Конвенція про заснування Європейської і Середземноморської організації захисту рослин 1951 року
Франція, СРСР, Албанія [...]; Конвенція, Норми, Міжнародний документ від 18.04.1951
Документ 994_100, чинний, поточна редакція — Приєднання від 27.01.1994, підстава - 38-94-п
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 04.03.1994. Подивитися в історії? )

              Конвенція 
про заснування Європейської і
Середземноморської організації захисту рослин
1951 року
Статус Конвенції див. ( 994_753 )
{ Про приєднання до Конвенції додатково див.
Постанову КМ N 38 ( 38-94-п ) від 27.01.94 }

Дата приєднання України: 27.01.94 р. Дата набуття чинності для України: 04.03.94 р.
Уряди-учасники цієї Конвенції, визнаючи важливість
міжнародного співробітництва в запобіганні завезення і поширення
шкідників і хвороб рослин і рослинних продуктів, бажаючи
продовжити і розширити роботу, що колись проводилася в цій сфері
Міжнародним комітетом по боротьбі з колорадським жуком і
Європейською робочою групою по боротьбі з шкідниками, погодилися
про нижченаведене:
Стаття I
Організація
Створюється Європейська і Середземноморська організація по
захисту рослин (іменована надалі "Організація"), якій переходить
актив і пасив згаданих вище Комітету і Робочої групи.
Стаття II
Визначення
Термін, що міститься в цій конвенції, "рослини і рослинні
продукти" означає "живі рослини і частини рослин, неперероблені
матеріали рослинного походження і продовольчі продукти,
приготовлені з рослин і частин рослин".
Стаття III
Членство
a) Членами Організації можуть стати, приєднавшись до цієї
Конвенції відповідно до положень статті XX:
1) Уряди країн, перелічених у Додатку III;
2) Уряд будь-якої іншої країни, який Рада Організації
вирішить запросити вступити в Організацію.
b) Уряд будь-якої території, відносно якого було зроблено
подання відповідно до положень статті XXI, може бути прийнятий
Радою Організації в члени, але лише за пропозицією члена
Організації, що зробив подання. Будь-яке таке рішення приймається
більшістю в 2/3 голосів. Території, прийняті таким чином в
Організацію, повинні бути територіями, які, на думку Ради, можуть
внести визначений власний внесок у роботу Організації.
Стаття IV
Місцезнаходження
a) Місцеперебування Організації - Париж;
b) Засідання Організації зазвичай проходять за місцем
перебування.
Стаття V
Функції
a) Функції Організації:
1) Проводити свою роботу в співробітництві з Організацією ООН
з питань продовольства і сільського господарства як визнана
регіональна організація по захисту рослин, згідно з статтею VIII
Міжнародної конвенції по захисту рослин від 6 грудня 1951 р.
( 995_805 );
2) Давати поради урядам-членам відносно технічних,
адміністративних і законодавчих заходів, необхідних для
запобігання завезення і поширення шкідників і хвороб рослин і
рослинних продуктів;
3) Допомагати в разі потреби урядам-членам у здійсненні таких
заходів;
4) Там, де практично можливо, координувати і заохочувати
проведення міжнародних кампаній по боротьбі зі шкідниками і
хворобами рослин і рослинних продуктів;
5) Збирати відомості від урядів-членів Організації про
наявність, появу і поширення шкідників і хвороб рослин і рослинних
продуктів і передавати ці відомості урядам-членам Організації;
6) Забезпечувати обмін інформацією з національних
законодавчих положень в галузі фітосанітарії або інших заходів, що
стосуються вільного переміщення рослин і рослинних продуктів;
7) Вивчати можливості спрощення й уніфікації фітосанітарних
правил і свідчень;
8) Сприяти співробітництву в наукових дослідженнях у сфері
шкідників і хвороб рослин і рослинних продуктів і методів боротьби
з ними, а також сприяти обміну відповідною науковою інформацією;
9) Заснувати службу документації і видавати в відповідному
вигляді матеріали в пропагандистських цілях або з метою
науково-технічного прогресу відповідно до рішень Організації;
10) Давати рекомендації урядам-членам Організації щодо
будь-якого питання, передбаченого цією статтею;
11) Вживати всі необхідні і належні заходи для досягнення
цілей Організації.
b) Функції Організації відносяться головним чином, але не
виключно, до шкідників і хвороб, перелічених у Додатку II.
Стаття VI
Зобов'язання урядів-членів Організації
Уряди-члени Організації повинні надавати Організації,
наскільки це практично можливо, такі відомості, які Організація
може на розумних підставах зажадати для здійснення своїх функцій.
Стаття VII
Відносини з іншими організаціями
Організація співробітничає з Організацією ООН з питань
продовольства і сільського господарства та іншими установами, що
мають подібні зобов'язання, і докладає всіх зусиль для запобігання
дублювання діяльності.
Стаття VIII
Структура Організації
Організація складається з:
a) Ради;
b) Адміністрації, що включає Виконавчий комітет, Генерального
директора і штат службовців;
c) Групи перевірки звітності;
d) Технічних органів (робітники групи і міжнародні
конференції).
