Угода про правила визначення походження (укр/рос)
СОТ; Угода, Міжнародний документ від 15.04.1994
Документ 981_013, поточна редакція — Прийняття від 15.04.1994

               Угода 
про правила визначення походження
(укр/рос)

Члени,
відзначаючи, що 20 вересня 1986 року Міністри домовилися про
те, що Уругвайський раунд багатосторонніх торговельних переговорів
повинен мати на меті "забезпечення подальшої лібералізації та
поширення світової торгівлі", "посилення ролі ГАТТ" та "підвищення
здатності системи ГАТТ адаптуватися до міжнародного економічного
середовища, що змінюється";
бажаючи сприяти досягненню цілей ГАТТ 1994 ( 981_003 );
визнаючи, що ясні та передбачувані правила визначення
походження та їх застосування сприяють розвитку міжнародної
торгівлі;
бажаючи забезпечити, щоб правила визначення походження самі
по собі не створювали невиправданих перепон для торгівлі;
бажаючи забезпечити, щоб правила визначення походження не
зводили нанівець або не ушкоджували прав Членів відповідно до
ГАТТ 1994 ( 981_003 );
визнаючи бажаним забезпечення транспарентності законів,
нормативних актів та практики, що стосуються правил визначення
походження;
бажаючи забезпечити, щоб правила визначення походження
розроблялися і застосовувалися об'єктивно, транспарентно,
передбачувано, послідовно і нейтрально;
визнаючи наявність механізму та процедур проведення
консультацій для оперативного, ефективного та справедливого
врегулювання суперечок, що виникають у рамках цієї Угоди;
бажаючи гармонізувати та зробити ясними правила визначення
походження;
цим домовляються про наступне:
Частина I
Визначення і сфера застосування
Стаття 1
Правила визначення походження
1. Для цілей Частин I-IV цієї Угоди правила визначення
походження визначаються як ті закони, нормативні акти та
адміністративні правила загального застосування, які
застосовуються будь-яким Членом для визначення країни походження
товарів, за умови, що такі правила визначення походження не
стосуються договірних або автономних режимів торгівлі, які тягнуть
за собою надання тарифних преференцій, що виходять за межі
застосування параграфа 1 Статті I ГАТТ 1994 ( 981_003 ).
2. Правила визначення походження, зазначені в параграфі 1,
включають усі правила визначення походження, що застосовуються при
використанні непреференційних інструментів торговельної політики,
зокрема при застосуванні: режиму найбільшого сприяння згідно зі
Статтями I, II, III, XI та XIII ГАТТ 1994 ( 981_003 );
антидемпінгових та компенсаційних мит згідно зі Статтею VI
ГАТТ 1994; захисних заходів згідно зі Статтею XIX ГАТТ 1994; вимог
щодо маркування походження згідно зі Статтею IX ГАТТ 1994; а також
будь-яких дискримінаційних кількісних обмежень або тарифних квот.
Вони також включають правила визначення походження, які
використовуються при державних закупках та у торговельній
статистиці.(1)
---------------- (1) Зрозуміло, що дане положення не обмежує тих пояснень, що
зроблені для визначення термінів "галузь вітчизняного виробництва"
або "аналогічні товари вітчизняного виробництва", або подібних
термінів, де б вони не застосовувалися.
Частина II
Принципи застосування правил визначення походження
Стаття 2
Принципи застосування під час перехідного періоду
До завершення робочої програми з гармонізації правил
визначення походження, зазначеної в Частині IV, Члени СОТ повинні
забезпечити наступне:
(a) коли вони встановлюватимуть адміністративні правила
загального застосування, вимоги, що підлягають виконанню, повинні
бути чітко сформульовані. Зокрема:
(i) у випадках, коли застосовується критерій зміни тарифної
класифікації, таке правило визначення походження та будь-який
виняток з нього повинні чітко вказувати на підрозділи або розділи
тарифної номенклатури, на які поширюється правило;
(ii) у випадках, коли застосовується критерій адвалорного
відсотка, метод розрахунку цього відсотка також повинен наводитися
у правилах визначення походження;
(iii) у випадках, коли приписано критерій операцій з
виробництва або переробки, операція, що визначає походження даного
товару, повинна чітко визначатися;
(b) незалежно від заходів або інструментів торговельної
політики, з якими пов'язані їхні правила визначення походження, ці
правила не використовуватимуться прямо чи непрямо як інструменти
для досягнення цілей торгівлі;
(c) правила визначення походження самі по собі не повинні
здійснювати обмежувального, спотворюючого або руйнівного впливу на
міжнародну торгівлю. Вони не повинні накладати невиправдано
жорстких вимог або вимагати виконання певної умови, яка не
стосується виробництва або переробки як основи для визначення
країни походження. Проте витрати, що прямо не відносяться до
виробництва або переробки, можуть включатися для застосування
критерію адвалорного відсотка відповідно до підпараграфа (a);
(d) правила визначення походження, які Члени застосовують до
імпортованих або експортованих товарів, не повинні бути більш
жорсткими, ніж ті правила визначення походження, що вони
застосовують для визначення того, чи є товар вітчизняним, і не
повинні бути різними для окремих Членів СОТ незалежно від
національної належності виробника даного товару;(2)
---------------- (2) Щодо правил визначення походження, що застосовуються при
державних закупках, це положення не накладає на Членів СОТ
додаткових зобов'язань, окрім тих, які вони взяли на себе
відповідно до ГАТТ 1994 (981_003 ).
(e) їхні правила визначення походження повинні
застосовуватися послідовно, однаково, об'єктивно і розумно;
(f) їхні правила походження повинні базуватися на позитивному
критерії. Правила визначення походження, що визначають ознаки, які
не встановлюють походження (негативний критерій), дозволяється
застосовувати для пояснення позитивного критерію або в окремих
випадках, коли визначення походження на основі позитивного
критерію не є необхідним;
(g) їхні закони, нормативні акти, судові рішення та
адміністративні розпорядження загального застосування, що
відносяться до правил визначення походження, повинні публікуватися
таким же чином, як би вони підлягали параграфа 1 Статті X
ГАТТ 1994 ( 981_003 ) і відповідали йому;
(h) на запит експортера, імпортера або будь-якої особи, що
має для цього достатні мотиви, оцінка походження товару видається
у якомога коротший термін, але не пізніше, ніж через 150 днів(3) з
моменту запиту на таку оцінку, за умови, що було повідомлено всі
необхідні дані про товар. Запити на такі оцінки повинні прийматися
до того, як почнеться торгівля даним товаром, і можуть прийматися
пізніше у будь-який момент часу. Такі оцінки матимуть силу
протягом трьох років, якщо факти та умови, у тому числі правила
визначення походження, за яких їх було проведено, залишатимуться
порівнюваними. За умови, що зацікавлені сторони буде повідомлено
завчасно, такі оцінки втрачають силу після того, як у результаті
перегляду, зазначеного у підпараграфі (j), приймається рішення,
протилежне даній оцінці. Такі оцінки повинні бути
загальнодоступними при дотриманні положень підпараграфа (k).
