Статут Національної академії наук України
НАН України; Статут від 05.04.2002
Документ n0001550-02, поточна редакція — Прийняття від 05.04.2002

                НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 
05.04.2002
ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними Зборами
Національної академії наук
України
5 квітня 2002 р.
Зареєстровано
наказом Міністерства
юстиції України
11 червня 2002 р.
за N 47/5
Статут
Національної академії наук України
{ Статут Національної академії наук України (нову редакцію) див.
в документі ( v0002550-16 ) від 14.04.2016 }

I. Загальні положення
1. Національна академія наук України (далі НАН України) є
вищою державною науковою організацією України, що заснована на
державній власності та користується правами самоврядності. НАН
України діє у відповідності із чинним законодавством України та
цим Статутом.
2. Метою діяльності НАН України є отримання нових та
узагальнення наявних знань про природу, людину та суспільство;
створення наукових основ науково-технічного,
соціально-економічного та культурного розвитку країни; підготовка
висококваліфікованих наукових кадрів.
3. НАН України організовує і здійснює фундаментальні та
прикладні дослідження з найважливіших проблем природничих,
технічних і соціогуманітарних наук, а також координує здійснення
фундаментальних досліджень у наукових установах та організаціях
України незалежно від форм власності. При НАН України діє
міжвідомча рада з координації фундаментальних досліджень в
Україні.
4. Статус НАН України як державної організації грунтується на
всебічній підтримці її статутної діяльності з боку держави,
безстроковій та безоплатній передачі їй у користування (без права
зміни форми власності) державного майна, наданні їй у постійне
користування відповідно до земельного законодавства України
земельних ділянок, визначенні у Державному бюджеті України окремим
рядком коштів на забезпечення її діяльності. НАН України,
здійснюючи повноваження з управління об'єктами майнового комплексу
Національної академії наук України, забезпечує реалізацію прав
держави як власника цих об'єктів, пов'язаних з ефективним їх
використанням та розпорядженням у межах, визначених законодавством
України, з метою задоволення державних та суспільних потреб.
5. НАН України щорічно звітує перед Кабінетом Міністрів
України про результати своєї наукової і науково-технічної
діяльності та використання коштів, виділених їй із Державного
бюджету.
6. Державне управління науковою та науково-технічною
діяльністю НАН України здійснюється згідно з чинним законодавством
України і не порушує свободи наукової творчості та самоврядності
НАН України у вирішенні питань статутної діяльності.
7. Самоврядність НАН України полягає у:
1) самостійному визначенні тематики досліджень, своєї
структури, вирішенні науково-організаційних, господарських,
кадрових питань, здійсненні міжнародних наукових зв'язків;
2) виборності та колегіальності органів управління,
здійсненні Загальними зборами НАН України функцій найвищого органу
управління.
8. НАН України об'єднує членів НАН України - дійсних членів
(академіків), членів-кореспондентів та іноземних членів, які
обираються Загальними зборами НАН України, та наукових працівників
НАН України.
9. У віданні НАН України перебувають установи, організації,
підприємства (далі - установи, що віднесені до відання НАН
України) згідно з переліком, що затверджується Кабінетом Міністрів
України за поданням НАН України.
10. НАН України є юридичною особою, має рахунки в установах
банків України, круглу печатку із зображенням Державного Герба
України, інші печатки та штампи, необхідні для ведення
діловодства. НАН України є правонаступницею Академії наук України. Як юридичну особу НАН України представляє президент НАН
України. Юридична адреса НАН України: 01601, Київ-30,
вул.Володимирська, 54.
