Директива 96/9/ЄС Європейського Парламенту та Ради "Про правовий захист баз даних"
Європейський Союз; Директива, Міжнародний документ від 11.03.199696/9/ЄС
Документ 994_241, поточна редакція — Прийняття від 11.03.1996

            Директива 96/9/ЄС 
Європейського Парламенту та Ради
"Про правовий захист баз даних"
від 11 березня 1996 року

Офіційний переклад
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ і РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ, Беручи до уваги Договір про створення Європейського
Співтовариства ( 994_017 ) і, зокрема, статтю 57(2), 66 і 100 а
Договору, Беручи до уваги пропозицію Комісії 21, Беручи до уваги висновок Економічного і Соціального Комітету
22, Діючи відповідно до процедури, викладеної в статті 189b
Договору ( 994_017 ) 23, ___________________
21 OJ N C 156, 23. 6. 1992, p. 4 і OJ N C 308, 15. 11. 1993,
p. 1. 22 OJ N C 19, 25. 1. 1993, p. 3. 23 Висновок Європейського Парламенту від 23 червня 1993 року
(OJ N C 194, 19. 7. 1993, p. 144), Спільна позиція Ради від 10
червня 1995 року (OJ N C 288, 30. 10. 1995, p. 14), Рішення
Європейського Парламенту від 14 грудня 1995 року (OJ N C 17, 22 1.
1996) і Рішення Ради від 26 лютого 1996 року.
(1) Враховуючи, що наразі бази даних не є достатньо
захищеними в усіх державах-членах чинним законодавством;
враховуючи, що такий захист, де він існує, має різні
характеристики;
(2) Враховуючи, що такі відмінності в правовому захисті баз
даних, який надається законодавством держав-членів, безпосередньо
негативно впливають на функціонування внутрішнього ринку в тому,
що стосується баз даних, і, зокрема, на свободу фізичних та
юридичних осіб надавати товари та послуги інтерактивних баз даних
відповідно до гармонізованих правових домовленостей в межах
Співтовариства; враховуючи, що такі відмінності цілком можуть
стати ще більш вираженими після запровадження державами-членами
нового законодавства в цій сфері, що зараз дедалі більше набирає
міжнародного виміру;
(3) Враховуючи, що існуючі відмінності, які порушують
функціонування внутрішнього ринку, повинні бути усунуті, а появі
нових слід запобігати, в той час як відмінності, які не впливають
негативно на функціонування внутрішнього ринку, не повинні
усуватися, і їхній появі не потрібно перешкоджати;
(4) Враховуючи, що захист авторських прав на бази даних існує
в різних формах в державах-членах відповідно до законодавства чи
прецедентної практики, а також враховуючи, що якщо між
державами-членами залишатимуться відмінності в законодавстві щодо
масштабів та умов захисту, такі неузгоджені права на
інтелектуальну власність можуть призвести до перешкоджання
вільному руху товарів чи послуг в межах Співтовариства;
(5) Враховуючи, що авторське право залишається належною
формою виключного права авторів, які створили бази даних;
(6) Враховуючи, що, тим не менше, за відсутності
гармонізованої системи законодавства про нечесну конкуренцію чи
прецедентного права з цього питання необхідні інші додаткові
заходи для запобігання несанкціонованому витягненню та/чи
повторному використанню вмісту бази даних;
(7) Враховуючи, що створення баз даних вимагає вкладання
значних людських, технічних та фінансових ресурсів, тоді як такі
бази даних можуть бути скопійовані або ж до них може бути отримано
доступ за частку тієї вартості, яка потрібна для їхньої незалежної
розробки;
(8) Враховуючи, що несанкціоноване витягнення та/чи повторне
використання вмісту бази даних є діями, що можуть призвести до
серйозних економічних та технічних наслідків;
(9) Враховуючи, що бази даних є важливим знаряддям розвитку
інформаційного ринку в рамках Співтовариства; враховуючи, що це
знаряддя також буде корисним в багатьох інших сферах;
(10) Враховуючи, що експонентне зростання, як в
Співтоваристві, так і в світі в цілому, обсягів інформації, які
створюються та обробляються щорічно в усіх секторах торгівлі та
промисловості, вимагає інвестування в передові системи обробки
інформації в усіх державах-членах;
(11) Враховуючи, що в даний час існує значний дисбаланс в
рівнях інвестування в сектор баз даних як між державами-членами,
так і між Співтовариством і третіми країнами, що є найбільшими
виробниками баз даних у світі;
(12) Враховуючи, що таке інвестування в сучасні системи