---------------- (3) Щодо запитів, що робитимуться протягом першого року з
моменту набрання чинності Угодою СОТ ( 995_342 ), від Членів
вимагатиметься лише надавати такі оцінки у якомога коротший
термін.
(i) у разі внесення змін до правил визначення походження або
встановлення нових правил визначення походження ці зміни не
матимуть зворотної сили, як це визначено в законах і нормативних
актах Членів та без ушкодження цих законів і нормативних актів;
(j) будь-які адміністративні дії, до яких вони вдаються для
визначення походження, може бути оперативно переглянуто судовим,
арбітражним або адміністративним органом або згідно з процедурами,
незалежними від органу, який виносить рішення щодо походження
товару, що може викликати зміну або відміну такого рішення.
(k) уся інформація, що за своїм характером є конфіденційною
або надається на конфіденційній основі для цілей застосування
правил визначення походження, повинна розглядатися відповідними
органами як цілком конфіденційна, і вони не розголошуватимуть її
без спеціального дозволу особи чи уряду, що надає таку інформацію,
за винятком того обсягу, який може бути необхідно розкрити в
рамках судових процедур.
Стаття 3
Принципи застосування після перехідного періоду
Зважаючи на мету, якої прагнуть досягти всі Члени, -
вироблення гармонізованих правил визначення походження як
результат робочої програми з гармонізації, викладеної в
Частині IV, Члени СОТ повинні після запровадження результатів
робочої програми з гармонізації забезпечити наступне:
(a) застосування правил визначення походження однаково для
всіх цілей, як зазначено у Статті 1;
(b) відповідно до їхніх правил країною, яка визначається як
країна походження певного товару, повинна бути або та країна, де
товар було повністю вироблено, або, якщо до виробництва товару
залучено більше, ніж одну країну, та країна, де було проведено
найбільш суттєву переробку товару;
(c) правила визначення походження, які Члени застосовують до
імпортованих або експортованих товарів, не повинні бути більш
жорсткими, ніж ті правила визначення походження, що вони
застосовують для визначення того, чи є товар вітчизняним, і не
повинні бути різними для окремих Членів СОТ незалежно від
національної належності виробника даного товару;
(d) їхні правила визначення походження повинні
застосовуватися послідовно, однаково, об'єктивно і розумно;
(e) їхні закони, нормативні акти, судові рішення та
адміністративні розпорядження загального застосування, що
відносяться до правил визначення походження, повинні публікуватися
таким же чином, як би вони підлягали дії параграфа 1 Статті X
ГАТТ 1994 ( 981_003 ) і відповідали йому;
(f) на запит експортера, імпортера або будь-якої особи, що
має для цього достатні мотиви, оцінка походження товару видається
у якомога коротший термін, але не пізніше, ніж через 150 днів з
моменту запиту на таку оцінку, за умови, що було повідомлено всі
необхідні дані про товар. Запити на такі оцінки повинні прийматися
до того, як почнеться торгівля даним товаром, і можуть прийматися
пізніше у будь-який момент часу. Такі оцінки матимуть силу
протягом трьох років, якщо факти та умови, у тому числі правила
визначення походження, за яких їх було проведено, залишатимуться
порівнюваними. За умови, що зацікавлені сторони буде повідомлено
завчасно, такі оцінки втрачають чинність після того, як в
результаті перегляду, зазначеного у підпараграфі (h), приймається
рішення, протилежне даній оцінці. Такі оцінки повинні бути
загальнодоступними при дотриманні положень підпараграфа (i).
(g) у разі внесення змін до правил визначення походження або
встановлення нових правил визначення походження ці зміни не
матимуть зворотної сили, як це визначено в законах і нормативних
актах Членів та без ушкодження цих законів і нормативних актів;
(h) будь-які адміністративні дії, до яких вони вдаються для
визначення походження, може бути оперативно переглянуто судовим,
арбітражним або адміністративним органом або згідно з процедурами,
незалежними від органу, який виносить рішення щодо походження
товару, що може викликати зміну або відміну такого рішення.
(i) уся інформація, що за своїм характером є конфіденційною
або надається на конфіденційній основі для цілей застосування
правил визначення походження, повинна розглядатися відповідними
органами як цілком конфіденційна, і вони не розголошуватимуть її
без спеціального дозволу особи чи уряду, що надає таку інформацію,
за винятком того обсягу, який може бути необхідно розкрити в
рамках судових процедур.
Частина III
Домовленості щодо процедур повідомлення,
перегляду, консультацій та врегулювання суперечок
Стаття 4
Установи
1. Цією Угодою засновується Комітет із правил визначення
походження (який іменується у цій Угоді як "Комітет"), який
складається з представників від кожного з Членів. Комітет обирає
свого Голову і проводить засідання у міру необхідності, але не
менше, ніж раз на рік, для надання можливості Членам здійснити
консультації з питань, що стосуються Частин I, II, III і IV або
досягнення цілей, викладених у цих Частинах, а також для виконання
інших обов'язків, що йому доручаються в рамках цієї Угоди або
Радою з торгівлі товарами. У разі необхідності Комітет вимагає
інформацію та консультації щодо питань, що стосуються цієї Угоди,
від Технічного комітету, зазначеного у параграфі 2. Комітет може
також вимагати від Технічного комітету виконання таких завдань,
які вважатиме за необхідні для досягнення вищезгаданих цілей цієї
Угоди. Функції секретаріату Комітету виконує Секретаріат СОТ.
2. Під егідою Ради з митного співробітництва (ЦЦЦ) повинен
бути заснований Технічний комітет із правил визначення походження
(який іменується у цій Угоді як "Технічний комітет"), як описано у
Додатку I. Технічний комітет веде технічну роботу, зазначену у
Частині IV та приписану у Додатку I. У разі необхідності Технічний
комітет вимагає інформацію та консультації щодо питань, що
стосуються цієї Угоди, від Комітету. Технічний комітет може також
вимагати від Комітету виконання таких завдань, які вважатиме за
необхідні для досягнення вищезгаданих цілей цієї Угоди. Функції
секретаріату Технічного комітету виконує Секретаріат ЦЦЦ.
Стаття 5
Повідомлення та процедури щодо зміни
і введення нових правил визначення походження
1. Кожен Член СОТ через 90 днів після набрання для нього
чинності Угодою СОТ ( 995_342 ) подає до Секретаріату свої правила
визначення походження, судові рішення та адміністративні
розпорядження загального застосування, що стосуються правил
визначення походження, що є чинними на день подання. Якщо в
результаті недогляду яке-небудь правило не було подано до
Секретаріату, такий Член СОТ повинен надати його негайно після
того, як виявиться цей факт. Переліки інформації, отримані
Секретаріатом, розповсюджуються ним серед Членів СОТ.
