Документ v0699500-14, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.02.2019, підстава - v0032500-19

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

03.11.2014  № 699

Про застосування окремих норм валютного законодавства під час режиму тимчасової окупації на території вільної економічної зони "Крим"

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку
№ 810 від 16.12.2014}

{Додатково див. Постанову Київського апеляційного адміністративного суду
№ 826/17587/14 від 01.09.2015}

{Додатково див. Оголошення
Офіційного інтернет-представництва Національного банку від 02.09.2015}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку
№ 303 від 28.04.2016
№ 147 від 28.12.2017
№ 32 від 05.02.2019}

Відповідно до статей 7, 25, 30, 44, 45, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 9, 12 Закону України від 12 серпня 2014 року № 1636-VII "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України" (далі - Закон), статей 3, 5, 6, 7 Закону України “Про валюту і валютні операції” та вимог постанови Правління Національного банку України від 06 травня 2014 року № 260 "Про відкликання та анулювання банківських ліцензій та генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій окремих банків і закриття банками відокремлених підрозділів, що розташовані на території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

{Преамбула із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 32 від 05.02.2019}

1. Установити, що для цілей застосування нормативно-правових актів Національного банку України:

особа, місцезнаходження якої (зареєстрована/постійно проживає) на території вільної економічної зони "Крим" (далі - суб'єкт Криму), прирівнюється до нерезидента (за інвестиційними операціями - до іноземного інвестора);

фізична особа, яка є внутрішньо переміщеною особою з тимчасово окупованої території України (вільної економічної зони “Крим”) та отримала передбачену законодавством України довідку, що підтверджує факт внутрішнього переміщення і взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, є резидентом України. Для цілей ідентифікації внутрішньо переміщеної особи місцем її проживання на території України слід уважати фактичне місце проживання/перебування, зазначене в довідці;

{Пункт 1 доповнено новим абзацом третім згідно з Постановою Національного банку № 810 від 16.12.2014; в редакції Постанови Національного банку № 32 від 05.02.2019}

договори, укладені суб'єктами Криму із суб'єктами з місцезнаходженням (зареєстровані/постійно проживають) на іншій території України (далі - материкова територія України), є документами, що використовуються замість зовнішньоекономічних договорів (контрактів) під час застосування нормативно-правових актів Національного банку України.

2. Перекази (платежі) з материкової території України на територію вільної економічної зони "Крим" (далі - ВЕЗ "Крим") або з території ВЕЗ "Крим" на материкову територію України здійснюються в порядку, передбаченому нормативно-правовими актами Національного банку України для операцій з переказу коштів за межі України/в Україну.

Такі перекази здійснюються в гривні або іноземній валюті 1-ї та 2-ї груп Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року № 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19 квітня 2016 року № 269) (далі - іноземна валюта), з урахуванням таких особливостей.

{Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 303 від 28.04.2016}

Розрахунки між юридичними особами (фізичними особами-підприємцями), що зареєстровані на материковій території України, та суб'єктами Криму за поточними торговельними операціями здійснюються в іноземній валюті та/або гривні. Купівля іноземної валюти юридичними особами (фізичними особами-підприємцями), що зареєстровані на материковій території України, здійснюється в порядку, передбаченому нормативно-правовим актом Національного банку України, що регулює порядок та умови купівлі іноземної валюти, у тому числі за наявності в реєстрах митних декларацій інформації про ввезення товарів з території ВЕЗ "Крим" та їх випуск у вільний обіг на материковій території України.

{Пункт 2 доповнено новим абзацом третім згідно з Постановою Національного банку № 810 від 16.12.2014}

Резиденти здійснюють перекази в іноземній валюті та гривні на користь суб'єктів Криму з метою оплати зобов'язань, пов'язаних з розташованим на території Криму майном (крім цінних паперів), що було набуте цими резидентами до набрання чинності Законом.

Юридичні особи здійснюють такі перекази на підставі документів, що підтверджують право власності на таке майно, та документів, що підтверджують наявність підстав для здійснення оплати зобов'язань.