Стаття IX
Рада
a) Рада Організації складається з представників урядів-членів
Організації.
Кожен уряд-член Організації має право призначити в Раду
одного представника й одного заступника представника.
Представники і заступники, призначені урядами-членами
Організації, можуть мати при собі помічників і радників.
b) Кожен уряд-член Організації має в Раді один голос.
Стаття X
Сесії Ради
a) Рада, як правило, збирається на чергові сесії один раз на
рік.
b) Надзвичайні сесії Ради повинні скликатися в будь-який час,
якщо цього письмово зажадають від голови принаймні 1/3
урядів-членів Організації.
Стаття XI
Правила
Рада розробляє свої правила процедури і фінансові правила
Організації.
Стаття XII
Спостерігачі
За згодою Ради будь-який уряд, що не є членом Організації,
будь-який міжнародний орган, пов'язаний за характером своєї
діяльності з Організацією, можуть бути представлені на будь-якій
сесії Ради одним або декількома спостерігачами без права
вирішального голосу.
Стаття XIII
Функції Ради
Рада:
a) розглядає і приймає рішення щодо звіту Генерального
директора про роботу Організації з часу останньої чергової сесії
Ради;
b) розглядає і затверджує лінію і програму діяльності
Організації;
c) розглядає і затверджує бюджет;
d) розглядає і затверджує річні рахунки і баланс;
e) засновує спеціальні або постійні робочі органи;
f) розглядає і приймає рішення щодо звітів цих робітників
органів;
g) проводить вибори відповідно до Статуту;
h) призначає Генерального директора на розроблених Радою
умовах;
i) приймає рішення щодо будь-яких пропозицій, поданих
Виконавчим комітетом.
Стаття XIV
Голова і віце-голова
a) Рада обирає голову і віце-голову з представників
урядів-членів Організації.
b) Голова і віце-голова обираються на трирічний термін і
можуть переобиратися.
c) Голова і віце-голова Ради виконують ті ж обов'язки у
Виконавчому комітеті.
Стаття XV
Виконавчий комітет
a) Виконавчий комітет складається з голови і віце-голови Ради
і п'яти інших представників урядів-членів Організації, обраних
Радою.
b) Члени Виконавчого комітету обираються на трирічний термін
і можуть переобиратися на новий термін.
c) Якщо у Виконавчому комітеті відкривається вакансія до
закінчення терміну повноважень комітету, Виконавчий комітет
звертається до одного з урядів-членів Організації з проханням
призначити свого представника для заповнення вакансії на термін,
що залишився.
d) Виконавчий комітет збирається принаймні два рази на рік.
Стаття XVI
Функції Виконавчого комітету
Виконавчий комітет:
a) подає Раді пропозиції щодо лінії і програми діяльності
Організації;
b) стежить за тим, щоб діяльність Організації відповідала
рішенням Ради;
c) подає Раді проект бюджету, річні рахунки і баланс.
Виконавчий комітет може затверджувати тимчасовий бюджет, дійсний
до його розгляду Радою;
d) виконує інші функції, що можуть бути покладені на нього
цією Конвенцією або доручені йому Радою;
e) установлює свої власні правила процедури.
Стаття XVII
Генеральний директор
Генеральний директор:
a) очолює секретаріат Організації і несе відповідальність за
його роботу;
b) здійснює програму, схвалену Радою, і виконує доручення
Виконавчого комітету;
c) звітує на кожній черговій сесії Ради про діяльність і
фінансовий стан Організації.
Стаття XVIII
Фінанси
a) Витрати Організації покриваються за рахунок щорічних
внесків урядів-членів Організації, відповідно до шкали (Додаток I)
і за рахунок інших подібних надходжень, схвалених Радою або
Виконавчим комітетом.
b) Кожен уряд-член Організації визначає розмір свого внеску
відповідно до умов попереднього параграфа, крім виняткових
випадків за узгодженням з Радою.
c) Щорічні внески сплачуються на початку фінансового року
Організації.
d) Внески урядів-членів Організації вносяться у валюті,
обумовленій Виконавчим комітетом зі схвалення зацікавлених держав.
e) Додаткові внески можуть бути зроблені будь-яким окремим
урядом або групою урядів на спеціальний проект або кампанію по
захисту рослин, які Організація може здійснювати в інтересах
даного уряду або групи урядів.
f) Група перевірки звітності, що складається з представників
трьох урядів-членів Організації, які обираються Радою на трирічний
термін, щорічно перевіряє рахунки і ведення справ Організації.
Група перевірки звітності звітує перед Радою. Виконавчий комітет
може призначати бухгалтерів-експертів для ревізії фінансових
документів.
Стаття XIX
Поправки
a) Тексти пропонованих поправок до цієї Конвенції, а також до
Додатків I і II повідомляються Генеральним директором
урядам-членам Організації принаймні за три місяці до розгляду їх
Радою.
b) Поправки до Конвенції набувають чинність після схвалення
більшістю в 2/3 голосів присутніх і беруть участь у голосуванні
членів Ради, за умови, що поправки, які містять нові зобов'язання
урядів-членів Організації, набувають чинності щодо кожного такого
уряду тільки після прийняття ним цих поправок.
c) Поправки до Додатків I і II приймаються більшістю голосів
присутніх і голосуючих членів Ради.
d) Документи про прийняття поправок направляють французькому
уряду, що інформує усі уряди-члени Організації про одержання цих
документів і про набрання чинності поправок.
