Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Чорногорії про співробітництво в галузі туризму
Чорногорія, Кабінет Міністрів України; Угода, Міжнародний документ від 09.12.2011
Документ 892_006, чинний, поточна редакція — Підписання від 09.12.2011

               Угода 
між Кабінетом Міністрів України та Урядом
Чорногорії про співробітництво в галузі туризму

Дата підписання: 09.12.2011 Дата набрання чинності для України: 09.12.2011
Кабінет Міністрів України та Уряд Чорногорії, далі -
"Сторони",
керуючись взаємним бажанням розвивати та зміцнювати
співробітництво в галузі туризму між двома державами,
визнаючи важливість двосторонніх зв'язків у галузі туризму та
розглядаючи їх як суттєвий фактор покращення взаєморозуміння та
зміцнення дружніх відносин між народами двох держав,
з метою створення правової основи для подальшого розвитку
туристичних обмінів між державами Сторін на принципах рівності та
взаємної вигоди,
домовилися про таке:
Стаття 1
Сторони зміцнюватимуть і заохочуватимуть співробітництво в
галузі туризму відповідно до чинного законодавства обох держав, у
тому числі цієї Угоди та інших міжнародних договорів, що є чинними
для обох Сторін, а також в рамках міжнародних туристичних
організацій.
Стаття 2
Сторони заохочуватимуть двосторонні туристичні обміни,
сприятимуть розвитку співпраці та налагодженню прямих контактів
між органами виконавчої влади в галузі туризму, туристичними
операторами, іншими підприємствами та організаціями своїх держав,
які займаються туристичною діяльністю.
Стаття 3
Сторони сприятимуть взаємній участі в міжнародних виставках,
ярмарках, конференціях і семінарах, інших міжнародних
рекламно-інформаційних і науково-практичних туристичних заходах,
організованих на території їх держав.
Стаття 4
Сторони спільно з відповідними органами влади сприятимуть на
взаємній основі спрощенню оформлення документів та інших
формальностей, пов'язаних з туристичними пересуваннями між своїми
державами, згідно з чинним законодавством держав Сторін, у тому
числі цією Угодою та іншими міжнародними угодами, що є чинними для
обох Сторін.
Стаття 5
Сторони здійснюватимуть необхідні заходи по взаємному
забезпеченню безпеки туристів, які подорожують до їх держави з
держави іншої Сторони, відповідно до міжнародних стандартів.
Стаття 6
Сторони заохочуватимуть і підтримуватимуть обмін статистичною
та іншою інформацією в сфері туризму, в тому числі:
- про законодавчі та нормативні акти в галузі туризму своїх
держав;
- про внутрішнє законодавство, пов'язане з захистом і
збереженням природних ресурсів і культурного надбання, що є
туристичними пам'ятками;
- про туристичні ресурси своїх держав;
- про наукові дослідження в галузі туризму;
- про міжнародні документи, що стосуються інтересів іншої
Сторони;
- довідковими та рекламними матеріалами.
Стаття 7
Сторони сприятимуть розбудові туристичної інфраструктури та
матеріальної бази, здійсненню інвестицій у туристичну індустрію.
Стаття 8
Сторони обмінюватимуться інформацією та документацією щодо
підготовки кадрів у сфері туризму, вивчатимуть можливості розвитку
співпраці по всіх напрямках діяльності, у тому числі у стажуванні
та обміні студентами, викладачами та фахівцями відповідних
туристичних навчальних закладів, а також організації семінарів для
представників органів виконавчої влади в галузі туризму та
спеціалістів туристичної сфери.
Стаття 9
Сторони обмінюватимуться прогресивним досвідом, новітніми
технологіями індустрії туризму, надаватимуть одна одній
консультаційні послуги, а також обмінюватимуться туристичними
фахівцями, науковими працівниками та представниками засобів
масової інформації, сприятимуть контактам і спільній діяльності
організацій, що здійснюють дослідження в галузі туризму.
Стаття 10
З метою контролю за реалізацією цієї Угоди, аналізу
діяльності, проведеної відповідно до положень цієї Угоди, оцінки
результатів і стимулювання її впровадження, вироблення
рекомендацій щодо активізації співробітництва між двома державами
Сторони створять Робочу групу по туризму в складі представників
обох Сторін, кількість і повноваження яких визначатимуться на
паритетних засадах кожною з Сторін до проведення засідань, про що
вони повідомлятимуть одна одну.
Періодичність і місце проведення засідань Робочої групи
визначатимуться та узгоджуватимуться Сторонами. Керівники
делегацій співголовуватимуть на засіданнях Робочої групи.
Стаття 11
За згодою Сторін до цієї Угоди можуть бути внесені зміни,
оформлені у вигляді протоколів, що становитимуть невід'ємну
частину цієї Угоди та набиратимуть чинності з дати їх підписання.
Стаття 12
Усі спори, що виникають при тлумаченні або застосуванні цієї
Угоди, вирішуються Сторонами шляхом консультацій та переговорів.
Стаття 13
Ця Угода набирає чинності з дати підписання.
Угода укладається на п'ять років із автоматичною пролонгацією
на наступні п'ятирічні періоди, якщо жодна з Сторін не повідомить
іншу в письмовій формі дипломатичними каналами про свій намір
припинити її дію не пізніше, ніж за шість місяців до закінчення
чергового періоду.
Припинення дії цієї Угоди не вплине на виконання програм та
інших проектів у галузі туризму, узгоджених в період дії цієї
Угоди, якщо Сторони не домовляться про інше.
Вчинено в м. Подгориця 9 грудня 2011 року в двох примірниках,
кожний українською, чорногорською та англійською мовами, причому
всі тексти є автентичними.
У випадку розбіжностей при тлумаченні Угоди переважну силу
матиме текст англійською мовою.
За Кабінет Міністрів За Уряд
України Чорногорії
(підпис) (підпис)вгору