Документ 976-2008-п, попередня редакція — Редакція від 26.10.2009, підстава - 1103-2009-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 5 листопада 2008 р. N 976
Київ
Про затвердження Порядку сприяння
проведенню громадської експертизи
діяльності органів виконавчої влади
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1103 ( 1103-2009-п ) від 14.10.2009 }

З метою створення належних умов для участі громадськості у
формуванні та реалізації державної політики Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок сприяння проведенню громадської
експертизи діяльності органів виконавчої влади, що додається.
{ Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ N 1103
( 1103-2009-п ) від 14.10.2009 }
3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування керуватися
під час проведення громадської експертизи їх діяльності
затвердженим цією постановою Порядком.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 51

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 листопада 2008 р. N 976
ПОРЯДОК
сприяння проведенню громадської експертизи
діяльності органів виконавчої влади

1. Цей Порядок, розроблений відповідно до пункту 4 статті 5
Указу Президента України від 15 вересня 2005 р. N 1276
( 1276/2005 ) "Про забезпечення участі громадськості у формуванні
та реалізації державної політики", визначає процедуру сприяння
проведенню інститутами громадянського суспільства громадської
експертизи діяльності органів виконавчої влади.
2. Громадська експертиза діяльності органів виконавчої влади
(далі - громадська експертиза) є складовою механізму
демократичного управління державою, який передбачає проведення
інститутами громадянського суспільства оцінки діяльності органів
виконавчої влади, ефективності прийняття і виконання такими
органами рішень, підготовку пропозицій щодо розв'язання суспільно
значущих проблем для їх врахування органами виконавчої влади у
своїй роботі.
У цьому Порядку під інститутами громадянського суспільства
слід розуміти громадські організації, професійні та творчі спілки,
організації роботодавців, благодійні і релігійні організації,
органи самоорганізації населення, недержавні засоби масової
інформації та інші непідприємницькі товариства і установи,
легалізовані відповідно до законодавства.
3. Орган виконавчої влади сприяє інституту громадянського
суспільства у проведенні громадської експертизи у разі надходження
від нього письмового запиту із зазначенням:
його найменування, відомостей про легалізацію,
місцезнаходження та електронної адреси (за наявності);
предмета і мети громадської експертизи;
переліку документів та інших матеріалів, необхідних для
проведення громадської експертизи (далі - матеріали);
адреси, за якою надсилається відповідь на запит, або
прізвища, ім'я та по батькові особи, уповноваженої одержати таку
відповідь, її контактного телефону і електронної адреси (за
наявності).
День надходження запиту є датою початку проведення
громадської експертизи.
4. Орган виконавчої влади після надходження від інституту
громадянського суспільства письмового запиту щодо проведення
громадської експертизи:
1) видає у тижневий строк наказ (розпорядження) про
проведення такої експертизи і заходів, пов'язаних з підготовкою
матеріалів, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові та посади
особи (осіб), відповідальної (відповідальних) за забезпечення
взаємодії з інститутом громадянського суспільства, зміст якого
доводить до відома інституту громадянського суспільства, що
ініціює проведення громадської експертизи, протягом трьох днів з
моменту його видання;
2) утворює у разі потреби робочу групу для підготовки
матеріалів із залученням представників інституту громадянського
суспільства, що ініціює проведення громадської експертизи;
3) розміщує у тижневий строк інформацію про надходження
запиту щодо проведення громадської експертизи та заходи, здійснені
органом виконавчої влади з метою сприяння її проведенню, на
власному веб-сайті;
4) подає інституту громадянського суспільства матеріали або
завірені в установленому порядку їх копії з урахуванням вимог та
строку, визначених Законом України "Про інформацію" ( 2657-12 ).
5. Посадові особи органу виконавчої влади не повинні
перешкоджати проведенню громадської експертизи та втручатись у
діяльність інституту громадянського суспільства, пов'язану з її
проведенням.
6. Пропозиції, підготовлені інститутом громадянського
суспільства за результатами проведеної громадської експертизи
(далі - експертні пропозиції), враховуються органом виконавчої
влади під час підготовки програм соціально-економічного розвитку,
державних цільових та регіональних програм, формування бюджетів
відповідного рівня, вирішення питань поточної діяльності.
7. Орган виконавчої влади після надходження експертних
пропозицій:
1) розміщує їх у тижневий строк на власному веб-сайті;
2) розглядає їх на найближчому засіданні колегії за участю
представників інституту громадянського суспільства, що проводив
громадську експертизу. У разі коли колегію не утворено, експертні
пропозиції розглядає керівник органу виконавчої влади у
двотижневий строк за участю представників інституту громадянського
суспільства, що проводив громадську експертизу;
2-1) розробляє і затверджує за результатами розгляду
експертних пропозицій заходи, спрямовані на їх реалізацію; { Пункт 7 доповнено підпунктом 2-1 згідно з Постановою КМ N 1103
( 1103-2009-п ) від 14.10.2009 }
3) подає у десятиденний строк інституту громадянського
суспільства, що проводив громадську експертизу, письмову відповідь
про результати розгляду експертних пропозицій та заходи,
спрямовані на їх реалізацію, з одночасним розміщенням відповідної
інформації у засобах масової інформації та/або на власному
веб-сайті; { Підпункт 3 пункту 7 в редакції Постанови КМ N 1103
( 1103-2009-п ) від 14.10.2009 }
4) надсилає в письмовій та електронній формі Секретаріату
Кабінету Міністрів України для розміщення на урядовому веб-сайті
"Громадянське суспільство і влада":
інформацію про найменування, прізвище, ім'я, по батькові
керівника, поштову адресу, контактні дані інституту громадянського
суспільства, що проводив громадську експертизу, предмет та строки
її проведення;
експертні пропозиції, подані інститутом громадянського
суспільства за результатами проведеної громадської експертизи;
затверджені органом виконавчої влади заходи для реалізації
експертних пропозицій;
відповідь органу виконавчої влади інституту громадянського
суспільства про результати розгляду експертних пропозицій та
заходи для їх реалізації. { Пункт 7 доповнено підпунктом 4 згідно з Постановою КМ N 1103
( 1103-2009-п ) від 14.10.2009 }вгору