Документ 994_750, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 20.12.2006, підстава - 499-V

               Угода 
між Україною та Європейським Союзом про
процедури безпеки, які стосуються обміну
інформацією з обмеженим доступом
{ Угоду ратифіковано Законом
N 499-V ( 499-16 ) від 20.12.2006, ВВР, 2007, N 9, ст.81 }

Дата підписання: 13.06.2005 Дата ратифікації: 20.12.2006 Дата набуття чинності: 01.02.2007
Офіційний переклад
Україна, з одного боку, та Європейський Союз (далі - ЄС),
представлений країною, що головує в Раді Європейського Союзу, з
іншого боку (далі - Сторони);
беручи до уваги, що Україна та ЄС мають спільні цілі
зміцнення власної безпеки всіма способами та забезпечення своїх
громадян високим рівнем безпечності у сфері безпеки;
беручи до уваги, що Україна та ЄС погоджуються, що між ними
необхідно проводити консультації та розвивати співробітництво з
питань безпеки, які становлять спільний інтерес;
беручи до уваги, що в цьому контексті існує постійна потреба
в обміні інформацією з обмеженим доступом між Україною та ЄС;
визнаючи, що повноцінні й ефективні консультації та
співробітництво можуть вимагати доступу до інформації та
матеріалів з обмеженим доступом України та ЄС, а також обміну
інформацією з обмеженим доступом і відповідними матеріалами між
Україною та ЄС;
усвідомлюючи, що такий доступ й обмін інформацією з обмеженим
доступом і відповідними матеріалами вимагає відповідних заходів
безпеки;
домовилися про таке:
Стаття 1
Для досягнення цілей зміцнення безпеки кожної зі Сторін всіма
способами ця Угода застосовується до інформації або матеріалів з
обмеженим доступом у будь-якій формі, які надаються Сторонами або
якими вони обмінюються.
Стаття 2
Для цілей цієї Угоди термін "інформація з обмеженим доступом"
означає будь-яку інформацію (а саме знання, які можуть
передаватися в будь-якій формі) або матеріали, визначені як такі,
що потребують захисту від розголошення, і яким було надано гриф
обмеження доступу (далі - інформація з обмеженим доступом).
Стаття 3
Для цілей цієї Угоди "ЄС" означає Раду Європейського Союзу
(далі - Рада), Генерального секретаря (Високого представника),
Генеральний секретаріат Ради та Комісію Європейських Співтовариств
(далі - Європейська Комісія).
Стаття 4
Кожна Сторона:
a) захищає й охороняє інформацію з обмеженим доступом, на яку
поширюється дія цієї Угоди, надану іншою Стороною або отриману в
обмін від неї;
b) забезпечує, щоб надана їй або отримана в обмін інформація
з обмеженим доступом, на яку поширюється дія цієї Угоди, зберігала
гриф обмеження доступу, присвоєний їй Стороною, яка надала
інформацію. Сторона, що отримує інформацію з обмеженим доступом,
повинна захищати й охороняти інформацію з обмеженим доступом
відповідно до положень, установлених її внутрішніми
нормативно-правовими актами у сфері безпеки стосовно інформації
або матеріалів, позначених еквівалентним грифом обмеження доступу,
відповідно до домовленостей про безпеку, зазначених у статті 11;
c) не використовує такої інформації з обмеженим доступом, на
яку поширюється дія цієї Угоди, для цілей, відмінних від тих, що
встановлені Стороною, яка надала інформацію, і для яких інформацію
було надано або отримано в обмін;
d) не розкриває таку інформацію з обмеженим доступом, на яку
поширюється дія цієї Угоди, третім сторонам чи будь-якій установі
ЄС або організації, не зазначеним у статті 3, без попередньої
згоди Сторони, яка надала інформацію.
Стаття 5
1. Інформація з обмеженим доступом може розкриватись або
передаватись однією Стороною (Сторона, яка надає інформацію) іншій
Стороні (Сторона, яка одержує інформацію) згідно з принципом
контролю з боку власника інформації.
