Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії
Нацком.енергетики, ком.послуг; Постанова, Форма, Заява [...] від 14.03.2018312
Документ v0312874-18, чинний, поточна редакція — Редакція від 28.12.2018, підстава - v2002874-18

контактних даних центрів обслуговування споживачів, кол-центрів електропостачальника та операторів системи розподілу, на території ліцензованої діяльності яких знаходяться споживачі електропостачальника;

порядку роботи інформаційно-консультаційних центрів електропостачальників;

переліку основних послуг, що надаються кол-центром електропостачальника;

контактних даних інформаційно-консультаційних центрів та кол-центрів учасників роздрібного ринку.

9.2.2. Електропостачальник зобов’язаний повідомляти споживача на власному веб-сайті, письмово, у місцях оплати за електричну енергію (за наявності укладених договорів про розрахунково-касове обслуговування з банківськими установами, поштовими відділеннями тощо), у центрах обслуговування споживачів або через засоби масової інформації про зміни тарифів (цін) не пізніше ніж за 20 днів до введення їх в дію.

9.2.3. Електропостачальник, який передбачає свою неспроможність продовжувати постачання електричної енергії своїм споживачам, повідомляє про це Регулятора, постачальника «останньої надії», оператора системи та надає своїм споживачам інформацію щодо:

необхідності вибору споживачем іншого електропостачальника і наслідків невиконання таких дій, а також права споживача отримувати електричну енергію від постачальника «останньої надії»;

права споживача на відшкодування збитків, завданих у зв’язку з неспроможністю електропостачальника виконати свої зобов’язання за договором;

фактичних обсягів спожитої електричної енергії і зобов’язання споживача щодо своєчасної оплати цих обсягів до початку постачання електричної енергії постачальником «останньої надії», а також іншу інформацію, необхідну для розрахунків, виставлення рахунків та строків оплати за спожиту електричну енергію.

9.3. Порядок надання споживачам інформації щодо джерел, використаних для виробництва електроенергії

9.3.1. Електропостачальник формує власну структуру балансу електричної енергії (вугілля, природний газ, ядерне паливо, гідроенергія (об’єкти великої гідроенергетики), відновлювані джерела енергії, інші джерела), які були використані для її виробництва, з інформацією щодо впливу на навколишнє природне середовище, з урахуванням:

сформованої операторами організованих сегментів ринку інформації щодо частки кожного джерела енергії та впливу на навколишнє природне середовище у структурі обсягу електричної енергії, купленої/проданої на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку;

частки та впливу на навколишнє природне середовище кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії на власних електроустановках електропостачальника;

частки та впливу на навколишнє природне середовище кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, купленої електропостачальником безпосередньо у виробників електричної енергії.

9.3.2. Оператори організованих сегментів ринку отримують інформацію про частку та вплив на навколишнє природне середовище кожного джерела енергії, яке було використане для виробництва електричної енергії, від продавців електричної енергії під час продажу ними електричної енергії на відповідних ринках.

9.3.3. Інформацію щодо джерел, використаних для виробництва електроенергії, та впливу на навколишнє природне середовище електропостачальник надає відповідно до форми, визначеної у додатку 8 до цих Правил.

9.3.4. Інформація, яка стосується електричної енергії, придбаної на організованих сегментах ринку та/або імпортованої, має надаватись електропостачальниками на підставі зведених даних щодо балансу електричної енергії та частки кожного джерела енергії у загальній структурі балансу електричної енергії, отриманої від оператора ринку, оператора системи передачі, імпортера та за двосторонніми договорами.

9.3.5. Інформація для споживачів щодо показників викидів CO2 та радіоактивного забруднення надається в питомих показниках на кВт•год спожитої електроенергії. Показники розраховуються:

для викидів CO2 - шляхом сумування результатів множення кожної частки джерела енергії у загальній структурі балансу електричної енергії на відповідний коефіцієнт викидів CO2 (виражений у г/кВт•год);

для радіоактивного забруднення - шляхом множення частки ядерного палива у загальній структурі балансу електричної енергії на відповідний коефіцієнт утворення радіоактивних відходів (виражений у г/кВт•год або в м-3/ кВт•год).

9.4. Інформація оператора системи в загальнодоступних (публічних) місцях

9.4.1. Оператор системи має надавати інформацію на власному офіційному веб-сайті щодо:

заходів покращення своїх мереж та оптимізації їх режимів роботи;

заходів для енергозбереження;

тарифів на послуги оператора системи;

умов надання послуг з розподілу/передачі електричної енергії та послуг з приєднання до системи розподілу/передачі електричної енергії;

діючих ставок плати за приєднання до системи розподілу/передачі електричної енергії;

показників якості енергії та електропостачання, порядку та розміру компенсації за їх недотримання, визначених Регулятором;

рекомендацій до технічних характеристик засобів вимірювання;

порядку подання та розгляду оператором системи звернень, скарг та претензій щодо надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії із зазначенням відповідних контактних даних (адреси, телефонів, веб-сторінок) оператора системи;

порядку відключення/відновлення електроживлення споживача;

прав споживачів, передбачених законодавством;

чинних нормативно-правових актів, які регулюють відносини на роздрібному ринку;

посилань на веб-сторінки Регулятора, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, Антимонопольного комітету України, енергетичного омбудсмена, інших державних органів;

контактних даних центрів обслуговування споживачів, кол-центру оператора системи розподілу;

порядку роботи інформаційно-консультаційного центру оператора системи;

переліку основних послуг, що надаються кол-центром оператора системи;

переліку електропостачальників, які мають доступ до системи розподілу на території діяльності оператора системи відповідно до договору;

посилання на веб-сторінку Регулятора, де міститься перелік усіх електропостачальників, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії.

