Про Всеукраїнський огляд-конкурс на присвоєння звання "Краще підприємство з охорони праці"
Мінсоцполітики України; Наказ, Положення, Заява [...] від 22.12.20161579
Документ z0064-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.12.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 17.02.2017. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.12.2016  № 1579


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 січня 2017 р.
за № 64/29932

Про Всеукраїнський огляд-конкурс на присвоєння звання "Краще підприємство з охорони праці"

Відповідно до статті 33 Закону України "Про охорону праці", Загальнодержавної соціальної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014-2018 роки, затвердженої Законом України від 04 квітня 2013 року № 178-VII, Указу Президента України від 18 серпня 2006 року № 685 "Про День охорони праці" та пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423 (із змінами), з метою заохочення керівників підприємств, установ, організацій та підвищення рівня культури безпеки праці НАКАЗУЮ:

1. Запровадити щорічне проведення Всеукраїнського огляду-конкурсу на присвоєння звання "Краще підприємство з охорони праці".

2. Затвердити Положення про Всеукраїнський огляд-конкурс на присвоєння звання "Краще підприємство з охорони праці", що додається.

3. Департаменту заробітної плати та умов праці (Товстенко О.П.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Крентовську О.П.

Міністр

А. Рева

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
роботодавців на національному рівні

Заступник Міністра фінансів України -
керівник апарату

Голова Спільного представницького органу
об'єднань профспілок
Д. Олійник


Є. Капінус


Г.В. ОсовийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України
22.12.2016  № 1579


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 січня 2017 р.
за № 64/29932

ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнський огляд-конкурс на присвоєння звання "Краще підприємство з охорони праці"

І. Загальні положення

1. Це Положення, розроблене відповідно до Закону України "Про охорону праці", Загальнодержавної соціальної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014-2018 роки, затвердженої Законом України від 04 квітня 2013 року № 178-VII, Указу Президента України від 18 серпня 2006 року № 685 "Про День охорони праці", визначає порядок організації та проведення Всеукраїнського огляду-конкурсу на присвоєння звання "Краще підприємство з охорони праці" (далі - Конкурс).

2. Організатором Конкурсу є Державна служба України з питань праці (далі - Держпраці).

3. Конкурс проводиться на загальнодержавному рівні.

4. У цьому Положенні терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про охорону праці" та інших нормативно-правових актах з охорони праці.

5. Держпраці здійснює організаційно-методичне та інформаційне забезпечення проведення Конкурсу.

ІІ. Мета та завдання Конкурсу

1. Метою Конкурсу є:

заохочення керівників підприємств, установ, організацій, фізичних осіб - підприємців (далі - підприємства);

підвищення рівня культури безпеки праці;

популяризація питань охорони праці;

покращення умов праці та сприяння впровадженню на підприємствах України сучасних методів управління охороною праці;

поширення позитивного досвіду у сфері охорони праці, у тому числі міжнародного;

підвищення ефективності і якості роботи зі створення на робочих місцях безпечних і належних умов праці;

залучення роботодавців та найманих працівників до активної роботи, спрямованої на реалізацію вимог законодавства про охорону праці, впровадження комплексного та системного підходу до створення безпечних і належних умов праці, зменшення ризиків виробничого травматизму, професійних захворювань та аварій на підприємствах.

2. Завдання Конкурсу передбачають:

виявлення та заохочення кращих підприємств з охорони праці за результатами діяльності попереднього календарного року;

поширення кращих форм і методів управління у сфері охорони праці і промислової безпеки;

пошук нових методів профілактики виробничого травматизму, професійних захворювань та аварій на підприємствах;

сприяння підвищенню ефективності роботи з побудови системи управління охороною праці;

формування суспільної думки щодо ролі безпечних і належних умов праці у збереженні життя і здоров’я працівників у процесі трудової діяльності.

III. Учасники Конкурсу

1. Участь у Конкурсі здійснюється на добровільних засадах.

2. У Конкурсі можуть брати участь підприємства з виробничими потужностями та провадженням діяльності в Україні.

