Документ z0020-13, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 02.11.2018, підстава - v0955874-18

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

ПОСТАНОВА

13.12.2012  № 1627


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 січня 2013 р.
за № 20/22552

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 955 від 04.09.2018}

Про затвердження Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
№ 1991 від 02.07.2015
№ 701 від 25.05.2017}

Відповідно до статей 11 та 12 Закону України “Про електроенергетику”, статті 4 Закону України “Про природні монополії” та пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії (додається).

2. Управлінню інвестиційної політики та технічного розвитку подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова Комісії

С. Тітенко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Міністр енергетики та вугільної
промисловості України

Голова Антимонопольного
коміету України
М.Ю. Бродський


Ю. Бойко


В.П. Цушко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики
13.12.2012  № 1627


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 січня 2013 р.
за № 20/22552

ПОРЯДОК
формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії

{У тексті Порядку та додатків слова "НКРЕ" і "з ПДВ" замінено відповідно словами "НКРЕКП" і "без ПДВ" згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1991 від 02.07.2015}

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок поширюється на суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію на здійснення господарської діяльності (далі - ліцензіати):

{Абзац другий пункту 1.1 розділу І виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1991 від 02.07.2015}

передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами;

постачання електричної енергії за регульованим тарифом.

1.2. Цей Порядок установлює процедуру подання, формування, розгляду, схвалення та виконання інвестиційних програм ліцензіатів з метою визначення обґрунтованості запланованих ліцензіатом капіталовкладень та/або витрат у структурі тарифів на передачу та/або постачання електричної енергії за регульованим тарифом на принципах економічної доцільності, а також цільового використання коштів ліцензіатом.

1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

базовий період - період, який передує прогнозному періоду, тривалістю, як правило, календарний рік;

звітний період - період дії інвестиційної програми, за який ліцензіат звітує про виконання інвестиційної програми (щокварталу з наростаючим підсумком та за підсумками року);

інвестиційна програма - план використання коштів для підвищення рівня надійності та економічності роботи основних фондів, який містить комплекс зобов'язань ліцензіата на період її виконання щодо розвитку ліцензіата, джерела її фінансування, графік виконання та пояснювальну записку;

прогнозний період - період, протягом якого ліцензіат планує виконання інвестиційної програми (як правило, календарний рік);

структура тарифу - структура обґрунтованих витрат ліцензіата (операційних витрат та витрат з прибутку) на здійснення ліцензованої діяльності, що групуються за економічними елементами і на основі яких розраховуються та затверджуються тарифи.

1.4. Ліцензіат зобов'язаний використовувати кошти, визначені як джерело фінансування інвестиційної програми, виключно на її виконання відповідно до графіка, визначеного інвестиційною програмою.

1.5. Розгляду питання про схвалення інвестиційної програми передує її відкрите обговорення.

{Розділ I доповнено новим пунктом 1.5 згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 701 від 25.05.2017}

1.6. Відкрите обговорення проводиться на засадах гласності, відкритості, добровільності та свободи висловлювань.

{Розділ I доповнено новим пунктом 1.6 згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 701 від 25.05.2017}

1.7. Обов’язок щодо організації та проведення відкритого обговорення покладається на ліцензіатів.

{Розділ I доповнено новим пунктом 1.7 згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 701 від 25.05.2017}

1.8. Ліцензіати з метою проведення відкритого обговорення зобов’язані забезпечити:

1) розміщення в засобах масової інформації за місцем виконання інвестиційної програми та на своїх офіційних веб-сайтах у мережі Інтернет (за наявності) та/або на інформаційних стендах проекту інвестиційної програми та інформації про порядок надання до нього пропозицій, повідомлення про дату початку відкритого обговорення та кінцевий термін для прийняття пропозицій і зауважень з питань, винесених на відкрите обговорення, наданих заінтересованими особами, з одночасним повідомленням листом органів місцевого самоврядування за місцем виконання інвестиційної програми;

2) реєстрацію, розгляд, узагальнення та оприлюднення пропозицій і зауважень до проекту інвестиційної програми, що надійшли протягом визначеного строку від усіх зацікавлених сторін;

3) прийняття обґрунтованих рішень щодо спірних питань;

4) розміщення на своїх офіційних веб-сайтах у мережі Інтернет протоколу розгляду наданих пропозицій і зауважень та інформації щодо обґрунтованих рішень, прийнятих стосовно спірних питань, з наданням НКРЕКП листа щодо проведених відкритих обговорень з відповідним URL-посиланням.

