Document z1031-07, valid, current version — Adoption on August 20, 2007
( Last event — Entry into force, gone September 16, 2007. Take a look at the history? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ
Н А К А З
20.08.2007 N 48
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 вересня 2007 р.
за N 1031/14298

Про затвердження форми звітності
(адміністративні дані) N 1-ПКС (річна)
"Звіт про нерухомі пам'ятки та об'єкти
культурної спадщини" та Інструкції щодо її заповнення

Відповідно до статей 1 та 16 Закону України "Про державну
статистику" ( 2614-12 ) і статей 19 та 19-1 "Про інформацію"
( 2657-12 ) та з метою приведення нормативно-правових актів у
відповідність до законодавства України Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форму звітності (адміністративні дані) N 1-ПКС
(річна) "Звіт про нерухомі пам'ятки та об'єкти культурної
спадщини" (далі - форма 1-ПКС) та Інструкцію щодо її заповнення,
що додаються.
2. Поширити форму 1-ПКС та Інструкцію щодо її заповнення на
органи охорони культурної спадщини Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій, районних державних адміністрацій, органів
місцевого самоврядування.
3. Увести форму 1-ПКС в дію, починаючи зі звіту за 2007 рік.
4. Установити такий порядок подання звітності за формою
1-ПКС:
4.1. органи охорони культурної спадщини місцевого
самоврядування, районних державних адміністрацій подають звіт
органам охорони культурної спадщини Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій;
4.2. органи охорони культурної спадщини Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій подають зведений
звіт по регіонах Міністерству культури і туризму України та
Головному управлінню статистики Автономної Республіки Крим,
обласним, Київському та Севастопольському міським управлінням
статистики;
4.3. Міністерство культури і туризму України подає зведений
звіт по Україні та регіонах Державному комітету статистики
України.
5. Управлінню фінансування, обліку та звітності (Жук В.В.)
спільно з управлінням нормативно-правової та кадрової роботи
(Петасюк Л.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно
до Указу Президента України від 03.10.92 N 493 ( 493/92 ) "Про
державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших
органів виконавчої влади".
6. Державній службі з питань національної культурної спадщини
(Кучерук М.М.) довести наказ від 20.08.2007 N 48 "Про затвердження
форми звітності (адміністративні дані) N 1-ПКС (річна) "Звіт про
нерухомі пам'ятки та об'єкти культурної спадщини" та Інструкції
щодо її заповнення" до відома органів охорони культурної спадщини
Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій.
7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Богомолова А.Г.
Перший заступник Міністра В.М.Андріанов
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Голови Державного
комітету статистики України В.О.Піщейко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства культури
і туризму України
20.08.2007 N 48

Звітність

ЗВІТ
про нерухомі пам'ятки та об'єкти культурної
спадщини (ПКС) ЗА 20___ рік

----------------------------------------- | Подають |Термін подання| Форма N 1-ПКС (річна) |------------------------+--------------| ЗАТВЕРДЖЕНО |органи охорони | до 20 січня | Наказ Міністерства |культурної спадщини | | культури |місцевого | | і туризму України |самоврядування, районних| | 20.08.2007 N 48 |державних адміністрацій | | за погодженням з |- органу охорони | | Держкомстатом України |культурної спадщини Ради| | |міністрів Автономної | | |Республіки Крим, органам| | |охорони культурної | | |спадщини обласних, | | |Київської та | | |Севастопольської міських| | |державних адміністрацій | | |------------------------+--------------| |орган охорони культурної| до 1 лютого | |спадщини Ради міністрів | | |Автономної Республіки | | |Крим, органи охорони | | |культурної спадщини | | |обласних, Київської та | | |Севастопольської міських| | |державних адміністрацій | | |- Управлінню статистики | | |в Автономній Республіці | | |Крим, обласним, | | |Київському та | | |Севастопольському | | |міським управлінням | | |статистики, Міністерству| | |культури і туризму | | |України | | |------------------------+--------------| |Міністерство культури і |до 20 березня | |туризму України - | | |Державному комітету | | |статистики України | | -----------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Респондент ____________________________________________________________________________________________________________________ | |Найменування __________________________________________________________________________________________________________________ | |Місцезнаходження ______________________________________________________________________________________________________________ | | (поштовий індекс, область/АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, | |_______________________________________________________________________________________________________________________________ | | N будинку/корпусу, N офісу) | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Державний облік пам'яток культурної спадщини