3. Підприємства, які претендують на участь у Конкурсі (далі - претенденти), подають до Держпраці такі документи:

заяву на участь у Всеукраїнському огляді-конкурсі на присвоєння звання "Краще підприємство з охорони праці" за формою, наведеною в додатку 1 до цього Положення;

завірену в установленому законодавством порядку копію звіту за формою № 7-ТНВ (річна) "Звіт про травматизм на виробництві", затвердженою наказом Державної служби статистики України від 18 серпня 2014 року № 242 (із змінами), за попередній календарний рік.

Претенденти, що належать до сфери управління міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, подають документи на участь у Конкурсі за погодженням із зазначеним органом.

4. Не можуть бути зареєстровані для участі у Конкурсі претенденти у разі, якщо:

на підприємстві упродовж попереднього календарного року мав місце нещасний випадок на виробництві або професійне захворювання;

посадові особи підприємства протягом попереднього календарного року притягалися до відповідальності за порушення законодавства з питань охорони праці, створення перешкод у діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці, а також представників профспілок, їх організацій та об’єднань.

IV. Конкурсна комісія

1. Для організації проведення Конкурсу утворюється конкурсна комісія Всеукраїнського огляду-конкурсу на присвоєння звання "Краще підприємство з охорони праці" (далі - Комісія).

2. Персональний склад Комісії формується щороку та затверджується наказом Міністерства соціальної політики України.

До складу Комісії входять посадові особи Держпраці, а також за згодою представники міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань роботодавців та профспілкових організацій, Фонду соціального страхування України, громадських організацій.

Кількісний склад Комісії становить не менше 9 і не більше 15 осіб.

3. Комісія складається з голови Комісії, заступника голови Комісії, членів та секретаря Комісії.

Головою Комісії є Голова Держпраці.

4. Секретар Комісії здійснює документальне оформлення засідань Комісії.

5. Члени Комісії працюють на громадських засадах.

6. Основними завданнями Комісії є проведення Конкурсу, підбиття його підсумків та визначення переможців.

7. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

розглядає пропозиції та приймає рішення щодо організації та проведення Конкурсу;

формує програму проведення Конкурсу (далі - Програма) та визначає перелік номінацій і категорій учасників;

оприлюднює оголошення про початок Конкурсу та Програму;

аналізує подані на Конкурс матеріали, оцінює учасників Конкурсу;

визначає переможців Конкурсу за встановленими номінаціями та категоріями;

підбиває підсумки та організовує нагородження переможців Конкурсу;

здійснює заходи щодо висвітлення у засобах масової інформації проведення Конкурсу та оприлюднює його результати.

8. Робота Комісії планується на її засіданнях.

Комісія правомочна приймати рішення, якщо загальна чисельність її членів на засіданні становить більш як половину затвердженого складу.

Рішення Комісії приймається більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.

Рішення Комісії оформлюється протоколом.

9. Комісія провадить свою діяльність на основі відкритості та гласності. Результати діяльності Комісії та рішення, прийняті нею, оприлюднюються на офіційному сайті Держпраці та (за необхідності) у засобах масової інформації.

10. Обов’язки голови Комісії у разі його відсутності виконує заступник голови Комісії.

V. Порядок проведення Конкурсу

1. Конкурс проводиться у три етапи:

підготовчий;

відбірковий;

фінал Конкурсу.

2. Під час підготовчого етапу Конкурсу опрацьовуються та готуються організаційно-методичні документи Конкурсу на поточний рік. Проводиться інформаційне забезпечення органів влади, громадськості, засобів масової інформації, підприємств про початок та умови проведення Конкурсу.

Комісія аналізує подані претендентами документи відповідно до пункту 3 розділу III цього Положення.

Комісія може прийняти обґрунтоване рішення про відмову в реєстрації, про що у тижневий строк з дня прийняття такого рішення повідомляє претендента.

3. Учасники Конкурсу на відбірковому етапі подають до Комісії такі документи:

анкету самооцінки учасника Всеукраїнського огляду-конкурсу на присвоєння звання "Краще підприємство з охорони праці", завірену керівником підприємства, за формою, наведеною у додатку 2 до цього Положення;

завірену в установленому законодавством порядку копію звіту за формою № 1-ПВ (умови праці) "Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу із шкідливими умовами праці", затвердженою наказом Державної служби статистики України від 12 червня 2015 року № 149 (один раз на два роки).