9.4.2. Оператори системи розподілу щоквартально розміщують інформацію щодо показників якості надання послуг з електропостачання (надійності (безперервності), комерційної якості, а також показників якості електричної енергії), їх фактичні значення на своїх офіційних веб-сайтах.

9.4.3. Оператор системи повинен розміщувати на власному офіційному веб-сайті інформацію щодо планових перерв в електропостачанні із зазначенням населених пунктів та вулиць, та/або об’єктів, які будуть відключені, причин перерви, дати та часу початку перерви (з точністю до години) та її орієнтовної тривалості. Інформація має бути розміщена не пізніше ніж за 10 діб до початку перерви.

9.4.4. Оператор системи розподілу повинен розміщувати на власному офіційному веб-сайті інформацію щодо значних аварійних перерв в електропостачанні з кількістю відключених споживачів більше 100 та тривалістю понад годину із зазначенням населених пунктів та вулиць, та/або об’єктів, які відключено внаслідок аварійної перерви, причин перерви, дати та часу початку перерви (з точністю до хвилини), орієнтовного часу відновлення електропостачання після аварійної перерви (якщо відомо). Інформація має бути розміщена якнайшвидше після отримання відповідних даних від диспетчерського персоналу оператора системи, але не пізніше 6 годин після початку аварійної перерви, яка виникла в робочий час, та не пізніше 12 годин після початку аварійної перерви, яка виникла в неробочий час.

9.4.5. Оператор системи передачі інформує кожного користувача системи передачі щодо планових перерв в електропостачанні не пізніше ніж за 10 діб до початку перерви, а також щодо аварійних перерв в електропостачанні якнайшвидше після отримання відповідних даних у спосіб, узгоджений зі споживачем (засобами поштового, телефонного зв’язку, через електронну пошту тощо).

9.5. Доступ до інформації щодо комерційного обліку

9.5.1. Постачальник послуг комерційного обліку має надавати інформацію адміністратору комерційного обліку у порядку, визначеному Кодексом комерційного обліку, щодо:

технічного стану засобу вимірювання;

значення показів засобу вимірювання, у тому числі за періодами часу доби у разі розрахунків за тарифами, диференційованими за періодами часу доби.

9.5.2. Адміністратор комерційного обліку має забезпечувати доступ до даних комерційного обліку адміністратору розрахунків, споживачам та іншим учасникам ринку для здійснення контролю даних та виконання комерційних розрахунків у порядку, визначеному Кодексом комерційного обліку.

9.6. Особиста комерційна інформація споживача

9.6.1. Електропостачальник зобов’язаний у рахунках за електричну енергію та на власному веб-сайті в особистому кабінеті споживача зазначити інформацію про:

1) діючі ціни (тарифи), за якими здійснюється розрахунок, із окремим зазначенням елементів таких цін (тарифів) у розрізі ціни на електричну енергію (як товару), тарифу на передачу електричної енергії, тарифу на розподіл електричної енергії, ціни (тарифу) на послуги з електропостачання, податків та їх розміру, складової диспетчеризації, вартості послуги комерційного обліку, інших складових (за наявності);

2) значення попередніх та поточних показів засобу вимірювання, у тому числі за періодами часу доби у разі розрахунків за тарифами, диференційованими за періодами часу доби;

3) обсяг електричної енергії у порядку надання електропостачальником споживачам даних щодо споживання ними електричної енергії;

4) розмір наданої житлової субсидії та/або пільги (у разі наявності);

5) розмір наданої компенсації у разі недотримання електропостачальником (оператором системи) показників якості електропостачання;

6) надлишок (переплату) оплаченої, але не спожитої електричної енергії або недоплату за спожиту, але не оплачену електричну енергію;

7) адреси, телефони, веб-сайти для подання заяв, претензій та скарг та надання повідомлень про загрозу для безпеки експлуатації електросистем;

8) реквізити для оплати спожитої електричної енергії (розрахунковий рахунок електропостачальника, номер особового рахунка або номер договору споживача);

9) період, за який проводиться розрахунок;

10) суму до оплати та дату, до якої необхідно сплатити;

11) строк, протягом якого споживач має попередньо проінформувати свого електропостачальника про бажання перейти до іншого електропостачальника;

12) номер договору, строк його дії та можливість пролонгації;

13) строк, протягом якого споживач має право змінити електропостачальника без штрафних санкцій.

9.6.2. Додатково до рахунку за електричну енергію електропостачальник щорічно, до 20 лютого року, наступного за звітним, надає споживачу інформацію щодо:

частки кожного джерела енергії (вугілля, природний газ, ядерне паливо, гідроенергія (об’єкти великої гідроенергетики), відновлювані джерела енергії, інші джерела) у загальній структурі балансу електричної енергії, купленої ним (та/або виробленої на власних електроустановках) за попередній рік;

посилання на доступні джерела інформації (веб-сторінки тощо) про вплив на довкілля, спричинений виробництвом електричної енергії усіма джерелами енергії, купленої споживачем (та/або виробленої на власних електроустановках) за попередній рік;

права споживача на зміну електропостачальника та процедуру цієї зміни;

порядку зняття показів засобів вимірювання та оплати спожитої електричної енергії;

можливості отримання інформації альтернативним способом з урахуванням особливих потреб споживача.