2. Рішення про розкриття або передачу інформації з обмеженим
доступом одержувачам, які не є Сторонами цієї Угоди, приймається
Стороною, яка одержує інформацію, після отримання згоди від
Сторони, яка надає інформацію, згідно з принципом контролю з боку
власника інформації, як це визначено в її нормативно-правових
актах у сфері безпеки.
3. У ході виконання пунктів 1 й 2 цієї статті передача груп
певних категорій інформації з обмеженим доступом відповідно до
службових вимог може здійснюватися лише тоді, коли Сторони
встановили й погодили відповідні процедури.
Стаття 6
Україна, ЄС та організації останнього, які визначені в статті
3 цієї Угоди, повинні забезпечувати режим безпеки та мати
нормативно-правові акти в сфері безпеки та програми безпеки, що
ґрунтуються на таких основних принципах і мінімальних стандартах
безпеки, які будуть виконуватись у системах безпеки Сторін,
установлених згідно зі статтею 11, для забезпечення еквівалентного
рівня захисту інформації з обмеженим доступом, на яку поширюється
дія цієї Угоди.
Стаття 7
1. Сторони забезпечують, щоб усі особи, які в ході виконання
своїх службових обов'язків потребують доступу або за їхніми
обов'язками чи функціями їм дозволяється мати доступ до інформації
з обмеженим доступом, наданої чи одержаної в обмін відповідно до
цієї Угоди, заздалегідь пройшли належну процедуру перевірки у
зв'язку з допуском перед тим, як отримають доступ до такої
інформації.
2. Процедури перевірки у зв'язку з допуском повинні бути
розроблені так, щоб можна було визначити, чи може особа мати
доступ до інформації з обмеженим доступом з урахуванням вимог,
зокрема тих, що встановлюють її надійність і ступінь довіри до
неї, які викладені в нормативно-правових актах та інструкціях,
установлених кожною зі Сторін.
Стаття 8
Сторони надають взаємну допомогу з питань безпеки інформації
з обмеженим доступом, на яку поширюється дія цієї Угоди, а також
із тих питань, що становлять спільний інтерес у галузі безпеки.
Органи, визначені в статті 11, відповідно до їхніх обов'язків,
проводять взаємні консультації та перевірки з питань безпеки для
оцінки ефективності домовленостей про безпеку, установлених
відповідно до статті 11.
Стаття 9
1. Для цілей цієї Угоди
а) Стосовно України:
уся кореспонденція надсилається начальнику центральної
канцелярії документів ЄС Міністерства закордонних справ України на
таку адресу:
Міністерство закордонних справ України
начальнику центральної канцелярії документів ЄС
Михайлівська площа, 1 01018, Київ Україна
b) Стосовно ЄС:
уся кореспонденція надсилається Раді на таку адресу:
Council of the European Union Chief Registry Officer Rue de la Loi/Wetsraat, 175 B-1048 Brussels
Уся кореспонденція пересилається начальником Канцелярії Ради
Державам-членам і Європейській комісії з урахуванням положень
пункту 2.
2. У виняткових випадках кореспонденція від однієї Сторони,
до якої мають доступ лише окремі компетентні посадові особи,
органи або служби цієї Сторони, може в разі необхідності
надсилатися лише до окремих компетентних посадових осіб, органів
або служб іншої Сторони, конкретно визначених як одержувачі, які
матимуть до неї доступ з урахуванням їхньої компетенції й
відповідно до принципу потреби в доступі за умовами службової
діяльності. Про це на кореспонденції робляться відповідні
позначки. Що стосується Європейського Союзу, ця кореспонденція
передається через начальника Канцелярії Ради. Що стосується
України, така кореспонденція передається через начальника
центральної канцелярії документів ЄС Міністерства закордонних
справ України.