II. Основні завдання Національної академії
наук України
11. Основними завданнями НАН України є:
1) організація, проведення та координація наукових досліджень
з фундаментальних і прикладних проблем природничих, технічних і
соціогуманітарних наук;
2) виконання на світовому рівні фундаментальних і прикладних
досліджень на пріоритетних напрямах науки та посилення впливу їх
результатів на інноваційний розвиток економіки, освіти і культури
в Україні;
3) участь у формуванні державної політики у сфері наукової та
науково-технічної діяльності;
4) підготовка наукових оцінок і прогнозів
суспільно-політичного, соціально-економічного і культурного
розвитку держави, її економічного стану, розроблення відповідних
пропозицій і рекомендацій з цих питань;
5) сприяння розвитку та інтеграції науки, освіти й
виробництва в Україні;
6) об'єднання вчених НАН України, вищих навчальних закладів
та інших наукових організацій у наукових радах, комітетах,
комісіях та інших дорадчо-консультативних органах НАН України;
7) підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації, залучення
обдарованої молоді, виявлення і підтримка талановитих дослідників,
сприяння творчому зростанню молодих науковців, забезпечення
спадкоємності поколінь учених;
8) сприяння інтеграції вітчизняного інтелектуального
потенціалу у світовий науковий простір;
9) захист прав членів НАН України та працівників її установ.
12. Для виконання своїх завдань НАН України:
1) визначає пріоритетні напрями фундаментальних і прикладних
досліджень у галузі природничих, технічних і соціогуманітарних
наук та відповідні основні напрями досліджень наукових установ НАН
України;
2) створює наукові ради, комітети, комісії та інші
дорадчо-консультативні органи НАН України з найважливіших проблем
у галузі природничих, технічних і соціогуманітарних наук;
3) скликає наукові сесії, з'їзди, конференції тощо;
4) здійснює підготовку наукових кадрів, вживає заходів щодо
підвищення кваліфікації наукових працівників, створює умови для
творчої і продуктивної праці вчених;
5) здійснює видавничу діяльність;
6) здійснює пропаганду досягнень науки і техніки, сприяє
поширенню наукових знань;
7) зберігає рукописи вчених і діячів культури, архівні
матеріали установ НАН України та інші матеріали, що мають наукову,
культурну та історичну цінність;
8) здійснює на неприбутковій основі обмін друкованими
виданнями та іншими видами інформації з організаціями та фондами в
Україні і за кордоном;
9) встановлює і присуджує почесні звання НАН України, а також
премії за видатні наукові праці, стипендії для молодих учених та
студентів;
10) здійснює міжнародне наукове та науково-технічне
співробітництво, укладає угоди з іноземними науковими центрами,
бере участь у роботі міжнародних наукових організацій, в тому
числі на правах національного члена;
11) визначає свою структуру, у т.ч. створює, реорганізовує і
ліквідує науково-дослідні інститути та інші установи НАН України;
12) здійснює повноваження щодо управління об'єктами майнового
комплексу НАН України, передбачені цим Статутом та чинним
законодавством.
III. Структура та персональний склад Національної
академії наук України
13. НАН України має в своїй структурі Президію НАН України,
секції, відділення з галузей наук, регіональні наукові центри, а
також установи НАН України, визначені статтею 9 цього Статуту.
14. Основною ланкою структури НАН України є науково-дослідні
інститути та прирівняні до них інші наукові установи
(обсерваторії, ботанічні сади, заповідники, бібліотеки тощо).
Наукові установи НАН України є юридичними особами. Вони діють на
підставі власних статутів, які розробляються відповідно до цього
Статуту й "Основних принципів організації та діяльності
науково-дослідного інституту НАН України" і підлягають
затвердженню та реєстрації в Президії НАН України. Директори науково-дослідних інститутів і прирівняних до них
наукових установ обираються за конкурсом відповідними відділеннями
наук та затверджуються Президією НАН України в порядку,
встановленому в НАН України. Інші установи, віднесені до відання НАН України, діють на
підставі статутів або положень, що затверджуються та реєструються
у Президії НАН України, а також у встановленому чинним
законодавством порядку в органах місцевого самоврядування. Порядок
заміщення посад керівників цих установ встановлюється Президією
НАН України згідно з чинним законодавством.