9.6.3. Порядок надання електропостачальником споживачам даних щодо споживання ними електричної енергії передбачає:

1) обсяг спожитої електричної енергії за розрахунковий місяць електропостачальник зобов’язаний зазначати в рахунку за електричну енергію, а динаміку обсягів споживання електричної енергії споживачем за 12 місяців та їх вартість - на власному офіційному веб-сайті в особистому кабінеті споживача;

2) електропостачальник повинен надавати інформацію про споживання електричної енергії за запитом споживача або уповноваженої ним особи;

3) дані про споживання електричної енергії споживачем за запитом мають надаватися електропостачальником безкоштовно за умови, що кількість запитів не перевищує чотирьох на рік;

4) електропостачальник зобов’язаний надати відповідь на запит споживача протягом 5 робочих днів або надіслати повідомлення про необхідність продовження строку опрацювання запиту із зазначенням причини. Продовжений строк опрацювання запиту не може бути більшим 10 робочих днів;

5) для споживачів із засобами комерційного обліку інтегрального типу електропостачальник надає дані за період, що міститься в запиті, з помісячним розподілом обсягів споживання електричної енергії;

6) за бажанням споживача відповідь на запит надається в паперовому або електронному вигляді;

7) електропостачальник та споживач за ініціативою однієї зі сторін оформлюють акт звірки спожитої та сплаченої електричної енергії відповідно до отриманих електропостачальником фактичних показів засобу вимірювання за даними адміністратора комерційного обліку, який безоплатно надається споживачу;

8) постачальник «останньої надії» повинен інформувати відповідального оператора системи про завершення постачання електричної енергії споживачу за 20 днів до настання зазначеної події.

9.6.4. Порядок надання оператором системи інформації споживачам щодо розподілу (передачі) їм електричної енергії передбачає:

1) у разі оплати споживачем послуг з розподілу (передачі) електричної енергії оператор системи в рахунках за розподіл (передачу) електричної енергії має зазначати інформацію про:

діючі тарифи на розподіл (передачу) електричної енергії, за якими здійснюється розрахунок;

значення попередніх та поточних показів засобу вимірювання, у тому числі за періодами часу доби у разі розрахунків за тарифами, диференційованими за періодами часу доби;

обсяг розподіленої активної електричної енергії, реактивної електроенергії за розрахунковий місяць, у тому числі обсяг втрат;

надлишок (переплату) або недоплату за послуги з розподілу (передачі) електричної енергії;

розмір наданої компенсації у разі недотримання оператором системи показників якості електропостачання;

адреси, телефони, веб-сайти для подання заяв, претензій та скарг та надання повідомлень про загрозу для безпеки експлуатації електросистем;

реквізити для оплати (розрахунковий рахунок оператора системи, номер особового рахунка або номер договору споживача);

період, за який проводиться розрахунок;

суму до оплати за послуги з розподілу (передачі) електричної енергії та дату, до якої необхідно сплатити;

строк дії договору та можливість пролонгації;

2) інформацію про режими споживання та дозволену (договірну) потужність оператор системи розподілу зобов’язаний зазначати у договорі споживача про розподіл електричної енергії.

X. Постачання та розподіл електричної енергії в умовах малої системи розподілу

10.1. Класифікація та критерії, відповідно до яких визначаються малі системи розподілу, встановлюються Кодексом систем розподілу.

10.2. Оператор малої системи розподілу виконує функції, має права та обов’язки оператора системи розподілу щодо користувачів малої системи розподілу, електроустановки та/або мережі яких приєднані до мереж малої системи розподілу з урахуванням особливостей, визначених цими Правилами, без отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії. По відношенню до інших учасників роздрібного ринку оператор малої системи розподілу має права та обов’язки споживача електричної енергії.

10.3. Набуття статусу оператора малої системи розподілу відбувається після відповідної реєстрації такого суб’єкта Регулятором та повідомлення оператора малої системи розподілу про дату, з якої оператор малої системи розподілу може розпочати виконання відповідних функцій.

10.4. Максимальна (гранична) плата за послуги з розподілу електричної енергії малими системами розподілу визначається відповідно до методики, затвердженої Регулятором.

10.5. Оператор системи розподілу може на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу постачати електричну енергію споживачам, електроустановки яких приєднані до мереж малої системи розподілу.

10.6. Оператор малої системи розподілу з метою продажу електричної енергії споживачам забезпечує недискримінаційний безперешкодний доступ інших електропостачальників до власних електричних мереж.

10.7. Якщо оператор малої системи розподілу є орендодавцем та здійснює постачання електричної енергії споживачу, який є орендарем, за договором постачання електричної енергії споживачу, то споживач має право на зміну електропостачальника.

Якщо споживач (орендар) самостійно не укладає договір про постачання електричної енергії споживачу, а здійснює відшкодування оператору малої системи розподілу (орендодавцю) понесених ним витрат на оплату електричної енергії, то у договорі найму (оренди) має бути визначено порядок розрахунку вартості спожитої споживачем (орендарем) електричної енергії та її оплати (компенсації). У такому випадку забезпечення електричною енергією є невід’ємною складовою послуги з оренди, що надається споживачу, і електрична енергія не вважається окремим товаром.

