Документ v0224874-17, чинний, поточна редакція — Редакція від 13.10.2018, підстава - v0896874-18
( Остання подія — Втрата чинності, відбудеться 01.07.2019, підстава - v0894874-18. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

23.02.2017  № 224

Про затвердження Порядку затвердження та внесення змін до інвестиційної складової в тарифі на електричну енергію

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг
№ 896 від 28.08.2018}

{Назва із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 896 від 28.08.2018}

Відповідно до законів України «Про електроенергетику», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», розпорядження Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2004 року № 648-р «Про заходи щодо реконструкції та модернізації теплоелектростанцій і теплоелектроцентралей у період до 2020 року» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок затвердження та внесення змін до інвестиційної складової в тарифі на електричну енергію, що додається.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 896 від 28.08.2018}

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 18 липня 2013 року № 999 «Про Порядок затвердження та коригування інвестиційної складової в тарифі на електричну енергію», зареєстровану в Міністерстві юстиції України 20 вересня 2013 року за № 1624/24156.

3. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».

Голова НКРЕКП

Д. ВовкЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
23.02.2017 № 224

ПОРЯДОК
затвердження та внесення змін до інвестиційної складової в тарифі на електричну енергію

{Назва із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 896 від 28.08.2018}

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено з метою реалізації положень розпорядження Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2004 року № 648-р «Про заходи щодо реконструкції та модернізації теплоелектростанцій і теплоелектроцентралей у період до 2020 року» (далі - План реконструкції).

1.2. Цей Порядок визначає умови і процедуру затвердження, внесення змін до інвестиційної складової та вилучення інвестиційної складової в тарифі на електричну енергію, що продається в Оптовий ринок електричної енергії України виробниками електричної енергії, об’єкти яких визначені у Плані реконструкції.

{Пункт 1.2 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 896 від 28.08.2018}

1.3. Цей Порядок не застосовується при виконанні зобов'язань з повернення інвестицій, залучених на фінансування проектів реконструкції енергоблоків та іншого обладнання теплових електростанцій (далі - ТЕС) відповідно до міжнародних договорів України, або якщо процедура їх повернення визначена окремим рішенням Кабінету Міністрів України.

1.4. У цьому Порядку наведені терміни вживаються в таких значеннях:

від’ємний платіж – це платіж, затверджений відповідно до умов цього Порядку, для вилучення суми коштів, які були нараховані як інвестиційна складова для відповідного проекту реконструкції, розрахований з урахуванням індексів цін на будівельно-монтажні роботи (до попереднього місяця, згідно з інформацією, що розміщена на офіційному веб-сайті Державної служби статистики України) за період від місяця, наступного за місяцем нарахування останнього платежу інвестиційної складової, до першого місяця нарахування такого від’ємного платежу (включно), та передбачений до нарахування рівними частинами на період, що не може бути більшим 36 місяців;

внесення змін до інвестиційної складової - зупинення/відновлення нарахування інвестиційної складової, продовження/скорочення періоду нарахування інвестиційної складової, збільшення/зменшення загального розміру інвестиційної складової;

{Пункт 1.4 глави 1 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 896 від 28.08.2018}

графік реконструкцій енергоблоків - графік реконструкцій енергоблоків ТЕС, який визначає очікувані терміни початку та закінчення фізичної реалізації проектів реконструкції, зазначених у Плані реконструкції, затверджений у встановленому законодавством порядку;

додатковий платіж на реконструкцію та модернізацію енергетичного обладнання виробника, який працює за ціновими заявками – це платіж, що нараховується відповідно до Правил Оптового ринку електричної енергії України у вигляді інвестиційної складової та/або у вигляді від’ємного платежу для відповідного проекту реконструкції;

екологічні заходи проекту реконструкції - заходи з впровадження устаткування, метою функціонування якого є зниження негативного впливу забруднювальних речовин на навколишнє середовище, який виникає у результаті виробничої діяльності ТЕС;

{Абзац шостий пункту 1.4 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 896 від 28.08.2018}