зберігання та обробки інформації в Співтоваристві не
відбуватиметься, якщо для захисту прав розробників баз даних не
буде запроваджено стабільного і єдиного режиму правового захисту;
(13) Враховуючи, що ця Директива захищає зібрання, що іноді
називаються "компіляціями", робіт, даних чи інших матеріалів, які
упорядковуються, зберігаються і до яких отримується доступ за
допомогою засобів, що включають електронні, електромагнітні та
електрооптичні процеси або аналогові процеси;
(14) Враховуючи, що захист відповідно до цієї Директиви
повинен поширюватися на неелектронні бази даних;
(15) Враховуючи, що потрібно встановити критерії, які
використовуються для визначення того, чи має захищатися база даних
авторським правом, виходячи з того, що підбір чи упорядкування
вмісту бази даних є власним інтелектуальним творінням автора;
враховуючи, що такий захист повинен охоплювати структуру бази
даних;
(16) Враховуючи, що для визначення того, чи підпадає база
даних під захист авторського права, не повинен використовуватись
жодний інший критерій, окрім оригінальності в сенсі
інтелектуального творіння автора і, зокрема, не повинні
застосовуватись ніякі естетичні чи якісні критерії;
(17) Враховуючи, що поняття "база даних" слід розуміти як
таке, що включає літературні, художні, музичні чи інші зібрання
творів або зібрання інших матеріалів, таких як тексти, звуки,
образи, цифри, факти та дані; враховуючи, що воно повинно
охоплювати зібрання незалежних робіт, даних чи інших матеріалів,
які систематично або методично упорядковані і до яких може бути
отримано окремий доступ; враховуючи, що це означає, що записи або
аудіовізуальні, кінематографічні чи музичні твори як такі не
входять до сфери дії цієї Директиви;
(18) Враховуючи, що ця Директива не перешкоджає свободі
авторів вирішувати, чи дозволяти включати їхні твори в базу даних
та в який спосіб це робити і, зокрема, чи є дозвіл, який
надається, виключним; враховуючи, що захист баз даних особливим
правом не завдає шкоди існуючим правам стосовно вмісту цих баз, і
враховуючи, зокрема, що коли автор чи власник суміжного права
дозволяє включити деякі з його творів чи тем в базу даних
відповідно до невиключного договору, третя сторона може
використати ці твори чи теми, за умови отримання необхідної згоди
автора чи власника суміжного права без посилання на особливе право
розробника бази даних для запобігання цим її діям, за умови, що
ці твори чи тема не витягаються із бази даних і повторно не
використовуються на її основі;
(19) Враховуючи, що, як правило, збірка кількох записів
музичних виконань на компакт-диску не входить до сфери
застосування цієї Директиви, тому що як компіляція вона не
відповідає умовам захисту авторського права і тому що вона не є
достатньо значним вкладенням, щоб підлягати особливому праву;
(20) Враховуючи, що захист відповідно до цієї Директиви може
також застосовуватися до матеріалів, які необхідні для
функціонування певних баз даних чи консультування з ними,
наприклад тезауруса чи систем індексації;
(21) Враховуючи, що передбачений в цій Директиві захист
стосується баз даних, в яких твори, дані та інші матеріали
систематично або методично упорядковано; враховуючи, що фізичне
зберігання цих матеріалів в організованому порядку не є
обов'язковим;
(22) Враховуючи, що електронні бази даних в розумінні цієї
Директиви можуть також включати пристрої, такі як CD-ROM та CD-i;
(23) Враховуючи, що термін "база даних" не повинен вживатися
у спосіб, що поширював би його застосування на комп'ютерні
програми, які використовуються при створенні чи функціонуванні
бази даних і які захищаються Директивою Ради 91/250/ЄЕС від 14
травня 1991 року про правовий захист комп'ютерних програм
( 994_065 ) 24;
___________________
24 OJ N L 122, 17. 5. 1991, p. 42. Директива з поправками,
востаннє внесеними Директивою 93/98/ЄЕС (OJ N L 290, 24. 11. 1993,
p. 9.) (24) Враховуючи, що здавання в найм та в прокат баз даних в
сфері авторського права та суміжних прав регулюються виключно
Директивою Ради 92/100/ЄЕС ( 994_360 ) від 19 листопада 1992 року
про право здавання в найм і право здавання в прокат, а також певні
права, пов'язані з авторським правом в сфері інтелектуальної
власності 25;
