Документ 993-2015-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 12.08.2016, підстава - 475-2016-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 25 листопада 2015 р. № 993
Київ

Про утворення Міжвідомчої робочої групи з питань виконання плану заходів щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 475 від 27.07.2016}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Міжвідомчу робочу групу з питань виконання плану заходів щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Міжвідомчу робочу групу з питань виконання плану заходів щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року, що додається.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 73
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 25 листопада 2015 р. № 993

СКЛАД
Міжвідомчої робочої групи з питань виконання плану заходів щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року

Віце-прем’єр-міністр України відповідно до розподілу функціональних повноважень, голова Міжвідомчої робочої групи

Перший заступник Міністра культури, заступник голови Міжвідомчої робочої групи

Заступник Міністра соціальної політики, заступник голови Міжвідомчої робочої групи

Представник громадського об’єднання ромів, заступник голови Міжвідомчої робочої групи (за згодою)

Керівник структурного підрозділу Мінкультури, на який покладені функції із забезпечення прав національних меншин, секретар Міжвідомчої робочої групи

Заступник Міністра охорони здоров’я

Заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

Заступник Міністра освіти і науки

Заступник Міністра внутрішніх справ

Заступник Міністра закордонних справ

Заступник Міністра юстиції

Заступник Голови Держстату

Заступник Голови Держгеокадастру

Заступник Голови Держкомтелерадіо

Заступник Голови ДМС

Заступники голів обласних, Київської міської держадміністрацій

Заступник голови державної служби зайнятості (за згодою)

Представник Комітету Верховної Ради з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин (за згодою)

Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (за згодою)

Народні депутати України (за згодою)

Представники громадських об’єднань та неурядових організацій, діяльність яких спрямована на захист прав ромської національної меншини та сприяння їх інтеграції в українське суспільство (за згодою)

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 475 від 27.07.2016}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 листопада 2015 р. № 993

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу робочу групу з питань виконання плану заходів щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року

1. Міжвідомча робоча група з питань виконання плану заходів щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року (далі - Міжвідомча робоча група) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України.

2. Міжвідомча робоча група у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Міжвідомчої робочої групи є:

1) забезпечення координації дій між органами виконавчої влади та громадськими організаціями ромів з питань інтеграції ромської національної меншини в українське суспільство;

2) здійснення моніторингу виконання плану заходів щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року;

3) підготовка пропозицій щодо підвищення ефективності діяльності органів виконавчої влади з питань забезпечення інтеграції ромської національної меншини в українське суспільство.

4. Міжвідомча робоча група відповідно до покладених на неї завдань:

1) сприяє підвищенню ефективності діяльності органів виконавчої влади під час формування та реалізації загальнодержавної та регіональної політики з питань інтеграції ромської національної меншини в українське суспільство;

2) здійснює моніторинг стану реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року, схваленої Указом Президента України від 8 квітня 2013 р. № 201 (далі - Стратегія), та плану заходів щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2013 р. № 701 (далі - план заходів), та залучає до такої роботи представників ромської національної меншини;

3) аналізує причини невиконання завдань, передбачених Стратегією та планом заходів, а також готує та подає на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо розв’язання виявлених проблем;

4) залучає представників громадських об’єднань ромів до проведення моніторингу з реалізації Стратегії та плану заходів, а також до підготовки пропозицій щодо їх ефективного виконання;

5) розробляє та подає на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо визначення механізмів адаптації завдань, передбачених Стратегією та планом заходів, до потреб ромської громади окремого регіону;

6) забезпечує обговорення актуальних питань реалізації Стратегії та плану заходів з представниками органів виконавчої влади, громадських об’єднань ромів, інших установ та організацій;

7) вивчає та сприяє запровадженню позитивного досвіду іноземних держав з питань інтеграції ромів;

8) сприяє налагодженню співробітництва з міжнародними організаціями, програмами і фондами з метою виконання завдань, визначених Стратегією та планом заходів.

5. Міжвідомча робоча група має право:

1) отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів, представників громадськості та засобів масової інформації (за згодою);

3) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи;

4) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.

6. Міжвідомча робоча група під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднання ромів, правозахисними організаціями, підприємствами, установами та організаціями.

7. Посадовий склад Міжвідомчої робочої групи затверджує Кабінет Міністрів України.

Головою Міжвідомчої робочої групи є Віце-прем’єр-міністр України.

{Абзац другий пункту 7 в редакції Постанови КМ № 475 від 27.07.2016}

Персональний склад Міжвідомчої робочої групи затверджує голова.

Голова Міжвідомчої робочої групи має право у разі потреби вносити зміни до її персонального складу.

Голова Міжвідомчої робочої групи має заступників.

8. Формою роботи Міжвідомчої робочої групи є засідання, що проводяться за рішенням її голови не рідше, ніж один раз на півроку.

Засідання Міжвідомчої робочої групи веде її голова, а в разі його відсутності - заступник голови.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Міжвідомчої робочої групи забезпечує її секретар.

Секретарем Міжвідомчої робочої групи є керівник структурного підрозділу Мінкультури, на який покладені функції із забезпечення прав національних меншин.

Засідання Міжвідомчої робочої групи вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

9. На своїх засіданнях Міжвідомча робоча група розробляє пропозиції (рекомендації) з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції (рекомендації) вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Міжвідомчої робочої групи.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції (рекомендації) Міжвідомчої робочої групи оформлюються протоколом засідання, який підписують головуючий на засіданні та секретар і надсилають його всім членам Міжвідомчої робочої групи та Кабінетові Міністрів України.

Член Міжвідомчої робочої групи, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, яка додається до протоколу засідання.

10. Пропозиції (рекомендації) Міжвідомчої робочої групи можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

11. Міжвідомча робоча група у роботі використовує бланк із своїм найменуванням.

12. Організаційне та інформаційне забезпечення діяльності Міжвідомчої робочої групи здійснює структурний підрозділ Мінкультури, на який покладені функції із забезпечення прав національних меншин, із залученням секретаріату Міжвідомчої робочої групи - консультативно-дорадчого органу при Мінкультури, діяльність якого регулюється окремим положенням.вгору