2. Протягом періоду, зазначеного у Статті 2, Члени, що
вносять зміни до своїх правил визначення походження, окрім змін
de minimis, або встановлюють нові правила визначення походження,
які, для цілей цієї Статті, повинні включати будь-яке правило
визначення походження, згадане у параграфі 1 і не подане до
Секретаріату, повинні опублікувати повідомлення про це принаймні
за 60 днів до набрання чинності зміненим або новим правилом з тим,
щоб зацікавлені сторони мали змогу ознайомитися з наміром змінити
правило визначення походження або ввести нове правило визначення
походження, якщо тільки для Члена СОТ не виникають або не
загрожують виникненням надзвичайні обставини. У таких надзвичайних
випадках цей Член СОТ повинен опублікувати змінене або нове
правило якомога скоріше.
Стаття 6
Перегляд
1. Комітет щорічно переглядає застосування і дію Частин II і
III цієї Угоди, зважаючи на її цілі. Комітет щорічно інформує Раду
з торгівлі товарами про події, що відбулися протягом періоду, який
охоплюється такими переглядами.
2. Комітет переглядає положення Частин I, II і III та у разі
необхідності пропонує поправки, що відображають результати робочої
програми з гармонізації.
3. Комітет у співробітництві з Технічним комітетом встановлює
механізм розгляду і пропонування поправок до результатів робочої
програми з гармонізації, зважаючи на цілі й принципи, викладені у
Статті 9. Сюди може бути включено випадки, коли існує потреба
зробити правила більш практичними або більш сучасними з тим, щоб
урахувати нові виробничі процеси, на які здійснюють вплив будь-які
технологічні зміни.
Стаття 7
Консультації
До цієї Угоди застосовуються положення Статті XXII ГАТТ 1994
( 981_003 ) у тому вигляді, у якому вони розроблені і
застосовуються згідно з Домовленістю про врегулювання суперечок
( 981_019 ).
Стаття 8
Врегулювання суперечок
До цієї Угоди застосовуються положення Статті XXIII ГАТТ 1994
( 981_003 ) у тому вигляді, у якому вони розроблені і
застосовуються згідно з Домовленістю про врегулювання суперечок
( 981_019 ).
Частина IV
Гармонізація правил визначення походження
Стаття 9
Цілі та принципи
1. З метою гармонізації правил визначення походження та,
inter alia, забезпечення більшої визначеності у веденні світової
торгівлі, Конференція Міністрів спільно з ЦЦЦ повинна запровадити
робочу програму, викладену нижче, грунтуючись на таких засадах:
(a) правила визначення походження повинні застосовуватися
однаково для всіх цілей, як зазначено у Статті 1;
(b) правила визначення походження повинні забезпечувати, щоб
країною, яка визначається як країна походження певного товару,
була або та країна, де товар було повністю вироблено, або, якщо до
виробництва товару залучено більше, ніж одну країну, та країна, де
було проведено найбільш суттєву переробку товару;
(c) правила визначення походження повинні бути об'єктивними,
зрозумілими та передбачуваними;
(d) незалежно від заходів або інструментів торговельної
політики, з якими пов'язані правила визначення походження, вони не
повинні використовуватися прямо чи непрямо як інструменти для
досягнення цілей торгівлі. Вони не повинні самі по собі
здійснювати обмежувального, спотворюючого або руйнівного впливу на
міжнародну торгівлю. Вони не повинні накладати невиправдано
жорстких вимог чи вимагати виконання певної умови, яка не
стосується виробництва або переробки, як основи для визначення
країни походження. Проте витрати, що прямо не відносяться до
виробництва або переробки, можуть включатися для застосування
критерію адвалорного відсотка;
(e) правила визначення походження повинні застосовуватися
послідовно, однаково, об'єктивно і розумно;
(f) правила визначення походження повинні бути узгоджені між
собою;
(g) правила визначення походження повинні базуватися на
позитивному критерії. Негативні критерії можуть застосовуватися
для пояснення позитивного критерію.
Робоча програма
2. (a) Робоча програма повинна розпочатися одразу ж після
набрання чинності Угодою СОТ ( 995_342 ) і бути закінчена протягом
трьох років після її початку;
(b) Комітет і Технічний комітет, передбачені у Статті 4, є
відповідними органами з проведення цієї роботи;
(c) для забезпечення повної участі ЦЦЦ у цій роботі Комітет
повинен звернутися до Технічного комітету із запитом про надання
свого бачення та думки щодо описаної нижче роботи, які ґрунтуються
на принципах, перелічених у параграфі 1. Для забезпечення вчасного
завершення робочої програми з гармонізації така робота
проводитиметься за секторами товарів, які представлено різними
главами або розділами номенклатури Гармонізованої системи (ГС).
(i) Товари, повністю вироблені в країні, мінімальні операції
або обробка
Технічний комітет повинен розробити гармонізовані визначення
для: - товарів, що розглядаються як такі, що їх було повністю
вироблено в одній країні. Ця розробка повинна бути якомога
детальнішою; - мінімальних операцій або обробки, які самі по собі не
визначають походження товару. Результати цієї роботи повинні бути передані до Комітету
протягом трьох місяців після отримання запиту з Комітету.
(ii) Значна переробка - зміна тарифної класифікації - на підставі критерію значної переробки Технічний комітет
повинен розглянути і вивчити можливість застосування змін у
розділах чи підрозділах тарифної номенклатури при розробці правил
визначення походження для окремих товарів або сектору товарів, а
також, у разі необхідності, мінімальних змін в рамках
номенклатури, що відповідає цьому критерію; - Технічний комітет повинен розподілити вищезгадану роботу за
товарами з урахуванням глав або розділів номенклатури ГС таким
чином, щоб подавати результати своєї роботи до Комітету принаймні
кожного кварталу. Технічний комітет повинен закінчити вищезгадану
роботу протягом одного року і трьох місяців після отримання запиту
з Комітету.
(iii) Значна переробка - додаткові критерії Після закінчення роботи за підпараграфом (ii) по кожному з
секторів товарів або окремих категорій товарів, де використання
винятково номенклатури ГС не дозволяє визначити значної переробки,
Технічний комітет: - при розробці правил визначення походження для окремих
товарів або сектору товарів повинен на підставі критерію значної
переробки розглянути і вивчити можливість додаткового або
виняткового застосування інших вимог, включаючи критерій
адвалорного відсотка(4) та/або критерій операцій з виробництва або
переробки;(5)
---------------- (4) Якщо застосовується критерій адвалорного відсотка, метод
розрахунку цього відсотка також повинен наводитися у правилах
визначення походження.
(5) Якщо приписано критерій операцій з виробництва або
переробки, операція, що визначає походження даного товару, повинна
чітко визначатися.
- може надати пояснення щодо своїх пропозицій; - повинен розподілити вищезгадану роботу за товарами з
урахуванням глав або розділів номенклатури ГС таким чином, щоб
подавати результати своєї роботи до Комітету принаймні кожного
кварталу. Технічний комітет повинен закінчити вищезгадану роботу
протягом двох років і трьох місяців після отримання запиту з
Комітету.
Роль Комітету
3. На основі принципів, перелічених у параграфі 1:
(a) Комітет періодично розглядає бачення та думки Технічного
комітету в рамках часових обмежень, передбачених у підпараграфах
(i), (ii) та (iii) параграфа 2(c) з метою прийняття цього бачення
та думок. Комітет може вимагати від Технічного комітету уточнити
або поглибити свою роботу та/або розробити нові підходи до неї.