___________________
25 OJ N L 346, 27. 11. 1992, p. 61.
(25) Враховуючи, що строки авторського права вже врегульовано
Директивою Ради 93/98/ЄЕС ( 994_434 ) від 29 жовтня 1993 року,
якою гармонізуються строки авторського права і певних суміжних
прав 26;
___________________
26 OJ N L 290, 24. 11. 1993, p. 9.
(26) Враховуючи, що захищені авторським правом твори і
захищені суміжними правами теми, які включено до бази даних, тим
не менше, продовжують захищатися відповідними виключними правами і
не можуть включатися до бази даних чи витягувати з неї без дозволу
власника прав чи його правонаступниками;
(27) Враховуючи, що на авторське право на такі товари чи
суміжні права на теми, включені таким чином до бази даних, жодним
чином не впливає існування окремого права на підбір чи
упорядкування цих творів і тем в базі даних;
(28) Враховуючи, що моральні права фізичної особи, яка
створила базу даних, належать автору і здійснюються відповідно до
законодавства держав-членів та положень Бернської конвенції про
охорону літературних і художніх творів ( 995_051 ); враховуючи, що
такі моральні права виходять за межі дії цієї Директиви;
(29) Враховуючи, що механізми, що застосовуються до баз
даних, створених працівниками, залишено на розсуд держав-членів;
враховуючи, що, таким чином, ніщо в цій Директиві не перешкоджає
державам-членам передбачити в своєму законодавстві, що у разі
створення бази даних працівником при виконанні своїх службових
обов'язків чи згідно з вказівками, які йому дав його працедавець,
лише працедавець має право на здійснення всіх економічних прав на
створену базу даних, якщо іншого не передбачено контрактом;
(30) Враховуючи, що виключні права автора повинні включати
право визначати те, у який спосіб і ким має використовуватись його
твір, і, зокрема, контролювати розповсюдження його твору серед
осіб, що не мають дозволу;
(31) Враховуючи, що захист авторського права на бази даних
включає надання доступу до баз даних у інший спосіб, ніж
розповсюдження копій;
(32) Враховуючи, що держави-члени зобов'язані забезпечувати,
щоб їхні національні положення були, принаймні, в матеріальному
аспекті еквівалентними у разі, якщо такі дії підлягають
обмеженням, передбаченим цією Директивою;
(33) Враховуючи, що питання вичерпання права на
розповсюдження не виникає у разі інтерактивних баз даних, які
входять до сфери надання послуг; враховуючи, що це ж стосується і
випадку, коли користувач такої послуги робить матеріальну копію
такої бази даних зі згоди власника прав; враховуючи, що, на
відміну від CD-ROM і CD-i, де інтелектуальна власність є частиною
матеріального носія інформації, а саме товару, кожна інтерактивна
послуга є насправді дією, яка повинна підлягати отриманню дозволу,
якщо це передбачається авторським правом;
(34) Враховуючи, тим не менше, що якщо власник прав вирішив
надати копію бази даних користувачу чи то за допомогою
інтерактивної послуги, чи то з використанням іншого способу
розповсюдження, законний користувач повинен мати доступ до бази
даних і могти використовувати її для цілей і у спосіб, визначений
в договорі з власником прав, навіть якщо такий доступ і
використання зумовлюються необхідність виконання інших дій, що за
інших умов є обмеженими;
(35) Враховуючи, що потрібно скласти список винятків з
обмежених дій, враховуючи той факт, що авторське право, яке
регулюється цією Директивою, застосовується тільки до підбору та
впорядкування вмісту бази даних; враховуючи, що держави-члени
повинні могти передбачати такі винятки в деяких випадках;
враховуючи, що, така можливість, тим не менше, має реалізовуватись
відповідно до Бернської конвенції ( 995_051 ) і тією мірою, якою
ці винятки пов'язані із структурою бази даних; враховуючи, що слід
розрізняти винятки для особистого користування і винятки для
відтворення для особистих цілей, що стосується положень відповідно
до національного законодавства деяких держав-членів про збори на
пусті носії інформації та записуюче обладнання;
(36) Враховуючи, що термін "наукове дослідження" в розумінні
цієї Директиви охоплює як природні, так і гуманітарні науки;
(37) Враховуючи, що стаття 10 (1) Бернської конвенції
( 995_051 ) не зачіпається цією Директивою;