{Розділ I доповнено новим пунктом 1.8 згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 701 від 25.05.2017}

1.9. Пропозиції і зауваження до оприлюднених документів мають бути обґрунтовані та надаватися у визначений строк, що складає не менше 30 календарних днів з дати початку відкритого обговорення.

Анонімні зауваження та пропозиції, а також пропозиції і зауваження, що були надані після визначеного у інформаційному повідомленні терміну, не реєструються та не розглядаються.

{Розділ I доповнено новим пунктом 1.9 згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 701 від 25.05.2017}

1.10. Для опрацювання пропозицій та зауважень, які надійшли у період проведення відкритого обговорення, ліцензіатом утворюється комісія, до складу якої входять уповноважені представники ліцензіата та, за умови письмового звернення до ліцензіата, представники органів місцевого самоврядування та громадськості.

Кількість представників органів місцевого самоврядування та громадськості має становити не більше 70 відсотків від загальної чисельності комісії.

Головою комісії є посадова особа ліцензіата.

Результати розгляду пропозицій і зауважень комісії оформлюються протоколом та оприлюднюються ліцензіатом на своєму офіційному веб-сайті в мережі Інтернет протягом чотирнадцяти календарних днів з дати кінцевого строку прийняття пропозицій і зауважень з питань, винесених на відкрите обговорення.».

{Розділ I доповнено новим пунктом 1.10 згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 701 від 25.05.2017}

1.11. Рішення про схвалення інвестиційної програми або внесення змін до неї приймається НКРЕКП на її засіданні у формі відкритого слухання шляхом всебічного та повного з'ясування позицій усіх учасників відкритого засідання після розгляду та опрацювання НКРЕКП інвестиційної програми або запропонованих змін та наданих матеріалів згідно з вимогами цього Порядку.

Під час розгляду питання про схвалення інвестиційної програми або внесення змін до неї на відкрите засідання НКРЕКП запрошуються представники ліцензіата та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі.

НКРЕКП не пізніше ніж на п'ятий робочий день з дня прийняття рішення відправляє ліцензіату та територіальному підрозділу НКРЕКП у відповідному регіоні копію рішення НКРЕКП про схвалення інвестиційної програми або внесення змін до неї.

ІІ. Вимоги до інвестиційних програм

2.1. З метою обґрунтування запланованих витрат ліцензіата, які спрямовуються на реконструкцію, модернізацію та розвиток основних фондів, інших активів ліцензіата, до НКРЕКП подається інвестиційна програма за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку.

{Пункт 2.1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1991 від 02.07.2015}

2.2. Джерела фінансування інвестиційної програми формуються ліцензіатом з таких статей:

амортизаційні відрахування;

прибуток на виробничі інвестиції, передбачений структурою тарифів;

запланований обсяг надходжень за перетоки реактивної електричної енергії;

частина від запланованого обсягу надходжень коштів, пов’язаних із зменшенням фактичних технологічних витрат електричної енергії, що виникли при її передачі електричними мережами, порівняно з нормативними.

{Абзац п'ятий пункту 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1991 від 02.07.2015}

Додатковими джерелами фінансування інвестиційної програми можуть бути кредити, будь-яка фінансова допомога, кошти, отримані від здійснення діяльності, пов'язаної та не пов'язаної з передачею та/або постачанням електричної енергії, та інші джерела відповідно до вимог чинного законодавства.

2.3. Інвестиційна програма формується відповідно до розділів, визначених цим Порядком, із зазначенням обсягу фінансування по кожному з розділів (без урахування податку на додану вартість (далі - ПДВ)) та включає:

{Пункт 2.3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1991 від 02.07.2015}

2.3.1 інформацію про прогнозний загальний техніко-економічний стан ліцензіата на дату закінчення чинної інвестиційної програми з урахуванням заходів чинної інвестиційної програми;

2.3.2 опис робіт, запланованих на прогнозний період;

2.3.3 перелік робіт, основного обладнання, матеріалів, апаратного та програмного забезпечення та послуг, запланованих для виконання у прогнозному періоді, з розбивкою на етапи (квартали) з фінансуванням відповідно до планових квартальних обсягів надходжень коштів;

2.3.4 пояснювальну записку з обґрунтуванням необхідності проведення робіт по кожному розділу інвестиційної програми;

2.3.5 джерела фінансування інвестиційної програми, розраховані відповідно до чинних структур тарифів та планів щодо інших надходжень на прогнозний період;

2.3.6 зобов'язання ліцензіата щодо зниження технологічних та/або понаднормативних витрат електричної енергії за результатами реалізації інвестиційної програми.

