Документ z0105-04, чинний, поточна редакція — Прийняття від 25.12.2003
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 03.02.2004. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
25.12.2003 N 1598/260
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 січня 2004 р.
за N 105/8704

Про затвердження форм заяви-анкети для оформлення
тимчасового посвідчення громадянина України
та журналу їх обліку

Відповідно до пунктів 5, 11 Правил оформлення і видачі
тимчасового посвідчення громадянина України, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 N 1111
( 1111-2003-п ), Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити форми заяви-анкети для оформлення тимчасового
посвідчення громадянина України та журналу їх обліку (додаються).
2. Державному департаменту у справах громадянства, імміграції
та реєстрації фізичних осіб МВС України та Департаменту
консульської служби МЗС України забезпечити інформування
зацікавлених центральних органів виконавчої влади про затвердження
форм, зазначених у пункті 1 цього наказу.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на Державний
департамент у справах громадянства, імміграції та реєстрації
фізичних осіб МВС України та Департамент консульської служби МЗС
України.
4. Державному департаменту у справах громадянства, імміграції
та реєстрації фізичних осіб МВС України забезпечити подання цього
наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
Міністр внутрішніх
справ України М.В.Білоконь
Міністр закордонних
справ України К.І.Грищенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України,
Міністерства закордонних
справ України
25.12.2003 N 1598/260

----------- Реєстраційний номер _________ | Місце | |для фото-| | картки | |35х45 мм | -----------

ЗАЯВА-АНКЕТА

Прошу оформити мені тимчасове посвідчення громадянина
України.
Про себе повідомляю необхідні відомості:
------------------------------------------------------------------ |1 |Прізвище, ім'я, по батькові | | |--+-----------------------------------+-------------------------| |2 |Дата народження | | |--+-----------------------------------+-------------------------| |3 |Місце народження | | |--+-----------------------------------+-------------------------| |4 |Стать | | |--+-----------------------------------+-------------------------| |5 |Дата та підстави набуття | | | |громадянства України | | |--+-----------------------------------+-------------------------| |6 |Громадянство держави до набуття | | | |громадянства України | | |--+-----------------------------------+-------------------------| |7 |Зареєстроване в установленому | | | |порядку місце проживання | | | |(перебування) | | ------------------------------------------------------------------
До заяви-анкети додаються: а) довідка про реєстрацію особи громадянином України; б) копія довідки органу державної податкової служби про
присвоєння ідентифікаційного номера (для осіб, які постійно
проживають в Україні); в) засвідчений переклад тексту паспортного документа або
документа, що його замінює та посвідчує особу, українською мовою
(подається у разі потреби); г) 2 фотокартки розміром 35х45 міліметрів. Достовірність викладених в заяві-анкеті відомостей, факт
набуття громадянства України і дійсність поданих документів
підтверджую. З пунктом 2 статті 19 Закону України "Про громадянство
України", відповідно до якого іноземець, який набув громадянство
України і не подав у порядку, передбаченому частиною п'ятою статті
8, пунктом 2 частини другої статті 9 та частиною другою статті 10
цього Закону, документ про припинення іноземного громадянства або
декларацію про відмову від нього, втрачає громадянство України,
ознайомлений(а).
"____" _____________ 200___ р. ________________________
(підпис заявника)

СЛУЖБОВІ ВІДМІТКИ

Заяву-анкету прийняв згідно з: паспортним документом або документом, що його замінює,
серії ____ N ______, виданим ________________________________, або
(коли та ким виданий)
посвідкою на постійне проживання серії _______ N _________,
виданою _________________________________________________________.
(коли та ким видана)
Правильність заповнення заяви-анкети, факт набуття
громадянства України перевірив: __________________________________
(посада, прізвище та ініціали)
"____" _________________ 200___ р. ___________________
(підпис)
Рішення: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Посадова особа підрозділу
Державного департаменту
у справах громадянства,
імміграції та реєстрації
фізичних осіб чи
дипломатичного представництва
або консульської установи
України за кордоном __________ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
"ЗАТВЕРДЖУЮ"
Керівник підрозділу
Державного департаменту
у справах громадянства,
імміграції та реєстрації
фізичних осіб чи
дипломатичного представництва
або консульської установи
України за кордоном __________ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
"_____" _____________ 200__ р.

Директор ДДГІРФО
МВС України В.М.Давиденко
Директор ДКС МЗС України В.О.Наливайченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України,
Міністерства закордонних
справ України
25.12.2003 N 1598/260

ЖУРНАЛ
обліку тимчасових посвідчень громадянина України

------------------------------------------------------------------ | N |Номер| Дата | Прізвище, |Підстава | Підпис | Підпис | |з/п| |видачі| ім'я, по |оформлен-|посадової | особи, яка | | | | | батькові | ня | особи | одержала | | | | | | | | тимчасове | | | | | | | |посвідчення | | | | | | | | громадянина| | | | | | | | України | |---+-----+------+-------------+---------+----------+------------| |---+-----+------+-------------+---------+----------+------------| |---+-----+------+-------------+---------+----------+------------| |---+-----+------+-------------+---------+----------+------------| |---+-----+------+-------------+---------+----------+------------| ------------------------------------------------------------------
Директор ДДГІРФО
МВС України В.М.Давиденко
Директор ДКС
МЗС України В.О.Наливайченковгору