Документ 940-2009-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 07.07.2011, підстава - 704-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 3 вересня 2009 р. N 940
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 704 ( 704-2011-п ) від 22.06.2011 }
Про затвердження
Державної цільової соціальної програми
зменшення шкідливого впливу тютюну
на здоров'я населення на період до 2012 року

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Державну цільову соціальну програму зменшення
шкідливого впливу тютюну на здоров'я населення на період до
2012 року (далі - Програма), що додається.
2. Міністерству економіки включати за поданням Міністерства
охорони здоров'я визначені Програмою завдання, заходи і показники
до розділів проекту Державної програми економічного і соціального
розвитку України на відповідний рік.
3. Міністерству охорони здоров'я разом з Міністерством
фінансів передбачати під час складання проекту Державного бюджету
України на відповідний рік кошти, необхідні для виконання
визначених Програмою завдань і заходів.
4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям подавати щороку
до 1 березня Міністерству охорони здоров'я інформацію про стан
виконання Програми для її узагальнення та подання до 15 квітня
Кабінетові Міністрів України та Міністерству економіки.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 вересня 2009 р. N 940
ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА
зменшення шкідливого впливу тютюну на
здоров'я населення на період до 2012 року

Мета Програми
Метою Програми є збереження та зміцнення здоров'я населення,
захист від наслідків споживання тютюну і впливу тютюнового диму,
мінімізація соціальних, екологічних та економічних наслідків
тютюнокуріння шляхом проведення заходів боротьби проти тютюну на
національному та місцевому рівні.
Шляхи і способи розв'язання проблеми
Досвід інших країн свідчить, що варіантом ефективного
розв'язання проблеми зменшення шкідливого впливу тютюну на
здоров'я населення в Україні є здійснення комплексу таких заходів:
проведення цілеспрямованої профілактичної роботи серед
широких верств населення з метою підвищення рівня поінформованості
про шкідливий вплив активного та пасивного тютюнокуріння на
здоров'я, токсичні речовини тютюнового диму, методи припинення
вживання тютюну;
створення системи надання допомоги у припиненні вживання
тютюну і забезпечення лікування залежності від тютюну з
відповідним навчанням медичних працівників;
поступове підвищення ставок акцизного збору на тютюнові
вироби з метою сприяння досягненню цілей у галузі охорони
здоров'я, спрямованих на скорочення обсягу споживання тютюну;
вжиття заходів для ліквідації всіх форм незаконної торгівлі
тютюновими виробами;
встановлення заборони щодо:
- поширення будь-якої реклами тютюнових виробів, зокрема
шляхом надання їх виробниками спонсорської допомоги, стимулювання
продажу таких виробів;
- куріння у громадських та на робочих місцях.
Виконання зазначеного комплексу заходів відповідає положенням
Рамкової конвенції Всесвітньої організації охорони здоров'я із
боротьби проти тютюну ( 897_001 ), ратифікованої Законом України
від 15 березня 2006 р. N 3534-IV ( 3534-15 ), і дасть змогу
суттєво знизити рівень поширення вживання тютюнових виробів та
відповідно рівень захворюваності і смертності, спричинених
вживанням тютюну або впливом тютюнового диму.
Розв'язання проблеми можливе шляхом здійснення комплексу
заходів двома етапами.
На першому етапі (2009-2010 роки) передбачається:
удосконалити законодавство, зокрема податкове, з урахуванням
Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну ( 897_001 ), в
тому числі виконання статей конвенції, запропонованих Конференцією
Сторін Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну, та актів
Європейського Союзу у цій сфері;
розробити програми підготовки, перепідготовки і підвищення
кваліфікації медичних, фармацевтичних, соціальних та педагогічних
працівників, які забезпечують здійснення заходів щодо запобігання
вживанню тютюнових виробів і зменшення їх шкідливого впливу на
здоров'я населення та проводять лікування залежності від тютюну;
включити до програм підготовки та перепідготовки і підвищення
кваліфікації медичних, фармацевтичних, соціальних і педагогічних
працівників спеціальні теми стосовно засобів і заходів
профілактики та припинення вживання тютюнових виробів;
інформувати населення про небезпеку, ризики та шкідливі
наслідки для здоров'я, пов'язані із вживанням тютюну і впливом
тютюнового диму, їх негативні економічні та екологічні наслідки,
про шкідливі речовини та інгредієнти, що містяться у складі
тютюнових виробів та виділяються з тютюновим димом, а також
переваги припинення вживання тютюну і здорового способу життя;
розробити механізм координації роботи центральних органів
виконавчої влади у сфері реалізації державної політики щодо
запобігання вживанню тютюнових виробів і зменшення їх шкідливого
впливу на здоров'я населення;