експертиза - експертиза проектної документації об'єктів реконструкції, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення на таких стадіях проектування як техніко-економічне обґрунтування, техніко-економічний розрахунок, ескізний проект, проект, робочий проект, яка проводиться експертними організаціями, які відповідають критеріям, визначеним центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування, та інформація про які оприлюднюється на його офіційному веб-сайті;

завершення реалізації проекту реконструкції – дата отримання сертифіката/декларації;

інвестиції - усі види фінансових, матеріальних та інтелектуальних ресурсів, що використовуються для реалізації проекту реконструкції;

інвестиційна складова - кошти, що враховуються як складова в тарифах на електричну енергію, що формуються згідно з Правилами Оптового ринку електричної енергії України, які мають бути використані для повернення інвестицій, використаних з метою виконання Плану реконструкції;

компанія - енергогенеруюча компанія, до складу якої входять ТЕС;

поточний рахунок із спеціальним режимом використання - відкритий компанією рахунок, призначений виключно для надходження коштів інвестиційної складової, кошти з якого витрачаються для повернення інвестицій, використаних для реалізації проекту реконструкції;

проект реконструкції - проект реконструкції та/або технічного переоснащення (модернізації) енергоблоків та іншого обладнання ТЕС, які передбачені у Плані реконструкції;

проектна документація - затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, технічні, технологічні рішення, а також кошториси об'єктів будівництва відповідно до діючих будівельних норм України;

пусконалагоджувальна організація - суб'єкт господарювання, який відповідно до законодавства здійснює роботи з пуску, налагодження, удосконалення технології та експлуатації ТЕС і електричних мереж;

сертифікат/декларація - документ, що засвідчує готовність об'єкта реконструкції до експлуатації;

стадія «Проект» - проектна документація проекту реконструкції на стадії проекту, розроблена відповідно до законодавства, погоджена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі;

стадія «ТЕО» - проектна документація проекту реконструкції на стадії техніко-економічного обґрунтування, розроблена відповідно до законодавства, погоджена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі;

фізична реалізація проекту реконструкції - виконання будівельно-монтажних та налагоджувальних робіт, дату фактичного початку та закінчення яких підтверджено державним підприємством, що здійснює централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління об'єднаною енергетичною системою України.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про електроенергетику» та Договорі між членами Оптового ринку електричної енергії України.

2. Затвердження інвестиційної складової

2.1. Для розгляду питання щодо затвердження інвестиційної складової компанія надає до НКРЕКП:

{Абзац перший пункту 2.1 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 896 від 28.08.2018}

лист, в якому викладено суть намірів із реалізації проекту реконструкції;

експертний звіт щодо розгляду проектної документації, виданий відповідно до законодавства уповноваженим органом;

документ, що підтверджує схвалення/затвердження проектної документації відповідно до вимог законодавства України;

письмове погодження центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі, проектної документації із зазначенням основних техніко-економічних показників, які будуть досягнуті після реалізації проекту реконструкції та строків реалізації проекту реконструкції;

інформацію про очікувані строки початку та закінчення фізичної реалізації проекту реконструкції (терміни виведення з експлуатації та включення в мережу) відповідно до графіка реконструкції енергоблоків;

ув’язані між собою зведені графіки фінансування та реалізації проекту реконструкції;

помісячний розрахунок інвестиційної складової з урахуванням положень цього Порядку;

реквізити відкритого поточного рахунку із спеціальним режимом використання для перерахування коштів інвестиційної складової;

інформацію про очікуваний термін завершення реалізації проекту реконструкції;

протокол відкритого обговорення (відкритого слухання) на місцях питання щодо необхідності затвердження інвестиційної складової.

{Пункт 2.1 глави 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 896 від 28.08.2018}

2.2. Після опрацювання зазначених документів НКРЕКП розглядає питання щодо затвердження інвестиційної складової на засіданні, яке проводиться у формі відкритого слухання, з урахуванням вимог Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 червня 2017 року № 866.