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Види пам'яток | N | Загальна | Із загальної кількості пам'яток | Кількість | Загальна кількість пам'яток, |Кількість | | культурної |рядка| кількість | культурної спадщини, що перебувають | комплексів | занесених до Державного | пам'яток | | спадщини | | пам'яток, | на державному обліку |(ансамблів) | реєстру нерухомих пам'яток |культурної| | | | ураховуючи | (розділ I, графа 1) | пам'яток, | України на кінець звітного |спадщини, | | | | ті, що | | крім | періоду, ураховуючи ті, що | знятих з | | | | входять до | |заповідників| входять до складу комплексів |державного| | | | складу | | | (ансамблів) | обліку | | | | комплексів | | | | протягом | | | |(ансамблів),|-------------------------------------| |-------------------------------| звітного | | | |які |входять до | входять до |розташовані| |усього|за категорією| за |періоду | | | |перебувають |складу | складу | окремо | | |національного|категорією| | | | |на |комплексів |заповідників| | | | значення |місцевого | | | | |державному |(ансамблів),| | | | | | значення | | | | |обліку |крім | | | | | | | | | | |станом на |заповідників| | | | | | | | | | |кінець | | | | | | | | | | | |звітного | | | | | | | | | | | |періоду | | | | | | | | | |---------------+-----+------------+------------+------------+-----------+------------+------+-------------+----------+----------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |---------------+-----+------------+------------+------------+-----------+------------+------+-------------+----------+----------| |Археологічні | 01 | | | | | | | | | | |---------------+-----+------------+------------+------------+-----------+------------+------+-------------+----------+----------| |Історичні | 02 | | | | | | | | | | |---------------+-----+------------+------------+------------+-----------+------------+------+-------------+----------+----------| |Монументального| 03 | | | | | | | | | | |мистецтва | | | | | | | | | | | |---------------+-----+------------+------------+------------+-----------+------------+------+-------------+----------+----------| |Архітектури та | 04 | | | | | | | | | | |містобудування | | | | | | | | | | | |---------------+-----+------------+------------+------------+-----------+------------+------+-------------+----------+----------| |Садово- | 05 | | | | | | | | | | |паркового | | | | | | | | | | | |мистецтва | | | | | | | | | | | |---------------+-----+------------+------------+------------+-----------+------------+------+-------------+----------+----------| |Ландшафтні | 06 | | | | | | | | | | |---------------+-----+------------+------------+------------+-----------+------------+------+-------------+----------+----------| |Науки і техніки| 07 | | | | | | | | | | |---------------+-----+------------+------------+------------+-----------+------------+------+-------------+----------+----------| |Усього | 08 | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II. Об'єкти культурної спадщини, занесені
до переліку щойно виявлених
------------------------------------------------------------------------------------------------------ |Види |N рядка|Загальна |Із загальної кількості об'єктів культурної спадщини, занесених | |об'єктів | |кількість | до переліку | |культурної | |об'єктів | щойно виявлених (розділ II, графа 1) | |спадщини | |культурної | | | | |спадщини, | | | | | занесених |---------------------------------------------------------------| | | |до переліку |кількість | потребують | подано до занесення |визнані | | | |щойно |об'єктів | проведення | до Державного реєстру |такими, що | | | |виявлених, |культурної | ремонтно- | нерухомих пам'яток |не | | | |ураховуючи |спадщини, |реставраційних| України протягом |підлягають | | | |ті, що |занесених | робіт | звітного періоду |державній | | | |входять до |до переліку| | |реєстрації,| | | |складу |щойно | |------------------------| протягом | | | |комплексів |виявлених, | |за категорією|за |звітного | | | |(ансамблів),|протягом | |національного|категорією|періоду | | | |станом на |звітного | |значення |місцевого | | | | |кінець |періоду, | | |значення | | | | |звітного |ураховуючи | | | | | | | |періоду |ті, що | | | | | | | | |входять до | | | | | | | | |складу | | | | | | | | |комплексів | | | | | | | | |(ансамблів)| | | | | |---------------+-------+------------+-----------+--------------+-------------+----------+-----------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |---------------+-------+------------+-----------+--------------+-------------+----------+-----------| |Археологічні | 01 | | | | | | | |---------------+-------+------------+-----------+--------------+-------------+----------+-----------| |Історичні | 02 | | | | | | | |---------------+-------+------------+-----------+--------------+-------------+----------+-----------| |Монументального| 03 | | | | | | | |мистецтва | | | | | | | | |---------------+-------+------------+-----------+--------------+-------------+----------+-----------| |Архітектури та | 04 | | | | | | | |містобудування | | | | | | | | |---------------+-------+------------+-----------+--------------+-------------+----------+-----------| |Садово- | 05 | | | | | | | |паркового | | | | | | | | |мистецтва | | | | | | | | |---------------+-------+------------+-----------+--------------+-------------+----------+-----------| |Ландшафтні | 06 | | | | | | | |---------------+-------+------------+-----------+--------------+-------------+----------+-----------| |Науки і техніки| 07 | | | | | | | |---------------+-------+------------+-----------+--------------+-------------+----------+-----------| |Усього | 08 | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------
III. Пам'ятки культурної спадщини, які потребують
проведення ремонтно-реставраційних робіт
---------------------------------------------------------------------------------- |N рядка|Загальна | У тому числі кількість пам'яток | | |кількість | | | |пам'яток | | | |культурної | | | |спадщини, які |---------------------------------------------------------| | |потребували |на яких |на яких |на яких |на яких | | |проведення |заплановано |розпочато |завершено |завершення | | |ремонтно- |проведення |ремонтно- |ремонтно- |ремонтно- | | |реставраційних|ремонтно- |реставраційні|реставраційні|реставраційних| | |робіт, на |реставраційних|роботи в |роботи в |робіт | | |початок |робіт у |звітному |звітному |перенесено на | | |звітного |звітному |періоді |періоді |наступний за | | |періоду |періоді | | |звітним період| |-------+--------------+--------------+-------------+-------------+--------------| | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |-------+--------------+--------------+-------------+-------------+--------------| | 01 | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------
IV. Фінансування ремонтно-реставраційних робіт
на пам'ятках та інших заходів з охорони
культурної спадщини
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Джерела | N | Усього | З них | У тому числі обсяг фінансування за видами робіт, тис.грн. | |фінансування|рядка|асигновано|фактично|----------------------------------------------------------------------------------------------| | | |коштів на |освоєно | ремонтно- | ремонтно- |рятівні роботи на | паспортизація | інвентаризація | | | |всі види | | реставраційні | реставраційні | пам'ятках | об'єктів | пам'яток | | | |робіт у | | роботи на | роботи на | археології, | культурної | культурної | | | |звітному | | пам'ятках |пам'ятках історії,| консервація, | спадщини | спадщини | | | |періоді | | архітектури та | монументального | музеєфікація | | | | | | | | містобудування* | мистецтва* | археологічних | | | | | | | | | | об'єктів* | | | | | | | |------------------+------------------+------------------+------------------+------------------| | | | | |асигновано|освоєно|асигновано|освоєно|асигновано|освоєно|асигновано|освоєно|асигновано|освоєно| |------------+-----+----------+--------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+----------+-------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |------------+-----+----------+--------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+----------+-------| |Державний | 01 | | | | | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | | | | | | | | | |------------+-----+----------+--------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+----------+-------| |Місцевий | 02 | | | | | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | | | | | | | | | |------------+-----+----------+--------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+----------+-------| |Інші кошти | 03 | | | | | | | | | | | | | |------------+-----+----------+--------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+----------+-------+----------+-------| |УСЬОГО | 04 | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* До звіту додається перелік пам'яток, на яких проводились
ремонтно-реставраційні роботи протягом звітного року із
зазначенням джерел фінансування, термінів виконання та виду робіт
згідно з додатком.
