Документ 983-2017-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.07.2018, підстава - 517-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 6 грудня 2017 р. № 983
Київ

Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 517 від 20.06.2018}

Відповідно до частини другої статті 97 та частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості, що додаються.

2. Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства забезпечити погодження розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 517 від 20.06.2018}

3. Міністерству охорони здоров’я разом з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства розробити та затвердити Порядок формування спроможних мереж надання первинної медичної допомоги.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 грудня 2017 р. № 983

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості

1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості (далі - субвенція).

2. Головним розпорядником субвенції є Мінрегіон.

Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами визначаються рішеннями про такі бюджети відповідно до законодавства.

3. Розподіл субвенції між місцевими бюджетами здійснюється:

у 2017 році згідно з додатком 1;

у 2018 році згідно з додатком 2.

{Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 517 від 20.06.2018}

4. Субвенція спрямовується на:

реалізацію проектів будівництва (нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт, в тому числі виготовлення проектної документації) комунальних закладів охорони здоров’я у сільській місцевості з урахуванням потреб населення у медичному обслуговуванні, необхідності забезпечення належної якості такого обслуговування, своєчасності, доступності для громадян, ефективного використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;

придбання медичного обладнання, устаткування та засобів відповідно до примірного табеля матеріально-технічного оснащення закладів охорони здоров’я та фізичних осіб - підприємців, які надають первинну медичну допомогу, затвердженого МОЗ та оприлюдненого на його офіційному веб-сайті, в обсязі, необхідному для надання населенню гарантованого рівня медичної допомоги, зокрема медичної апаратури, обладнання;

{Абзац третій пункту 4 в редакції Постанови КМ № 517 від 20.06.2018}

розвиток телекомунікаційної інфраструктури, включаючи забезпечення закладів охорони здоров’я широкосмуговим доступом до Інтернету, забезпечення сучасними технічними та інформаційно-програмними засобами для функціонування електронної системи охорони здоров’я та телемедицини;

здійснення заходів, пов’язаних із забезпечення службовим житлом (в тому числі будівництво і придбання) та службовим автотранспортом, який відповідає критеріям, визначеним МОЗ (в тому числі для обслуговування мешканців віддалених населених пунктів, що розташовані на території обслуговування закладу охорони здоров’я), медичних працівників комунальних закладів охорони здоров’я, що працюють у сільській місцевості.

Суб’єкти, на фінансування об’єктів яких залучається субвенція, забезпечують їх подальше власне фінансування або утримання за рахунок коштів місцевих бюджетів.

5. Умови надання субвенції такі:

1) план реалізації зазначених у пункті 4 цих Порядку та умов проектів не повинен становити більш як два роки;

2) враховуються потреби осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення під час розроблення проектної документації та реалізації проектів;

3) проекти, що реалізуються за рахунок субвенції, підлягають співфінансуванню з місцевих бюджетів на рівні не менше ніж 10 відсотків їх вартості, за винятком проектів, які передбачають здійснення заходів, пов’язаних із забезпеченням службовим автотранспортом медичних працівників комунальних закладів охорони здоров’я, що працюють у сільській місцевості.

{Пункт 5 доповнено підпунктом 3 згідно з Постановою КМ № 517 від 20.06.2018}

6. Облдержадміністрації у місячний строк після набрання чинності цими Порядком та умовами подають Мінрегіону пропозиції щодо проектів та заходів, що фінансуються за рахунок субвенції, за формою, встановленою Мінрегіоном та погодженою з МОЗ.

7. Для розгляду пропозицій щодо проектів та заходів, поданих облдержадміністраціями, та прийняття рішення щодо їх відповідності пріоритетам державної політики у сфері охорони здоров’я та положенням цих Порядку та умов Мінрегіон утворює комісію за участю представників МОЗ та інших заінтересованих сторін.

Рішення комісії оформляються протоколом. На підставі зазначеного рішення Мінрегіон формує перелік проектів та заходів, що фінансуються за рахунок субвенції, у розрізі областей та затверджує зазначений перелік за погодженням з МОЗ.