Якщо постачання електричної енергії є невід’ємною складовою послуги з оренди, відносини сторін щодо орендованого майна, у тому числі розрахунки за спожиту електричну енергію, регулюються договором найму (оренди) зобов’язання щодо забезпечення доступу третіх сторін до мереж малої системи розподілу в оператора малої системи розподілу відсутнє. У цьому випадку вартість електричної енергії, спожитої споживачем (орендарем), ураховується в орендній платі відповідно до умов договору найму (оренди) між оператором малої системи розподілу (орендодавцем) та споживачем (орендарем).

ХІ. Виробництво електричної енергії в умовах роздрібного ринку

11.1. Функціонування розподіленої генерації на роздрібному ринку

11.1.1. Виробники, що здійснюють виробництво електричної енергії на об’єктах розподіленої генерації встановленою потужністю до 20 МВт, приєднаних до системи розподілу електричної енергії, мають право здійснювати продаж цієї електричної енергії на роздрібному ринку споживачам у порядку, встановленому цими Правилами.

Ці Правила не обмежують права виробника у здійсненні продажу виробленої електричної енергії за двосторонніми договорами та на організованих сегментах ринку (або за умови встановлення йому «зеленого» тарифу - гарантованому покупцю електричної енергії).

11.1.2. Виробники, що мають намір продавати споживачам на роздрібному ринку електричну енергію, вироблену на об’єктах розподіленої генерації, зобов’язані отримати ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу.

При цьому в якості постачальника електричної енергії виробник розподіленої генерації укладає договір з оператором системи відповідно до Кодексу системи розподілу щодо обсягів, які перевищують меншу з величин: обсяг виробленої електричної енергії або обсяг проданої електричної енергії споживачам на території, на якій здійснює ліцензовану діяльність оператор системи, за місцем приєднання електроустановок розподіленої генерації.

11.1.3. Виробник, що отримав ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, відповідає за небаланси своїх споживачів за обсягами електричної енергії, що постачається їм на підставі отриманої ним ліцензії на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу.

11.1.4. Під час продажу електричної енергії споживачу виробник електричної енергії на об’єктах розподіленої генерації зобов’язаний надавати у виставленому споживачу електричної енергії рахунку (або у додатках до нього) у формі та порядку, визначених Регулятором, інформацію щодо частки кожного джерела енергії у загальній структурі балансу електричної енергії, купленої ним та/або виробленої на власних електроустановках за попередній рік.

11.1.5. Під час постачання споживачам електричної енергії, виробленої на об’єктах розподіленої генерації, облік спожитої електричної енергії здійснюється постачальником послуг комерційного обліку відповідно до Кодексу комерційного обліку.

11.1.6. У разі об’єднання в одну юридичну особу (за принципом права власності) об’єкта розподіленої генерації і суб’єкта господарювання - споживача електричної енергії (або декількох споживачів) сальдування спожитої і відпущеної електричної енергії відбувається за об’єктами, що об’єднані однією площадкою вимірювання у межах цієї площадки вимірювання.

Сальдування спожитої і відпущеної електричної енергії за територіально відокремленими об’єктами не допускається, споживання та постачання (купівля-продаж), а також облік електричної енергії здійснюється за таких умов за окремими договорами.

11.1.7. У разі приєднання до мереж споживача електростанції, обсяг виробітку електричної енергії якої підлягає експорту або адресному продажу згідно з укладеним договором, у тому числі гарантованому покупцю на ринку електричної енергії, у розрахунковій схемі вимірювання використаного споживачем обсягу електричної енергії враховується надходження електричної енергії з шин такої електростанції в мережі споживача, що підлягає продажу в повному обсязі.

11.2. Постачання електричної енергії споживачу в умовах живлення по прямій лінії

11.2.1. Власник (користувач) електростанції, яка забезпечує живлення об’єктів по прямій лінії, може здійснювати продаж виробленої електричної енергії в установленому цими Правилами порядку.

Споживач може отримувати електричну енергією по прямій лінії, яка з’єднує генеруючий об’єкт виробника електричної енергії з електроустановками споживача та використовується виключно ними.

Генеруючі установки виробника електричної енергії, які забезпечують живлення по прямій лінії електроустановки споживача, мають бути електрично роз’єднані від інших генеруючих установок виробника та мереж оператора системи передачі та/або оператора системи розподілу. Диспетчеризація роботи генеруючого обладнання виробника електричної енергії та електроустановок споживача, живлення яких здійснюється по прямій лінії, не здійснюється, договори з оператором системи передачі про надання послуг з передачі та диспетчерського (оперативно-технологічного) управління не укладаються і відповідно, плата за цими договорами не включається до ціни електричної енергії, за якою здійснюється живлення електроустановок споживачів по прямій лінії, ЕІС-коди точкам обліку не присвоюються.

Електроустановки споживача, які забезпечуються живленням по прямій лінії, мають бути електрично роз’єднані від мереж оператора системи передачі та/або оператора системи розподілу, а також від усіх інших електроустановок та електромереж споживача, які напряму або опосередковано приєднані до мереж оператора системи передачі та/або оператора системи розподілу.