V. Заходи з охорони культурної спадщини
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Кількість окремих| Кількість | Кількість | Кількість | Кількість |Кількість | |рядка|пам'яток, навколо| комплексів | історичних | укладених | оформлених |пам'яток, що | | |яких установлено | (ансамблів), |населених місць, | охоронних | паспортів |пройшли | | | зони охорони | навколо яких | що мають | договорів | об'єктів |інвентаризацію | | | |установлено зони |затверджені межі | | (пам'яток) | | | | | охорони | історичних | | культурної | | | | | |ареалів та режими| | спадщини | | | | | | використання їх | | | | | | | | територій | | | | | |-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------| | | на | у | на | у | на | у | на | у | на | у | на | у | | |початок |звітному|початок |звітному|початок |звітному|початок |звітному|початок |звітному|початок |звітному| | |звітного|періоді |звітного|періоді |звітного|періоді |звітного|періоді |звітного|періоді |звітного|періоді | | |періоду | |періоду | |періоду | |періоду | |періоду | |періоду | | |-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник _______________ ___________________________
(підпис) (П.І.Б.)
Виконавець ___________________________
(П.І.Б.)
телефон __________, факс __________, електронна пошта ___________

Додаток 1
до розділу IV форми N 1-ПКС

ПЕРЕЛІК
пам'яток, на яких проводились ремонтно-реставраційні роботи
_________________________________________________
(найменування органу-складача інформації)

------------------------------------------------------------------ | Джерела | N |Найменування та | Види | Асигновано | |фінансування |рядка |місцезнаходження| робіт |коштів, тис. грн.| | | | пам'ятки, | |-----------------| | | |охоронний номер | | у | з них | | | | | |звітному|фактично| | | | | |періоді |освоєно | |-------------+------+----------------+--------+--------+--------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | |-------------+------+----------------+--------+--------+--------| | Державний | 01 | | | | | | бюджет | | | | | | |-------------+------+----------------+--------+--------+--------| | | | | | | | |-------------+------+----------------+--------+--------+--------| | | | | | | | |-------------+------+----------------+--------+--------+--------| | | | | | | | |-------------+------+----------------+--------+--------+--------| | Місцевий | 02 | | | | | | бюджет | | | | | | |-------------+------+----------------+--------+--------+--------| | | | | | | | |-------------+------+----------------+--------+--------+--------| | | | | | | | |-------------+------+----------------+--------+--------+--------| | | | | | | | |-------------+------+----------------+--------+--------+--------| | | | | | | | |-------------+------+----------------+--------+--------+--------| | | | | | | | |-------------+------+----------------+--------+--------+--------| | Інші кошти | 03 | | | | | |-------------+------+----------------+--------+--------+--------| | | | | | | | |-------------+------+----------------+--------+--------+--------| | | | | | | | ------------------------------------------------------------------

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства культури
і туризму України
20.08.2007 N 48
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 вересня 2007 р.
за N 1031/14298

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми N 1-ПКС
"Звіт про нерухомі пам'ятки та об'єкти культурної
спадщини за 20__ рік"

1. Загальні положення
1.1. Звіт за формою N 1-ПКС складають органи охорони
культурної спадщини Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
обласних, Київської та Севастопольської міських, районних
державних адміністрацій, органи охорони культурної спадщини
місцевого самоврядування в межах їх адміністративно-територіальних
одиниць.
1.2. Адміністративні дані за цією формою поширюються на всі
нерухомі пам'ятки та об'єкти культурної спадщини, які розташовані
на території України, незалежно від балансової належності та форм
власності.
2. Порядок та строки подання звіту
2.1. Органи охорони культурної спадщини місцевого
самоврядування, районних державних адміністрацій складають звіт
відповідно до цієї Інструкції та подають органам охорони
культурної спадщини Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій до 20 січня наступного за звітним року.
2.2. Органи охорони культурної спадщини Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій складають звіт
відповідно до цієї Інструкції та подають Міністерству культури і
туризму України та Головному управлінню статистики Автономної
Республіки Крим, обласним, Київському та Севастопольському міським
управлінням статистики до 1 лютого наступного за звітним року.
2.3. Міністерство культури і туризму України подає зведені
звіти Державному комітету статистики України до 20 березня
наступного за звітним року.
2.4. Текстова частина звіту заповнюється українською мовою. У
звіті повинні бути заповнені всі показники. У випадку, коли
відсутній який-небудь показник, ставиться прочерк.
