Документ 864-99-п, поточна редакція — Редакція від 13.07.1999, підстава - 1238-99-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 20 травня 1999 р. N 864
Київ
Про базове фінансування фундаментальних наукових
досліджень науково-дослідних установ за рахунок
коштів державного бюджету у 1999 році
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1238 ( 1238-99-п ) від 13.07.99 )

З метою забезпечення підтримки фундаментальних досліджень,
які проводяться у провідних вітчизняних науково-дослідних
установах, Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити перелік науково-дослідних установ, базове
фінансування яких здійснюватиметься в 1999 році з державного
бюджету згідно з розділом видатків "Фундаментальні дослідження і
сприяння науково-технічному прогресу" за кодом "Фундаментальні
дослідження наукових установ", що додається.
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
до сфери управління яких належать науково-дослідні установи,
Національній академії наук та галузевим академіям наук установити
контроль за цільовим використанням коштів, що виділяються на
проведення фундаментальних досліджень.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
Віце-прем'єр-міністра України Смолія В.А.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 травня 1999 р. N 864
ПЕРЕЛІК
науково-дослідних установ, базове фінансування яких
здійснюватиметься в 1999 році з державного бюджету
згідно з розділом видатків "Фундаментальні
дослідження і сприяння науково-технічному прогресу" за
кодом "Фундаментальні дослідження наукових установ"
------------------------------------------------------------------ | Обсяги Найменування установи |фінансування, |тис. гривень ------------------------------------------------------------------
Національна академія наук
Інститут математики 1104,553
Інститут прикладних проблем механіки і математики
імені Я.С. Підстригача 501,298
Науково-учбовий центр математичного моделювання 40,138
Інститут прикладної математики і механіки 357,037
Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова 2367,659
Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних
технологій та систем 2911,589
Інститут проблем математичних машин та систем 448,827
Інститут програмних систем 307,957
Інститут проблем реєстрації інформації 505,229
Ужгородське відділення Інституту проблем реєстрації
інформації 68,168
Центр досліджень науково-технічного потенціалу та
історії науки імені Г.М. Доброва 168,579
Інститут космічних досліджень 32,566
Інститут механіки імені С.П. Тимошенка 784,277
Інститут технічної механіки 857,688
Інститут проблем міцності 736,036
Інститут геотехнічної механіки 946,918
Інститут транспортних систем і технологій 227,565
Інститут гідромеханіки 553,827
Інститут фізики 1477,686
Міжнародний центр "Інститут прикладної оптики" 60,142
Науковий центр "Інститут ядерних досліджень" 2660,508
Інститут електронної фізики 245,810
Інститут фізики напівпровідників 1749,467
Інститут металофізики імені Г.В. Курдюмова 1600,370
Інститут прикладної фізики 454,727
Інститут теоретичної фізики імені М.М. Боголюбова 582,153
Інститут фізики конденсованих систем 219,037
Головна астрономічна обсерваторія 532,153
Фізико-технічний інститут низьких температур
імені Б.І. Вєркіна 1764,060
Інститут радіофізики та електроніки імені
О.Я. Усикова 1549,387
Радіоастрономічний інститут 1034,122
Донецький фізико-технічний інститут 1122,726
Інститут геологічних наук 683,654
Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі
Інституту геологічних наук 438,032
Інститут геофізики імені С.І. Субботіна 1301,655
Карпатське відділення Інституту геофізики
імені С.І. Субботіна 105,235
Полтавська гравіметрична обсерваторія Інституту
геофізики імені С.І. Субботіна 114,332
Інститут географії 220,269
Інститут геохімії, мінералогії і рудоутворення 431,165
Державний науковий центр радіогеохімії навколишнього
середовища 495,673
Інститут геології та геохімії горючих копалин 426,425
Морський гідрофізичний інститут 1038,557
Відділення гідроакустики Морського гідрофізичного
інституту 139,272
Експериментальне відділення Морського
гідрофізичного інституту 122,614
Інститут проблем природокористування та екології 195,055
Відділення морської геології та осадочного