(38) Враховуючи, що дедалі частіше використання цифрових
записуючих технологій наражає розробника баз даних на ризик
копіювання та електронного перегрупування вмісту бази даних без
його дозволу, щоб створити базу даних з тотожним вмістом, що, тим
не менше, не порушує авторського права на впорядкування його бази
даних;
(39) Враховуючи, що окрім намагання захистити авторське право
на оригінальний підбір та впорядкування вмісту бази даних, ця
Директива має на меті захистити становище розробників баз даних
від незаконного присвоєння результатів фінансового та професійного
інвестування в отримання та збирання вмісту шляхом захисту всієї
бази даних чи її значних частин від певних дій користувача та
конкурента;
(40) Враховуючи, що метою цього особливого права є
забезпечення захисту будь-якої інвестиції в отримання, перевірку
чи представлення вмісту бази даних на обмежений час дії цього
права; враховуючи, що така інвестиція може полягати у використанні
фінансових ресурсів та/чи витрачанні часу, зусиль і енергії;
(41) Враховуючи, що метою особливого права є надання
можливості розробнику бази даних перешкоджати несанкціонованому
витягненню чи повторному використанню всього вмісту такої бази
даних або його значної частини; враховуючи, що розробник бази
даних є особою, яка проявляє ініціативу і йде на ризик, здійснюючи
інвестиції; враховуючи, що це виключає, зокрема, субпідрядників з
визначення розробника;
(42) Враховуючи, що спеціальне право на перешкоджання
несанкціонованому витягненню та/чи повторному використанню
стосується дій користувача, які виходять за межі його законних
прав і тим шкодять інвестуванню; враховуючи, що право забороняти
витягнення чи повторне використання всього вмісту або його значної
частини стосується не тільки виготовлення паразитичної
конкурентної продукції, але й будь-якого користувача, який своїми
діями завдає значної шкоди інвестуванню у якісному чи кількісному
вимірі;
(43) Враховуючи, що у разі передачі в оперативному режимі
право на заборону повторного використання не вичерпується як
стосовно бази даних, так і стосовно матеріальної копії бази даних
чи її частини, зробленої адресатом передачі за згодою власника
прав;
(44) Враховуючи, що коли відображення вмісту бази даних на
екрані зумовлює необхідність постійної чи тимчасової передачі
такого змісту в цілому або його значної частини на інший носій
інформації, така дія повинна підлягати отриманню дозволу власника
прав;
(45) Враховуючи, що право перешкоджати несанкціонованому
витягненню чи повторному використанню ніяким чином не становить
поширення захисту авторського права на самі фати чи дані;
(46) Враховуючи, що існування права на перешкоджання
несанкціонованому витягненню чи повторному використанню творів,
даних або матеріалів з бази даних в цілому чи їхніх значних частин
не повинно призводити до появи нового права на самі твори, дані
або матеріали;
(47) Враховуючи, що в інтересах конкуренції між
постачальниками інформаційних продуктів та послуг захист особливим
правом не повинен надаватися у спосіб, що полегшував би
зловживання домінуючим становищем, зокрема, в тому, що стосується
створення і поширення нових продуктів і послуг, які мають
інтелектуальну, документальну, технічну, економічну і комерційну
вартість, додану обробкою; враховуючи, що, таким чином, положення
цієї Директиви не перешкоджають застосуванню правил конкуренції
Співтовариства чи держав-членів;
(48) Враховуючи, що мета цієї Директиви, якою є надання
належного і рівномірного рівня захисту баз даних як способу
забезпечення винагороди розробнику бази даних, є відмінною від
мети Директиви 95/46/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 24
жовтня 1995 року про захист фізичних осіб при обробці персональних
даних і про вільне переміщення таких даних ( 994_242 ) 27, яка має
гарантувати вільний обіг персональних даних відповідно до
гармонізованих правил, призначених захистити ключові права і,
насамперед, право на повагу до приватного життя, визнане в статті
8 Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод
( 995_004 ); враховуючи, що положення цієї Директиви не завдають
шкоди законодавству про захист даних;
