Про Науково-експертну раду з питань розвитку інфраструктури відкритих ключів України при Міністерстві юстиції України
Наказ Міністерства юстиції України; Положення, Склад колегіального органу від 13.06.2014932/5
Документ v932-323-14, поточна редакція — Редакція від 28.09.2018, підстава - v3566323-18

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.06.2014  № 932/5

Про Науково-експертну раду з питань розвитку інфраструктури відкритих ключів України при Міністерстві юстиції України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції
№ 1350/5 від 15.08.2014
№ 230/7 від 05.11.2014
№ 64/7 від 03.03.2015
№ 562/7 від 30.06.2016
№ 1396/7 від 25.10.2016
№ 3090/5 від 03.10.2017
№ 3566/7 від 28.09.2018}

НАКАЗУЮ:

1. Утворити Науково-експертну раду з питань розвитку інфраструктури відкритих ключів України при Міністерстві юстиції України.

2. Затвердити:

- Положення про Науково-експертну раду з питань розвитку інфраструктури відкритих ключів України при Міністерстві юстиції України, що додається;

- склад Науково-експертної ради з питань розвитку інфраструктури відкритих ключів України при Міністерстві юстиції України, що додається.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України Бондарчука І.В.

Міністр

П. Петренко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
13.06.2014  № 932/5

ПОЛОЖЕННЯ
про Науково-експертну раду з питань розвитку інфраструктури відкритих ключів України при Міністерстві юстиції України

I. Загальні положення

1. Науково-експертна рада з питань розвитку інфраструктури відкритих ключів України при Міністерстві юстиції України (далі - Рада) є дорадчим органом, який утворюється з компетентних представників державних органів, науковців та фахівців, розробників апаратного та програмного забезпечення, громадських організацій та об'єднань, спеціалістів у сфері відносин, що виникають при використанні електронного цифрового підпису.

2. Метою створення Ради є розроблення науково обґрунтованих рекомендацій для створення належних умов для використання всіх можливостей інфраструктури відкритих ключів, її стандартизації та розбудови електронних довірчих послуг для:

- забезпечення розвитку транскордонного співробітництва та інтеграції України у світовий електронний інформаційний простір;

- визнання в Україні іноземних кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів та кваліфікованого електронного підпису;

- визнання юридичної значимості отриманих кваліфікованих електронних довірчих послуг та забезпечення належної довіри фізичних та юридичних осіб до таких послуг;

- використання електронного документообігу;

- ефективного електронного урядування, у тому числі надання адміністративних послуг в електронному вигляді;

- подальшого розвитку електронного судочинства, електронних закупівель, електронного архіву тощо.

3. Рада у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами і актами технічного регулювання, що регламентують питання функціонування, розвитку інфраструктури відкритих ключів та створення системи електронних довірчих послуг, та цим Положенням.

II. Основні завдання Ради

1. Вивчення проблемних питань у сфері функціонування та розвитку інфраструктури відкритих ключів та створення системи електронних довірчих послуг.

2. Надання рекомендацій щодо вирішення проблемних питань, які виникають під час вжиття заходів державного регулювання щодо створення та забезпечення функціонування інфраструктури відкритих ключів і для досягнення мети, визначеної в пункті 2 розділу I цього Положення.

3. Внесення пропозицій до Міністерства юстиції України щодо вдосконалення нормативно-правових актів та актів технічного регулювання сфери використання інфраструктури відкритих ключів і надання електронних довірчих послуг для досягнення мети, визначеної в пункті 2 розділу I цього Положення.

III. Рада відповідно до покладених на неї завдань

1. Аналізує акти нормативно-правового та технічного регулювання інфраструктури відкритих ключів, готує пропозиції щодо їх вдосконалення.

2. Вивчає і аналізує проблемні питання, які виникають при застосуванні електронного цифрового підпису та актуальні шляхи розвитку і функціонування інфраструктури відкритих ключів України, а також системи електронних довірчих послуг.

3. Готує та подає Міністерству юстиції України рекомендації щодо досягнення мети, визначеної в пункті 2 розділу I цього Положення.

4. Здійснює моніторинг нових практик, тенденцій та технологій щодо функціонування та розвитку інфраструктури відкритих ключів та надання електронних довірчих послуг.

5. Надає консультації щодо впровадження механізму застосування електронного цифрового підпису, інтеграції та гармонізації сфери електронного цифрового підпису з європейським та світовим законодавством, а також отримує пропозиції, спрямовані на ефективне впровадження системи електронного цифрового підпису в усіх напрямах діяльності, попередження виникнення проблем при здійсненні суб'єктами діяльності, пов'язаної із застосуванням електронного цифрового підпису.

6. Надає пропозиції щодо налагодження співробітництва з міжнародними організаціями, іноземними уповноваженими органами з питань розвитку та функціонування інфраструктури відкритих ключів, неурядовими організаціями іноземних держав, використання передового досвіду іноземних держав.