15. Секція НАН України - колегіальний координаційний орган
НАН України, який об'єднує відповідні відділення наук та окремі
установи НАН України для вирішення найважливіших
загальноакадемічних наукових і науково-технічних проблем
міждисциплінарного характеру.
16. Відділення НАН України об'єднує за відповідними галузями
та напрямами наук членів НАН України, наукові установи НАН України
та всіх наукових працівників установ НАН України, які входять до
відділення. Відділення НАН України створюються з метою визначення
пріоритетних напрямів і тематики фундаментальних і прикладних
досліджень, їх всебічного обговорення, підготовки експертних
висновків у відповідній галузі науки, організації досліджень з цих
напрямів та оцінки їх результатів, координації фундаментальних
досліджень у відповідній галузі наук.
17. Секції та відділення НАН України здійснюють свою
діяльність згідно з відповідними положеннями, що затверджуються
Президією НАН України. Кількість і найменування секцій та
відділень визначаються Загальними зборами НАН України.
18. Регіональні наукові центри НАН України створюються з
метою підвищення ролі науки у розробці та реалізації в Україні
ефективної регіональної політики, орієнтованої на поєднання
загальнодержавних і регіональних інтересів. Створення і ліквідація регіональних наукових центрів НАН
України здійснюються Загальними зборами НАН України. Регіональні наукові центри НАН України діють на підставі
статуту (положення), що затверджується Президією НАН України.
19. До персонального складу членів НАН України входять дійсні
члени, члени-кореспонденти та іноземні члени НАН України. Дійсними членами НАН України обираються вчені, які зробили
видатний внесок у розвиток відповідних напрямів науки. Членами-кореспондентами НАН України обираються вчені, які
збагатили науку визначними здобутками. Дійсними членами та членами-кореспондентами НАН України
можуть бути обрані громадяни України. Іноземними членами НАН України обираються вчені - громадяни
інших країн, наукові праці яких одержали визнання міжнародної
наукової громадськості та які вагомо сприяють розвитку міжнародних
наукових зв'язків НАН України. Члени НАН України обираються довічно. Члени НАН України об'єднуються у відповідні відділення НАН
України.
IV. Загальні збори Національної академії
наук України
20. Найвищим органом НАН України є Загальні збори, що
складаються з дійсних членів та членів-кореспондентів НАН України.
У Загальних зборах з правом дорадчого голосу можуть брати участь
іноземні члени НАН України, керівники наукових установ НАН України
та представники наукової громадськості.
21. Правом ухвального голосу на Загальних зборах НАН України
користуються дійсні члени та члени-кореспонденти НАН України, крім
випадків, коли цим Статутом передбачено інше.
22. Загальні збори НАН України:
1) беруть участь у формуванні державної політики у сфері
наукової та науково-технічної діяльності, визначають основні
напрями наукової роботи НАН України;
2) вирішують питання організації наукової діяльності та
внутрішнього життя НАН України;
3) заслуховують доповіді наукового і науково-організаційного
характеру;
4) обирають дійсних членів, членів-кореспондентів та
іноземних членів НАН України згідно з порядком, встановленим цим
Статутом;
5) обирають президента, віце-президентів, головного ученого
секретаря НАН України, обирають або затверджують членів Президії
НАН України згідно з порядком, встановленим цим Статутом;
6) розглядають питання про бюджет НАН України;
7) розглядають і затверджують звіти про діяльність НАН
України;
8) затверджують Статут НАН України, вносять до нього зміни та
доповнення;
9) вирішують інші питання, віднесені цим Статутом до
компетенції Загальних зборів НАН України.
23. Чергові сесії Загальних зборів НАН України скликаються не
рідше ніж один раз на рік. За рішенням Президії НАН України або на письмову вимогу не
менше 1/3 облікового складу дійсних членів і членів-кореспондентів
НАН України скликаються позачергові сесії Загальних зборів НАН
України.