___________________
27 OJ N L 281, 23. 11. 1995, p. 31.
(49) Враховуючи, що, незважаючи на право перешкоджати
несанкціонованому витягненню чи повторному використанню всієї бази
даних або її значної частини, слід встановити, що розробник бази
даних чи власник прав не можуть перешкоджати законному
користувачеві бази даних витягувати чи повторно використовувати її
незначні частини; враховуючи, тим не менше, що користувач не може
безпідставно завдавати шкоди як законним інтересам власника
особливого права, так і суб'єкта авторського права чи суміжного
права щодо творів або теми, які містяться в базі даних;
(50) Враховуючи, що державам-членам повинна бути надана
можливість передбачення винятків з права перешкоджати
несанкціонованому витягненню чи повторному використанню всього
вмісту бази даних або його значної частини у разі витягнення для
особистих цілей, для цілей ілюстрування навчання чи наукового
дослідження або тоді, коли витягнення та/чи повторне використання
здійснюються в інтересах державної безпеки чи для цілей
адміністративного провадження чи судочинства; враховуючи, що такі
дії не повинні завдавати шкоди виключним правам розробника на
експлуатацію бази даних, а їхня ціль не повинна бути комерційною;
(51) Враховуючи, що держави-члени, користуючись можливістю
дозволяти законному користувачеві бази даних витягати значну
частину вмісту для цілей ілюстрування навчання чи наукового
дослідження, можуть обмежити такий дозвіл певними категоріями
навчальних чи науково-дослідних установ;
(52) Враховуючи, що тим державам-членам, які мають певні
норми, що передбачають права, подібні до особливого права,
передбаченого цією Директивою, потрібно дозволити зберегти в тому,
що стосується нового права, ті винятки, які традиційно визначалися
такими нормами;
(53) Враховуючи, що тягар доведення щодо дати завершення
створення бази даних лежить на розробнику бази даних;
(54) Враховуючи, що тягар доведення того, що існують чинники,
які дозволяють зробити висновок, що значна зміна у вмісті бази
даних має розглядатися як значне нове інвестування, лежить на
розробнику бази даних, що є результатом такого інвестування;
(55) Враховуючи, що значне нове інвестування, що тягне за
собою новий строк захисту, може включати перевірку вмісту бази
даних щодо її суті;
(56) Враховуючи, що право на перешкоджання несанкціонованому
витягненню чи повторному використанню стосовно бази даних повинно
застосовуватись до баз даних, розробники яких є громадянами третіх
країн або постійно в них проживають, або ж тих баз даних, які
виготовлені юридичними особами, які не створені в державі-члені в
розумінні Договору ( 994_017 ), тільки тоді, коли такі треті
країни надають подібний захист базам даних, виготовлених
громадянами держав-членів або особами, які постійно проживають на
території Співтовариства;
(57) Враховуючи, що, окрім засобів правового захисту,
передбачених згідно із законодавством держав-членів щодо порушень
авторського права та інших прав, держави-члени повинні передбачати
відповідні засоби правового захисту від несанкціонованого
витягнення чи повторного використання вмісту бази даних;
(58) Враховуючи, що, окрім захисту, який надається відповідно
до цієї Директиви стосовно структури бази даних авторським правом
і стосовно її вмісту від несанкціонованого витягнення чи
повторного використання згідно з особливим правом, продовжують
застосовуватися інші правові положення держав-членів, що
стосуються постачання товар і послуг баз даних;
(59) Враховуючи, що ця Директива не перешкоджає застосуванню
до баз даних, що складаються з аудіовізуальних творів, жодних
правил, визнаних законодавством держави-члена щодо трансляції
аудіовізуальних програм;
(60) Враховуючи, що деякі держави-члени наразі захищають,
відповідно до домовленостей про авторське право, бази даних, які
не відповідають критеріям підлягання захисту авторського права,
викладеним в цій Директиві; враховуючи, що навіть якби такі бази
даних підлягати захисту відповідно до їхнього права, викладеного в
цій Директиві, для запобігання несанкціонованому витягненню чи
повторному використанню їхнього вмісту, строк захисту відповідно
до такого права є значно коротшим, ніж той, який їм надається
згідно з діючими зараз національними схемами; враховуючи, що
гармонізація критеріїв визначення того, чи має база даних
захищатися авторським правом, не повинна призводити до скорочення
строків захисту, який зараз надається відповідним власникам прав;
враховуючи, що з цією метою слід встановити відступ; враховуючи,
що дія такого відступу повинна обмежуватися територією відповідних
держав-членів,
ПРИЙНЯЛА ТАКУ ДИРЕКТИВУ:
Глава I
Сфера дії
Стаття 1
Сфера дії
1. Ця Директива стосується правового захисту баз даних у
будь-якій формі. 2. Для цілей цієї Директиви "база даних" означає зібрання
незалежних творів, даних чи інших матеріалів, які систематично чи
методично упорядковані і доступні індивідуально за допомогою
електронних та інших засобів. 3. Захист за цією Директивою не застосовується до
комп'ютерних програм, які використовуються при створенні чи
використанні баз даних, доступних за допомогою електронних
засобів.