2.4. До інвестиційної програми ліцензіатом додаються обґрунтовувальні матеріали до запланованих робіт та закупівель товарів, які зокрема можуть містити цінові пропозиції (прайси) виробників або їх офіційних представників в Україні, накази про затвердження проектної документації (або зведені кошториси до відповідних проектів), що передбачені інвестиційною програмою.

2.5. Числова інформація в інвестиційній програмі та звітах щодо її виконання зазначається з точністю до двох цифр після коми, а у разі, якщо ціла частина числа дорівнює нулю - з точністю до двох значущих цифр після коми.

2.6. Ліцензіат може передбачити в інвестиційній програмі кошти для розробки проектів на реалізацію робіт, що заплановані до виконання в майбутніх періодах.

2.7. Обсяги інвестицій визначаються ліцензіатом, виходячи з технічного стану основних фондів та інших активів ліцензіата, принципів економічної доцільності запровадження відповідних заходів, а також з урахуванням впливів цих заходів на рівень тарифів на передачу і постачання електричної енергії та роздрібних тарифів на електричну енергію.

2.8. Планування фінансування розділів інвестиційної програми повинно здійснюватись ліцензіатом з урахуванням необхідності забезпечення належного рівня якості надання послуг з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та з постачання електричної енергії споживачам на довгостроковий період, а також зменшення втрат електричної енергії.

{Пункт 2.8 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1991 від 02.07.2015}

2.9. Фінансування робіт з проведення будівництва, реконструкції, модернізації об'єктів ліцензіата включається до інвестиційної програми за наявності необхідних для цього проектів, розроблених та затверджених відповідно до вимог чинного законодавства.

2.10. Ціни закупівель, які застосовуються при формуванні інвестиційної програми, є орієнтовними. Остаточна ціна закупівель визначається ліцензіатом на конкурентних засадах відповідно до вимог чинного законодавства про здійснення закупівель.

2.11. Розгляд та включення до інвестиційних програм ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та/або ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом заходів за розділами:

заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії;

впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК);

впровадження та розвиток інформаційних технологій, зокрема кол-центрів;

впровадження та розвиток систем зв'язку здійснюються НКРЕКП за наявності таких документів:

відповідних планів розвитку, що містять переліки запланованих заходів та проектів (за роками);

концепцій автоматизованих систем;

технічних завдань та робочих проектів.

{Пункт 2.11 розділу II в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1991 від 02.07.2015}

2.12. Концепції та технічні завдання впровадження та модернізації автоматизованих систем комерційного обліку електричної енергії на оптовому ринку електричної енергії України мають бути погоджені з суб'єктом господарської діяльності, який здійснює оптове постачання електричної енергії, у межах компетенції Головного оператора комерційного обліку оптового ринку електричної енергії України.

{Пункт 2.12 розділу II в редакції Постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1991 від 02.07.2015, № 701 від 25.05.2017}

2.13. На титульній сторінці всіх примірників схваленої інвестиційної програми вказуються реквізити документів, якими інвестиційна програма затверджена відповідно до статуту ліцензіата, погоджена з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі, та схвалена НКРЕКП. Зазначені відмітки підписуються керівником ліцензіата або уповноваженою ним особою та скріплюються печаткою ліцензіата.

Сторінки інвестиційної програми нумеруються, прошнуровуються, кількість прошнурованих аркушів завіряється підписом керівника ліцензіата або уповноваженою ним особою та скріплюється печаткою ліцензіата.

2.14. Матеріали, які надаються як обґрунтування розділів інвестиційної програми, повинні бути підписані керівником ліцензіата або уповноваженою ним особою та скріплені печаткою.

ІІІ. Порядок розгляду та схвалення інвестиційних програм

3.1. Інвестиційна програма на прогнозний період подається на розгляд відповідно до затвердженого НКРЕКП графіка надання інвестиційних програм, але не пізніше ніж за 2 місяці до дати закінчення попередньої інвестиційної програми.

3.2. Інвестиційна програма оформлюється з дотриманням вимог цього Порядку, затверджується в установленому законодавством порядку та погоджується з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі.

3.3. Інвестиційна програма та відповідні обґрунтовувальні матеріали надаються для опрацювання до територіального підрозділу НКРЕКП у відповідному регіоні та апарату НКРЕКП в електронному вигляді та на паперових носіях.

Інвестиційна програма ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та з постачання електричної енергії за регульованим тарифом протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати її надходження до НКРЕКП розглядається відповідним підрозділом апарату НКРЕКП та територіальним підрозділом НКРЕКП у відповідному регіоні.

{Абзац другий пункту 3.3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1991 від 02.07.2015}

Інвестиційна програма розглядається на предмет її оформлення, затвердження та погодження, наявності відповідного обґрунтування окремих розділів та інвестиційної програми в цілому відповідно до вимог цього Порядку.