Для сприяння Технічному комітетові Комітет повинен навести свої
причини для того, щоб вимагати додаткової роботи та, якщо можливо,
запропонувати альтернативні підходи;
(b) після закінчення всієї роботи, означеної у підпараграфах
(i), (ii) та (iii) параграфа 2(c), Комітет повинен розглянути її
результати з точки зору їхньої загальної взаємоузгодженості.
Результати робочої програми з гармонізації та подальша робота
4. Конференція Міністрів повинна викласти результати робочої
програми з гармонізації у додатку, який становитиме невід'ємну
частину цієї Угоди.(6) Конференція Міністрів повинна встановити
термін для набрання чинності цим додатком.
---------------- (6) Разом з тим, повинно бути розглянуте питання про
врегулювання суперечок, що стосуються митної класифікації.

Додаток I
Технічний комітет
з правил визначення походження
Обов'язки
1. Постійні обов'язки Технічного комітету включають наступне:
(a) на запит будь-якого члена Технічного комітету вивчати
конкретні технічні проблеми, що виникають у повсякденному
застосуванні правил визначення походження Членів СОТ, і надавати
консультативні висновки щодо придатного рішення, ґрунтуючись на
представлених фактах;
(b) надавати інформацію або консультації з будь-яких питань,
які стосуються визначення походження товарів, на запит будь-якого
Члена СОТ або Комітету;
(c) підготовлювати і розповсюджувати періодичні звіти з
технічних аспектів дії і статусу цієї Угоди;
(d) щорічно переглядати технічні аспекти застосування і дії
Частин II і III.
2. Технічний комітет повинен виконувати інші обов'язки,
виконання яких вимагатиме від нього Комітет.
3. Технічний комітет повинен намагатися завершити свою роботу
з конкретних питань, особливо таких, що йому їх доручають Члени
СОТ або Комітет, у розумно короткий термін.
Представництво
4. Кожен Член СОТ має право бути представленим у Технічному
комітеті. Кожен Член СОТ може призначити одного делегата та одного
або більше заступників, що будуть його представниками у Технічному
комітеті. Такий Член СОТ, якого представлено у Технічному комітеті
таким чином, надалі іменується "член" Технічного комітету.
Представники членів Технічного комітету на засіданнях Технічного
комітету можуть користуватися допомогою радників. Секретаріат СОТ
також має право відвідувати такі засідання у ролі спостерігача.
5. Члени ЦЦЦ, які не є Членами СОТ, можуть бути представлені
на засіданнях Технічного комітету одним кандидатом та одним або
більше заступниками. Такі представники відвідують засідання
Технічного комітету у ролі спостерігачів.
6. За умови наявності згоди Голови Технічного комітету
Генеральний секретар ЦЦЦ (який у цьому Додатку іменується як
"Генеральний секретар") може запросити представників урядів країн,
які не є ані Членами СОТ, ані членами ЦЦЦ, та представників
міжнародних урядових та торговельних організацій відвідати
засідання Технічного комітету у ролі спостерігачів.
7. Призначення делегатів, заступників та радників на
засідання Технічного комітету робиться на ім'я Генерального
секретаря.
Засідання
8. Технічний комітет проводить засідання у міру необхідності,
але не менше, ніж раз на рік.
Процедури
9. Технічний комітет обирає свого Голову і встановлює власні
процедури.
Додаток II
Спільна декларація
щодо преференційних правил визначення походження
1. Визнаючи, що деякі Члени СОТ застосовують преференційні
правила визначення походження, які відрізняються від
непреференційних правил визначення походження, Члени СОТ цим
домовляються про наступне.
2. Для цілей цієї Спільної заяви преференційні правила
визначення походження визначаються як такі закони, нормативні акти
та адміністративні правила загального застосування, які
застосовуються будь-яким Членом для визначення того, чи підлягають
товари преференційному розгляду згідно з договірними або
автономними торговими режимами, які тягнуть за собою надання
тарифних преференцій, що виходять за межі застосування параграфа 1
Статті I ГАТТ 1994 ( 981_003 ).
3. Члени СОТ домовляються забезпечити наступне:
(a) коли вони встановлюватимуть адміністративні правила
загального застосування, вимоги, що підлягають виконанню, повинні
бути чітко сформульовані. Зокрема:
(i) у випадках, коли застосовується критерій зміни тарифної
класифікації, таке правило визначення походження та будь-який
виняток з нього повинні чітко вказувати на підрозділи або розділи
тарифної номенклатури, на які поширюється правило;
(ii) у випадках, коли застосовується критерій адвалорного
відсотка, метод розрахунку цього відсотка також повинен наводитися
у правилах визначення походження;
(iii) у випадках, коли приписано критерій операцій з
виробництва або переробки, операція, що визначає преференційне
походження, повинна чітко визначатися;
(b) їхні преференційні правила походження повинні базуватися
на позитивному критерії. Преференційні правила визначення
походження, що визначають ознаки, які не встановлюють
преференційного походження (негативний критерій) дозволяється
застосовувати для пояснення позитивного критерію або в окремих
випадках, коли визначення преференційного походження на основі
позитивного критерію не є необхідним;
(c) їхні закони, нормативні акти, судові рішення та
адміністративні розпорядження загального застосування, що
відносяться до преференційних правил визначення походження,
повинні публікуватися таким же чином, як би вони підлягали
параграфа 1 Статті X ГАТТ 1994 і відповідали йому;
(d) на запит експортера, імпортера або будь-якої особи, що
має для цього достатні мотиви, оцінка преференційного походження
товару видається у якомога коротший термін, але не пізніше, ніж
через 150 днів(7) з моменту запиту на таку оцінку, за умови, що
було повідомлено всі необхідні дані про товар. Запити на такі
оцінки повинні прийматися до того, як почнеться торгівля даним
товаром, і можуть прийматися пізніше у будь-який момент часу. Такі
оцінки матимуть силу протягом трьох років, якщо факти та умови, у
тому числі преференційні правила визначення походження, за яких їх
було проведено, залишатимуться порівнюваними. За умови, що
зацікавлені сторони буде повідомлено завчасно, такі оцінки
втрачають чинність після того, як в результаті перегляду,
зазначеного у підпараграфі (f), приймається рішення, протилежне
даній оцінці. Такі оцінки повинні бути загальнодоступними при
дотриманні положень підпараграфа (g).
---------------- (7) Щодо запитів, що робитимуться протягом першого року з
моменту набрання чинності Угодою СОТ ( 995_342 ), від Членів
вимагатиметься лише надавати такі оцінки у якомога коротший
термін.
(e) у разі внесення змін до преференційних правил визначення
походження або встановлення нових преференційних правил визначення
походження ці зміни не матимуть зворотної сили, як це визначено в
законах та нормативних актах Членів і без ушкодження цих законів
та нормативних актів;
(f) будь-які адміністративні дії, до яких вони вдаються для
визначення преференційного походження, може бути оперативно
переглянуто судовим, арбітражним або адміністративним органом або
згідно з процедурами, незалежними від органу, який виносить
рішення щодо походження товару, що може викликати зміну або
відміну такого рішення;
(g) уся інформація, що за своїм характером є конфіденційною
або надається на конфіденційній основі для цілей застосування
преференційних правил визначення походження, повинна розглядатися
відповідними органами як цілком конфіденційна, і вони не
розголошуватимуть її без спеціального дозволу особи чи уряду, що
надає таку інформацію, за винятком того обсягу, який може бути
необхідно розкрити в рамках судових процедур.