Стаття XX
Підписання і приєднання
a) Ця Конвенція залишається відкритої для підписання або
приєднання, і уряди, для яких відкритий прийом у Організацію за
умовами статті III, можуть приєднатися до Конвенції шляхом:
1. Підписання.
2. Підписання за умови наступної ратифікації.
3. Приєднання.
b) Приєднання до Конвенції оформляється за допомогою
направлення відповідного документа Французькому Урядові.
c) Французький Уряд повинен негайно інформувати всі уряди про
дату кожного підписання або приєднання до Конвенції.
Стаття XXI
Поширення сфери територіального застосування
a) Будь-який уряд може в будь-який час заявити, що його
участь у Конвенції включає участь всіх або визначених територій,
за міжнародні відносини яких він несе відповідальність.
Така декларація направляється Французькому Уряду.
b) Декларація, зроблена таким урядом згідно з вищевикладеним
параграфом, набуває чинності на тридцятий день після одержання її
Французьким Урядом.
c) Французький Уряд негайно інформує всі уряди-учасники
Конвенції про декларації, зроблені відповідно до цієї статті.
Стаття XXII
Вихід
a) Кожен уряд-член Організації може після дворічної участі в
Організації в будь-який час вийти з Організації, поінформувавши
про це в писемній формі Французький Уряд. Вихід з Організації
набуває чинності через рік після одержання повідомлення.
b) Несплата внесків протягом двох років у звичайних умовах
призводить до вибуття з Організації уряду-члена, не сплатившого
внески.
c) Поширення Конвенції на територію або території відповідно
до статті XXI може бути припинено письмовим повідомленням
Французькому Уряду від уряду-члена Організації, що несе
відповідальність за міжнародні зв'язки такої території або
територій. Повідомлення набуває чинності через рік після його
одержання.
d) Французький Уряд негайно інформує всі уряди-члени
Організації про повідомлення, подані відповідно до цієї статті.
Стаття XXIII
Набуття чинності
a) Ця Конвенція набуває чинності в день, коли п'ять урядів
стануть членами Організації відповідно до положень статті XX.
b) Французький Уряд негайно інформує всі уряди, що підписали
або прийняли цю Конвенцію, про дату набуття її чинності.
Конвенція набула чинності 01.11.1953
СРСР приєднався до Конвенції 17.06.1957.
Додаток I
СХВАЛЕНІ РАДОЮ НОРМИ ЩОРІЧНИХ ВНЕСКІВ
(ДИВ. СТАТТЮ XVIII)
Категорія I ________________________________ 500 фунтів стерлінгів
" II _______________________________ 1000 " "
" III ______________________________ 1500 " "
" IV _______________________________ 2000 " "
" V ________________________________ 2500 " "
Додаток II
ШКІДНИКИ І ХВОРОБИ, ЯКИМ ОРГАНІЗАЦІЯ ПОВИННА
ПРИДІЛЯТИ ОСОБЛИВУ УВАГУ, ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ
ДАТИ ВКЛЮЧЕННЯ ЇХ У ДОДАТОК
(ДИВ. СТАТТЮ V "B")
1. Колорадський жук (Leptinotarsa decemlineata) 1951 р.
2. Картопляна нематода (Heterodera rostochiensis) 1951 р.
3. Каліфорнійська щитівка (Aspidiotus perniciosus) 1951 р.
4. Рак картоплі (Synchytrium endobioticum) 1951 р.
5. Комахи, грибки, гризуни на продовольчих складах,
гризуни-шкідники с.-г. культур (стосується Європейської робочої
групи по боротьбі зі шкідниками) 1951 р.
6. Американський білий метелик (Hyphantria cunea) 1952 р.
Додаток III
КРАЇНИ ЄВРОПИ І СЕРЕДЗЕМНОМОРСЬКОГО РАЙОНУ, ЩО
БУЛИ ЗАПРОШЕНІ ФРАНЦУЗЬКИМ УРЯДОМ
ПРИЄДНАТИСЯ ДО КОНВЕНЦІЇ:
Албанія Ліхтенштейн
Австрія Люксембург
Бельгія Монако
Білорусія Нідерланди
Болгарія Норвегія
Чехословакія Польща
Данія Португалія
Єгипет Румунія
Фінляндія Сан-Марино
Франція (також для Алжиру, Тунісу і Марокко) Іспанія
Федеративна Республіка Німеччина Швеція
Греція Швейцарія
Угорщина Сирія
Ісландія Туреччина
Ірландія Україна
Ізраїль Великобританія
Італія СРСР
Ліван Югославія
Підписавши справжній текст
На посвідчення чого підписані нижче, належним чином
уповноважені своїми урядами, підписали цю Конвенцію і додатки до
неї.
Вчинено в Парижі 18 квітня 1951 року в одному примірнику, що
залишається на зберігання в архівах Французького Уряду.
(підписи)вгору