової палати у засобах
масової інформації; проведення тематичних теле- та радіопередач з питань
діяльності Рахункової палати; через веб-сторінку в Інтернеті; повідомлення у засобах масової інформації про результати
розгляду Колегією Рахункової палати матеріалів перевірок.
5. Перевірка виконання пропозицій
за результатами перевірки
(перевірка в порядку контролю)
5.1. Перевірка в порядку контролю проводиться з метою: 1) сприяння виконанню пропозицій Рахункової палати,
стимулювання усунення виявлених недоліків, підвищення дієвості
звітів про результати перевірок; 2) сприяння Верховній Раді України, Кабінету Міністрів
України, іншим державним органам у розгляді та вжитті заходів, які
забезпечують підвищення ефективності використання державних
фінансових ресурсів; 3) визначення ефективності контрольної діяльності Рахункової
палати; 4) аналізу повноти та ефективності впливу пропозицій
Рахункової палати на роботу об'єкта перевірки. Перевірка в порядку контролю проводиться за правилами та
процедурами, передбаченими цим Стандартом. У ході такої перевірки увага зосереджується на усунення
об'єктом перевірки виявлених раніше недоліків.
5.2. Перевірка в порядку контролю проводиться, зокрема, в
таких формах: 1) отримання поточної інформації про хід виконання об'єктами
перевірки рекомендацій, направлених їм за результатами перевірки; 2) проведення спеціальної перевірки результатів виконання
рекомендацій, яка здійснюється на основі отриманих від об'єкта
перевірки відповідних документів, а також шляхом перевірки окремих
рекомендацій безпосередньо на об'єкті перевірки. Такі контрольні
перевірки проводяться не раніше, ніж через шість місяців, та не
пізніше, ніж через рік після направлення рекомендацій; 3) проведення на об'єкті перевірки повторної перевірки за
повною програмою. Основою такої перевірки є перевірка рекомендацій
та вивчення усієї діяльності об'єкта перевірки в період, який
пройшов від дня попередньої перевірки. Такі контрольні перевірки
проводяться, як правило, коли предметом попередньої перевірки були
суспільно значущі, резонансні сфери використання державних
фінансових ресурсів з високим ступенем ризику. Їх періодичність
повинна складати не більше одного разу на два роки.
5.3. Оцінка результатів заходів, вжитих об'єктами перевірок,
відповідно до рекомендацій Рахункової палати за результатами
перевірок, може мати якісні характеристики або ж вимірюватися
кількісними показниками підвищення ефективності використання
державних коштів, які, за своєю сутністю, є ефектом від проведеної
перевірки. Такий ефект може полягати в підвищенні результативності та
економності використання державних фінансових ресурсів, поліпшенні
якості роботи державних органів, удосконаленні управління
бюджетними коштами тощо. За результатами перевірки в порядку контролю з виходом на
об'єкт відповідно до підпунктів 2, 3 пункту 5.2 розділу 5
Стандарту складається акт та Звіт за загальними правилами їх
складання, визначеними Стандартом. Об'єкти перевірки повинні бути ознайомлені з результатами
перевірки в порядку контролю та мати можливість зробити свої
зауваження у письмовому вигляді. Звіт за результатами перевірки в порядку контролю, як
правило, розглядається Колегією Рахункової палати.
Головний контролер - директор
департаменту з питань фінансового
та бюджетного законодавства В.П.Пилипенковгору