{Пункт 2.2 глави 2 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 896 від 28.08.2018}

2.3. У разі відмови у затвердженні інвестиційної складової НКРЕКП письмово повідомляє про це компанію та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі з наданням відповідних обґрунтувань.

2.4. У разі надання неповного пакета документів НКРЕКП залишає питання без розгляду, про що повідомляє компанію протягом 30 календарних днів з дня отримання документів.

2.5. Розмір інвестиційної складової, затвердженої відповідно до умов цього Порядку, не може перевищувати суму коштів, що складається із 30 % від кошторисної вартості проекту реконструкції стадії «ТЕО» або стадії «Проект».

2.6. Розмір інвестиційної складової, затвердженої до прийняття цього Порядку, не може перевищувати суму коштів, що складається із 80 % від кошторисної вартості заходів проекту реконструкції, які не пов'язані з екологічними заходами проекту, та 95 % від кошторисної вартості екологічних заходів проекту реконструкції, визначених у проектно-кошторисній документації проекту реконструкції на стадії «ТЕО» або стадії «Проект».

2.7. Строк від початку нарахування інвестиційної складової, затвердженої відповідно до умов цього Порядку, до початку фізичної реалізації проекту реконструкції, який визначений графіком реконструкції енергоблоків, не може перевищувати 24 місяці.

2.8. Строк, на який нараховується інвестиційна складова, затверджена відповідно до умов цього Порядку, не може бути меншим одного року після завершення реалізації проекту реконструкції.

2.9. Строк, на який нараховується інвестиційна складова, затверджена до прийняття цього Порядку, не може бути меншим трьох років після завершення реалізації проекту реконструкції.

2.10. Кошти інвестиційної складової щомісяця перераховуються Розпорядником системи розрахунків на поточний рахунок із спеціальним режимом використання.

3. Внесення змін до інвестиційної складової

{Назва глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 896 від 28.08.2018}

3.1. Питання щодо внесення змін до інвестиційної складової НКРЕКП розглядає на засіданні, яке проводиться у формі відкритого слухання, з урахуванням вимог Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 червня 2017 року № 866.

{Пункт 3.1 глави 3 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 896 від 28.08.2018}

3.2. Протягом усього періоду, на який нараховується інвестиційна складова, затверджена відповідно до умов цього Порядку, сума коштів нарахованої станом на відповідну звітну дату інвестиційної складової не може перевищувати суму коштів, що складається із 30 % від витрачених на реалізацію заходів проекту реконструкції наростаючим підсумком відповідно до квартальних звітів.

У разі невиконання зазначеної умови НКРЕКП розглядає питання стосовно зупинення нарахування інвестиційної складової.

Після отримання документального підтвердження здійснення у період зупинення нарахування інвестиційної складової фінансування проекту реконструкції в обсязі, не меншому 5 % від його кошторисної вартості, та протоколу відкритого обговорення (відкритого слухання) на місцях питання щодо необхідності внесення змін до інвестиційної складової НКРЕКП розглядає питання стосовно відновлення нарахування інвестиційної складової.

{Абзац третій пункту 3.2 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 896 від 28.08.2018}

3.3. Протягом усього періоду, на який нараховується інвестиційна складова, затверджена до прийняття цього Порядку, сума коштів нарахованої станом на відповідну звітну дату інвестиційної складової не може перевищувати суму коштів, що складається із 80 % від витрачених на реалізацію заходів проекту реконструкції, які не пов'язані з екологічними заходами проекту, та 95 % від витрачених на реалізацію екологічних заходів проекту реконструкції, наростаючим підсумком відповідно до квартальних звітів.

У разі невиконання зазначеної умови НКРЕКП розглядає питання стосовно зупинення нарахування інвестиційної складової.

Після отримання документального підтвердження здійснення оплати робіт, послуг та обладнання на суму, яка перевищує величину інвестиційної складової у розмірі, не меншому її квартальної величини, та протоколу відкритого обговорення (відкритого слухання) на місцях питання щодо необхідності внесення змін до інвестиційної складової НКРЕКП розглядає питання стосовно відновлення нарахування інвестиційної складової.