11.2.2. Одна пряма лінія використовується не більше ніж одним виробником електричної енергії і одним споживачем. Власні приміщення виробника електричної енергії або дочірня компанія виробника електричної енергії вважається одним споживачем і може отримувати електричну енергію по прямій лінії як один споживач. Неприпустимо приєднання до прямої лінії, яка використовується одним виробником електричної енергії і одним споживачем, електромереж чи електроустановок інших власників мереж, інших виробників електричної енергії, власних приміщень виробника електричної енергії, електромереж чи електроустановок інших споживачів, електроустановок та електромереж споживача, які напряму або опосередковано приєднані до мереж оператора системи передачі та/або оператора системи розподілу.

11.2.3. Забороняється здійснювати постачання (імпорт) електричної енергії на електроустановки споживача (власні приміщення виробника), які забезпечуються живленням по прямій лінії.

11.2.4. Взаємовідносини споживача з виробником електричної енергії за умови забезпечення живлення по прямій лінії врегульовуються договором про забезпечення електричною енергією по прямій лінії, який може, як виняток, укладатися без обов’язкового одночасного укладення споживачем договорів споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії, про надання послуг з передачі електричної енергії та про врегулювання небалансів, відповідно до положень Кодексу системи передачі та Кодексу систем розподілу за погодженням з Регулятором.

11.2.5. Обсяг живлення по прямій лінії визначається на межі балансової належності мереж споживача і прямої лінії засобом комерційного обліку з можливостями вимірювання, диференційованого за періодами часу. Компенсація технологічних втрат електроенергії в прямій лінії здійснюється за домовленістю сторін договору про забезпечення живлення електричною енергією по прямій лінії. Обсяг електричної енергії, виміряної на шинах електроустановки з виробництва електричної енергії, яка забезпечує живлення по прямій лінії, має з урахуванням втрат у прямій лінії збігатись з обсягом живлення об’єкта по прямій лінії. Вимірювання проводяться з періодом інтеграції одна година.

11.2.6. За умови порушення обмежень, викладених у пунктах 11.2.1-11.2.3 цієї глави та інших нормативно-правових актах щодо питань експлуатації прямої лінії, погодження Регулятора на експлуатацію прямої лінії анулюється, а власник прямої лінії класифікується як мала система розподілу і постачання електричної енергії на його потреби здійснюється відповідно до цих Правил.

11.2.7. Споживач, живлення якого забезпечується по прямій лінії, може укладати також договір про постачання електричної енергії споживачу з електропостачальником за власним вибором (або імпортувати електричну енергію), а також може укладати двосторонній договір чи договір купівлі-продажу на організованих сегментах ринку за умови, що електроустановки споживача, живлення яких споживач має намір забезпечувати за зазначеними договорами, приєднані до мереж на території ліцензованої діяльності оператора системи передачі та електрично роз’єднані з прямою лінією та іншими електроустановками, опосередковано чи безпосередньо приєднаними до прямої лінії, наявності окремих точок комерційного обліку та присвоєння ЕІС-кодів.

11.3. Особливості постачання електричної енергії в умовах використання відновлюваних джерел енергії

11.3.1. Власник (користувач) електростанції, встановленої у межах приватного домогосподарства та призначеної для перетворення енергії з енергії сонця та/або вітру в електричну енергію із сукупною встановленою потужністю, що не перевищує 30 кВт, може здійснювати продаж виробленої електричної енергії в установленому цими Правилами порядку.

Побутовий споживач має право на встановлення у своєму приватному домогосподарстві генеруючої установки, призначеної для виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру, величина встановленої потужності якої не перевищує 30 кВт, але не більше потужності, дозволеної до споживання за договором про приєднання до електричних мереж. Виробництво електричної енергії з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру приватними домогосподарствами здійснюється без відповідної ліцензії. Порядок продажу та обліку такої електроенергії, а також розрахунків за неї затверджується Регулятором.

11.3.2. У разі виробництва електричної енергії генеруючими установками приватного домогосподарства побутовий споживач забезпечує виконання вимог законодавства щодо організації комерційного обліку з можливістю визначення за своїм приватним домогосподарством балансу спожитої та виробленої електричної енергії з метою подальших розрахунків.

Для забезпечення зведення балансу спожитої та виробленої електричної енергії генеруючої установки, призначеної для виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру, приватного домогосподарства побутовий споживач укладає договір про постачання електричної енергії з постачальником універсальної послуги та договір про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом, який є додатком до договору про постачання електричної енергії з постачальником універсальних послуг.

11.3.3. Купівля електропостачальником універсальної послуги у побутового споживача, виробленої генеруючими установками приватного домогосподарства електричної енергії, за «зеленим» тарифом в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії такими приватними домогосподарствами, здійснюється на підставі укладеного між ними договору про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом, який оформлюється сторонами у формі додатка до договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг.

11.3.4. Побутові споживачі, які встановили генеруючі установки, призначені для виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру, приватного домогосподарства, які мають отримувати електричну енергію від двох або більше постачальників електричної енергії у різні періоди часу, укладають окремий договір щодо постачання електричної енергії з кожним із них.

У такому разі постачальник універсальних послуг купує у побутового споживача електричну енергію, вироблену генеруючою установкою приватного домогосподарства, в обсязі, що перевищує місячне споживання такого приватного домогосподарства, під час дії договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг.