4. Члени СОТ домовляються оперативно подавати до Секретаріату
свої преференційні правила визначення походження, у тому числі
перелік преференційних домовленостей, до яких вони застосовуються,
судових рішень, а також адміністративні правила загального
застосування, що відносяться до преференційних правил визначення
походження і є чинними на день набрання чинності Угодою СОТ
( 995_342 ) для такого Члена. Крім того, Члени СОТ домовляються в
найкоротші терміни подавати до Секретаріату будь-які зміни
преференційних правил визначення походження або нові преференційні
правила визначення походження. Переліки інформації, отримані
Секретаріатом, розповсюджуються ним серед Членів СОТ.
"Результати Уругвайського раунду
багатосторонніх торговельних
переговорів"
Тексти офіційних документів

Соглашение
по правилам происхождения

Члены, Отмечая, что 20 сентября 1986 года Министры договорились о
том, что Уругвайский раунд многосторонних торговых переговоров
должен быть направлен на "обеспечение дальнейшей либерализации и
расширения мировой торговли", "усиление роли ГАТТ" и " повышение
способности системы ГАТТ адаптироваться к меняющимся международным
экономическим условиям"; Желая способствовать осуществлению целей ГАТТ 1994 года
( 981_003 ); Признавая, что ясные и предсказуемые правила происхождения и
их применение облегчают развитие международной торговли; Желая обеспечить положение, при котором правила происхождения
сами по себе не создают ненужных препятствий в торговле; Желая обеспечить положение, при котором правила происхождения
не аннулируют или сокращают права членов по ГАТТ 1994 года
( 981_003 ); Признавая желательность обеспечения ясности законов,
нормативных актов и практики, касающихся правил происхождения; Желая обеспечить положение, при котором правила происхождения
разрабатываются и применяются беспристрастно, ясно, предсказуемо,
последовательно и нейтрально; Признавая существование механизмов консультаций и процедур
для быстрого, эффективного и справедливого разрешения споров,
возникающих в рамках настоящего Соглашения; Желая гармонизировать и уточнить правила происхождения; Настоящим договариваются о нижеследующем:
Часть I
Определения и сфера применения
Статья 1
Правила происхождения
1. Для целей частей I-IV настоящего Соглашения под правилами
происхождения понимается совокупность законов, нормативных актов и
решений административных органов общего применения, используемых
любым членом для определения страны происхождения товаров, при
условии, что такие правила происхождения не связаны с договорными
или автономными торговыми режимами, которые влекут за собой
предоставление тарифных преференций, выходящих за пределы
применения пункта 1 статьи I ГАТТ 1994 г. ( 981_003 ). 2. Правила происхождения, упомянутые в пункте 1, включают все
правила происхождения, используемые при применении
непреференциальных инструментов торговой политики, таких, как
режим наибольшего благоприятствования согласно статьям I, II, III,
XI и XIII ГАТТ 1994 г. ( 981_003 ); антидемпинговые и
компенсационные пошлины согласно статье VI ГАТТ 1994 г.; защитные
меры согласно статье XIX ГАТТ 1994 г.; требования к маркировке
происхождения согласно статье IX ГАТТ 1994 г.; и любые
дискриминационные количественные ограничения или тарифные квоты.
Они также включают правила происхождения, используемые для
правительственных закупок и торговой статистики1. _________________
1 Понимается, что это положение не наносит ущерба
определениям, сделанным в целях объяснения выражений
"отечественная отрасль производства" или "аналогичные товары
отечественной отрасли" или подобных выражений, где бы они не
применялись.
Часть II
Нормы применения правил происхождения
Статья 2
Нормы в течение переходного периода
До завершения рабочей программы по гармонизации правил
происхождения, изложенной в части IV, члены обеспечивают
выполнение следующих требований: (a) при вынесении административных решений общего применения
требования, подлежащие выполнению, должны быть четко
сформулированы. В частности:
(i) в случаях, когда применяется критерий изменения
тарифной классификации, такое правило происхождения и любое
исключение из этого правила, должны четко указывать подразделы или
разделы тарифной номенклатуры, на которые ссылается данное
правило;
(ii) в случаях, когда применяется критерий адвалорного
процента, в правилах происхождения должен также указываться метод
для расчета этого процента;
(iii) в случаях, когда предписан критерий на основе
операции по производству или частичной переработке, должна быть
точно указана операция, которая определяет происхождение данного
товара;
(b) независимо от мер или инструмента торговой политики, с
которыми связаны их правила происхождения, они не должны прямо или
косвенно использоваться как инструменты для достижения целей в
области торговли;
(c) правила происхождения сами по себе не должны оказывать
ограничительного, искажающего или дезорганизующего воздействия на
международную торговлю. Они не должны выдвигать неоправданно
строгие требования или требовать выполнения какого-либо условия,
не связанного с производством или переработкой, как
предварительного для определения страны происхождения. Однако
расходы, не связанные непосредственно с производством или
переработкой, могут быть включены в целях применения критерия
адвалорного процента в соответствии с подпунктом (a);
(d) правила происхождения, которые они применяют при импорте
и экспорте, не должны быть более строгими, чем правила
происхождения, применяемые для определения того, произведен ли
товар в данной стране или нет, и не должны приводить к
дискриминации между другими членами, независимо от национальной
принадлежности производителей данного товара2;
__________________
2 В отношении правил происхождения, применяемых для
правительственных закупок, это положение не создает дополнительных
обязательств помимо уже принятых членами по ГАТТ 1994 г.
( 981_003 ).
(e) их правила происхождения применяются последовательно,
единообразно, беспристрастно и обоснованно;
(f) их правила происхождения основываются на позитивном
критерии. Правила происхождения, которые указывают признаки, не
определяющие происхождения товара (негативный критерий),
разрешается применять для пояснения позитивного критерия, или в
отдельных случаях, когда позитивное определение происхождения не
является необходимым;
(g) их законы, инструкции, судебные решения и
административные постановления общего применения, касающиеся
правил происхождения, публикуются, как если бы они подпадали под
положения пункта 1 статьи X ГАТТ 1994 г. ( 981_003 ) и в
соответствии с ними;
(h) по запросу экспортера, импортера или любого лица,
имеющего основательные мотивы, оценка происхождения товара
сообщается в возможно короткие сроки, но не позднее 150 дней3
после поступления запроса на такую оценку, при условии, что были
сообщены все необходимые сведения о товаре были сообщены. Запросы
на такие оценки должны приниматься до начала торговли данным
товаром, и в дальнейшем могут приниматься в любое время. Такие
оценки должны оставаться в силе в течение трех лет, при условии,
что факты и условия, включая правила происхождения, на основе
которых они были сделаны, остаются сравнимыми. При условии
предоставления заблаговременной информации заинтересованным
сторонам, такие оценки не будут больше действительны, если в ходе
рассмотрения, предусмотренного подпунктом (j), принимается
решение, противоречащее этой оценке. Такие оценки должны быть
общедоступны, при условии соблюдения положений подпункта (k);
__________________
3 В отношении запросов, сделанных в течение первого года с
даты вступления в силу Соглашения по ВТО ( 995_342 ), от членов
требуется лишь давать такие оценки в возможно короткие сроки.