За бажанням учасники Конкурсу можуть надсилати на розгляд Комісії додаткові матеріали про функціонування системи управління якістю та охороною праці на підприємстві, проведені аудити стану охорони праці, заходи з досягнення необхідного рівня охорони праці, не зазначені у пункті 3 цього розділу.

4. Під час відбіркового етапу Комісія:

розглядає документи, подані учасниками Конкурсу відповідно до пункту 3 цього розділу;

відвідує учасників Конкурсу з метою збору необхідної інформації та встановлення відповідності поданих учасниками Конкурсу документів (за згодою учасників Конкурсу);

здійснює вибіркове анкетування у формі анонімного опитування працівників учасників Конкурсу щодо стану охорони праці (за згодою учасників Конкурсу);

аналізує інформацію про результати заходів державного нагляду за станом охорони праці учасників Конкурсу.

5. Оцінювання учасників Конкурсу здійснюється за такими характеристиками:

наявність та ефективне функціонування системи управління охороною праці, в тому числі відповідно до вимог міжнародних стандартів;

наявність служби охорони праці (конкретних посадових осіб), що забезпечує (забезпечують) вирішення конкретних питань з охорони праці;

наявність кабінетів, кутків з охорони праці та їх обладнання;

виконання заходів щодо поліпшення умов праці;

витрати на охорону праці (відсоток фонду оплати праці), в тому числі на профілактичні заходи з охорони праці, цільове використання коштів на охорону праці;

своєчасне забезпечення працюючих якісним спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального захисту, мийними та знешкоджувальними засобами відповідно до вимог законодавства;

своєчасне навчання і перевірка знань працівників, у тому числі посадових осіб, з питань охорони праці;

надання пільг і компенсацій, передбачених чинним законодавством, за роботу в шкідливих умовах праці, надання додаткових (понад встановлені законодавством) пільг і компенсацій працівникам;

застосування економічного стимулювання працівників за участь та ініціативу у здійсненні заходів щодо підвищення рівня безпеки та поліпшення умов праці;

дотримання вимог законодавства про охорону праці щодо роботи жінок, неповнолітніх та осіб з інвалідністю;

створення робочих місць, спеціально обладнаних для роботи осіб з інвалідністю;

створення належних санітарних та побутових умов для працюючих жінок;

наявність дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

рівень виробничого травматизму та професійних захворювань на підприємстві;

проведення атестації робочих місць із шкідливими та важкими умовами праці;

впровадження прогресивних технологій, досягнень науки і техніки, засобів механізації та автоматизації виробництва, вимог ергономіки, позитивного досвіду з охорони праці;

наявність соціальної реклами (наочної агітації) з охорони праці;

виконання заходів з охорони праці відповідно до колективного договору;

належне утримання будівель і споруд, виробничого обладнання та устаткування, моніторинг їх технічного стану;

забезпечення усунення причин, що призводять до нещасних випадків, аварій, професійних захворювань на виробництві, та здійснення профілактичних заходів, визначених комісіями за підсумками розслідування нещасних випадків, аварій, професійних захворювань;

безоплатне забезпечення працівників нормативно-правовими актами та нормативними актами підприємства з охорони праці;

контроль за додержанням працівником технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва;

фінансування та організація проведення у встановленому законодавством порядку попередніх та періодичних медичних оглядів працівників;

інші заходи, пов’язані із забезпеченням належного рівня охорони праці та безпечних і нешкідливих умов праці.

6. За результатами оцінювання Комісія визначає учасників Конкурсу, які візьмуть участь у фіналі Конкурсу за встановленими номінаціями і категоріями.

Конкурсні матеріали, надані учасниками, зберігаються у Держпраці протягом 3 років.

7. Фінал Конкурсу включає:

визначення в кожній номінації кращих підприємств з охорони праці;

підбиття підсумків проведення Конкурсу та відзначення переможців.

