Document 994_002-17, current version — Adoption on May 18, 2017

РІШЕННЯ № 1/2017
Підкомітету Україна - ЄС з географічних зазначень від 18/05/2017 про схвалення регламенту цього Підкомітету

ПІДКОМІТЕТ УКРАЇНА - ЄС З ГЕОГРАФІЧНИХ ЗАЗНАЧЕНЬ,

Беручи до уваги Угоду про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони-1, зокрема її статтю 211,

__________
-1ОВ ЄС L 161, 29.05.2014, с. 3.

Оскільки:

(1) Відповідно до статті 486 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, («Угода») частини Угоди, у тому числі підрозділ 3 («Географічні зазначення») Частини 2 Глави 9 («Інтелектуальна власність») Розділу IV («Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею»), застосовуються тимчасово з 1 січня 2016 року.

(2) Стаття 211 Угоди передбачає, що Підкомітет з географічних зазначень («Підкомітет ГЗ») має здійснювати моніторинг розвитку Угоди у сфері географічних зазначень і слугувати форумом для співробітництва та ведення діалогу щодо географічних зазначень.

(3) Стаття 211(2) Угоди передбачає, що Підкомітет ГЗ повинен схвалити свій регламент,

ВИРІШИВ:

Стаття 1

Схвалити регламент Підкомітету ГЗ, як викладено у додатку до цього Рішення.

Стаття 2

Це Рішення набуває чинності з дати його схвалення.

Вчинено у м. Київ, Україна.


За Підкомітет Україна - ЄС
з географічних зазначень
Голова

ДОДАТОК

РЕГЛАМЕНТ
Підкомітету Україна - ЄС з географічних зазначень

Стаття 1
Загальні положення

1. Підкомітет з географічних зазначень («Підкомітет ГЗ»), створений відповідно до статті 211 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони-1 ("Угода"), надає допомогу Комітету асоціації у торговельному складі, як передбачено статтею 465(4) Угоди у виконанні його обов’язків.

__________
-1ОВ ЄС L 161, 29.05.2014, с. 3.

2. Підкомітет ГЗ виконує функції, визначені статтею 211 Угоди.

3. До складу Підкомітету ГЗ входять посадові особи від Європейської Комісії та від України, відповідальні за питання, пов’язані з географічними зазначеннями.

4. Кожна Сторона призначає Голову делегації, який є контактною особою для врегулювання усіх питань, пов’язаних з Підкомітетом.

5. Голови делегацій діють як Головуючі відповідно до статті 2.

6. Кожен Голова делегації може передавати будь-які або всі свої функції призначеному заступнику. В такому випадку всі посилання на Голову делегації надалі застосовуються однаковою мірою до призначеного заступника.

7. Для цілей цього Регламенту застосовується визначення терміну «Сторони», викладене у статті 482 Угоди.

Стаття 2
Головування

Сторони головують у Підкомітеті ГЗ почергово протягом 12 місяців. Перший 12-місячний період починається з дня першого засідання Ради асоціації та закінчується 31 грудня того ж року.

Стаття 3
Засідання

1. Якщо Сторони не домовилися про інше, Підкомітет ГЗ проводить засідання позачергово на території Європейського Союзу та на території України на прохання будь-якоїї Сторони не пізніше, ніж через 90 днів після надходження такого прохання.

2. Кожне засідання Підкомітету ГЗ скликається Головою на дату й у місці, погоджені Сторонами. Голова надсилає повідомлення про скликання засідання не пізніше, ніж за 28 календарних днів до початку засідання, якщо Сторони не домовилися про інше.

3. За можливості чергові засідання Підкомітету ГЗ скликаються завчасно до проведення чергового засідання Комітету асоціації у торговельному складі.

4. Як виняток, засідання Підкомітету ГЗ можуть проводитися за допомогою будь-яких узгоджених Сторонами технічних засобів, у тому числі відеоконференцій.

Стаття 4
Делегації

Перед кожним засіданням Сторони інформують одна одну через Секретаріат Підкомітету ГЗ, передбачений статтею 5, про запланований склад своєї делегації.