(i) при внесении изменений в свои правила происхождения или
введении новых правил происхождения, такие изменения не имеют
обратной силы как это определено в их законах или нормативных
актах и без ущерба для них;
(j) любое административное действие, которое они
предпринимают в области определения происхождения, может быть в
самые короткие сроки обжаловано судебными, арбитражными или
административными органами или в соответствии с процедурами,
независимыми от органов власти, которые выносили определение, что
может повлечь за собой изменение или отмену этого определения.
(k) вся информация конфиденциального характера или
предоставленная конфиденциально в целях применения правил
происхождения рассматривается соответствующими органами власти как
строго конфиденциальная, при этом они не должны ее раскрывать без
специального разрешения лица или правительства, предоставившего
такую информацию, кроме как в той мере, в которой ее раскрытие
может потребоваться в рамках судебной процедуры.
Статья 3
Нормы после переходного периода
Учитывая цель всех членов создать в результате выполнения
рабочей программы по гармонизации, изложенной в части IV,
гармонизированные правила происхождения, они должны обеспечить
следующее: (a) они применяют правила происхождения одинаково для всех
целей, как определено в статье 1;
(b) в соответствии с их правилами происхождения, страной,
которая должна быть определена как страна происхождения
конкретного товара, является либо страна, где товар получен
полностью, либо, если в производстве данного товара участвует
более, чем одна страна, страна, в которой была осуществлена
последняя значительная переработка;
(c) правила происхождения, которые они применяют при импорте
и экспорте, не должны быть более строгими, чем правила
происхождения, которые они применяют для определения того,
произведен ли товар в данной стране или нет, и не должны приводить
к дискриминации между другими членами, независимо от национальной
принадлежности производителей данного товара;
(d) правила происхождения применяются последовательно,
единообразно, беспристрастно и обоснованно;
(e) их законы, инструкции акты, судебные решения и
административные правила общего применения, касающиеся правил
происхождения, публикуются как если бы они подпадали под положения
пункта 1 статьи X ГАТТ 1994 г. ( 981_003 ) и в соответствии с
ними;
(f) по запросу экспортера, импортера или любого лица,
имеющего основательные мотивы, оценка происхождения товара
сообщается в возможно короткие сроки, но не позднее 150 дней после
запроса о такой оценке, при условии, что все необходимые сведения
о товаре были сообщены. Запросы об оценках принимаются до начала
торговли данным товаром и в дальнейшем могут приниматься в любой
момент. Такие оценки должны оставаться в силе в течение трех лет,
если факты и условия, включая правила происхождения, на основе
которых они были сделаны, остаются сравнимыми. При условии
предоставления заинтересованным сторонам, такие оценки не будут
больше действительны, если в ходе рассмотрения, предусмотренного
подпунктом (h), принимается решение, противоречащее этой оценке.
Такие оценки должны быть общедоступны при условии соблюдения
положений подпункта (i);
(g) при внесении изменений в свои правила происхождения или
введении новых правил происхождения, то эти изменения не должны
иметь обратной силы, как это определено в их законах и нормативных
актах и без ущерба для них;
(h) любое административное действие, которое они
предпринимают в отношении определения происхождения, может быть в
самые короткие сроки обжаловано судебными, арбитражными или
административными органами или в соответствии с процедурами,
независимыми от органов власти, которые вынесли определение, что
может повлечь за собой изменение или отмену этого определения;
(i) вся информация конфиденциального характера или
предоставленная конфиденциально в целях применения правил
происхождения рассматривается соответствующими органами власти как
строго конфиденциальная, при этом они не должны ее раскрывать без
специального разрешения лица или правительства, предоставившего
такую информацию, кроме как в той мере, в которой ее раскрытие
может потребоваться в рамках судебной процедуры.
Часть III
Договоренности о процедурах уведомления, рассмотрения,
консультаций и урегулирования споров
Статья 4
Органы
1. Настоящим учреждается Комитет по правилам происхождения
(далее в настоящем Соглашении - "Комитет"), состоящий из
представителей каждого из членов ВТО. Комитет избирает
председателя и собирается по мере необходимости, но не реже одного
раза в год, с тем, чтобы предоставить членам возможность проводить
консультации по вопросам, касающимся функционирования частей I,
II, III, и IV, или осуществления целей, определенных в этих
частях, а также для выполнения других функций, которые ему могут
быть поручены в соответствии с настоящим Соглашением или Советом
по торговле товарами. По мере необходимости, Комитет запрашивает
информацию и рекомендации у Технического комитета, упомянутого в
пункте 2, по вопросам, связанным с настоящим Соглашением. Комитет
может также направить Техническому комитету запросы о выполнении
других заданий, которые он сочтет необходимыми для осуществления
упомянутых целей настоящего Соглашения. Секретариат ВТО будет
выполнять функции секретариата Комитета. 2. Должен быть учрежден Технический комитет по правилам
происхождения (далее в настоящем Соглашении - "Технический
комитет") под эгидой Совета по таможенному сотрудничеству (СТС),
как это указано в Приложении I. Технический комитет должен
выполнять техническую работу, предусмотренную в части IV и
предписанную Приложением I. По мере необходимости, Технический
комитет запрашивает информацию и рекомендации у Комитета по
вопросам, относящимся к настоящему Соглашению. Технический комитет
может также попросить Комитет выполнить другие виды работы,
которые он сочтет необходимыми для осуществления целей, указанных
в настоящем Соглашении. Секретариат СТС выполняет функции
секретариата Технического комитета.
Статья 5
Информация и процедуры по изменению
и введению новых правил происхождения
1. Каждый член в течение 90 дней после даты вступления для
него в силу Соглашения по ВТО ( 995_342 ) сообщает Секретариату
свои правила происхождения, судебные решения и административные
правила общего применения, относящиеся к правилам происхождения,
которые действуют на эту дату. Если по недосмотру какое-либо
правило происхождения не было сообщено, то соответствующий член
должен сообщить о нем немедленно, как только этот факт станет
известен. Списки полученной информации, с которой можно
ознакомиться в Секретариате, должны быть направлены Секретариатом
всем странам-членам. 2. В течение периода, упомянутого в статье 2, члены, которые
внесут изменения в свои правила происхождения, кроме минимальных,
или введут новые правила происхождения, которые, для целей данной
статьи, будут включать любое правило происхождения, указанное в
пункте 1 и не сообщенное Секретариату, должны опубликовать
извещение об этом, по меньшей мере, за 60 дней до вступления в
силу измененного или нового правила таким образом, чтобы
заинтересованным сторонам стало известно об их намерении изменить
какое-либо правило происхождения или ввести новое правило
происхождения, если только для какого-либо члена не возникнут или
не угрожают возникнуть исключительные обстоятельства. В подобных
исключительных обстоятельствах данный член как можно быстрее
должен опубликовать измененное или новое правило.