{Абзац третій пункту 3.3 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 896 від 28.08.2018}

3.4. Не пізніше ніж за 6 місяців до закінчення фізичної реалізації проекту реконструкції компанія зобов'язана надати до НКРЕКП експертний звіт щодо проектної документації стадії «Проект», документ, що підтверджує схвалення/затвердження проектної документації відповідно до вимог законодавства України та письмове погодження проектної документації стадії «Проект» центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі, із зазначенням основних техніко-економічних показників, які будуть досягнуті після реалізації проекту реконструкції та строків реалізації проекту реконструкції.

3.5. У разі порушення строку надання матеріалів, зазначених у пункті 3.4 цього розділу, НКРЕКП розглядає питання щодо зупинення нарахування інвестиційної складової.

{Пункт 3.5 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 896 від 28.08.2018}

3.6. Після отримання матеріалів, зазначених у пункті 3.4 цього розділу, та протоколу відкритого обговорення (відкритого слухання) на місцях питання щодо необхідності внесення змін до інвестиційної складової НКРЕКП розглядає питання щодо внесення змін до інвестиційної складової.

{Пункт 3.6 глави 3 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 896 від 28.08.2018}

3.7. Якщо через 24 місяці після початку періоду нарахування інвестиційної складової компанія не розпочала фізичну реалізацію проекту реконструкції, за виключенням проекту, фізична реалізація якого розпочата на момент набрання чинності цим Порядком, НКРЕКП розглядає питання щодо зупинення нарахування інвестиційної складової. Після отримання підтвердження початку фізичної реалізації проекту реконструкції та протоколу відкритого обговорення (відкритого слухання) на місцях питання щодо необхідності внесення змін до інвестиційної складової НКРЕКП розглядає питання щодо відновлення нарахування інвестиційної складової.

{Абзац перший пункту 3.7 глави 3 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 896 від 28.08.2018}

У разі якщо через 36 місяців після початку нарахування інвестиційної складової компанія не розпочала фізичну реалізацію проекту реконструкції, за виключенням проекту, фізична реалізація якого розпочата на момент набрання чинності цього Порядку, НКРЕКП розглядає питання щодо визнання таким, що втратило чинність, рішення про затвердження інвестиційної складової. У разі прийняття рішення щодо визнання таким, що втратило чинність, рішення про затвердження інвестиційної складової НКРЕКП у строк не більше 30 календарних днів розглядає питання щодо затвердження відповідного від’ємного платежу.

{Абзац другий пункту 3.7 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 896 від 28.08.2018}

3.8. Якщо компанія не розпочала фізичну реалізацію проекту реконструкції відповідно до графіка реконструкції енергоблоків, НКРЕКП розглядає питання щодо зупинення нарахування інвестиційної складової. Після отримання підтвердження початку фізичної реалізації проекту реконструкції та протоколу відкритого обговорення (відкритого слухання) на місцях питання щодо необхідності внесення змін до інвестиційної складової НКРЕКП розглядає питання щодо відновлення нарахування інвестиційної складової та продовження періоду нарахування інвестиційної складової на період, упродовж якого нарахування інвестиційної складової було зупинено.

Якщо компанія не завершила фізичну реалізацію проекту реконструкції відповідно до графіка реконструкції енергоблоків, НКРЕКП розглядає питання щодо зупинення нарахування інвестиційної складової. Після отримання підтвердження закінчення фізичної реалізації проекту реконструкції та протоколу відкритого обговорення (відкритого слухання) на місцях питання щодо необхідності внесення змін до інвестиційної складової НКРЕКП розглядає питання щодо відновлення нарахування інвестиційної складової та продовження періоду нарахування інвестиційної складової на період, упродовж якого нарахування інвестиційної складової було зупинено.