2.5. Дані заповнюються у тих одиницях виміру, які вказані у
формі. Звіт підписується керівником й головним бухгалтером органу
охорони культурної спадщини та скріплюється печаткою.
2.6. При заповненні адресної частини звіту необхідно
врахувати найменування органу, що подав інформацію, яке повинно
вказуватись без скорочень; у рядку "Місцезнаходження" вказується
поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим, район,
населений пункт, вулиця, номер будинку, номер телефону, номер
факсу та електронна адреса складача звіту.
3. Заповнення розділу I
"Державний облік пам'яток культурної спадщини"
3.1. Розділ I заповнюється після підрахунку пам'яток,
ураховуючи ті, що входять до складу комплексів (ансамблів), у тому
числі історико-культурних заповідників, що перебувають на
державному обліку станом на 1 січня наступного за звітним періоду.
3.2. Розділ заповнюється на підставі існуючих списків
(переліків) пам'яток історії та культури, узятих на державний
облік відповідно до Закону Української РСР "Про охорону і
використання пам'яток історії та культури" ( 3600-09 ), а також
переліків пам'яток, занесених до Державного реєстру нерухомих
пам'яток України за категоріями національного та місцевого
значення відповідно до Закону України "Про охорону культурної
спадщини" ( 1805-14 ).
3.3. У графі 1 наводяться дані про загальну кількість
пам'яток, у кожному із названих видів (рядки 01-07), що
перебувають на державному обліку станом на 1 січня наступного за
звітним періоду, ураховуючи ті, що входять до складу комплексів
(ансамблів), у тому числі історико-культурних заповідників. Коли
пам'ятка належить до кількох видів одночасно, перевага надається
тому виду, що є домінуючим у даній пам'ятці.
3.4. У графі 2 із загальної кількості пам'яток, що
перебувають на державному обліку (розділ I, графа 1), виділяються
дані про кількість пам'яток кожного виду (рядки 01-07), що входять
до складу комплексів (ансамблів), крім комплексів, оголошених
історико-культурними заповідниками.
3.5. У графі 3 із загальної кількості пам'яток (розділ I,
графа 1) наводяться дані про кількість пам'яток кожного виду
(рядки 01-07), що входять до складу історико-культурних
заповідників.
3.6. У графі 4 наводяться дані про кількість пам'яток кожного
виду (рядки 01-07), що розташовані окремо.
3.7. У графі 5 наводяться дані про кількість комплексів
(ансамблів) пам'яток кожного виду (рядки 01-07), крім комплексів,
оголошених історико-культурними заповідниками.
3.8. У графі 6 на підставі актів чинного законодавства
зазначаються дані про кількість пам'яток у кожному з названих
видів, ураховуючи ті, що входять до складу комплексів (ансамблів),
занесених до Державного реєстру нерухомих пам'яток України на
кінець звітного періоду.
3.9. У графі 7 із загальної кількості пам'яток, занесених до
Державного реєстру на кінець звітного періоду (розділ I, графа 6),
виділяються дані про кількість пам'яток у кожному з названих видів
(рядки 01-07), що належать до категорії національного значення.
3.10. У графі 8 із загальної кількості пам'яток, занесених до
Державного реєстру на кінець звітного періоду (розділ I, графа 6),
виділяються дані про кількість пам'яток у кожному з названих видів
(рядки 01-07), що належать до категорії місцевого значення.
3.11. У графі 9 наводяться дані про кількість пам'яток у
кожному з названих видів (рядки 01-07), знятих з державного обліку
протягом звітного періоду.
3.12. У рядку 08 наводиться сума рядків 01-07 за кожною
графою розділу I.
4. Заповнення розділу II
"Об'єкти культурної спадщини, занесені
до переліків щойно виявлених"
4.1. Розділ II заповнюється після підрахунку об'єктів,
занесених до переліків щойно виявлених об'єктів культурної
спадщини (далі - переліки), затверджених рішеннями відповідних
органів охорони культурної спадщини.
4.2. У графі 1 на підставі існуючих переліків наводиться
інформація про загальну кількість об'єктів культурної спадщини в
кожному з названих видів, враховуючи ті, що входять до складу
комплексів (ансамблів), у тому числі історико-культурних
заповідників, занесених до переліків, станом на кінець звітного
періоду. У разі, коли об'єкт культурної спадщини належить до
кількох видів одночасно, зазначається вид, що є домінуючим у
даному об'єкті.