Заступник начальника
Управління роздрібного ринку
електричної енергії -
начальник відділу
методологічного забезпечення

І. Осовик


Додаток 1
до Правил роздрібного ринку
електричної енергії

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
про спільне використання технологічних електричних мереж


Додаток 2
до Правил роздрібного ринку
електричної енергії

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
про надання послуг з компенсації перетікань реактивної електричної енергії


Додаток 3
до Правил роздрібного ринку
електричної енергії

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії


Додаток 4
до Правил роздрібного ринку
електричної енергії

ДОГОВІР
електропостачальника про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії


Додаток 5
до Правил роздрібного ринку
електричної енергії

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
про постачання електричної енергії споживачуДодаток 6
до Правил роздрібного ринку
електричної енергії

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
про постачання електричної енергії постачальником універсальних послугДодаток 7
до Правил роздрібного ринку
електричної енергії

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
про постачання електричної енергії постачальником "останньої надії"

1. Загальні положення

1.1. Цей Договір про постачання електричної енергії постачальником "останньої надії" (далі - Договір) є публічним договором приєднання споживача (далі - Споживач) до цього Договору і регулює порядок та умови продовження постачання електричної енергії постачальником "останньої надії" (далі - Постачальник) Споживачу, у разі, якщо обраний Споживачем електропостачальник неспроможний постачати електричну енергію, до моменту обрання Споживачем нового електропостачальника або до припинення постачання у передбачених чинним законодавством чи цим Договором випадках. Цей Договір укладається сторонами, керуючись статтями 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України, шляхом приєднання Споживача до цього Договору.

Далі по тексту цього Договору Постачальник або Споживач іменуються - Сторона, разом - Сторони.

1.2. Умови цього Договору розроблені відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії" та Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 312 (далі - ПРРЕЕ), та є однаковими для всіх споживачів України.

2. Предмет Договору

2.1. За цим Договором Постачальник продає електричну енергію Споживачу для забезпечення потреб електроустановок Споживача, а Споживач оплачує Постачальнику вартість спожитої (купленої) електричної енергії та здійснює інші платежі згідно з умовами цього Договору.

2.2. Обов’язковою умовою для постачання електричної енергії Споживачу є наявність у Споживача укладеного в установленому порядку з оператором системи договору про надання послуг з розподілу електричної енергії, на підставі якого Споживач набуває право отримувати послугу з розподілу електричної енергії.

Побутовий споживач використовує електричну енергію виключно на власні побутові потреби, у тому числі для освітлення, живлення електроприладів тощо, що не включає професійну та комерційну діяльність.

3. Умови постачання

3.1. Постачальник здійснює постачання електричної енергії Споживачу з моменту припинення постачання електричної енергії Споживачу діючим електропостачальником у випадках, зазначених у пункті 3.2 цієї глави.

3.2. Постачальник забезпечує гарантоване та безперервне постачання електричної енергії Споживачу протягом всього строку постачання, у разі:

банкрутства, ліквідації попереднього електропостачальника;

закінчення строку дії ліцензії, призупинення або анулювання ліцензії з постачання електричної енергії споживачам попереднього електропостачальника;

невиконання або неналежного виконання попереднім електропостачальником вимог правил ринку, правил ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку, що унеможливило постачання електричної енергії споживачам.

необрання споживачем нового електропостачальника, зокрема після розірвання договору з попереднім електропостачальником, а також в інших випадках, передбачених ПРРЕЕ.

3.3. Умови надання послуг "останньої надії" Споживачу повинні передбачати наступне:

ціни на електроенергію для Споживача повинні бути економічно обґрунтованими, прозорими, недискримінаційними і формуватися Постачальником відповідно до методики (порядку), затвердженої Регулятором;

споживач має право змінювати Постачальника без сплати будь-яких штрафних санкцій на користь такого Постачальника у разі дострокового розірвання цього Договору.

3.4. Електрична енергія постачається до електроустановок Споживача протягом строку, що не може перевищувати 90 днів. Якщо після закінчення зазначеного строку постачання електричної енергії Споживач не розпочав процедуру зміни електропостачальником, постачання електричної енергії на об’єкт призупиняється.

3.5. Постачальник здійснює постачання електричної енергії Споживачу на тих же умовах, що і з попереднім електропостачальником, в частині здійснення розрахунків, способу оплати.

Постачальник отримує від оператора системи всю необхідну інформацію щодо умов договору про постачання електричної енергії, які діяли між Споживачем та попереднім електропостачальником.

3.6. З першим рахунком за електричну енергію, який надає Постачальник Споживачу, Постачальник має надати Споживачу інформацію про:

ціни (тарифи) та термін дії договору (не більше 90 діб);

оплату послуг з розподілу через Постачальника з наступним переведенням цієї оплати оператору системи;

право Споживача змінити Постачальника.

Постачальник не має права вимагати від Споживача будь-якої іншої оплати за електричну енергію, що не визначена цим Договором.

3.7. Початок постачання електричної енергії Споживачу починається з факту споживання електричної енергії у перший день, наступний за останнім днем постачання електричної енергії попереднім електропостачальником, за відсутності факту відключення, передбаченого ПРРЕЕ.

3.8. Оплачений Споживачем рахунок за спожиту електричну енергію, наданий Постачальником, є прийняттям (акцептуванням) умов цього Договору з боку Споживача.

