Про затвердження Положення про порядок визначення системно важливих банків
Постанова Національного банку України; Положення від 25.12.2014863
Документ v0863500-14, чинний, поточна редакція — Редакція від 04.06.2016, підстава - v0335500-16

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

25.12.2014  № 863

Про затвердження Положення про порядок визначення системно важливих банків

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку
№ 335 від 30.05.2016}

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 4, 66, 67 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою підвищення ефективності та забезпечення стабільної діяльності банків України Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про порядок визначення системно важливих банків, що додається.

2. Департаменту нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду (Іваненко Н.В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України та територіальних управлінь Національного банку України для використання в роботі.

3. Постанова набирає чинності з 01 січня 2015 року.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Писарука О.В.

Голова

В.О. ГонтареваЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
25.12.2014 № 863

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок визначення системно важливих банків

1. Це Положення встановлює порядок визначення системно важливих банків в Україні.

2. Це Положення розроблене відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" та основних загальноприйнятих у міжнародній практиці принципів і стандартів.

3. Національний банк України (далі - Національний банк) визначає системно важливі банки за такими критеріями:

1) розмір банку. Показники, що характеризують цей критерій, такі:

загальні активи;

кошти фізичних осіб, суб'єктів господарювання та небанківських фінансових установ;

2) ступінь фінансових взаємозв'язків. Показники, що характеризують цей критерій, такі:

кошти, розміщені в інших банках;

кошти, залучені від інших банків;

3) напрям діяльності. Показником, що характеризують цей критерій, є кредити, що надані суб'єктам господарювання у промисловість, сільське господарство та будівництво.

4. Національний банк визначає системно важливі банки щороку станом на 01 січня за даними оборотно-сальдових балансів банків (крім санаційного банку та банків, щодо яких Національним банком прийнято рішення про віднесення до категорії неплатоспроможних) та статистичної звітності про надані банками кредити в розрізі видів економічної діяльності.

5. Рішення про віднесення банку до системно важливих приймає Правління Національного банку за пропозицією відповідного структурного підрозділу Національного банку, що здійснює нагляд за діяльністю банку.

{Пункт 5 в редакції Постанови Національного банку № 335 від 30.05.2016}

6. Національний банк повідомляє банк про набуття ним статусу системно важливого банку протягом п'яти робочих днів після прийняття Правлінням Національного банку рішення, але не пізніше 01 березня.

{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 335 від 30.05.2016}

7. Національний банк для віднесення банку до системно важливих визначає показник системної важливості банку. Банк є системно важливим, якщо цей показник є вищим, ніж розмір середньоарифметичного показника системної важливості банків. Середньоарифметичний показник системної важливості банків розраховується як співвідношення суми показників системної важливості банків до кількості банків, загальна сума показників системної важливості яких становить не менше 80 відсотків показників по банківській системі.

8. Показник системної важливості банку розраховується за формулою згідно з додатком до цього Положення.

Директор Департаменту
нормативно-методологічного
забезпечення банківського
регулювання та нагляду
Н.В. ІваненкоДодаток
до Положення про порядок
визначення системно важливих банків
(пункт 8 Положення)

РОЗРАХУНОК
показника системної важливості банку

Показник системної важливості банку розраховується за такою формулою:


,

де СВ - показник системної важливості банку;

Wj - коефіцієнти зважування j-х показників (РА, РВфю, ВКрб, ВКб, ДКрю), значення яких наведено в таблиці.

Коефіцієнти зважування показників
за критеріями системної важливості банків

№ з/п

Назва показника (Пj)

Коефіцієнт (Wj), %

1

2

3

1

Загальні активи-1 (РА)

35

2

Кошти фізичних осіб, суб'єктів господарювання та небанківських фінансових установ (РВфю)

35

3

Кредити, що надані суб'єктам господарювання за видами економічної діяльності, що класифікуються за секцією "A" (сільське господарство), "B" - "E" (промисловість), "F" (будівництво) КВЕД-2 (ДКрю)

15

4

Кошти, залучені від інших банків (ВКб)

7,5

5

Кошти, розміщені в інших банках (ВКрб)

7,5

__________
-1Загальні активи визначаються за даними балансу банку без урахування розрахунків між відокремленими підрозділами банку та резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями.
-2Відповідно до Методологічних основ та пояснень до позицій Класифікації видів економічної діяльності, затверджених наказом Державного комітету статистики України від 23 грудня 2011 року № 396.

Пj - частка j-го показника банку (РА, РВфю, ВКрб, ВКб, ДКрю) розраховується як співвідношення розміру показника банку до розміру відповідного показника по банківській системі за такою формулою:


Пj =

Jб
__
Jс


,

де Jб - j-й показник банку;

Jc - j-й показник по банківській системі.вгору