{Пункт 3.8 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 896 від 28.08.2018}

3.9. У разі перенесення терміну початку фізичної реалізації проекту реконструкції, за виключенням проекту, фізична реалізація якого розпочата на момент набрання чинності цього Порядку, відповідно до графіка реконструкції енергоблоків, яке не призводить до перевищення зазначеного у пункті 3.7 цього розділу періоду нарахування інвестиційної складової до початку фізичної реалізації проекту реконструкції (24 місяці), НКРЕКП розглядає питання щодо продовження періоду нарахування інвестиційної складової.

У разі перенесення терміну початку фізичної реалізації проекту реконструкції, за виключенням проекту, фізична реалізація якого розпочата на момент набрання чинності цього Порядку, відповідно до графіка реконструкції енергоблоків, яке призводить до перевищення зазначеного у пункті 3.7 цього розділу періоду нарахування інвестиційної складової до початку фізичної реалізації проекту реконструкції (24 місяці), НКРЕКП розглядає питання щодо зупинення нарахування інвестиційної складової.

Після отримання підтвердження початку фізичної реалізації проекту реконструкції та протоколу відкритого обговорення (відкритого слухання) на місцях питання щодо необхідності внесення змін до інвестиційної складової НКРЕКП розглядає питання щодо відновлення нарахування інвестиційної складової та продовження періоду нарахування інвестиційної складової на період, упродовж якого нарахування інвестиційної складової було зупинено.

{Абзац третій пункту 3.9 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 896 від 28.08.2018}

3.10. У разі перенесення відповідно до графіка реконструкції енергоблоків терміну закінчення фізичної реалізації проекту реконструкції, інвестиційна складова по якому затверджена відповідно до умов цього Порядку:

по проекту, фізична реалізація якого не розпочата, або по проекту, фізична реалізація якого розпочата та вартість прийнятих робіт, обладнання і матеріалів згідно з відповідними актами складає більше 30 відсотків від кошторисної вартості проекту, яка була врахована при затвердженні/внесенні змін до інвестиційної складової, НКРЕКП розглядає питання щодо продовження періоду нарахування інвестиційної складової на відповідний період;

менше ніж на 12 місяців по проекту, фізична реалізація якого розпочата та вартість прийнятих робіт, обладнання і матеріалів згідно з відповідними актами складає менше 30 відсотків від кошторисної вартості проекту, яка була врахована при затвердженні/внесенні змін до інвестиційної складової, НКРЕКП розглядає питання щодо зупинення нарахування інвестиційної складової. Після отримання підтвердження закінчення фізичної реалізації проекту реконструкції та протоколу відкритого обговорення (відкритого слухання) на місцях питання щодо необхідності внесення змін до інвестиційної складової НКРЕКП розглядає питання щодо відновлення нарахування інвестиційної складової та продовження періоду нарахування інвестиційної складової на період, упродовж якого нарахування інвестиційної складової було зупинено;

{Абзац третій пункту 3.10 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 896 від 28.08.2018}

більше ніж на 12 місяців по проекту, фізична реалізація якого розпочата та вартість прийнятих робіт, обладнання і матеріалів згідно з відповідними актами складає менше 30 відсотків від кошторисної вартості проекту, яка була врахована при затвердженні/внесенні змін до інвестиційної складової, НКРЕКП розглядає питання щодо визнання таким, що втратило чинність, рішення про затвердження інвестиційної складової. У разі прийняття рішення щодо визнання таким, що втратило чинність, рішення про затвердження інвестиційної складової НКРЕКП у строк не більше 30 календарних днів розглядає питання щодо затвердження відповідного від’ємного платежу.