7. Проводить семінари, круглі столи, обговорення, дискусійні майданчики з питань, що стосуються сфери електронного цифрового підпису.

8. На засіданнях Ради можуть обговорюватися теоретичні питання, розглядатись та схвалюватись посібники з практичних питань організації та функціонування інфраструктури відкритих ключів.

IV. Права та обов'язки Ради

1. Рада має право:

- утворювати в разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи;

- проводити заходи та вирішувати питання, що належать до компетенції Ради.

2. Рада зобов'язана:

- забезпечувати об'єктивність та неупередженість у прийнятті рішень;

- забезпечувати збереження конфіденційності інформації, яка стала відома під час роботи Ради.

V. Склад Ради

1. Рада здійснює свою діяльність на громадських засадах.

2. Рада створюється у складі: Голови Ради, заступників Голови, секретаря та членів Ради.

Заступники Голови та секретар Ради обираються Радою за поданням Голови.

3. До складу Ради входять представники Міністерства юстиції України, державного підприємства "Національні інформаційні системи", Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державного агентства з питань електронного урядування України, Національного банку України, а також науковці та практикуючі фахівці, які за характером своєї діяльності пов'язані з питаннями розвитку інфраструктури відкритих ключів.

{Пункт 3 розділу V в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3090/5 від 03.10.2017}

4. Персональний склад Ради затверджується наказом Міністерства юстиції України.

{Пункт 4 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3090/5 від 03.10.2017}

VI. Голова Ради

1. Здійснює загальне керівництво Радою.

2. Забезпечує організацію діяльності Ради:

- скликає засідання Ради;

- затверджує проект порядку денного Ради;

- визначає доповідача з кожного питання проекту порядку денного засідання Ради.

3. Головує на засіданнях Ради.

4. Дає доручення секретареві, заступникам та членам Ради.

5. Підписує документи, підготовлені Радою за результатами її роботи.

6. У разі відсутності Голови Ради його обов'язки виконує заступник Голови Ради.

VII. Секретар та члени Ради

1. Секретар Ради забезпечує:

- підготовку матеріалів до розгляду Радою;

- ведення і зберігання документації, пов'язаної з роботою Ради;

- ведення та оформлення протоколу засідання Ради.

2. Члени Ради:

- беруть участь у вивченні та узагальненні практики застосування електронного цифрового підпису та актуальних питань розвитку та функціонування інфраструктури відкритих ключів України, а також системи електронних довірчих послуг;

- за дорученням Голови Ради, його заступників члени Ради готують письмові рекомендації (висновки, рішення, пропозиції) з окремих питань практики застосування електронного цифрового підпису та актуальних питань розвитку і функціонування інфраструктури відкритих ключів України, а також системи електронних довірчих послуг;

- порушують перед Головою Ради, його заступниками та іншими членами Ради питання щодо удосконалення нормативно-правового та технічного регулювання для досягнення мети, визначеної в пункті 2 розділу I цього Положення;

- беруть участь в обговоренні та формуванні питань порядку денного засідання Ради;

- вивчають матеріали, подані на розгляд Ради;

- беруть участь у прийнятті рішень Ради шляхом голосування;

- ініціюють перед Головою Ради питання скликання та проведення засідання Ради.

Члени Ради можуть бути залучені до участі в нарадах з питань розвитку та функціонування інфраструктури відкритих ключів України, а також системи електронних довірчих послуг, які проводяться в Міністерстві юстиції України.

3. Члени Ради зобов'язані: брати участь у роботі Ради; бути присутніми особисто на засіданнях Ради.

VIII. Організація роботи Ради

1. Формою роботи Ради є засідання, які скликаються в разі потреби. До засідання Ради членам Ради надсилаються в електронній формі порядок денний і матеріали, що підлягають обговоренню.

{Абзац перший пункту 1 розділу VIII в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3090/5 від 03.10.2017}

Для участі в засіданні Ради можуть бути запрошені наукові та практичні працівники, спеціалісти з різних галузей знань, які не є її членами (за згодою).

2. Дата проведення засідання Ради та порядок денний повідомляються членам Ради не пізніше ніж за п'ять робочих днів до засідання.

3. Засідання Ради є правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

4. Рішення Ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос Голови Ради.

5. Відкриває засідання Ради головуючий.

6. Розгляд питання порядку денного на засіданні Ради розпочинається з доповіді члена Ради, який попередньо повинен вивчити матеріали з цього питання, що надійшли на розгляд Ради.

7. Обговорення питань і рішення, що приймаються Радою, фіксуються в протоколах засідання Ради. Протокол засідання Ради підписують головуючий на засіданні та секретар Ради. Протокол засідання надсилається в електронній формі членам Ради та іншим заінтересованим особам протягом п'яти робочих днів після проведення засідання.

{Пункт 7 розділу VIII в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3090/5 від 03.10.2017}

8. За результатами виконання покладених на неї завдань Рада надає висновки, пропозиції та приймає рішення, які мають рекомендаційний характер.

9. Діяльність Ради висвітлюється на веб-сайтах Міністерства юстиції України та центрального засвідчувального органу.