Стаття 2
Обмеження сфери дії
Ця Директива застосовується без шкоди для положень
Співтовариства, пов'язаних з: (b) правом на здавання в найм, правом на здавання в прокат і
певними правами, пов'язаними з авторським правом в сфері
інтелектуальної власності;
(c) строком захисту авторського права та певних суміжних
прав.
Глава II
Авторське право
Стаття 3
Об'єкт захисту
1. Відповідно до цієї Директиви бази даних, які через підбір
чи упорядкування їхнього вмісту є власним інтелектуальним
творінням автора, захищаються як такі авторським правом. Ніякі
інші критерії для визначення того, чи підлягають вони такому
захисту, не застосовуються. 2. Захист авторського права на бази даних, який
передбачається цією Директивою, не поширюється на їхній вміст і не
перешкоджає жодним правам, які існують стосовно самого вмісту.
Стаття 4
Авторство баз даних
1. Автором бази даних є фізична особа чи група фізичних осіб,
яка створила цю базу, чи, якщо це дозволяється законодавством
держав-членів, юридична особа, визначена власником прав за цим
законодавством. 2. Якщо законодавством держави-члена визнаються колективні
твори, економічні права належать тій особі, яка має авторське
право. 3. Щодо бази даних, створених спільно групою фізичних осіб,
володіння виключними правами є спільним.
Стаття 5
Обмежені дії
Щодо вираження бази даних, яка підлягає захисту авторським
правом, автор бази даних має виключне право на здійснення чи на
дання дозволу на здійснення: (a) тимчасового або постійного відтворення будь-якими
засобами і в будь-якій формі, повністю чи частково;
(b) перекладу, адаптації, переробки та будь-якої іншої зміни; (c) будь-якої форми публічного розповсюдження бази даних чи
її копій. Перший продаж в Співтоваристві копії бази даних
власником прав чи з його згоди вичерпує право на контроль
перепродажу цієї копії в межах Співтовариства;
(d) будь-якого повідомлення, демонстрації чи публічного
виконання;
(e) будь-якого відтворення, розповсюдження, повідомлення,
демонстрації чи публічного виконання результатів дій, про які
йдеться в пункті (b).
Стаття 6
Винятки з обмежень дій
1. Виконання законним користувачем бази даних чи її копії
дій, перерахованих в статті 5, що є необхідним для цілей доступу
до вмісту бази даних та нормального використання цього вмісту, не
вимагає дозволу автора бази даних. Якщо законний користувач
отримав дозвіл на використання тільки частини бази даних, це
положення застосовується тільки до цієї частини. 2. Держави-члени повинні мати можливість передбачити
обмеження прав, встановлених в статті 5, у наступних випадках: (a) у разі відтворення неелектронної бази даних для особистих
цілей;
(b) якщо використання відбувається виключно для цілей
ілюстрування навчання чи наукового дослідження, за умови
вказування джерела і якщо це виправдано необхідністю досягнення
некомерційних цілей;
(c) якщо використання відбувається для цілей державної
безпеки чи для цілей адміністративного провадження чи судочинства;
(d) якщо це пов'язано з іншими винятками з авторського права,
які традиційно надаються відповідно до національного
законодавства, без шкоди для пунктів (a), (b) і (c).
3. Відповідно до Бернської конвенції про охорону літературних
і художніх творів ( 995_051 ), ця стаття не може тлумачитися як
така, що дозволяє її застосовувати у спосіб, що безпідставно
перешкоджає законним інтересам власника прав чи суперечить
нормальному експлуатуванню бази даних.
Глава III
Особливі права
Стаття 7
Об'єкт захисту
1. Держава-члена передбачає право для розробника бази даних,
який продемонструє, що було зроблено якісно та/чи кількісно значні
інвестиції в отримання, перевірку чи представлення вмісту,
запобігати витягненню та/чи повторному використанню всього вмісту
бази даних чи значної її частини у якісному чи кількісному вимірі. 2. Для цілей цієї Глави: (a) "витягнення" означає постійну чи тимчасову передачу
всього вмісту бази даних чи значної її частини іншому носію
інформації в будь-який спосіб та в будь-якій формі;
(b) "повторне використання" означає будь-яку форму
оприлюднення всього вмісту бази даних чи значної її частини шляхом
розповсюдження копій, здачі в найм, шляхом передачі в оперативному
режимі чи іншої форми передачі.