рудоутворення 154,869
Інститут електрозварювання імені Є.О. Патона 4672,261
Інститут проблем матеріалознавства імені
І.М. Францевича 3008,944
Фізико-технологічний інститут металів та сплавів 887,525
Фізико-механічний інститут імені Г.В. Карпенка 979,950
Інститут надтвердих матеріалів імені В.М. Бакуля 1233,473
Інститут імпульсних процесів і технологій 293,164
Інститут монокристалів 1127,659
Інститут чорної металургії імені З.І. Некрасова 633,699
Інститут технічної теплофізики 1173,648
Інститут проблем машинобудування 822,142
Інститут електродинаміки 1201,684
Інститут проблем моделювання в енергетиці 358,033
Інститут загальної енергетики 327,598
Інститут газу 566,182
Інститут фізичної хімії імені Л.В. Писаржевського 586,803
Інститут хімії поверхні 764,215
Інститут фізико-органічної хімії та вуглехімії
імені Л.М. Литвиненка 622,750
Інститут загальної та неорганічної хімії імені
В.І. Вернадського 602,670
Відділення електрохімічної енергетики Інституту
загальної та неорганічної хімії імені
В.І. Вернадського 92,672
Інститут сорбції та проблем ендоекології 489,553
Фізико-хімічний інститут імені О.В. Богатського 438,364
Інститут колоїдної хімії та хімії води імені
А.В. Думанського 708,064
Інститут біоколоїдної хімії 201,580
Інститут органічної хімії 714,918
Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії 921,641
Інститут хімії високомолекулярних сполук 751,577
Інститут біохімії імені О.В. Палладіна 862,075
Відділення регуляторних систем клітини Інституту
біохімії імені О.В. Палладіна 191,180
Інститут фізіології імені О.О. Богомольця 1013,932
Інститут мікробіології та вірусології імені
Д.К. Заболотного 1097,088
Інститут молекулярної біології та генетики 1249,460
Інститут проблем кріобіології та кріомедицини 846,535
Інститут експериментальної патології, онкології і
радіобіології імені Р.Є. Кавецького 703,500
Інститут ботаніки імені М.Г. Холодного 665,796
Інститут клітинної біології та генетичної інженерії 406,200
Інститут зоології імені І.І. Шмальгаузена 665,319
Інститут гідробіології 718,507
Центральний ботанічний сад імені М.М. Гришка 805,891
Інститут біології південних морів імені
О.О. Ковалевського 965,966
Одеський філіал Інституту біології південних морів
імені О.О. Ковалевського 307,089
Інститут фізіології рослин і генетики 789,274
Інститут екології Карпат 143,606
Інститут економіки 462,717
Харківське відділення Інституту економіки 91,845
Інститут економічного прогнозування 1176,466
Інститут регіональних досліджень 314,019
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних
досліджень 274,749
Інститут економіки промисловості 419,099
Інститут економіко-правових досліджень 186,877
Рада по вивченню продуктивних сил України 607,018
Інститут світової економіки і міжнародних відносин 315,722
Інститут політичних і етнонаціональних відносин 195,152
Інститут історії України 532,264
Інститут філософії 341,574
Інститут соціології 459,410
Інститут держави і права імені В.М. Корецького 222,291
Інститут українознавства імені І. Крип'якевича 221,204
Інститут археології 497,969
Кримський філіал Інституту археології 114,651
Інститут української археографії та джерелознавства
імені М.С. Грушевського 275,261
Інститут сходознавства імені А.Ю. Кримського 83,672
Інститут східноєвропейських досліджень 35,275
Інститут літератури імені Т.Г. Шевченка 384,815
Львівське відділення Інституту літератури імені
Т.Г. Шевченка 50,606
Інститут мовознавства імені О.О. Потебні 187,592
Інститут української мови 284,652
Інститут мистецтвознавства, фольклористики та
етнології імені М.Т. Рильського 512,330
Інститут народознавства 417,418
Науково-технічний центр вугільних енерготехнологій 212,721
Український мовно-інформаційний фонд 95,071
Інші установи, в тому числі установи, які мають у
своєму складі об'єкти національного наукового надбання 8530,686
__________________
Всього 87435,7

Національна академія наук, Міносвіти *
Інститут іоносфери 323,400
Інститут термоелектрики 329,499
Інститут магнетизму 586,122
Фізико-хімічний інститут захисту навколишнього
середовища і людини 289
Науковий фізико-технологічний центр 146
Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного
системного аналізу" 221,698
Інститут проблем штучного інтелекту 192