створити систему моніторингу вживання тютюну та ефективності
заходів у сфері охорони здоров'я населення від шкідливих наслідків
вживання тютюнових виробів;
ознайомити медичних працівників закладів охорони здоров'я
всіх форм власності з методами надання особам, які бажають
позбутися залежності від тютюну, відповідної
лікувально-профілактичної допомоги, а також розробити та
впровадити у практику стандарти якості надання такої допомоги.
На другому етапі (2011-2012 роки) передбачається:
включити інформацію про вживання тютюнових виробів особами,
які звернулися до закладів охорони здоров'я, до медичної звітної
та облікової документації закладів охорони здоров'я всіх форм
власності;
запровадити систему надання допомоги з профілактики,
діагностики та лікування залежності від тютюну;
проводити наукові дослідження щодо запобігання вживанню
тютюнових виробів та лікування залежності від тютюну;
брати участь у міжнародному співробітництві з відповідними
міжнародними організаціями з питань здійснення контролю та
протидії протиправному обігу тютюнових виробів для вжиття спільних
заходів до запобігання поширенню вживання тютюнових виробів та
боротьби з тютюнокурінням, гармонізації державних стандартів,
якими визначаються вимоги до безпеки тютюнових виробів, з
міжнародними стандартами.
Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведено у
додатку 1.
Завдання і заходи
Завдання і заходи з виконання Програми визначені у додатку 2.
Очікувані результати, ефективність Програми
Виконання Програми дасть змогу:
зменшити обсяг вживання тютюнових виробів і знизити рівень
поширення тютюнокуріння і попиту на зазначені вироби в Україні;
підвищити рівень поінформованості населення про шкідливий
вплив вживання тютюнових виробів на здоров'я;
поліпшити якість надання медичної допомоги у лікуванні
залежності від тютюну, що збільшить питому вагу осіб, які
відмовилися від куріння;
зменшити обсяг незаконної торгівлі тютюновими виробами;
знизити рівень захворюваності та смертності від хвороб,
пов'язаних із вживанням тютюну або впливом тютюнового диму;
збільшити тривалість життя населення;
знизити показники впливу тютюнового диму на здоров'я
населення;
зменшити рівень забруднення навколишнього природного
середовища побутовими відходами тютюнових виробів;
отримувати додаткові надходження до державного бюджету в
результаті збільшення ставок акцизного збору на тютюнові вироби;
проводити моніторинг здійснення заходів державної політики
щодо запобігання і зменшення вживання тютюнових виробів та їх
шкідливого впливу на здоров'я населення.
Очікувані результати виконання Програми наведено у додатку 3.
Обсяг та джерела фінансування
Фінансування Програми передбачається здійснювати за рахунок
коштів державного і місцевого бюджетів, інших джерел.
Обсяг фінансування Програми уточнюється під час складання
проекту Державного бюджету України на відповідний рік з
урахуванням можливостей дохідної частини бюджету.
Для виконання Програми залучається міжнародна інформаційна,
науково-технічна та фінансова допомога відповідно до положень
Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну ( 897_001 ).

Додаток 1
до Програми
ПАСПОРТ
Державної цільової соціальної програми
зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров'я
населення на період до 2012 року

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 4 червня 2008 р. N 797 ( 797-2008-р )
(Офіційний вісник України, 2008 р., N 41, ст. 1371).
2. Програму затверджено постановою Кабінету Міністрів України
від 3 вересня 2009 р. N 940.
3. Державний замовник - МОЗ.
4. Керівник Програми - Міністр охорони здоров'я.
5. Виконавці заходів Програми - центральні органи виконавчої
влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські держадміністрації, громадські
організації.
6. Строк виконання - 2009-2012 роки.
7. Прогнозний обсяг та джерела фінансування.
------------------------------------------------------------------ | Джерела | Обсяг | У тому числі за роками | | фінансування | фінансування |-----------------------------| | |(тис. гривень)| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |-------------------+--------------+-------+------+-------+------| |Державний бюджет | 2677,3| | 729,8| 1221,9| 725,6| |-------------------+--------------+-------+------+-------+------| | у тому числі | 2677,3| | 729,8| 1221,9| 725,6| | кошти, виділені | | | | | | | для МОЗ | | | | | | |-------------------+--------------+-------+------+-------+------| |Місцеві бюджети | | | | | | |-------------------+--------------+-------+------+-------+------| |Інші джерела | 4000 | 4000| | | | |-------------------+--------------+-------+------+-------+------| |Усього | 6677,3| 4000| 729,8| 1221,9| 725,6| ------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до Програми
ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової соціальної програми
зменшення шкідливого впливу тютюну
на здоров'я населення на період до 2012 року