Фізичні особи, які мають податкову адресу на іншій території України ніж ВЕЗ "Крим", зобов'язані задекларувати об'єкти житлової нерухомості, що перебувають в їх власності та розташовані на території ВЕЗ "Крим". Фізичні особи для здійснення переказів, що пов'язані з об'єктами житлової нерухомості, подають до банку документ про декларування. Виконання фізичними особами зобов'язань, пов'язаних з іншим майном, здійснюється банками на підставі документів, що підтверджують наявність підстав для здійснення оплати зобов'язань.

Переказ коштів з метою оплати зобов'язань, пов'язаних з розташованим на території Криму майном, резиденти здійснюють з власних поточних рахунків, відкритих в уповноважених банках. Якщо такий переказ здійснюється резидентом у гривнях, то уповноважені банки перераховують кошти в гривнях через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях, що відкриті в уповноважених банках.

{Абзац сьомий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 810 від 16.12.2014}

Інвестиції резидентів в об'єкти інвестиційної діяльності, розташовані (зареєстровані) на території Криму, забороняються.

3. Виконання в гривнях зобов'язань суб'єктами Криму за укладеними до набрання чинності Законом кредитними договорами перед уповноваженими банками здійснюється через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях, що відкриті в уповноважених банках, або з поточних рахунків суб'єктів Криму в уповноважених банках.

{Абзац перший пункту 3 в редакції Постанови Національного банку № 810 від 16.12.2014}

У разі надходження на користь уповноваженого банку-кредитора від суб'єкта Криму коштів у валюті, що відрізняється від валюти кредиту за кредитним договором, уповноважений банк зобов'язаний:

здійснити без заяви клієнта купівлю, продаж (обмін) на міжбанківському валютному ринку України валюти, що надійшла в рахунок виконання зобов'язань позичальника за кредитним договором, у валюту кредиту. У разі надходження російських рублів у рахунок виконання позичальником-суб'єктом Криму зобов'язань за кредитним договором банк має право здійснити обмін російських рублів на валюту кредиту;

{Абзац третій пункту 3 в редакції Постанови Національного банку № 810 від 16.12.2014}

зарахувати куплену (обміняну) валюту або гривневий еквівалент проданої іноземної валюти в рахунок погашення вимог банку-кредитора за кредитним договором із відображенням у бухгалтерському обліку банку на відповідних рахунках операцій з погашення заборгованості за наданим кредитом (основного боргу), сплати процентів за кредитним договором тощо.

Фізична особа - суб'єкт Криму має право вносити готівкові кошти (у гривнях та іноземній валюті) на рахунок з метою погашення зобов'язань перед уповноваженим банком за кредитним договором, укладеним до набрання чинності Законом, без документів, що підтверджують джерела походження коштів.

{Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 810 від 16.12.2014}

4. Уповноваженим банкам припинити обслуговування кредитних договорів (договорів позик) в іноземній валюті, що передбачають виконання суб'єктами Криму боргових зобов'язань перед нерезидентами-кредиторами за такими договорами. Реєстрація таких договорів втрачає чинність.

{Пункт 4 в редакції Постанови Національного банку № 810 від 16.12.2014}

5. Заборонити проведення на материковій території України таких операцій в російських рублях:

залучення вкладів (депозитів) за договорами банківського вкладу (депозиту), у тому числі збільшення суми вкладу (депозиту), що були розміщені до набрання чинності Законом, а також пролонгація таких договорів;

надання коштів у кредит (позику), у тому числі за кредитами овердрафт, а також шляхом пролонгації строку користування кредитом (позикою) або його часткою за договором, укладеним до набрання чинності Законом.

6. Банкам України зупинити за відкритими до набрання чинності Законом поточними рахунками юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, фізичних осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, що є суб'єктами Криму (далі - юридичні особи - суб'єкти Криму) здійснення операцій, крім:

{Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 147 від 28.12.2017}

зарахування коштів з вкладного (депозитного) рахунку, а також нарахованих відсотків за вкладом (депозитом);

зарахування придбаної іноземної валюти;

зарахування коштів у рамках виконавчого провадження;

примусового стягнення та арешту коштів у порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національного банку України з питань безготівкових розрахунків;

операцій, пов'язаних із здійсненням ліквідаційної процедури відповідно до вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом";

{Пункт 6 доповнено новим абзацом шостим згідно з Постановою Національного банку № 147 від 28.12.2017}

сплати коштів банку за надання ним послуг розрахунково-касового обслуговування за рахунками юридичних осіб - суб'єктів Криму;

{Пункт 6 доповнено новим абзацом сьомим згідно з Постановою Національного банку № 147 від 28.12.2017}

завершальних операцій з перерахування коштів на рахунки цих юридичних осіб - суб’єктів Криму, відкриті за межами України.