У разі встановлення невідповідності інвестиційної програми вимогам цього Порядку в частині оформлення, затвердження та погодження інвестиційна програма до розгляду не приймається, про що в п'ятиденний строк з дня її надходження до НКРЕКП письмово повідомляється ліцензіату.

У разі наявності зауважень та пропозицій до інвестиційної програми НКРЕКП письмово інформує ліцензіата.

Додаткові пояснення, обґрунтування та пропозиції ліцензіата приймаються НКРЕКП протягом десяти робочих днів з дня отримання ліцензіатом зауважень та пропозицій НКРЕКП.

3.4. У разі відсутності в НКРЕКП зауважень до інвестиційної програми або відсутності в ліцензіата пропозицій, додаткових пояснень та обґрунтувань щодо зауважень та пропозицій НКРЕКП до інвестиційної програми питання про схвалення інвестиційної програми ліцензіата виноситься на засідання НКРЕКП у формі відкритого слухання.

3.5. Якщо в десятиденний строк з дня надання НКРЕКП зауважень та пропозицій до інвестиційної програми ліцензіат надає відповідні пропозиції, додаткові пояснення та обґрунтування, інвестиційна програма повторно розглядається відповідним підрозділом апарату НКРЕКП, але не більше десяти робочих днів з дати отримання НКРЕКП таких пропозицій, після чого питання про схвалення інвестиційної програми виноситься на засідання НКРЕКП.

{Пункт 3.5 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1991 від 02.07.2015}

3.6. Після прийняття рішення про схвалення інвестиційної програми проектна документація та обґрунтовувальні матеріали до неї, надані ліцензіатом, а також робочі примірники інвестиційної програми повертаються ліцензіату та зберігаються у нього не менше трьох років після закінчення строку дії відповідної інвестиційної програми та мають бути надані НКРЕКП за її запитом для виконання покладених на неї завдань.

{Пункт 3.6 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1991 від 02.07.2015}

3.7. Якщо під час розгляду в НКРЕКП інвестиційної програми виникають питання, що потребують проведення експертизи, розгляд інвестиційної програми зупиняється на період, необхідний для проведення такої експертизи, про що НКРЕКП письмово повідомляє ліцензіата протягом п’яти днів з дня прийняття рішення НКРЕКП щодо проведення такої експертизи.

У разі визнання НКРЕКП на її засіданні у формі відкритого слухання недостатності обґрунтування окремих розділів інвестиційної програми НКРЕКП або ліцензіат може ініціювати проведення експертизи зазначених розділів інвестиційної програми, окремих заходів.

За результатами експертизи спірні питання розглядаються на засіданні НКРЕКП.

3.8. У разі визнання на відкритому засіданні НКРЕКП необґрунтованими окремих розділів інвестиційної програми або їх складових ці розділи чи їх складові ліцензіату пропонується виключити, а кошти, передбачені на їх фінансування, можуть бути вилучені зі структури тарифу або перерозподілені ліцензіатом між іншими розділами інвестиційної програми за пропозицією НКРЕКП.

3.9. Ліцензіат забезпечує достовірність наданої НКРЕКП інформації.

3.10. Схвалена НКРЕКП інвестиційна програма оформлюється ліцензіатом у чотирьох примірниках. Протягом тижня один примірник та його копія в електронній формі надаються до апарату НКРЕКП, другий примірник та його копія в електронній формі - до територіального підрозділу НКРЕКП у відповідному регіоні, третій - до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі, четвертий - залишається у ліцензіата.

Електронна форма розділів 5, 6 схваленої НКРЕКП інвестиційної програми для ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та/або постачання електричної енергії за регульованим тарифом та оприлюднюються відповідним ліцензіатом шляхом розміщення на своєму офіційному веб-сайті протягом тижня з дня прийняття рішення НКРЕКП про схвалення інвестиційної програми та зберігаються на ньому протягом строку дії інвестиційної програми та не менше трьох років після його закінчення.

{Абзац другий пункту 3.10 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1991 від 02.07.2015}

3.11. При виникненні потреби в здійсненні закупівлі у зв'язку з особливими економічними та іншими обставинами, яких ліцензіат не міг передбачити, у тому числі закупівлі, пов'язаної з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, ліцензіат має право протягом прогнозного періоду, як правило, протягом місяця за підсумками першого, другого або третього кварталу, звернутися до НКРЕКП з пропозицією щодо внесення змін до схваленої інвестиційної програми з наданням відповідного обґрунтування.

Зміни до інвестиційної програми розглядаються НКРЕКП на загальних підставах відповідно до визначеної цим Порядком процедури розгляду та схвалення інвестиційних програм.