24. Загальні збори НАН України мають право ухвалювати
рішення, якщо на них присутні не менше половини облікового складу
дійсних членів та членів-кореспондентів НАН України, за винятком
випадків, коли цим Статутом передбачено інше. Рішення на Загальних зборах НАН України приймаються відкритим
голосуванням простою більшістю голосів присутніх дійсних членів та
членів-кореспондентів НАН України, за винятком випадків, коли цим
Статутом або рішенням Загальних зборів передбачається інший
порядок. Президія НАН України має право спеціальним рішенням на час
Загальних зборів виключати з облікового складу тих дійсних членів
та членів-кореспондентів НАН України, стан здоров'я яких чи інші
обставини не дають можливості їм брати участь у роботі Загальних
зборів та голосуванні.
25. Загальні збори НАН України можуть таємним голосуванням
простою більшістю голосів облікового складу дійсних членів та
членів-кореспондентів НАН України достроково припинити
повноваження окремих членів Президії НАН України або Президії в
цілому та обрати нових членів або Президію в цілому в порядку,
визначеному цим Статутом.
V. Порядок виборів дійсних членів (академіків),
членів-кореспондентів та іноземних членів
Національної академії наук України
26. Вибори дійсних членів і членів-кореспондентів НАН України
проводяться не рідше одного разу на три роки і призначаються
Президією НАН України.
27. Повідомлення Президії НАН України про проведення виборів
дійсних членів і членів-кореспондентів НАН України (назви
спеціальностей, кількість вакансій та їх розподіл) публікується в
пресі не пізніше ніж за три місяці до проведення виборів. Зміна назв спеціальностей, кількості вакансій та їх розподілу
по відділеннях після публікації повідомлення не допускається.
28. Право висувати кандидатів у дійсні члени та
члени-кореспонденти НАН України надається вченим радам наукових
установ і вищих навчальних закладів, державним і громадським
організаціям, дійсним членам і членам-кореспондентам НАН України.
Відповідні матеріали та обґрунтування надсилаються до НАН України
протягом одного місяця від дня публікації. Списки висунутих та зареєстрованих кандидатів у дійсні члени
і члени-кореспонденти НАН України публікуються у пресі не пізніше
ніж за місяць до дня виборів.
29. Вибори академіків і членів-кореспондентів проводяться у
два етапи - на загальних зборах відділень, а потім на Загальних
зборах НАН України. Загальні збори НАН України обирають дійсних
членів і членів-кореспондентів НАН України з числа кандидатів,
обраних загальними зборами відділень, у межах оголошених вакансій.
30. Вибори і передвиборна кампанія проводяться на
демократичній основі, в умовах повної поінформованості наукової
громадськості. На Загальних зборах НАН України і загальних зборах
відділень забезпечуються необхідні умови для всебічного
обговорення кандидатур.
31. Вибори кандидатів у дійсні члени НАН України на загальних
зборах відділень проводяться таємним голосуванням дійсних членів
НАН України відповідного відділення, а кандидатів у
члени-кореспонденти НАН України - таємним голосуванням дійсних
членів і членів-кореспондентів НАН України відповідного
відділення. Вибори вважаються дійсними в разі наявності на зборах
не менше 2/3 облікового складу відповідно дійсних членів або
дійсних членів і членів-кореспондентів НАН України, які входять до
складу відділення.
32. Обраними кандидатами у члени НАН України вважаються
особи, за яких проголосувало не менше 2/3 членів НАН України
відповідного відділення, що брали участь у голосуванні.
33. Вибори дійсних членів НАН України проводяться на
Загальних зборах НАН України таємним голосуванням дійсних членів
НАН України, а членів-кореспондентів НАН України - таємним
голосуванням дійсних членів і членів-кореспондентів НАН України.
Вибори вважаються правочинними за наявності на зборах не менше 2/3
облікового складу відповідно дійсних членів або дійсних членів і
членів-кореспондентів НАН України.
34. Дійсними членами і членами-кореспондентами НАН України
вважаються обраними особи, за яких проголосувало не менше 2/3
членів НАН України, які брали участь у голосуванні. Результати виборів публікуються у пресі.