4. Якість постачання електричної енергії

4.1. Для забезпечення безперервного надання послуг з постачання електричної енергії Споживачу, Постачальник зобов’язується здійснювати своєчасну закупівлю електричної енергії в обсягах, що за належних умов забезпечать задоволення попиту на споживання електричної енергії Споживачем.

4.2. Постачальник зобов’язується забезпечити комерційну якість послуг, які надаються Споживачу за цим Договором, що передбачає вчасне та повне інформування Споживача про умови постачання електричної енергії, ціни на електричну енергію та вартість послуг, що надаються, надання роз’яснень щодо положень актів чинного законодавства, якими регулюються відносини Сторін, ведення точних та прозорих розрахунків зі Споживачем, а також можливість вирішення спірних питань шляхом досудового врегулювання.

4.3. Споживач має право на отримання компенсації за недотримання Постачальником показників комерційної якості послуг. Постачальник зобов’язується надавати компенсацію Споживачу за недотримання Постачальником показників комерційної якості послуг у порядку, затвердженому Регулятором, та опубліковується ним на своєму офіційному веб-сайті (порядок надання компенсацій та їх розміри).

5. Ціна, порядок обліку і оплати електричної енергії

5.1. Споживач розраховується з Постачальником за електричну енергію за цінами (тарифами), що визначаються відповідно до методики (порядку), затвердженої Регулятором, згідно з комерційною пропозицією з постачання електричної енергії постачальником "останньої надії", яка є додатком до цього Договору (далі - комерційна пропозиція).

5.2. Спосіб визначення ціни (тарифу) за електричну енергію зазначається в комерційній пропозиції Постачальника.

Для одного об’єкта споживання (площадки вимірювання) застосовується один спосіб визначення ціни за електричну енергію.

5.3. Ціна (тариф) на електричну енергію визначається Постачальником, що формується ним відповідно до методики (порядку), затвердженої Регулятором.

5.4. Збільшення ціни (тарифу) на електричну енергію може бути здійснено у разі дотримання Постачальником умов надання послуг, передбачених у пункті 3.3 глави 3 цього Договору.

5.5. Ціна (тариф) на електричну енергію визначається за результатами конкурсу.

Сторони домовилися про те, що ціна (тариф) на електричну енергію, визначена за результатами конкурсу, є обов’язковою для Сторін з дати введення її в дію.

Якщо конкурс на визначення Постачальника не відбувся, ціна (тариф) на послуги тимчасово призначеного Постачальника встановлюється Регулятором згідно із затвердженою ним методикою.

5.6. Інформація про діючу ціну (тариф) на електричну енергію Постачальника має бути розміщена на офіційному веб-сайті Постачальника не пізніше ніж за 20 днів до дати її застосування із зазначенням порядку її формування.

5.7. Ціна (тариф) на електричну енергію має зазначатися Постачальником у рахунках на оплату спожитої електричної енергії за цим Договором, у тому числі у разі її зміни.

У випадках застосування диференційованих цін (тарифів) на електричну енергію вказані в рахунках суми відображають середню ціну, обчислену на базі різних диференційованих цін (тарифів).

5.8. Розрахунковим періодом за цим Договором є календарний місяць.

5.9. Розрахунки Споживача за цим Договором здійснюються на поточний рахунок із спеціальним режимом використання (далі - спецрахунок).

При цьому, Споживач не обмежується в праві здійснювати оплату за цим Договором через банківську платіжну систему, он-лайн переказ, поштовий переказ, внесення готівки через касу Постачальника, та в інший не заборонений законодавством спосіб.

Оплата вартості електричної енергії за цим Договором здійснюється Споживачем виключно шляхом перерахування коштів на спецрахунок Постачальника.

Оплата вважається здійсненою після того, як на спецрахунок Постачальника надійшла вся сума коштів. Спецрахунок Постачальника зазначається у платіжних документах Постачальника, у тому числі у разі його зміни.

5.10. Оплата виставленого Постачальником рахунка за цим Договором має бути здійснена Споживачем в терміни, визначені в рахунку, але не менше 5 робочих днів з дати отримання Споживачем цього рахунка, або протягом 5 робочих днів від строку оплати, зазначеного у комерційній пропозиції, прийнятої Споживачем.

Всі платіжні документи, що виставляються Постачальником Споживачу мають містити чітку інформацію про суму платежу, порядок та строки оплати, що погоджені Сторонами цього Договору, а також інформацію щодо адреси, телефонів, офіційної веб-сторінки для отримання інформації про подання звернень, скарг та претензій щодо комерційної якості постачання електричної енергії та надання повідомлень про загрозу електробезпеки.

5.11. Якщо Споживач не здійснив оплату за цим Договором в строк, передбачений комерційною пропозицією, Постачальник має право здійснити заходи з припинення постачання електричної енергії Споживачу у порядку, визначеному ПРРЕЕ.

У разі порушення Споживачем строків оплати за цим Договором, Постачальник має право вимагати сплати пені.

Пеня нараховується за кожен прострочений день оплати за цим Договором.

Споживач має сплатити за вимогою Постачальника пеню у розмірі, яка зазначається в комерційній пропозиції.