{Абзац четвертий пункту 3.10 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 896 від 28.08.2018}

{Пункт 3.10 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 896 від 28.08.2018}

3.11. У разі перенесення відповідно до графіка реконструкції енергоблоків терміну закінчення фізичної реалізації, що був врахований при затвердженні/останньому внесенні змін до інвестиційної складової по проекту реконструкції, інвестиційна складова по якому затверджена до прийняття цього Порядку:

вартість прийнятих робіт, обладнання і матеріалів згідно з відповідними актами по якому складає більше 30 відсотків від кошторисної вартості проекту, яка була врахована при затвердженні/останньому внесенні змін до інвестиційної складової, НКРЕКП розглядає питання щодо внесення змін до інвестиційної складової у частині продовження періоду нарахування інвестиційної складової на відповідний період;

{Абзац другий пункту 3.11 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 896 від 28.08.2018}

вартість прийнятих робіт, обладнання і матеріалів згідно з відповідними актами по якому складає менше 30 відсотків від кошторисної вартості проекту, яка була врахована при затвердженні/останньому внесенні змін до інвестиційної складової, НКРЕКП розглядає питання щодо визнання таким, що втратило чинність, рішення про затвердження інвестиційної складової. У разі прийняття рішення щодо визнання таким, що втратило чинність, рішення про затвердження інвестиційної складової НКРЕКП у строк не більше 30 календарних днів розглядає питання щодо затвердження відповідного від’ємного платежу.

{Абзац третій пункту 3.11 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 896 від 28.08.2018}

{Пункт 3.11 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 896 від 28.08.2018}

3.12. У разі виключення проекту реконструкції з графіка реконструкції енергоблоків та/або Плану реконструкції НКРЕКП розглядає питання щодо визнання таким, що втратило чинність, рішення про затвердження інвестиційної складової. У разі прийняття рішення щодо визнання таким, що втратило чинність, рішення про затвердження інвестиційної складової НКРЕКП у строк не більше 30 календарних днів розглядає питання щодо затвердження відповідного від’ємного платежу.

{Пункт 3.12 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 896 від 28.08.2018}

3.13. Якщо Планом реконструкції передбачено реалізацію проекту за рахунок інших механізмів фінансування (не за рахунок інвестиційної складової), НКРЕКП розглядає питання щодо визнання таким, що втратило чинність, рішення про затвердження інвестиційної складової. У разі прийняття рішення щодо визнання таким, що втратило чинність, рішення про затвердження інвестиційної складової НКРЕКП у строк не більше 30 календарних днів розглядає питання щодо затвердження відповідного від’ємного платежу.

{Пункт 3.13 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 896 від 28.08.2018}

3.14. Якщо фактична кошторисна вартість реалізації проекту реконструкції менша, ніж кошторисна вартість на стадії «Проект», то розмір інвестиційної складової зменшується після завершення реалізації цього проекту.

3.15. У разі збільшення фактичної кошторисної вартості проекту реконструкції порівняно з вартістю на стадії «Проект» при тристадійному проектуванні або на стадії «Проект» після його коригування при двостадійному проектуванні додаткове фінансування здійснюється у повному обсязі за рахунок власних коштів компанії.

3.16. При недотриманні компанією строку завершення реалізації проекту реконструкції НКРЕКП розглядає питання щодо зупинення нарахування інвестиційної складової. Після надання компанією сертифіката/декларації та протоколу відкритого обговорення (відкритого слухання) на місцях питання щодо необхідності внесення змін до інвестиційної складової НКРЕКП розглядає питання щодо відновлення нарахування інвестиційної складової та продовження періоду нарахування інвестиційної складової на період, упродовж якого нарахування інвестиційної складової було зупинено.

{Пункт 3.16 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 896 від 28.08.2018}

3.17. Значення встановленої потужності, діапазону регулювання навантаження енергоблока, рівня питомих витрат умовного палива та концентрації забруднювальних речовин (неорганічного пилу) у відхідних димових газах котлів ТЕС, отримані за результатами реалізації проекту реконструкції, підтверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі.

3.18. Компанія може звернутися до НКРЕКП щодо внесення змін до інвестиційної складової та/або визнання таким, що втратило чинність, рішення про затвердження інвестиційної складової та затвердження відповідного від'ємного платежу.