35. Кандидати в іноземні члени НАН України висуваються на
відкриті Президією НАН України вакансії загальними зборами
відділень і обираються Загальними зборами НАН України. У виборах
іноземних членів НАН України беруть участь дійсні члени та
члени-кореспонденти НАН України. Вибори вважаються дійсними в разі
наявності на зборах не менше 2/3 облікового складу дійсних членів
і членів-кореспондентів НАН України. Обраними вважаються особи, за
яких проголосувало не менше 2/3 членів НАН України, які брали
участь у голосуванні. За рішенням відповідно загальних зборів відділення і
Загальних зборів НАН України при висуванні кандидатів і обранні в
іноземні члени НАН України може бути застосоване відкрите
голосування.
VI. Обов'язки та права дійсних членів (академіків) і
членів-кореспондентів Національної академії наук України
36. Головний обов'язок дійсних членів і членів-кореспондентів
НАН України полягає у збагаченні науки новими досягненнями і
відкриттями шляхом особисто здійснюваних наукових досліджень,
організації колективної розробки проблем, наукового керівництва
роботами. Члени НАН України повинні брати активну участь у виконанні
завдань, покладених на НАН України. Члени НАН України активно сприяють впровадженню досягнень
науки в практику та використанню їх у соціально-економічному і
культурному будівництві, ведуть роботу, спрямовану на підготовку і
підвищення кваліфікації наукових кадрів, зобов'язані виконувати
доручення Президії НАН України і відповідного відділення.
37. Кожний дійсний член і член-кореспондент НАН України є
членом одного з відділень НАН України відповідно до своєї наукової
спеціальності. Перехід з одного відділення до іншого здійснюється за власним
бажанням та рішенням загальних зборів обох відділень НАН України. Дійсні члени та члени-кореспонденти НАН України, які входять
до складу одного відділення, можуть за згодою загальних зборів
іншого відділення одночасно брати участь у його роботі з правом
дорадчого голосу.
38. Члени НАН України щороку подають у відповідне відділення
НАН України звіт про свою діяльність.
39. Члени НАН України мають переважне право на надання їм
умов для здійснення наукових досліджень в установах НАН України.
40. Дійсні члени, члени-кореспонденти НАН України після
досягнення 65-річного віку можуть за їх бажанням та рішенням
Президії НАН України бути призначені радниками при дирекції
відповідної наукової установи НАН України.
VII. Президія Національної академії
наук України
41. У період між сесіями Загальних зборів НАН України
керівництво роботою НАН здійснює Президія НАН України. Президія обирається Загальними зборами НАН України терміном
на п'ять років у складі президента, віце-президентів, головного
ученого секретаря НАН України, академіків-секретарів відділень,
голів регіональних наукових центрів, а також інших членів Президії
в кількості, що визначається Загальними зборами НАН України.
42. Президент, віце-президенти та головний учений секретар
НАН України обираються Загальними зборами НАН України з числа
дійсних членів НАН України таємним голосуванням простою більшістю
голосів. Віце-президенти та головний учений секретар НАН України
обираються за поданням президента НАН України. Академіки-секретарі відділень обираються загальними зборами
відділень НАН України з числа дійсних членів НАН України і
затверджуються Загальними зборами НАН України таємним голосуванням
простою більшістю голосів. Інші члени Президії НАН України обираються Загальними зборами
НАН України з числа дійсних членів НАН України таємним
голосуванням простою більшістю голосів. Президія НАН України може мати радників з правом дорадчого
голосу.
43. Президент НАН України організовує роботу НАН України,
очолює Президію і Бюро Президії НАН України, є розпорядником
коштів НАН України, очолює розробку і вирішення питань кадрової
політики, здійснює зв'язок НАН України з органами державної влади,
представляє НАН України в органах державної влади, державних
установах, громадських та інших організаціях.
44. Розподіл обов'язків між членами Президії НАН України
встановлюється Президією НАН України.