Стаття 5
Секретаріат

Представник Європейської Комісії та представник України призначаються відповідним Головою делегації, щоб діяти спільно як Секретарі Підкомітету ГЗ, й виконують секретарські завдання разом і в дусі взаємодовіри та співпраці.

Стаття 6
Кореспонденція

1. Кореспонденція, адресована Підкомітету ГЗ, надсилається Секретарю однієї зі Сторін, який зі свого боку інформує іншого Секретаря.

2. Секретаріат забезпечує пересилання кореспонденції, адресованої Підкомітету ГЗ, Голові, а також її розсилку, де належно, згідно зі статтею 7.

3. Кореспонденція від Голови Підкомітету ГЗ надсилається Сторонам Секретаріатом від імені Голови. Така кореспонденція розсилається, де належно, згідно зі статтею 7.

Стаття 7
Документи

1. Документи розсилаються через Секретаріат Підкомітету ГЗ.

2. Сторона передає свої документи своєму Секретарю, який направляє їх Секретарю іншої Сторони.

3. Секретар зі Сторони Союзу розсилає документи серед відповідних представників Європейського Союзу та систематично надсилає копії такої кореспонденції Секретарю з Української Сторони і Секретарям Комітету асоціації у торговельному складі.

4. Секретар з Української Сторони розсилає документи серед відповідних представників України та систематично надсилає копії такої кореспонденції Секретарю зі Сторони Європейського Союзу і Секретарям Комітету асоціації у торговельному складі.

Стаття 8
Конфіденційність

Якщо Сторони не вирішили інакше, засідання Підкомітету ГЗ не є відкритими.

Якщо Сторона надає Підкомітету ГЗ інформацію, позначену як конфіденційна, інша Сторона ставиться до такої інформації як до конфіденційної.

Стаття 9
Порядок денний засідань

1. Секретаріат Підкомітету ГЗ готує попередній порядок денний кожного засідання, а також проект робочих висновків, як передбачено статтею 10, на основі пропозицій, внесених Сторонами. Попередній порядок денний складається з питань, щодо яких Секретаріат Підкомітету ГЗ отримав прохання Сторони внести їх до порядку денного разом з відповідними документами не пізніше, ніж за 21 календарний день до дати проведення засідання.

2. Попередній порядок денний разом з відповідними документами розсилається згідно зі статтею 7 не пізніше, ніж за 15 календарних днів до початку засідання.

3. Порядок денний затверджується Головуючим та іншим Головою делегації на початку кожного засідання. Питання, відсутні у попередньому порядку денному, можуть бути внесені до нього за згодою Сторін.

4. Голова може, ad hoc і за згоди іншої Сторони, запрошувати представників інших органів Сторін або незалежних експертів до участі у засіданнях Підкомітету ГЗ як спостерігачів для надання інформації з конкретних питань. Сторони забезпечують дотримання такими спостерігачами усіх вимог конфіденційності.

5. Голова може, після консультації зі Сторонами, скоротити строки, визначені в параграфах 1 і 2, для врахування особливих обставин.

Стаття 10
Протоколи та робочі висновки

1. Проект протоколу кожного засідання складається спільно двома Секретарями.

2. За загальним правилом щодо кожного питання порядку денного протокол повинен містити:

(a) список учасників засідання, супроводжуючих посадовців і всіх спостерігачів, присутніх на засіданні:

(b) документи, надані Підкомітету ГЗ;

(c) заяви, запропоновані Підкомітетом ГЗ для внесення до протоколу;

(d) за необхідності, робочі висновки за результатами засідання відповідно до параграфу 4.

3. Проект протоколу передається Підкомітету ГЗ на затвердження, що має бути зроблено протягом 28 календарних днів після проведення кожного засідання Підкомітету ГЗ. Примірник затвердженого протоколу надсилається кожному з адресатів, зазначених у статті 7.