Перший продаж копії бази даних в межах Співтовариства
власником прав чи з його згоди вичерпує право на контроль за
перепродажем цієї копії в межах Співтовариства; Публічний прокат
не є актом витягнення чи повторного використання. 3. Право, про яке йдеться в параграфі 1, може передаватися,
призначатися чи надаватися відповідно до договірної ліцензії. 4. Право, передбачене в параграфі 1, застосовується незалежно
від того, чи підлягає відповідна база даних захисту авторським
правом чи іншими правами. Крім того, воно застосовується незалежно
від того, чи підлягає вміст відповідної бази даних захисту
авторським правом чи іншими правами. Захист баз даних відповідно до права, передбаченого в
параграфі 1, не перешкоджає правам, які існують щодо їхнього
вмісту. 5. Не дозволяється багаторазове та систематичне витягнення і
повторне використання незначних частин вмісту бази даних, що
включає дії, які суперечать нормальному експлуатуванню бази даних
чи які невиправдано завдають шкоди законним інтересам розробника
бази даних.
Стаття 8
Права і обов'язки законних користувачів
1. Розробник бази даних, яка оприлюднюється у будь-який
спосіб, не може перешкоджати законному користувачу бази даних
витягати та/чи повторно використовувати для будь-яких цілей
незначні частини її вмісту у якісному чи кількісному вимірі. Якщо
законний користувач має дозвіл на витягнення чи повторне
використання тільки частини бази даних, цей параграф
застосовується тільки до цієї частини. 2. Законний користувач бази даних, яка оприлюднюється у
будь-який спосіб, не може виконувати такі дії, які суперечать
нормальному експлуатуванню бази даних чи невиправдано завдають
шкоди законним інтересам розробника бази даних. 3. Законний користувач бази даних, яка оприлюднюється у
будь-який спосіб, не може завдавати шкоди суб'єкту авторського чи
суміжного права щодо творів чи тем, які містяться в базі даних.
Стаття 9
Винятки з особливого права
Держави-члени можуть передбачити, що законні користувачі баз
даних, які оприлюднюються у будь-який спосіб, можуть без дозволу
її розробника витягати чи повторно використовувати значну частину
її вмісту: (a) у разі витягнення для особистих цілей вмісту
неелектронної бази даних;
(b) у разі витягнення для цілей ілюстрування навчання чи
наукового дослідження, за умови вказування джерела і якщо це
виправдано необхідністю досягнення некомерційних цілей;
(c) у разі витягнення та повторного використання для цілей
державної безпеки чи для цілей адміністративного провадження або
судочинства.
Стаття 10
Строк захисту
1. Право, передбачене в статті 7, починається з дня
завершення створення бази даних. Воно закінчується через
п'ятнадцять років з першого січня року, який наступає після дня
завершення. 2. У разі бази даних, яка оприлюднюється у будь-який спосіб
до завершення періоду, передбаченого в параграфі 1, строк захисту
цього права закінчується через п'ятнадцять років з першого січня
року, який наступає після першого оприлюднення бази даних. 3. Будь-яка значна зміна вмісту бази даних у якісному чи
кількісному вимірі, включаючи будь-яку значну зміну внаслідок
накопичення послідовних доповнень, вилучень чи змін, що призводить
до того, що база даних розглядається як значне нове інвестування у
якісному чи кількісному вимірі, надає базі даних, яка є
результатом такого інвестування, право на окремий строк захисту.
Стаття 11
Особи, які користуються захистом
відповідно до особливого права
1. Право, передбачене в статті 7, застосовується до бази
даних, розробники якої чи власники прав на яку, є громадянами
держави-члена чи постійно проживають на території Співтовариства. 2. Параграф 1 також застосовується до компаній та фірм, які
утворені відповідно до законодавства держави-члена і мають свої
зареєстровані установи, центральне управління або основне місце
ведення діяльності в Співтоваристві; однак, якщо така компанія чи
фірма має на території Співтовариства тільки свою зареєстровану
установу, її діяльність повинна бути справді пов'язана у даний час
із економікою держави-члена. 3. Угоди щодо поширення права, передбаченого в статті 7, на
бази даних, які створені в третіх країнах і виходять за межі
положень параграфів 1 і 2, укладаються Радою, яка діє відповідно
до пропозиції Комісії. Строк такого захисту, який поширюється на
бази даних в силу цієї процедури, не перевищує той, який надається
відповідно до статті 10.