45. Президія НАН України в установленому порядку:
1) скликає сесії Загальних зборів НАН України;
2) затверджує кількість і перелік вакансій дійсних членів,
членів-кореспондентів й іноземних членів НАН України та призначає
вибори членів НАН України;
3) подає на обговорення і затвердження Загальних зборів НАН
України програми, прогнози й звіти про діяльність НАН України та
її установ;
4) готує на розгляд Загальних зборів НАН України питання про
бюджет НАН України та його виконання;
5) організовує координацію наукових досліджень у галузі
природничих, технічних і соціогуманітарних наук;
6) створює наукові ради, комітети, комісії та інші
дорадчо-консультативні органи НАН України з найважливіших проблем
у галузі природничих, технічних і соціогуманітарних наук,
заслуховує звіти про їх роботу;
7) сприяє використанню результатів науково-дослідних робіт у
народному господарстві, культурі, в соціальній сфері;
8) організовує наукові зв'язки з галузевими академіями наук
та іншими науковими установами в країні й за кордоном, встановлює
міжнародні наукові та науково-технічні зв'язки, укладає відповідні
угоди та договори;
9) затверджує положення про секцію НАН України, відділення
НАН України та "Основні принципи організації та діяльності
науково-дослідного інституту НАН України";
10) створює, реорганізує і ліквідує установи НАН України,
затверджує основні напрями їх наукової діяльності, визначає їх
завдання та належність до структури НАН України;
11) організовує проведення державної атестації наукових
установ НАН України та комплексних перевірок їх діяльності;
12) затверджує рішення загальних зборів відділень НАН України
про обрання директорів наукових установ НАН України;
13) веде облік об'єктів майнового комплексу НАН України,
здійснює управління ними і контроль за ефективністю їх
використання та збереження, зокрема: - закріплює майно НАН України за установами, що перебувають у
її віданні; - визначає відповідно до чинного законодавства України та
статутних завдань НАН України межі управління майном, у тому числі
з боку установ, на балансі яких воно обліковується; - здійснює перерозподіл майна між установами НАН України; - дає дозвіл на передачу прав користування майном, об'єктами
інтелектуальної власності тощо як внесків при заснуванні та
діяльності суб'єктів підприємницької діяльності й інших
організацій, виступає засновником підприємств із змішаною формою
власності; - виступає орендодавцем цілісних майнових комплексів та
нерухомого майна, що передане державою у безстрокове користування
НАН України; - надає дозвіл установам, віднесеним до відання НАН України,
на укладання договорів оренди майна, у тому числі нерухомого, що
обліковується на балансах їх організацій; - надає дозвіл на списання майна, яке знаходиться на балансах
установ НАН України; - приймає рішення про розміщення установ НАН України в
адміністративних будинках і нежилих приміщеннях організацій, що
перебувають у віданні НАН України, та визначає розмір плати за
користування цими будинками і приміщеннями;
14) вносить пропозиції щодо передачі об'єктів майнового
комплексу НАН України до сфери управління інших органів,
уповноважених управляти державним майном, у комунальну власність,
а також щодо передачі об'єктів комунальної власності у державну
власність та віднесення їх до майнового комплексу НАН України;
15) здійснює інші повноваження щодо управління об'єктами
майнового комплексу НАН України, передбачені чинним
законодавством;
16) визначає згідно з законодавством порядок використання
об'єктів інтелектуальної власності, що створюються в установах НАН
України;
17) затверджує та реєструє статути (положення) установ НАН
України, здійснює контроль за їх дотриманням і приймає рішення у
разі порушення вимог статутів (положень);
18) укладає й розриває контракти з керівниками відповідних
установ та договори-доручення з уповноваженими особами;
19) забезпечує в установах НАН України збереження державної
таємниці;
20) встановлює і присуджує почесні звання НАН України, премії
імені видатних учених України, стипендії та премії молодим ученим
та студентам вищих навчальних закладів України за найкращі наукові
роботи та інші нагороди НАН України;
21) організовує видавничу діяльність НАН України;
22) вирішує основні завдання соціального розвитку.