Додаток 3
до Програми
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової соціальної програми
зменшення шкідливого впливу тютюну
на здоров'я населення на період до 2012 року

------------------------------------------------------------------ | Найменування | Найменування | Значення показників | | завдання | показників |--------------------------| | |виконання завдання|усього| у тому числі за | | | | | роками | | | | |-------------------| | | | |2009|2010|2011|2012| |------------------+------------------+------+----+----+----+----| |1. Зниження рівня |кількість опитаних| | 24 | 23 | 22 | 21 | |поширеності |Держкомстатом осіб| | | | | | |вживання тютюнових|від 12 років і | | | | | | |виробів |старших, відсотків| | | | | | |------------------+------------------+------+----+----+----+----| |2. Проведення |кількість людей, | 66 | | 22 | 22 | 22 | |заходів з |яким надана | | | | | | |профілактики, |лікувально- | | | | | | |діагностики та |консультативна | | | | | | |лікування |допомога з | | | | | | |залежності від |використанням | | | | | | |тютюну |телефонного | | | | | | | |зв'язку, тисяч | | | | | | |------------------+------------------+------+----+----+----+----| |3. Інформування |кількість | 150 | | 50 |100 |150 | |населення про |матеріалів на | | | | | | |ризики та шкідливі|наочних | | | | | | |наслідки для |інформаційних | | | | | | |здоров'я людини |стендах, що | | | | | | |вживання тютюнових|розміщені у | | | | | | |виробів, |закладах охорони | | | | | | |шкідливого впливу |здоров'я та | | | | | | |тютюнового диму, а|навчальних | | | | | | |також переваги |закладах, тисяч | | | | | | |здорового способу |------------------+------+----+----+----+----| |життя |кількість | 6 | | 2 | 2 | 2 | | |відеороликів, | | | | | | | |показаних по | | | | | | | |телебаченню | | | | | | | |------------------+------+----+----+----+----| | |кількість | 1380 | |460 |460 |460 | | |розміщених | | | | | | | |рекламних щитів | | | | | | |------------------+------------------+------+----+----+----+----| |4. Підготовка, |кількість вищих | 100 | | 50 | 70 |100 | |перепідготовка і |медичних | | | | | | |підвищення |навчальних | | | | | | |кваліфікації |закладів та | | | | | | |медичних, |закладів | | | | | | |фармацевтичних, |післядипломної | | | | | | |соціальних та |освіти, які | | | | | | |педагогічних |впровадили | | | | | | |працівників, які |відповідні | | | | | | |забезпечують |навчальні | | | | | | |здійснення заходів|програми, | | | | | | |щодо запобігання |відсотків | | | | | | |поширенню вживання| | | | | | | |тютюнових виробів | | | | | | | |та лікування | | | | | | | |залежності від | | | | | | | |тютюну | | | | | | | |------------------+------------------+------+----+----+----+----| |5. Проведення |кількість закладів| 100 | | | 50 |100 | |моніторингу |охорони здоров'я, | | | | | | |ефективності |які впровадили | | | | | | |заходів щодо |облікову та звітну| | | | | | |запобігання |документацію щодо | | | | | | |поширенню вживання|вживання тютюнових| | | | | | |тютюнових виробів |виробів особами, | | | | | | |та зменшення їх |що звернулися до | | | | | | |шкідливого впливу |таких закладів, | | | | | | |на здоров'я |відсотків | | | | | | |населення |------------------+------+----+----+----+----| | |кількість | 27 | 2 | 6 | 12 | 27 | | |регіонів, у яких | | | | | | | |організоване | | | | | | | |спостереження та | | | | | | | |збір відомостей | | | | | | | |про поширеність | | | | | | | |вживання тютюнових| | | | | | | |виробів, стан | | | | | | | |захворюваності та | | | | | | | |смертності, що | | | | | | | |спричинені їх | | | | | | | |вживанням, і вжиті| | | | | | | |профілактичні | | | | | | | |заходи | | | | | | ------------------------------------------------------------------вгору