Начальник Управління
функціонування центрального
засвідчувального органуО.В. Костенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
13.06.2014  № 932/5
(в редакції наказу
Міністерства юстиції України
від 03 жовтня 2017 року № 3090/5)

СКЛАД
Науково-експертної ради з питань розвитку інфраструктури відкритих ключів України при Міністерстві юстиції України


Котелевець
Дмитро Миколайович

-

заступник директора Департаменту інформаційних технологій, начальника відділу розвитку е-документообігу та міжвідомчої е-взаємодії Державного агентства з питань електронного урядування України (за згодою)


Вискуб
Олексій Анатолійович

-

перший заступник Голови Державного агентства з питань електронного урядування України (за згодою)


Волкова
Ксенія Миколаївна

-

заступник начальника Управління - начальник відділу правового співробітництва з міжнародними організаціями Управління правового співробітництва з міжнародними організаціями Департаменту міжнародного права Міністерства юстиції України


Горбенко
Іван Дмитрович

-

доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, дійсний академік Академії наук прикладної радіоелектроніки, голова наглядової ради - головний конструктор приватного акціонерного товариства "Інститут інформаційних технологій" (за згодою)


Демещик
Андрій Михайлович

-

заступник директора комунального підприємства "Обласний інформаційно-аналітичний центр" (за згодою)


Івченко
Ірина Сергіївна

-

кандидат фізико-математичних наук, віце-президент з питань інформаційної безпеки громадської організації "ІСАКА Київ" (за згодою)


Карлаш
Віталій Валерійович

-

начальник відділу реєстрації, акредитації засвідчувальних центрів, центрів сертифікації ключів та переакредитації акредитованих центрів сертифікації ключів Департаменту державної реєстрації та нотаріату Міністерства юстиції України


Ковтанюк
Юрій Славович

-

директор Центрального державного електронного архіву України (за згодою)


Козлов
Юрій Миколайович

-

директор Департаменту систем електронного цифрового підпису та електронної ідентифікації державного підприємства "Національні інформаційні системи" (за згодою)


Кудін
Антон Михайлович

-

доктор технічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора департаменту - начальник управління безпеки інформації Департаменту безпеки Національного банку України (за згодою)


Маковський
Дмитро Васильович

-

директор Департаменту електронного урядування та розвитку інформаційного суспільства Державного агентства з питань електронного урядування України (за згодою)


Мелащенко
Андрій Олегович

-

кандидат фізико-математичних наук, голова підкомітету 22 Технічного комітету із стандартизації "Інформаційні технології" (ТК-20), старший науковий співробітник Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії наук України (за згодою)


Мялковський
Данило Владиславович

-

заступник директора департаменту - начальник управління Департаменту захисту інформації Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (за згодою)


Онопрієнко
Віктор Васильович

-

кандидат технічних наук, генеральний директор приватного акціонерного товариства "Інститут інформаційних технологій" (за згодою)


Олексюк
Лілія Віталіївна

-

голова Всеукраїнського об'єднання громадян "Всеукраїнська асоціація "Інформаційна безпека та інформаційні технології" (за згодою)


Плескач
Валентина Леонідівна

-

член Всеукраїнського об'єднання громадян "Всеукраїнська асоціація "Інформаційна безпека та інформаційні технології", доктор економічних наук, кандидат технічних наук, професор кафедри програмних систем і технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член Технічного комітету стандартизації "Банківські та фінансові системи і технології" (ТК-105) (за згодою)


Потій
Олександр Володимирович

-

доктор технічних наук, професор, заступник головного конструктора з систем та засобів криптографічного захисту інформації приватного акціонерного товариства "Інститут інформаційних технологій" (за згодою)


Проскуровський
Роман Васильович

-

заступник начальника управління - начальник відділу супроводження та впровадження систем управління ключами Національного банку України та банківських систем управління безпеки інформації Департаменту безпеки Національного банку України (за згодою)


Пушкарьов
Андрій Іванович

-

директор Департаменту захисту інформації Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (за згодою)


Сорока
Костянтин Геннадійович

-

начальник відділу взаємодії із державними органами та інформаційно-аналітичного забезпечення Державної архівної служби України (за згодою)


Ступак
Сергій Володимирович

-

заступник начальника управління - начальник відділу Департаменту державного контролю у сфері захисту інформації Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (за згодою)


Ференс
Олена Миколаївна

-

директор Департаменту приватного права Міністерства юстиції України


Шостак
Ірина Борисівна

-

начальник відділу з питань законодавства у сфері електронного цифрового підпису Департаменту приватного права Міністерства юстиції України

{Склад із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1350/5 від 15.08.2014, № 230/7 від 05.11.2014, № 64/7 від 03.03.2015, № 562/7 від 30.06.2016, № 1396/7 від 25.10.2016; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3090/5 від 03.10.2017; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3566/7 від 28.09.2018}

{Текст взято з сайту Мін'юсту України http://www.minjust.gov.ua}вгору