4.3. У графі 2 з графи 1 виділяються дані про кількість
об'єктів культурної спадщини в кожному з названих видів, занесених
до переліків, протягом звітного періоду.
4.4. У графі 3 з графи 1 на підставі оформлених згідно з
додатком 12 до Інструкції про порядок обліку, забезпечення
збереження, утримання, використання та реставрації нерухомих
пам'яток історії та культури, затвердженої наказом Міністерства
культури СРСР від 13.05.86 N 203 ( v0203400-86 ), та/або за
формою, затвердженою наказом Державного комітету України з
будівництва, архітектури та житлової політики від 30.01.2002 N 21
( v0021241-02 ), актів технічного стану щойно виявлених об'єктів
культурної спадщини наводиться інформація про кількість об'єктів
культурної спадщини, що потребують проведення
ремонтно-реставраційних робіт.
4.5. У графах 4-6 з графи 1 розділу II на підставі висновків
науково-методичної та консультативних рад, створених органами
охорони культурної спадщини, виділяються дані про кількість
об'єктів культурної спадщини в кожному з названих видів, щодо яких
унесено подання про занесення до Державного реєстру нерухомих
пам'яток України за категорією національного значення (графа 4),
за категорією місцевого значення (графа 5) та визнаних такими, що
не підлягають державній реєстрації (графа 6).
4.6. У рядку 08 наводиться сума рядків 01-07 за кожною графою
розділу II.
5. Заповнення розділу III
"Пам'ятки культурної спадщини, які потребують
проведення ремонтно-реставраційних робіт"
5.1. У графі 1 на підставі відповідних документів (актів
технічного стану, матеріалів інвентаризації, інших документів, що
засвідчують технічний стан пам'яток та об'єктів культурної
спадщини) наводяться дані про кількість пам'яток культурної
спадщини, які потребували проведення ремонтно-реставраційних робіт
на початок звітного періоду.
5.2. У графі 2 на підставі погодженої з органами охорони
культурної спадщини науково-проектної документації, виготовленої
відповідно до Інструкції про порядок обліку, забезпечення
збереження, утримання, використання та реставрації нерухомих
пам'яток історії та культури, затвердженої наказом Міністерства
культури СРСР від 13.05.86 N 203 ( v0203400-86 ), зазначається
кількість пам'яток культурної спадщини, на яких заплановано
проведення ремонтно-реставраційних робіт у звітному періоді.
5.3. У графі 3 наводяться дані про кількість пам'яток
культурної спадщини, на яких розпочато проведення
ремонтно-реставраційних робіт у звітному періоді.
5.4. У графі 4 наводяться дані про кількість пам'яток
культурної спадщини, на яких завершено проведення
ремонтно-реставраційних робіт у звітному періоді.
5.5. У графі 5 наводяться дані про кількість пам'яток, на
яких ремонтно-реставраційні роботи було перенесено на наступний за
звітним період.
6. Заповнення розділу IV
"Фінансування ремонтно-реставраційних робіт
на пам'ятках та інших заходів з охорони
культурної спадщини"
6.1. При заповненні цього розділу використовуються дані звіту
про виконання загального фонду кошторису установи (форми 2д, 2м),
інші дані бухгалтерської звітності (форми 4-1д, 4-1м, 4-2д, 4-2м,
4-3д, 4-3м), передбачені Порядком складання місячної та
квартальної фінансової звітності установами та організаціями, які
отримують кошти державного або місцевих бюджетів, що
затверджується наказами Державного казначейства України щокварталу
та щороку, із зазначенням коштів, асигнованих та освоєних на
ремонтно-реставраційні роботи, паспортизацію та інвентаризацію
пам'яток та об'єктів культурної спадщини.
6.2. У графі 1 наводиться загальна сума коштів, асигнованих
на всі види зазначених у звіті робіт з усіх джерел фінансування.
6.3. У графі 2 наводиться сума фактично освоєних коштів з
усіх джерел фінансування.