{Абзац восьмий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 32 від 05.02.2019}

Банкам ужити заходів щодо закриття поточних рахунків юридичних осіб-суб'єктів Криму.

Банк закриває вкладний (депозитний) рахунок юридичної особи-суб'єкта Криму, відкритий до набрання чинності Законом, зі спливом установленого договором строку, а кошти перераховуються банком на визначений юридичною особою - суб’єктом Криму поточний рахунок, відкритий у банках України або за її межами.

{Абзац десятий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 32 від 05.02.2019}

Банк може здійснювати подальше обслуговування відкритого до набрання чинності Законом поточного рахунку фізичної особи-суб'єкта Криму після укладення договору про зміну режиму використання цього поточного рахунку на режим поточного рахунку фізичної особи-нерезидента та змінивши відповідний параметр аналітичного обліку.

Банк закриває поточний рахунок фізичної особи-суб'єкта Криму, відкритий до набрання чинності Законом, у порядку, визначеному нормативно-правовим актом Національного банку України з питань відкриття, використання і закриття рахунків. Залишок коштів на поточному рахунку фізичної особи-суб'єкта Криму перераховується на рахунок цієї фізичної особи, відкритий як нерезиденту в банках України або на рахунок, відкритий за її межами.

Банк закриває відкритий до набрання чинності Законом вкладний (депозитний) рахунок фізичної особи-суб'єкта Криму відповідно до умов договору банківського вкладу (депозиту). Кошти перераховуються банком на рахунок цієї фізичної особи-нерезидента, відкритий у банках України, або на рахунок, відкритий за її межами.

Банк має право здійснювати купівлю російських рублів за гривні, що залишилися на поточному рахунку суб'єкта Криму, для їх переказу на рахунок цього суб'єкта, відкритий за межами України.

Переказ залишку коштів з рахунків суб'єктів Криму в гривнях на їх рахунки за межами України банк здійснює через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях, що відкриті в уповноважених банках.

{Пункт 6 в редакції Постанови Національного банку № 810 від 16.12.2014}

7. Переміщення готівкових російських рублів через адміністративний кордон ВЕЗ "Крим" забороняється, за винятком їх переміщення фізичними особами в сумі, що не перевищує в еквіваленті 10 000 гривень, за умови усного декларування посадовій особі митниці.

8. На територію ВЕЗ "Крим" поширюються норми Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" з урахуванням того, що:

1) електронні платіжні засоби, емітовані на території ВЕЗ "Крим", у тому числі як мобільний платіжний інструмент, не можуть використовуватися на іншій території України з метою ініціювання будь- якого грошового переказу;

2) електронні платіжні засоби, емітовані внутрішньодержавною платіжною системою або міжнародними платіжними системами, можуть використовуватися на території ВЕЗ "Крим".

9. У статистичній звітності, що подається до Національного банку України, операції з суб'єктами Криму відображаються як операції з нерезидентами із зазначенням коду території ВЕЗ "Крим".

10. Документи, рішення, видані органами Російської Федерації та незаконними органами, створеними на території ВЕЗ "Крим", щодо суб'єктів Криму та їх діяльності, є недійсними та не можуть використовуватися банками під час проведення операцій суб'єктів Криму, здійснення заходів валютного нагляду та фінансового моніторингу.

{Постанову доповнено новим пунктом 10 згідно з Постановою Національного банку № 810 від 16.12.2014; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 32 від 05.02.2019}

11. На час дії цієї постанови інші нормативно-правові акти Національного банку України діють у частині, що не суперечить цій постанові.

12. Генеральному департаменту грошово-кредитної політики (Щербакова О.А.) довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі, а банкам України - до відома їх клієнтів.

13. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

В.О. Гонтаревавгору