8. За результатами оцінювання учасників Конкурсу Комісія визначає переможців за такими основними номінаціями:

металургія;

машинобудування;

енергетика;

будівництво та промисловість будівельних матеріалів;

транспорт;

агропромисловий комплекс;

легка промисловість;

соціально-культурна сфера;

харчова промисловість та переробка сільськогосподарських продуктів;

вугільна промисловість;

гірничодобувна промисловість;

нафтогазовий комплекс;

хімічна промисловість;

поштова та кур’єрська діяльність;

житлово-комунальне господарство;

охорона здоров’я.

Конкурс у номінації проводиться між двома і більше учасниками Конкурсу.

Комісія має право самостійно визначати перелік номінацій та встановлювати додаткові номінації, не зазначені у пункті 8 цього розділу.

9. Учасників Конкурсу поділяють у кожній номінації за категоріями підприємств:

Категорія підприємства

І категорія

ІI категорія

ІII категорія

ІV категорія

Чисельність працівників на підприємстві

Від 1000 осіб

Від 250 до 1000 осіб

Від 50 до 250 осіб

До 50 осіб

10. Церемонія нагородження переможців Конкурсу проводиться відповідно до заходів з нагоди відзначення в Україні Дня охорони праці.

Переможці Конкурсу нагороджуються дипломом переможця Всеукраїнського огляду-конкурсу "Краще підприємство з охорони праці", зразок та опис якого наведено у додатку 3 до цього Положення, і статуеткою згідно з додатком 4 до цього Положення.

VI. Фінансове забезпечення Конкурсу

Витрати на організацію та проведення Конкурсу здійснюються за рахунок коштів із джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Директор
Департаменту заробітної
плати та умов праціО. ТовстенкоДодаток 1
до Положення про Всеукраїнський
огляд-конкурс на присвоєння звання
"Краще підприємство з охорони праці"
(пункт 3 розділу III)

ЗАЯВА
на участь у Всеукраїнському огляді-конкурсі на присвоєння звання "Краще підприємство з охорони праці"


Додаток 2
до Положення про Всеукраїнський
огляд-конкурс на присвоєння звання
"Краще підприємство з охорони праці"
(пункт 3 розділу V)

АНКЕТА САМООЦІНКИ
учасника Всеукраїнського огляду-конкурсу на присвоєння звання "Краще підприємство з охорони праці"Додаток 3
до Положення про Всеукраїнський
огляд-конкурс на присвоєння звання
"Краще підприємство з охорони праці"
(пункт 10 розділу V)


ОПИС
диплома переможця Всеукраїнського огляду-конкурсу „Краще підприємство з охорони праці”

Диплом переможця Всеукраїнського огляду-конкурсу „Краще підприємство з охорони праці” виконується на листі латуні розміром 297 х 210 міліметрів, що вміщується у дерев’яну рамку.

Диплом обрамлений рамкою коричневого кольору із заокругленими кутами, прикрашеними вензелями.

У верхній частині диплома зображено малий Державний Герб України, який виконується фарбою золотистого кольору.

Нижче розташовано напис „Державна служба України з питань праці”, під ним – „State labour service of Ukraine”.

Нижче у чотири рядки розташовано напис „Диплом переможця Всеукраїнського огляду-конкурсу краще підприємство з охорони праці”, під ним у три рядки – „Diploma winner of Ukrainian visit contest „Best enterprise in occupation safety”.

Написи виконуються фарбою коричневого кольору, слово „Диплом” – золотистого.

Нижче передбачено місце для написання назви підприємства, установи, організації/прізвища, імені, по батькові фізичної особи – підприємця, нагородного тексту та року видачі.Додаток 4
до Положення про Всеукраїнський
огляд-конкурс на присвоєння звання
"Краще підприємство з охорони праці"
(пункт 10 розділу V)


ОПИС
статуетки Всеукраїнського огляду-конкурсу „Краще підприємство  з охорони праці”

Статуетка Всеукраїнського огляду-конкурсу „Краще підприємство з охорони праці” складається з дерев’яної підставки та пластини зі скла.

Посередині підставки розташовано скляний циліндр, з якого, утворюючи в основі гострий кут, виходять два промені, між якими встановлено пластину зі скла.

Промені мають ребристу поверхню.

Пластина має форму рівнобедреної трапеції.

На пластині передбачено місце для нанесення способом гравірування напису „Краще підприємство з охорони праці”.вгору