Документ v0389500-16, чинний, поточна редакція — Редакція від 20.08.2019, підстава - v0106500-19

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

28.09.2016  № 389

Про затвердження Положення про критерії та порядок відбору банків, які можуть залучатися до зберігання запасів готівки Національного банку України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку
№ 96 від 02.10.2017
№ 106 від 14.08.2019}

Відповідно до статей 7, 15, 33, 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою впровадження зберігання банками України запасів готівки Національного банку України Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Положення про критерії та порядок відбору банків, які можуть залучатися до зберігання запасів готівки Національного банку України, що додається.

2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Смолія Я.В.

3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

В.О. Гонтарева


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
28.09.2016  № 389

ПОЛОЖЕННЯ
про критерії та порядок відбору банків, які можуть залучатися до зберігання запасів готівки Національного банку України

1. Національний банк України (далі - Національний банк) здійснює відбір банків, які можуть залучатися до зберігання запасів готівки Національного банку (далі - уповноважені банки), за такими критеріями:

1) держава володіє часткою статутного капіталу в такому банку понад 75 відсотків або контрольний пакет банку належить міжнародним фінансовим та банківським установам, що мають міжнародний рейтинг інвестиційного класу, підтверджений у бюлетені однієї з провідних світових рейтингових компаній, або банк, який включено Національним банком до переліку системно важливих банків.

{Абзац перший підпункту 1 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 106 від 14.08.2019}

Банки, які відповідають цьому критерію, не залучатимуться до зберігання запасів готівки Національного банку, якщо щодо них або до власників істотної участі в них, або до пов'язаних з ними осіб, або до їх кінцевих бенефіціарних власників застосовано санкції Україною, іноземними державами - членами Організації економічного співробітництва та розвитку чи Європейського Союзу;

2) банк здійснює інкасацію коштів та перевезення валютних цінностей або користується послугами з інкасації інших банків або юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку на надання банкам послуг з інкасації.

{Абзац перший підпункту 2 пункту 1 в редакції Постанови Національного банку № 96 від 02.10.2017}

Для участі у відборі допускаються банки, які відповідають зазначеним у пункті 1 цього Положення критеріям та дотримуються вимог щодо діяльності банків, що передбачені підпунктами 2-9 пункту 2 цього Положення.

{Абзац п'ятий пункту 1 в редакції Постанови Національного банку № 106 від 14.08.2019}

2. Банк для участі у відборі уповноважених банків подає до Національного банку письмове звернення, яке має містити інформацію про:

1) частку статутного капіталу, якою володіє держава в зазначеному банку, або належність контрольного пакета акцій банку міжнародним фінансовим та банківським установам, що мають міжнародний рейтинг інвестиційного класу, підтверджений у бюлетені однієї з провідних світових рейтингових компаній, або про включення банку до переліку системно важливих банків;

2) дотримання встановлених економічних нормативів упродовж останніх шести місяців, що передують даті подання банком звернення;

3) дотримання порядку формування обов'язкових резервів упродовж останніх шести звітних періодів, що передують даті подання банком звернення;

4) те, що немає потреби в додатковій капіталізації за результатами проведеної оцінки стійкості або своєчасного виконання програми капіталізації/реструктуризації, що погоджена Національним банком;

5) нездійснення ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку;

6) незастосування Національним банком протягом останніх шести місяців заходів впливу у вигляді обмеження, зупинення чи припинення здійснюваних банком операцій або віднесення банку до категорії проблемних;

7) дотримання банком, який включено Національним банком до переліку системно важливих, установлених вимог щодо діяльності системно важливих банків;

8) відповідність технічного стану сховищ та/або сейфів вимогам нормативно-правових актів Національного банку з наданням копій відповідних сертифікатів;

9) наявність розгалуженої мережі відокремлених підрозділів банку (із представництвом у кожному регіоні) на території України;

10) застосування протягом останніх 12 місяців Україною, іноземними державами - членами Організації економічного співробітництва та розвитку чи Європейського Союзу санкцій до власників істотної участі в банку або до пов'язаних із ними осіб;

11) наявність у власності банку державних облігацій України, які не обтяжені будь-якими іншими зобов'язаннями, що можуть бути передані у забезпечення Національному банку;

12) досвід роботи банку з організації касового обслуговування та здійснення перевезення валютних цінностей та інкасації коштів;

13) обсяги касових оборотів банку та здійснення перевезення банком валютних цінностей та інкасації коштів за три останніх роки;

14) обсяги отриманих підкріплень та зданих надлишків банкнот і монет від/до підрозділів Національного банку за три останніх роки;

15) можливий обсяг запасів готівки для передавання на зберігання відповідно до класу опору сховищ та/або сейфів та ліквідного забезпечення;

16) прогнозні обсяги підкріплення запасів готівки у сховищах та/або сейфах банку, вивезення надлишків придатної та не придатної до обігу готівки із запасів готівки на зберіганні до Національного банку;

17) прогнозні обсяги підкріплення операційної каси та вкладення з операційної каси до запасів готівки Національного банку;

18) можливу структуру клієнтської бази підрозділів банків України.

{Пункт 2 в редакції Постанови Національного банку № 106 від 14.08.2019}

3. Національний банк здійснює процедуру відбору банків, що мають намір стати уповноваженими банками, протягом 30 календарних днів із дня отримання відповідного звернення банку.

4. Національний банк розглядає звернення банків України, що мають намір стати уповноваженими банками, з урахуванням критеріїв, зазначених у пункті 1 цього Положення, та наданої банком інформації відповідно до пункту 2 цього Положення.

Під час розгляду звернень банків України враховуються:

1) наявність у власності банку державних облігацій України, які не обтяжені будь-якими іншими зобов'язаннями, що можуть бути передані в забезпечення Національному банку;

2) досвід роботи банку з організації касового обслуговування та здійснення перевезення банком валютних цінностей та інкасації коштів;

3) обсяги касових оборотів банку;

4) обсяги отриманих підкріплень та зданих надлишків банкнот і монет від/до підрозділів Національного банку за три останніх роки;

5) технічний стан сховищ та/або сейфів, наявність сертифікатів, організація охорони сховищ та/або сейфів;

{Підпункт 5 пункту 4 в редакції Постанови Національного банку № 96 від 02.10.2017}

6) наявність відокремлених підрозділів банку (з представництвом у кожному регіоні).

5. У разі відповідності банку, що має намір стати уповноваженим банком, критеріям, установленим у пункті 1 цього Положення, Правління Національного банку приймає відповідне рішення.

6. Прийняте рішення Правління Національного банку про надання статусу уповноваженого банку є підставою для укладення із цим банком договору про зберігання запасів готівки Національного банку.

Договір має містити вимоги про надання Національному банку забезпечення та порядок відшкодування уповноваженим банком нестачі готівки.

7. Інформація про надання банку статусу уповноваженого банку доводиться в письмовій формі до відома банку в триденний строк із дня прийняття зазначеного в пункті 5 цього Положення рішення Правління Національного банку та оприлюднюється на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку.

У разі невідповідності банку встановленим критеріям та недостовірності наданої ним інформації Національний банк повідомляє банку про відмову в наданні статусу уповноваженого банку.

8. Припинення дії рішення Правління Національного банку, перегляд статусу уповноваженого банку здійснюються в разі невідповідності банку критеріям, визначеним у пункті 1 цього Положення, та/або порушення ним умов договору про зберігання запасів готівки чи вимог нормативно-правових актів Національного банку.

Директор
Департаменту грошового обігу


В.П. Зайвенко

ПОГОДЖЕНО

Заступник Голови
Національного банку України
Я.В. Смолійвгору