5.12. У разі виникнення у Споживача заборгованості з постачання електричної енергії за цим Договором Споживач повинен звернутися до Постачальника із заявою про складення графіка погашення заборгованості на строк, який узгоджується з строком припинення постачання електричної енергії постачальником "останньої надії" за цим Договором, та надати довідку, яка підтверджує неплатоспроможність Споживача. Графік погашення заборгованості оформлюється додатком до цього Договору або окремим договором про реструктуризацію заборгованості. Укладення Сторонами графіку погашення заборгованості та дотримання його Споживачем, не звільняє Споживача від здійснення поточних платежів за цим Договором.

У разі недотримання графіка погашення заборгованості або прострочення оплати поточних платежів Постачальник має право здійснити заходи з припинення постачання електричної енергії Споживачу у порядку, визначеному цим Договором.

5.13. Споживач здійснює оплату за послугу з розподілу електричної енергії через Постачальника.

Постачальник зобов’язаний при виставленні рахунка за електричну енергію Споживачу окремо вказувати оплату за послугу з розподілу електричної енергії та оплату вартості електричної енергії.

5.14. Порядок звіряння фактичного обсягу спожитої електричної енергії на певну дату чи протягом відповідного періоду визначається відповідно до комерційної пропозиції до цього Договору.

5.15. Споживач має право обрати на розрахунковий період іншого електропостачальника в установленому ПРРЕЕ порядку за умови, що в нього є укладений договір на розподіл електричної енергії з оператором системи, та відсутнє припинення постачання електричної енергії внаслідок наявної заборгованості за постачання електричної енергії перед діючим Постачальником.

5.16. У разі отримання субсидії та/або пільг з оплати електричної енергії Споживач повинен здійснити оплату згідно з цим Договором на підставі встановленого порядку захисту вразливих споживачів, відповідно до якого визначається належність побутового споживача до категорії вразливих споживачів.

6. Права та обов’язки Споживача

6.1. Споживач має право:

1) отримувати електричну енергію на умовах, зазначених у цьому Договорі;

2) купувати електричну енергію із забезпеченням показників комерційної якості послуг з постачання електричної енергії, а також на отримання компенсації за недотримання показників комерційної якості послуг у порядку та розмірах, затверджених Регулятором;

3) безоплатно отримувати всю інформацію стосовно його прав та послуг, що надаються Постачальником, та інформацію про ціну, порядок оплати за спожиту електричну енергію, а також іншу інформацію, що має надаватись Постачальником відповідно до чинного законодавства та/або цього Договору;

4) безоплатно отримувати інформацію про обсяги та інші показники власного споживання електричної енергії;

5) звертатися до Постачальника для вирішення будь-яких питань, пов’язаних з виконанням цього Договору;

6) вимагати від Постачальника надання письмової форми цього Договору, укладеної Постачальником належним чином у передбачений законодавством спосіб;

7) вимагати від Постачальника пояснень щодо отриманих рахунків і у випадку незгоди з порядком розрахунків або розрахованою сумою вимагати проведення звіряння розрахункових даних та/або оскаржувати їх в установленому цим Договором та чинним законодавством порядку;

8) вимагати від Постачальника проведення звіряння фактичних розрахунків з підписанням відповідного акта;

9) вільно обирати нового електропостачальника та достроково розірвати цей Договір у встановленому цим Договором та чинним законодавством порядку;

10) оскаржувати будь-які несанкціоновані, неправомірні чи інші дії Постачальника, що порушують права Споживача, та брати участь у розгляді цих скарг на умовах, визначених чинним законодавством та цим Договором;

11) отримувати відшкодування збитків від Постачальника, що понесені Споживачем у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням Постачальником своїх зобов’язань перед Споживачем, відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства;

12) мати інші права, передбачені чинним законодавством, і цим Договором.

6.2. Споживач зобов’язується:

1) повідомляти Постачальника з першим оплаченим рахунком за спожиту електричну енергію про прийняття (акцептування) умов Договору;

2) забезпечувати своєчасну та повну оплату спожитої електричної енергії згідно з умовами цього Договору;

3) не допускати несанкціонованого споживання електричної енергії;

4) у разі укладення договору про постачання електричної енергії з новим електропостачальником, Споживач повідомляє про це Постачальника та здійснює розрахунки у терміни, визначені у порядку зміни електропостачальника, встановленого ПРРЕЕ.

5) безперешкодно допускати на свою територію та у свої житлові, виробничі, господарські та підсобні приміщення, де розташовані вузли вимірювання електричної енергії, засоби вимірювання тощо, представників Постачальника після пред’явлення ними службових посвідчень для звіряння показників фактично спожитих Споживачем обсягів електричної енергії;

6) відшкодовувати Постачальнику збитки, понесені ним у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням Споживачем своїх зобов’язань перед Постачальником, що покладені на нього чинним законодавством, та/або цим Договором;

7) виконувати інші обов’язки, покладені на Споживача чинним законодавством та/або цим Договором.

7. Права і обов’язки Постачальника

7.1. Постачальник має право:

1) отримувати від Споживача оплату за поставлену електричну енергію;

2) оформлювати та надавати платіжні документи Споживачу у строки, визначені цим Договором;

3) ініціювати припинення постачання електричної енергії Споживачу у порядку та на умовах, визначених цим Договором, та чинним законодавством;

4) здійснювати безперешкодний доступ до засобів обліку електричної енергії Споживача для перевірки показів щодо фактично спожитих обсягів електричної енергії Споживачем;вгору