8. Затвердження проектів будівництва, фінансування яких передбачається за рахунок субвенції, і проведення їх експертизи здійснюється відповідно до вимог Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1674).

9. Видатки, пов’язані з фінансуванням за рахунок субвенції об’єктів капітального будівництва, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374), постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 “Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 34, ст. 916).

10. Закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється в установленому законом порядку.

11. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням субвенції, а також відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи здійснюються в установленому законодавством порядку.

Залишки коштів субвенції зберігаються на рахунках спеціального фонду відповідних місцевих бюджетів для здійснення відповідних витрат у 2018 році з урахуванням їх цільового призначення.

12. Облдержадміністрації подають щомісяця до 10 числа наступного періоду Мінрегіону, Мінфіну і МОЗ інформацію про використання субвенції у розрізі об’єктів і заходів.

13. Казначейство:

перераховує субвенцію відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 1132 (Офіційний вісник України, 2010 p., № 96, ст. 3399), і Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Мінфіну від 24 грудня 2012 р. № 1407;

інформує щомісяця до 16 числа наступного періоду Мінрегіон, Мінфін і МОЗ про обсяги перерахованої субвенції та касові видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць, об’єктів і заходів.

14. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання субвенції, а також контроль за її цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.Додаток 1
до Порядку та умов

РОЗПОДІЛ
у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості

Код бюджету

Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці

Обсяг субвенції, тис. гривень


Обласний бюджет:


2100000000

Вінницької області

238 198,6

3100000000

Волинської області

151 547,3

4100000000

Дніпропетровської області

161 604,3

5100000000

Донецької області

119 607,1

6100000000

Житомирської області

155 654,1

7100000000

Закарпатської області

242 169,2

8100000000

Запорізької області

121 053,9

9100000000

Івано-Франківської області

236 538,4

10100000000

Київської області

200 451,7

11100000000

Кіровоградської області

109 469,3

12100000000

Луганської області

87 540,5

13100000000

Львівської області

302 043,9

14100000000

Миколаївської області

111 143,5

15100000000

Одеської області

241 427

16100000000

Полтавської області

165 230,5

17100000000

Рівненської області

186 357,9

18100000000

Сумської області

105 444,7

19100000000

Тернопільської області

178 766,5

20100000000

Харківської області

159 483,1

21100000000

Херсонської області

124 959,2

22100000000

Хмельницької області

170 624,1

23100000000

Черкаської області

161 677,8

24100000000

Чернівецької області

157 837

25100000000

Чернігівської області

111 170,4

Усього


4 000 000

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 517 від 20.06.2018}Додаток 2
до Порядку та умов

РОЗПОДІЛ
у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості

Код бюджету

Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці

Обсяг субвенції,
тис. гривень


Обласний бюджет:


2100000000

Вінницької області

59 549,6

3100000000

Волинської області

37 886,8

4100000000

Дніпропетровської області

40 401,1

5100000000

Донецької області

29 901,8

6100000000

Житомирської області

38 913,5

7100000000

Закарпатської області

60 542,3

8100000000

Запорізької області

30 263,5

9100000000

Івано-Франківської області

59 134,6

10100000000

Київської області

50 112,9

11100000000

Кіровоградської області

27 367,3

12100000000

Луганської області

21 885,1

13100000000

Львівської області

75 511

14100000000

Миколаївської області

27 785,9

15100000000

Одеської області

60 356,8

16100000000

Полтавської області

41 307,6

17100000000

Рівненської області

46 589,5

18100000000

Сумської області

26 361,2

19100000000

Тернопільської області

44 691,6

20100000000

Харківської області

39 870,8

21100000000

Херсонської області

31 239,8

22100000000

Хмельницької області

42 656

23100000000

Черкаської області

40 419,5

24100000000

Чернівецької області

39 459,2

25100000000

Чернігівської області

27 792,6

__________
Усього

 

1 000 000

{Порядок та умови доповнено додатком 2 згідно з Постановою КМ № 517 від 20.06.2018}
вгору