Глава IV
Загальні положення
Стаття 12
Засоби правового захисту
Держави-члени забезпечують належні засоби правового захисту
стосовно порушень прав, передбачених цією Директивою.
Стаття 13
Продовження застосування інших правових положень
Ця Директива не перешкоджає положенням, що стосуються,
зокрема, авторського права, прав, пов'язаних з авторським чи
іншими правами та обов'язками, що існують щодо даних, творів чи
інших матеріалів, які входять до бази даних, патентних прав,
торгових марок, прав на промислові зразки, захисту національних
надбань, законодавства про обмежуючі дії та несправедливу
конкуренцію, торгових таємниць, безпеки, конфіденційності, захисту
даних і невтручання в приватне життя, доступу до офіційних
документів, а також договірного права.
Стаття 14
Застосування в часі
1. Захист відповідно до цієї Директиви стосовно авторського
права також надається відносно баз даних, які створені до дня, про
який йдеться в статті 16 (1), і які на цю дату відповідають
вимогам, встановленим цією Директивою щодо захисту авторського
права на бази даних. 2. Незважаючи на параграф 1, якщо база даних, що захищається
відповідно до домовленостей про авторське право в державі-члені,
на день публікації цієї Директиви не відповідає критеріям
підлягання захисту авторського права, викладеним в статті 3 (1),
ця Директива не призводить до скорочення в цій державі-члені решти
строку захисту, що надається відповідно до цих домовленостей. 3. Захист відповідно до положень цієї Директиви стосовно
права, передбаченого в статті 7, також надається стосовно баз
даних, створення яких було завершено не пізніше п'ятнадцяти років
до дня, вказаного в статті 16 (1), і які на цей день відповідали
вимогам, встановленим в статті 7. 4. Захист, передбачений в параграфах 1 і 3, не перешкоджає
жодним актам, укладеним, і жодним правам, набутим до дня, про який
йдеться цих параграфах. 5. У разі бази даних, створення якої було завершене не
пізніше, як за п'ятнадцять років до дня, вказаного в статті 16
(1), строк захисту, передбачений в статті 7, закінчується через
п'ятнадцять років з першого січня, яке наступає після цього дня.
Стаття 15
Обов'язковість деяких положень
Будь-яке договірне положення, що суперечить статтям 6 (1) і
8, є недійсним.
Стаття 16
Заключні положення
1. Держави-члени приймають закони, постанови та
адміністративні положення, необхідні для виконання цієї Директиви
не пізніше 1 січня 1998 року. Коли держави-члени приймають такі
положення, останні повинні містити посилання на цю Директиву чи
супроводжуватися таким посиланням у разі їх офіційної публікації.
Методи, за якими робиться таке посилання, встановлюються
державами-членами. 2. Держави-члени передають Комісії текст основних положень
національного законодавства, які вони прийняли у сфері, що
регулюється цією Директивою. 3. Не пізніше як наприкінці третього року з дати, про яку
йдеться в параграфі, та кожні три роки після цього Комісія подає
Європейському Парламенту, Раді та Економічному і Соціальному
Комітету доповідь про застосування цієї Директиви, в якій вона,
серед іншого, на основі спеціальної інформації, яку подають
держави-члени, розглядає застосування особливого права, включаючи
статті 8 і 9, а також особливо перевіряє, чи застосування цього
права призвело до зловживання домінуючим становищем або іншого
втручання у вільну конкуренцію, яке б виправдало вжиття
відповідних заходів, включаючи створення недобровільних механізмів
ліцензування. Якщо необхідно, вона передає пропозиції для коригування цієї
Директиви відповідно до перетворень, які відбулись в сфері баз
даних.
Стаття 17
Цю Директиву адресовано державам-членам.
Вчинено в Страсбурзі 11 березня 1996 року.
За Європейський Парламент Президент
К. Хенш
За Раду Президент
Л. Діні
Офіційний журнал L 077, 27/03/1996 p. 0020 - 0028
Переклад здійснено Центром перекладів актів Європейського
права при міністерстві юстиції України.вгору