6.4. Сума даних щодо кожного рядка граф 3, 5, 7, 9, 11
повинна бути меншою або дорівнювати даним графи 1, а сума даних
граф 4, 6, 8, 10, 12 - меншою або дорівнювати даним графи 2.
6.5. У рядку 03 "Інші кошти" наводиться інформація про суму
надходжень та фактично освоєні кошти власників пам'яток чи
вповноважених ними органів або осіб, які набули права володіння,
користування чи управління пам'ятками, кошти замовників робіт,
передбачених статтями 22 і 37 Закону України "Про охорону
культурної спадщини" ( 1805-14 ), надходження від благодійних
внесків, інвестицій, грантів та інших джерел, не заборонених
законодавством.
6.6. У рядку 04 наводиться сума рядків 01-04 за кожною графою
розділу IV.
6.7. До розділу IV додається перелік пам'яток згідно з
додатком, на яких проводились ремонтно-реставраційні роботи
протягом звітного періоду, із зазначенням джерел фінансування,
видів робіт, обсягу асигнованих та фактично освоєних коштів за
кожним об'єктом.
7. Заповнення розділу V
"Заходи з охорони культурної спадщини"
7.1. У графі 1 на підставі науково-проектної документації,
виготовленої відповідно до Інструкції про порядок обліку,
забезпечення збереження, утримання, використання та реставрації
нерухомих пам'яток історії та культури, затвердженої наказом
Міністерства культури СРСР від 13.05.86 N 203 ( v0203400-86 ),
затвердженої відповідним органом охорони культурної спадщини,
наводиться інформація про кількість окремих пам'яток, навколо яких
установлено зони охорони, на початок звітного періоду.
7.2. У графі 2 зазначаються дані про кількість окремих
пам'яток, навколо яких установлено зони охорони, у звітному
періоді.
7.3. У графі 3 виділяються дані про кількість комплексів
(ансамблів), навколо яких установлено зони охорони, на початок
звітного періоду.
7.4. У графі 4 виділяються дані про кількість комплексів
(ансамблів), навколо яких установлено зони охорони, у звітному
періоді.
7.5. У графі 5 зазначається кількість історичних населених
місць, що мають на початок звітного періоду межі історичних
ареалів і режими використання їх територій, установлені та
затверджені згідно з Порядком визначення меж та режимів
використання історичних ареалів населених місць, обмеження
господарської діяльності на території історичних ареалів населених
місць, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
13.03.2002 N 318 ( 318-2002-п ).
7.6. У графі 6 виділяються дані про кількість історичних
населених місць, що мають установлені та затверджені межі
історичних ареалів і режими використання їх територій, протягом
звітного періоду.
7.7. У графі 7 зазначається кількість охоронних договорів на
пам'ятки культурної спадщини, укладених з відповідним органом
охорони культурної спадщини та погоджених відповідно до Порядку
укладення охоронних договорів на пам'ятки культурної спадщини,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2001
N 1768 ( 1768-2001-п ), на початок звітного періоду.
7.8. У графі 8 виділяються дані про кількість охоронних
договорів, укладених протягом звітного періоду.
7.9. У графі 9 зазначається кількість паспортів, оформлених
на пам'ятки культурної спадщини, як за старими зразками
(відповідно до Інструкції про порядок обліку, забезпечення
збереження, утримання, використання та реставрації нерухомих
пам'яток історії та культури, затвердженої наказом Міністерства
культури СРСР від 13.05.1986 N 203 ( v0203400-86 ), так і за
новими формами, затвердженими наказом Міністерства культури і
мистецтв України, Державного комітету України з будівництва та
архітектури від 13.05.2004 N 295/104 ( z0693-04 ), зареєстрованим
у Міністерстві юстиції України 03.06.2004 за N 693/9292, на
початок звітного періоду.
7.10. У графі 10 виділяються дані про кількість паспортів,
оформлених на пам'ятки культурної спадщини, протягом звітного
періоду.
7.11. У графі 11 зазначається кількість пам'яток культурної
спадщини, що пройшли інвентаризацію на початок звітного періоду.
7.12. У графі 12 виділяються дані про кількість пам'яток, що
пройшли інвентаризацію в звітному періоді.
Начальник управління
фінансування, обліку
та звітності В.В.Жукon top