Питання про внесення змін до інвестиційної програми розглядається НКРЕКП на засіданнях, які проводяться у формі відкритих слухань.

ІV. Виконання інвестиційної програми

4.1. Ліцензіат зобов'язаний виконувати схвалену НКРЕКП інвестиційну програму в повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні.

4.2. Виконаними вважаються об’єкти, які введені в експлуатацію відповідно до вимог чинного законодавства, прийняті на баланс та щодо яких здійснено повне фінансування.

Роботи, які мають перехідний характер, вважаються виконаними, якщо по них складено акти виконаних робіт згідно з умовами відповідного договору та здійснено оплату відповідно до цих актів.

4.3. При неповному виконанні ліцензіатом інвестиційної програми за звітний період надалі першочергово здійснюється фінансування заходів з будівництва, модернізації і реконструкції електричних мереж та обладнання і заходів зі зниження та/або недопущення понаднормативних витрат електричної енергії.

4.4. При зміні (збільшенні або зменшенні) вартості виконання заходів, передбачених схваленою інвестиційною програмою, до п'яти відсотків ліцензіат може самостійно зробити перерозподіл фінансування між цими заходами в межах одного розділу за умови незмінності фізичних обсягів цих заходів.

4.5. У випадку фактичного збільшення надходження коштів відповідно до визначених джерел фінансування ліцензіат ініціює процедуру внесення відповідних змін до інвестиційної програми згідно з цим Порядком у частині збільшення джерел фінансування та доповнення запланованих заходів.

4.6. Профінансованими вважаються заходи інвестиційної програми, щодо яких здійснено фактичну оплату грошовими коштами.

4.7. У разі недофінансування заходів інвестиційної програми базового періоду з причин, незалежних від ліцензіата, ліцензіат може продовжити фінансування цих заходів до 20 числа місяця, наступного після закінчення періоду дії цієї інвестиційної програми, за рахунок коштів, отриманих як джерело фінансування інвестиційної програми базового періоду.

4.8. Об’єкти (заходи), які були профінансовані ліцензіатом, але не передбачені схваленою інвестиційною програмою або передбачені схваленою інвестиційною програмою у меншій кількості, не враховуються як виконання інвестиційної програми.

4.9. Ліцензіатам при виконанні інвестиційних програм проводити закупівлю нового сучасного високотехнологічного обладнання, виконаного із якісних матеріалів, що не було у використанні та щодо якого зберігаються гарантійні зобов’язання виробників або їх офіційних представників.

{Розділ IV доповнено новим пунктом 4.9 згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 701 від 25.05.2017}

V. Порядок надання звітів щодо виконання інвестиційних програм

5.1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми ліцензіата з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, оформлений згідно з додатком 2 до цього Порядку, в електронній формі та на паперових носіях надається ліцензіатом до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі, апарату НКРЕКП і територіального підрозділу НКРЕКП у відповідному регіоні щокварталу та за підсумками року не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним періодом.

{Абзац перший пункту 5.1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1991 від 02.07.2015}

Сторінки звіту щодо виконання інвестиційної програми нумеруються, прошнуровуються, кількість прошнурованих аркушів завіряється підписом керівника ліцензіата або уповноваженої ним особи та скріплюється печаткою ліцензіата.

5.2. У разі неповного виконання інвестиційної програми до звіту надається пояснювальна записка щодо причин неповного виконання.

5.3. Електронна форма звіту щодо виконання інвестиційної програми оприлюднюється ліцензіатом шляхом розміщення на своєму офіційному веб-сайті не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним періодом, та зберігається на ньому не менше трьох років.

5.4. Контроль за виконанням ліцензіатом інвестиційної програми здійснюється шляхом аналізу відповідним структурним підрозділом апарату НКРЕКП та територіальним підрозділом НКРЕКП у відповідному регіоні звітів щодо виконання інвестиційної програми та проведення планових і позапланових перевірок діяльності ліцензіата НКРЕКП.

{Пункт 5.4 розділу V із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1991 від 02.07.2015}

Начальник управління
інвестиційної політики
та технічного розвиткуД. Коваленко
Додаток 1
до Порядку формування інвестиційних
програм ліцензіатів з передачі
та постачання електричної енергії

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1991 від 02.07.2015}

{Додаток 2 виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1991 від 02.07.2015}


Додаток 2
до Порядку формування інвестиційних
програм ліцензіатів з передачі
та постачання електричної енергії

ЗВІТ
щодо виконання інвестиційної програми

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1991 від 02.07.2015}

{Додаток 3 виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1991 від 02.07.2015}вгору