4. Проект робочих висновків кожного засідання складається Секретарем Підкомітету ГЗ з головуючої Сторони і надсилається Сторонам разом з порядком денним, як правило, не пізніше, ніж за 15 календарних днів до початку засідання. Проект робочих висновків оновлюється під час засідання так, щоб на його завершення, якщо не досягнуто інших домовленостей, Підкомітет ГЗ схвалив робочі висновки з відображенням подальших дій, узгоджених Сторонами. Після узгодження робочі висновки додаються до протоколу. Стан їхнього виконання розглядається на наступних засіданнях Підкомітету ГЗ. Для цього Підкомітет ГЗ затверджує матрицю, яка дозволяє відстежувати виконання кожного завдання відповідно до визначеного терміну.

Стаття 11
Рішення

1. Підкомітет ГЗ уповноважений приймати рішення у випадках, передбачених статтею 211(3) Угоди. Рішення приймаються шляхом досягнення Сторонами консенсусу після завершення відповідних внутрішніх процедур щодо їх схвалення. Рішення є обов’язковими для Сторін, які повинні вживати належних заходів для їхнього виконання.

2. Всі рішення підписуються представником кожної Сторони. Без порушення параграфу 3 представники підписують такі документи протягом засідання, на якому було прийнято відповідне рішення.

3. Якщо Сторони про це домовилися, Підкомітет ГЗ може приймати рішення за письмовою процедурою після завершення відповідних внутрішніх процедур. Письмова процедура складається з обміну нотами між двома Секретарями, які діють за згодою Сторін. Для цього текст пропозиції розсилається відповідно до статті 7, після чого надається щонайменше 21 календарний день для повідомлення будь-яких застережень чи змін. Голова може, після консультації зі Сторонами, скоротити строк, визначений у цьому параграфі, для врахування особливих обставин. Після узгодження тексту рішення підписується представником кожної Сторони.

4. Акти Підкомітету ГЗ називаються «Рішення». Кожне рішення набуває чинності з дати його схвалення, якщо таким рішенням не передбачено інше.

5. Рішення Підкомітету ГЗ завіряються двома Секретарями.

6. Рішення надсилаються обом Сторонам.

7. Секретаріат Комітету асоціації у торговельному складі повинен бути поінформований про будь-які рішення, звіти або інші погоджені дії Підкомітету ГЗ.

8. Кожна Сторона може вирішувати, чи оприлюднювати рішення Підкомітету ГЗ у своєму відповідному офіційному виданні.

Стаття 12
Звіти

1. Підкомітет ГЗ звітує перед Комітетом асоціації у торговельному складі про свою діяльність на кожному регулярному засіданні останнього.

2. Звіти схвалюються шляхом досягнення консенсусу між Сторонами під заголовком «Звіт». Звіти надсилаються обом Сторонам.

3. Процедура прийняття рішень, викладена у статті 11(2) та (3), застосовується mutatis mutandis до звітів.

Стаття 13
Мови

1. Робочими мовами Підкомітету ГЗ є англійська й українська.

2. Якщо не вирішено інакше, Підкомітет ГЗ у своїй роботі послуговується документацією, складеною зазначеними мовами.

Стаття 14
Витрати

1. Кожна Сторона покриває усі витрати, які вона несе у зв’язку з участю в засіданнях Підкомітету ГЗ, у тому числі витрати на персонал, проїзд і проживання, а також послуги поштового і телекомунікаційного зв’язку.

2. Витрати, пов’язані з організацією засідань і тиражуванням документів, несе приймаюча Сторона.

3. Витрати, пов'язані з усним перекладом на засіданнях і письмовим перекладом документів з англійської мови на українську мову або навпаки на виконання умов статті 13(1), несе приймаюча Сторона.

Витрати, пов’язані з усним чи письмовим перекладом з інших мов або на інші мови, несе безпосередньо Сторона, яка звернулася з відповідним проханням.

Стаття 15
Зміни до Регламенту

Зміни до цього Регламенту можуть бути внесені на підставі рішення Підкомітету ГЗ відповідно до статті 211(2) Угоди.on top