Статья 6
Рассмотрение
1. Комитет ежегодно рассматривает применение и
функционирование частей II и III настоящего Соглашения, принимая
во внимание его цели. Комитет ежегодно информирует Совет по
торговле товарами о фактах, происшедших за рассматриваемый период. 2. Комитет рассматривает положения частей I, II и III и
предлагает необходимые изменения для отражения результатов
реализации рабочей программы по гармонизации. 3. В сотрудничестве с Техническим комитетом, Комитет создает
механизм, позволяющий рассматривать и предлагать поправки к
результатам рабочей программы по гармонизации с учетом целей и
принципов, изложенных в статье 9. В частности, в тех случаях,
когда правила должны стать более практическими или более
современными, чтобы учесть новые способы производства, возникшие в
результате технического прогресса.
Статья 7
Консультации
Положения статьи XXII ГАТТ 1994 г. ( 981_003 ), в том виде
как они разработаны и применяются Договоренностью о разрешении
споров, применяются к настоящему Соглашению.
Статья 8
Урегулирование споров
Положения статьи XXIII ГАТТ 1994 г. ( 981_003 ), в том виде
как они разработаны и применяются Договоренностью о разрешении
споров, применяются к настоящему Соглашению.
Часть IV
Гармонизация правил происхождения
Статья 9
Цели и принципы
1. В целях гармонизации правил происхождения и, среди
прочего, повышения надежности в ведении мировой торговлей,
Конференция министров совместно с СТС осуществляет изложенную ниже
рабочую программу, на основе следующих принципов: (a) правила происхождения должны применяться одинаково для
всех целей, изложенных в статье 1;
(b) правила происхождения должны предусматривать, что
страной, которая подлежит определению как страна происхождения
конкретного товара, является либо страна, где товар получен
полностью, либо, если в производстве данного товара участвуют
несколько стран, страна, в которой была осуществлена последняя
значительная переработка;
(c) правила происхождения должны быть объективными, понятными
и предсказуемыми;
(d) независимо от меры или инструмента, с которым могут быть
связаны правила происхождения, они не должны прямо или косвенно
использоваться как инструменты для достижения целей в области
торговли. Они не должны сами по себе оказывать ограничительного,
искажающего или дезорганизующего воздействия на международную
торговлю. Они не должны налагать неоправданно строгие требования
или требовать выполнения какого-либо условия, не связанного с
производством или переработкой, как предварительного для
определения страны происхождения. Однако расходы, не связанные
непосредственно с производством или переработкой, могут быть
включены в целях применения критерия адвалорного процента;
(e) правила происхождения должны быть применимы
последовательно, единообразно, беспристрастно и обоснованно;
(f) правила происхождения должны быть логически
последовательными;
(g) правила происхождения должны быть основаны на позитивном
критерии.
Негативные критерии могут использоваться для пояснения
позитивного критерия.
Рабочая программа
2. (a) Рабочая программа начинает осуществляться по
возможности сразу же после вступления в силу Соглашения по ВТО
( 995_342 ) и должна быть завершена в течение трех лет. (b) Комитет и Технический комитет, упомянутые в статье 4
являются соответствующими органами по проведению этой работы.
(c) В целях содействия всестороннему участию СТС в этой
работе, Комитет испросит Технический комитет дать свои толкования
и заключения, вытекающие из работ, описанных ниже, на основе
принципов, перечисленных в пункте 1. В целях обеспечения
своевременного завершения рабочей программы по гармонизации, эти
работы проводятся по группам товаров на основе различных глав или
разделов номенклатуры Гармонизированной системы (ГС).
(i) Товары, полностью полученные в стране
и минимальные операции или переработка
Технический комитет разрабатывает согласованные определения: - товаров, которые должны рассматриваться, как полностью
полученные в стране. Эта работа должна быть максимально
детализирована; - минимальных операций или способов, которые сами по себе не
изменяют происхождение товара. Результаты этой работы сообщаются Комитету в течение трех
месяцев с даты получения от него запроса.
(ii) Значительная переработка.
Изменение тарифной классификации
- Технический комитет рассматривает и разрабатывает, на
основе критерия значительной переработки, возможность
использования понятия изменения тарифного подраздела или раздела в
ходе разработки правил происхождения для конкретных товаров или
групп товаров, а также, при необходимости, определяет минимальные
изменения в номенклатуре, которые отвечают этому критерию. - Технический комитет проводит разделение указанной выше
работы по товарам, с учетом глав и разделов номенклатуры ГС, таким
образом, чтобы представлять результаты своей работы Комитету по
меньшей мере ежеквартально. Технический комитет завершит указанную
работу в течение одного года и трех месяцев с даты получения
запроса от Комитета.
(iii) Значительная переработка. Дополнительные критерии
По завершении работы, предусмотренной в подпункте (ii), по
каждой товарной группе или индивидуальной категории товаров, по
которым использование исключительно номенклатуры ГС не позволяет
найти формулировку понятия существенной переработки, Технический
комитет: - на основе критерия существенной переработки рассматривает и
изучает, возможность дополнительного или исключительного
использования других требований, включая адвалорный процент4 и/или
операции по производству или переработке5, при разработке правил
происхождения по конкретным товарам или товарным секторам; __________________
4 Если предусмотрен критерий адвалорного процента, то в
правилах происхождения должен быть также указан метод расчета
этого процента. 5 Если предусмотрен критерий, на основе операции по
производству или переработке, то должна быть точно указана
операция, которая определяет происхождение данного товара.
- может дать пояснения к своим предложениям; - проводит разделение указанной работы по товарам, принимая
во внимание главы и разделы номенклатуры ГС таким образом, чтобы
предоставлять результаты своей работы Комитету по меньшей мере
ежеквартально. Технический комитет завершит указанную работу в
течение двух лет и трех месяцев с даты получения запроса от
Комитета.
Роль Комитета
3. На основе перечисленных принципов в пункте 1: (a) Комитет периодически рассматривает толкования и
заключения Технического комитета в соответствии со сроками,
предусмотренными в подпунктах (i), (ii) и (iii) пункта 2 (c), с
целью принятия этих толкований и заключений. Комитет может
обратиться к Техническому комитету с просьбой уточнить или
углубить свою работу и/или разработать новые подходы. Для оказания
помощи Техническому Комитету следует указать причины его запроса
на дополнительные работы и, при необходимости, предложить
альтернативные подходы;
(b) по завершении всей работы, указанной в подпунктах (i),
(ii) и (iii) пункта 2 (c), Комитет рассматривает ее результаты с
точки зрения их общей последовательности.
Результаты рабочей программы по гармонизации
и дальнейшая работа
4. Конференция министров изложит результаты рабочей программы
по гармонизации в приложении, которое будет неотъемлемой частью
настоящего Соглашения6. Конференция министров устанавливает срок
для вступления в силу этого приложения. __________________
6 Одновременно рассматривается вопрос о договоренностях,
касающихся урегулирования разногласий относительно таможенной
классификации.