Стаття 10
Міністерство закордонних справ України та Генеральні
секретарі Ради та Європейської Комісії здійснюють загальний нагляд
за виконанням цієї Угоди.
Стаття 11
1. Для виконання цієї Угоди між трьома органами, визначеними
в пунктах 2 - 4, укладаються домовленості про безпеку, які
встановлюють стандарти забезпечення взаємної охорони інформації з
обмеженим доступом, на яку поширюється дія цієї Угоди.
2. Служба безпеки України, яка діє від імені України та під
її юрисдикцією, відповідає за вдосконалення домовленостей про
безпеку, зазначених у пункті 1, для охорони та захисту інформації
з обмеженим доступом, наданої Україні відповідно до цієї Угоди.
3. Управління безпеки Генерального секретаріату Ради під
керівництвом і за дорученням Генерального секретаря Ради, який діє
від імені Ради та під її юрисдикцією, відповідає за вдосконалення
домовленостей про безпеку, зазначених у пункті 1, для охорони та
захисту інформації з обмеженим доступом, наданої ЄС відповідно до
цієї Угоди.
4. Департамент безпеки Європейської Комісії, який діє від
імені Європейської Комісії та під її юрисдикцією, відповідає за
вдосконалення домовленостей, зазначених у пункті 1, для охорони
інформації з обмеженим доступом, наданої або отриманої в обмін,
відповідно до цієї Угоди, у межах Європейської Комісії та її
приміщень.
5. Для ЄС ці стандарти підлягають затвердженню Комітетом Ради
з питань безпеки.
Стаття 12
Органи, зазначені в статті 11, установлюють процедури, які
виконуватимуться в разі доведеного або підозрюваного розголошення
інформації з обмеженим доступом, на яку поширюється дія цієї
Угоди.
Стаття 13
Перед наданням інформації з обмеженим доступом, на яку
поширюється дія цієї Угоди, від однієї Сторони до іншої
відповідальні органи безпеки, визначені в статті 11, повинні
домовитися, що Сторона, яка отримує інформацію, здатна захищати й
охороняти інформацію, на яку поширюється дія цієї Угоди, у спосіб,
який відповідає домовленостям, що укладаються відповідно до статті
11.
Стаття 14
Ця Угода жодним чином не перешкоджає укладанню Сторонами
інших угод, пов'язаних з наданням або обміном інформацією з
обмеженим доступом, на яку поширюється дія цієї Угоди, за умови,
що вони не суперечать положенням цієї Угоди.
Стаття 15
Усі спори між Україною та Європейським Союзом, що виникають
стосовно тлумачення або застосування цієї Угоди, вирішуватимуться
шляхом проведення переговорів між Сторонами.
Стаття 16
1. Ця Угода набирає чинності з першого дня першого місяця
після того, як Сторони повідомили одна одній про завершення
внутрішніх процедур, необхідних для цієї цілі.
2. На запит будь-якої Сторони ця Угода може бути переглянута
на предмет можливості внесення до неї змін.
3. Будь-яка зміна вноситься до цієї Угоди тільки у письмовій
формі і за спільною згодою Сторін. Вона набирає чинності після
взаємного повідомлення, передбаченого пунктом 1.
Стаття 17
Ця Угода може бути денонсована однією Стороною шляхом
письмового повідомлення про денонсацію, надісланого іншій Стороні.
Така денонсація набирає чинності через шість місяців після
отримання повідомлення іншою Стороною, але не впливає на
зобов'язання, які вже обумовлені положеннями цієї Угоди. Зокрема,
вся інформація з обмеженим доступом, надана або отримана в обмін
відповідно до цієї Угоди, повинна надалі охоронятися відповідно до
положень, установлених цією Угодою.
На посвідчення чого ті, що підписалися нижче, належним чином
на те вповноважені, підписали цю Угоду.
Учинено в м. Люксембург тринадцятого червня дві тисячі
п'ятого року у двох примірниках, кожний англійською мовою.
За Україну За Європейський Союз
(підпис) (підпис)вгору