{Пункт 3.18 глави 3 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 896 від 28.08.2018}

3.19. Зупинення нарахування інвестиційної складової відповідно до умов цього Порядку не може тривати більше ніж 12 місяців. Якщо строк зупинення нарахування інвестиційної складової перевищує 12 місяців, НКРЕКП протягом 30 календарних днів розглядає питання щодо визнання таким, що втратило чинність, рішення про затвердження інвестиційної складової. У разі прийняття рішення щодо визнання таким, що втратило чинність, рішення про затвердження інвестиційної складової НКРЕКП у строк не більше 30 календарних днів розглядає питання щодо затвердження відповідного від’ємного платежу.

{Пункт 3.19 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 896 від 28.08.2018}

4. Надання інформації до НКРЕКП

4.1. Компанія щокварталу до 25-го числа місяця, наступного за звітним кварталом, надає звіт з реалізації проекту реконструкції, який містить інформацію щодо стану виконання проекту реконструкції, укладених договорів, його фактичного фінансування, а також інформацію про вартість прийнятих робіт, обладнання і матеріалів згідно з відповідними актами.

4.2. У разі ненадання компанією у визначені строки інформації щодо реалізації проекту реконструкції або надання недостовірної інформації НКРЕКП повідомляє компанію про необхідність надання відповідної достовірної інформації.

Відповідна інформація надається компанією протягом 10 календарних днів з дня її письмового повідомлення.

У разі ненадання зазначеної інформації у визначений строк НКРЕКП на найближчому засіданні розглядає питання щодо зупинення нарахування інвестиційної складової відповідно до умов цього Порядку. Після надання зазначеної інформації та протоколу відкритого обговорення (відкритого слухання) на місцях питання щодо необхідності внесення змін до інвестиційної складової НКРЕКП розглядає питання щодо відновлення нарахування інвестиційної складової.

{Абзац третій пункту 4.2 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 896 від 28.08.2018}

4.3. Компанія надає до НКРЕКП сертифікат/декларацію не пізніше ніж через 7 місяців після завершення фізичної реалізації проекту реконструкції.

Об'єкт вважається виведеним із фізичної реалізації проекту реконструкції у дослідно-промислову експлуатацію за умови безперервної роботи протягом не менше 72 годин, про що компанія має письмово повідомити НКРЕКП.

4.4. Протягом 3 місяців після завершення реалізації проекту реконструкції компанія надає до НКРЕКП:

інформацію про фактичну загальну кошторисну вартість реалізації проекту реконструкції;

інформацію про вартість прийнятих робіт, обладнання і матеріалів згідно з відповідними актами відповідно до укладених контрактів.

4.5. Протягом 4 місяців після завершення реалізації проекту реконструкції компанія надає до НКРЕКП:

технічні акти про перемаркування енергоблока, затверджені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі;

інформацію про діапазон регулювання (МВт), що підтверджено пусконалагоджувальною організацією та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі;

нормативні енергетичні характеристики енергоблока, затверджені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі, у тому числі графіки питомих витрат умовного палива (г/кВт·год);

інформацію стосовно концентрації забруднювальних речовин у відхідних димових газах котлів ТЕС (мг/нм3) – у разі впровадження устаткування, що призводить до зниження концентрації забруднювальних речовин (неорганічного пилу) у відхідних димових газах.

4.6. Не пізніше ніж за 6 місяців до завершення періоду, на який передбачено нарахування інвестиційної складової, компанія повинна надати остаточний звіт про реалізацію проекту реконструкції з наданням документального підтвердження здійснення повної оплати за всіма договорами на постачання обладнання та виконання робіт щодо зазначеного проекту реконструкції.

У разі невиконання компанією зазначеної вимоги НКРЕКП розглядає питання щодо внесення змін до інвестиційної складової на суму коштів, на яку не була здійснена оплата за постачання обладнання та (або) виконання робіт у межах кошторисної вартості проектної документації.

{Абзац другий пункту 4.6 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 896 від 28.08.2018}

Начальник Управління
енергоринку


Ю. Власенковгору