Приложение I
Технический комитет по правилам происхождения
Компетенция
1. Постоянные функции Технического комитета включают
следующее: (a) по запросу любого члена Технического комитета изучать
конкретные технические проблемы, которые возникают в повседневном
применении членами правил происхождения, и давать рекомендации о
соответствующих решениях на основе представленных фактов;
(b) предоставлять информацию и давать рекомендации по любым
вопросам, касающимся определения происхождения товаров, которые
могут быть запрошены любым членом или Комитетом;
(c) подготавливать и распространять периодические доклады по
техническим аспектам функционирования настоящего Соглашения и о
ходе его выполнения; и
(d) ежегодно рассматривать технические аспекты выполнения и
функционирования частей II и III.
2. Технический комитет выполняет любые другие функции,
которые может возложить на него Комитет. 3. Технический комитет прилагает усилия для завершения в
разумно короткие сроки работ по конкретным вопросам, в особенности
по вопросам, поставленным перед ним членами или Комитетом.
Представительство
4. Каждый член имеет право быть представленным в Техническом
комитете. Каждый член может назначить одного представителя и
одного или нескольких заместителей, чтобы представлять его в
Техническом комитете. Любой член, представленный таким образом в
Техническом комитете, именуется в настоящем Приложении как "член"
Технического комитета. Представители членов Технического комитета
могут приглашать советников на заседания Комитета. Секретариат ВТО
может также участвовать в работе этих заседаний в качестве
наблюдателя. 5. Члены СТС, которые не являются членами ВТО, могут быть
представлены на заседаниях Технического комитета одним
представителем или одним или несколькими заместителями. Эти
представители участвуют в работе заседаний Технического комитета в
качестве наблюдателей. 6. С согласия председателя Технического комитета, Генеральный
секретарь СТС (далее в данном Приложении - "Генеральный
секретарь") может приглашать на заседания Технического комитета, в
качестве наблюдателей, представителей правительств, которые не
являются ни членами ВТО, ни членами СТС, и представителей
международных правительственных и торговых организаций. 7. Имена представителей, их заместителей и советников,
назначенных для участия в заседаниях Технического комитета,
сообщаются Генеральному секретарю.
Заседания
8. Технический комитет созывается по мере необходимости, но
не реже одного раза в год.
Процедуры
9. Технический комитет избирает своего председателя и
вырабатывает свои собственные процедуры.

Приложение II
Совместная декларация по вопросу о преференциальных
правилах происхождения
1. Признавая, что некоторые члены применяют преференциальные
правила происхождения, отличные от непреференциальных правил
происхождения, члены настоящим договариваются о следующем. 2. Для целей настоящей Совместной декларации под
преференциальными правилами происхождения понимается совокупность
законов, нормативных актов и решений административных органов
общего применения, используемых любым членом, чтобы определить,
могут ли товары пользоваться преференциальным режимом на основе
договорных или автономных торговых режимов, которые дают основания
предоставить тарифные преференции, выходящие за рамки применения
пункта 1 статьи I ГАТТ 1994 г. ( 981_003 ). 3. Члены договариваются обеспечить следующее: (a) когда они устанавливают административные правила общего
применения, они должны четко формулировать требования, подлежащие
выполнению. В частности:
(i) в случаях, когда применяется критерий изменения
тарифной классификации, такие преференциальные правила
происхождения и любые исключения из правил должны четко указывать
подраздел или раздел тарифной номенклатуры, на которую ссылаются
правила;
(ii) в случаях, когда применяется критерий адвалорного
процента, в преференциальных правилах происхождения должен также
указываться метод расчета этого процента;
(iii) в случаях, когда предписан критерий на основе
операций по производству или переработке, должна быть точно
указана операция, которая определяет преференциальное
происхождение;
(b) их преференциальные правила происхождения базируются на
позитивном критерии. Преференциальные правила происхождения,
которые указывают признаки, не определяющие преференциального
происхождения (негативный критерий), разрешается применять для
пояснения позитивного критерия или в отдельных случаях, когда
позитивное определение преференциального происхождения не является
необходимым;
(c) их законы, инструкции, судебные решения и
административные правила общего применения, относящиеся к
преференциальным правилам происхождения, публикуются, как если бы
они подпадали под положения пункта 1 статьи X ГАТТ 1994 г.
( 981_003 ) и в соответствии с ними;
(d) по запросу экспортера, импортера или любого лица,
имеющего основательные мотивы, оценка преференциального
происхождения товара сообщается в возможно короткие сроки, но не
позднее чем через 150 дней7 после поступления запроса на такую
оценку, при условии, что были сообщены все необходимые сведения о
товаре. Запросы на такие оценки принимаются до начала торговли
данным товаром, и в дальнейшем могут приниматься в любое время.
Такие оценки остаются в силе в течение трех лет, если факты и
условия, включая преференциальные правила происхождения, на основе
которых они были сделаны, остаются сравнимыми. При условии
предоставления заблаговременной информации заинтересованным
сторонам, такие оценки не будут больше действительны, если в ходе
рассмотрения, предусмотренного подпунктом (f), принимается
решение, противоречащее этой оценке. Такие оценки должны быть
общедоступны, при условии соблюдения положений подпункта (g).
__________________
7 В отношении запросов, сделанных в течение первого года с
даты вступления в силу Соглашения по ВТО ( 995_342 ), от членов
требуется лишь давать такие оценки в возможно короткие сроки.
(e) при внесении изменений в свои преференциальные правила
происхождения или введении новых преференциальных правил
происхождения, такие изменения не имеют обратной силы, как это
определено в их законах и нормативных актах и без ущерба для них;
(f) любое административное действие, которое они
предпринимают в отношении определения преференциального
происхождения, может быть в самые короткие сроки пересмотрено
судебными, арбитражными или административными органами или в
соответствии с процедурами, независимыми от органов власти,
которые вынесли это определение, что может повлечь за собой
изменение или отмену вынесенного определения;
(g) вся информация конфиденциального характера или полученная
конфиденциально в целях применения преференциальных правил
происхождения рассматривается соответствующими органами власти как
строго конфиденциальная, при этом они не должны раскрывать ее без
специального разрешения лица или правительства, предоставившего
такую информацию, кроме как в той мере, в которой может
потребоваться ее раскрытие в рамках судебной процедуры.
4. Члены договариваются в самые короткие сроки представлять в
Секретариат свои преференциальные правила происхождения, включая
список преференциальных соглашений, к которым они применяются, и
судебные решения и административные постановления общего
применения, относящиеся к преференциальным правилам, действующим
на дату вступления в силу Соглашения по ВТО ( 995_432 ) в
отношении данного члена. Кроме того, члены соглашаются при первой
возможности сообщать Секретариату о любых изменениях в их
преференциальных правилах происхождения или о новых
преференциальных правилах происхождения. Списки полученной
информации, с которой можно ознакомиться в Секретариате,
рассылаются последним всем членам.вгору