Document 994_001-17, current version — Adoption on May 30, 2017

РІШЕННЯ № 1/2017
Підкомітету Україна - ЄС з питань торгівлі та сталого розвитку від 30 травня 2017 року про схвалення Регламенту цього Підкомітету

ПІДКОМІТЕТ УКРАЇНА - ЄС З ПИТАНЬ ТОРГІВЛІ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ,

Беручи до уваги Угоду про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони-1, та зокрема її статтю 300,

__________
-1Офіційний вісник ЄС, L 161, 29 травня 2014 р., с. 3.

Оскільки:

(1) Відповідно до статті 486 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - «Угода»), частини Угоди, у тому числі Глава 13 «Торгівля та сталий розвиток» Розділу IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею», застосовуються тимчасово, починаючи з 1 січня 2016 року;

(2) Стаття 300 Угоди передбачає, що Підкомітет з питань торгівлі та сталого розвитку (далі - «Підкомітет з питань ТСР») здійснює нагляд за виконанням Глави 13 Розділу IV Угоди;

(3) Стаття 300(1) Угоди передбачає, що Підкомітет з питань ТСР повинен схвалити свій регламент;

ВИРІШИВ:

Стаття 1

Схвалити Регламент Підкомітету з питань торгівлі та сталого розвитку, як викладено у додатку до цього Рішення.

Стаття 2

Це рішення набирає чинності з дня його схвалення.

Вчинено у м. Брюссель.


За Підкомітет Україна - ЄС
з питань торгівлі та сталого розвитку
Голова

ДОДАТОК

РЕГЛАМЕНТ
Підкомітету Україна - ЄС з питань торгівлі та сталого розвитку

Стаття 1
Загальні положення

1. Підкомітет з питань торгівлі та сталого розвитку (далі - Підкомітет з питань ТСР), створений відповідно до статті 300 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони-1 (далі - «Угода»), надає допомогу Комітету асоціації у торговельному складі, як передбачено статтею 465(4) Угоди, у виконанні його обов’язків.

__________
-1Офіційний вісник ЄС, L 161, 29 травня 2014 р., с. 3.

2. Підкомітет з питань ТСР виконує свої обов’язки, викладені у Главі 13 «Торгівля та сталий розвиток» Розділу IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею» Угоди.

3. До складу Підкомітету з питань ТСР входять представники органів управління кожної Сторони, відповідальних за питання торгівлі та сталого розвитку.

4. Представник України чи Європейської Комісії, відповідальний за питання торгівлі та сталого розвитку, виконує обов’язки Голови Підкомітету з питань ТСР.

5. Для цілей цього Регламенту застосовується визначення терміну «Сторони», викладене у статті 482 Угоди.

Стаття 2
Особливі положення

1. Статті 2-14 Регламенту Комітету асоціації Україна - ЄС застосовуються mutatis mutandis, якщо інше не передбачене цим Регламентом.

2. Посилання на Раду асоціації також означають Комітет асоціації у торговельному складі. Посилання на Комітет асоціації або Комітет асоціації у торговельному складі також означають Підкомітет з питань ТСР.

Стаття 3
Засідання

Підкомітет з питань ТСР проводить засідання за необхідності. Сторони докладають зусиль для проведення засідань принаймні один раз на рік.

Стаття 4
Внесення змін

Зміни до цього Регламенту можуть вноситися рішенням Підкомітету з питань ТСР відповідно до статті 300(1) Угоди.on top