46. Президія НАН України є головним розпорядником коштів НАН
України, щорічно затверджує зведений кошторис доходів і видатків
НАН України, кошториси доходів і видатків та штатні розписи
установ НАН України, розподіляє базове бюджетне фінансування між
секціями, відділеннями та установами НАН України, контролює
правильність витрачання коштів в установах НАН України.
47. Президія НАН України здійснює контроль за дотриманням
Статуту НАН України.
48. Для розгляду та оперативного вирішення окремих питань
діяльності НАН України створюється Бюро Президії НАН України у
складі президента, віце-президентів і головного ученого секретаря
НАН України. Компетенція Бюро Президії НАН України як органу управління
визначається Президією НАН України.
49. Президія НАН України має постійно діючий апарат, який
забезпечує реалізацію рішень Президії НАН України. Апарат Президії НАН України діє на підставі положення,
затвердженого Президією НАН України. Загальне керівництво
діяльністю апарату Президії НАН України здійснює головний учений
секретар НАН України, а з окремих питань - члени Президії НАН
України за розподілом обов'язків.
VIII. Фінансово-економічні основи діяльності
НАН України
50. Економічну основу діяльності НАН України становлять
основні фонди, обігові кошти та нематеріальні активи, у тому
числі:
1) видатки з Державного бюджету України, що спрямовані на
забезпечення статутної діяльності НАН України та визначаються
щорічно в Державному бюджеті України окремим рядком;
2) державне майно, що безоплатно передано (і передається)
державою у безстрокове користування для забезпечення статутної
діяльності НАН України й знаходиться на балансі її установ;
3) кошти, отримані від використання об'єктів майнового
комплексу НАН України;
4) майно та кошти, що НАН України та її установи отримують з
позабюджетних джерел, у т.ч. в результаті науково-технічної,
інформаційної, зовнішньоекономічної діяльності, благодійних
внесків і пожертвувань фізичних та юридичних осіб (в т.ч. з-за
кордону), дарування й на інших підставах, не заборонених чинним
законодавством України. Майно (майнові права або майнові зобов'язання), надане НАН
України або її установам у формі благодійних внесків, дарування,
пожертвувань або заповіту, використовується на умовах, що
визначаються відповідним актом (угодою) та законодавством України.
51. Суб'єктом права з розпорядження об'єктами майнового
комплексу установ, що знаходяться у віданні НАН України, є
Президія НАН України. Порядок володіння, користування і розпорядження майном та
коштами НАН України затверджується Президією НАН України.
52. В НАН України за поданням установ НАН України й рішенням
Загальних зборів НАН України можуть створюватися фонди
фундаментальних досліджень, науково-технічного і соціального
розвитку, валютних надходжень, інноваційні, благодійні, страхові
та фонди іншого призначення. Порядок їх створення і використання визначається окремими
положеннями про ці фонди та іншими нормативними актами НАН
України.
53. Установи НАН України мають право згідно з чинним
законодавством України реалізовувати на внутрішньому і зовнішньому
ринках прилади, устаткування, матеріали та іншу наукомістку
продукцію, права на об'єкти інтелектуальної власності й інші
майнові права; здійснювати зовнішньоекономічні зв'язки; проводити
наукову і науково-технічну експертизу; надавати науково-технічні
послуги, здійснювати рекламні заходи, відповідно до встановленого
в НАН України порядку виступати учасниками та засновниками
суб'єктів підприємницької діяльності.
IX. Порядок прийняття та внесення змін
Статуту НАН України
54. Статут НАН України, зміни та доповнення до нього
затверджуються рішенням Загальних зборів НАН України, ухваленим не
менше 2/3 голосів облікового складу дійсних членів й
членів-кореспондентів НАН України, з попереднім обговоренням в
установах НАН України та науковою громадськістю і реєструється
Міністерством юстиції України.вгору