Українська академія аграрних наук
Інститут рослинництва імені В.Я. Юр'єва 685,9
Інститут гідротехніки і меліорації 1046,9
Інститут агроекології та біотехнології 988,9
Інститут механізації та електрифікації сільського
господарства 1206,4
Селекційно-генетичний інститут 1121,3
Інститут картоплярства 628,2
Інститут кормів 546
Інститут овочівництва і баштанництва 1124,8
Інститут садівництва 1013,4
Інститут захисту рослин 682
Інститут цукрових буряків 1798,4
Інститут тваринництва степових районів імені
М.Ф. Іванова "Асканія-Нова" - Національний науковий
селекційно-генетичний центр з вівчарства 392,9
Технологічний інститут молока та м'яса 489,6
Інститут розведення і генетики тварин 600,7
Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини 1038,3
Інститут тваринництва 1033
Інститут ветеринарної медицини 532,6
Інститут свинарства 314,4
Інститут птахівництва 401,7
Інститут зернового господарства 1043,9
Інститут винограду та вина "Магарач" 873,4
Державний Нікітський ботанічний сад 564,9
Інститут аграрної економіки 1739,1
Інститут епізоотології 146,88
Мліївський інститут садівництва імені Л.П. Симиренка 187,3
Інститут виноградарства і виноробства імені
В.Є. Таїрова 288,88
Інститут зрошуваного землеробства 575,4
Інститут шовківництва 179
Інститут рибного господарства 387,5
Інститут механізації тваринництва 315,2
Інститут ефіроолійних і лікарських рослин 456,5
Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла 445,4
Біосферний заповідник "Асканія-Нова" імені
Ф.Е. Фальц-Фейна 61,5
Інститут землеробства і біології тварин 1147,4
Донецький інститут агропромислового виробництва 172,2
Інститут сільського господарства Полісся 682,4
Інститут бджільництва імені П.Л. Прокоповича 379,3
Інститут луб'яних культур 188,5
Дослідна станція лікарських рослин 173,1
Інститут сільськогосподарської мікробіології 344,2
Інститут грунтознавства і агрохімії імені
О.Н. Соколовського 574,8
Інститут землеробства 1500,7
Закарпатський інститут агропромислового виробництва 396
Івано-Франківський інститут агропромислового
виробництва 131,9
Луганський інститут агропромислового виробництва 16,6
Інститут олійних культур 268,5
Українська науково-дослідна станція карантину рослин 110,3
Науково-виробниче об'єднання "Селта" 8,1
Херсонська селекційна дослідна станція баштанництва 141
Інститут зрошуваного садівництва 198,7
Дослідна станція рису 72,4
Черкаський інститут агропромислового виробництва 32,5
Інженерно-технологічний інститут "Біотехніка" 233,2
Обласні державні дослідні сільськогосподарські
дослідні станції 740,64
_______________
Всього 30422,7
Українська академія аграрних наук,
Державний комітет з питань науки та
інтелектуальної власності
Харківський біологічний центр 215,6
Академія медичних наук **
Інститут ендокринології та обміну речовин імені
В.П. Комісаренка 661
Науковий центр радіаційної медицини 236
Інститут клінічної та експериментальної хірургії 257
Інститут геронтології 499
Інститут нейрохірургії імені А.П. Ромоданова 302
Інститут терапії 219
Інститут серцево-судинної хірургії 221
Інститут очних хвороб і тканинної терапії
імені В.П. Філатова 336
Інститут урології та нефрології 296,4
Інститут фармакології та токсикології 819
Інститут фтизіатрії та пульмонології імені
Ф.Г. Яновського 310
Інститут медицини праці 274
Інститут педіатрії, акушерства і гінекології 571
Клініко-діагностичний центр "Здоров'я літніх людей" 59
Український НДІ кардіології імені М.Д. Стражеска 264
Інститут невідкладної та відновної хірургії 130
__________________
Всього 5454,4
Академія педагогічних наук **
Інститут педагогіки і психології професійної освіти 739,3
Інститут психології імені Г.С. Костюка 1092,1
Інститут педагогіки 1459
Інститут проблем виховання 460,1
Інститут дефектології 360,1
Інститут соціальної та політичної психології 974,6
Науково-методичний центр "Українська
етнопедагогіка і народознавство"
Академії педагогічних наук і Прикарпатського
університету імені В. Стефаника 45,6
Кримський науково-методичний центр
управління освітою Академії педагогічних наук
і Сімферопольського державного університету 48,8

Південний науковий центр 57,6
Науковий-методичний центр превентивного виховання 41,6
Український інноваційний центр гуманітарної освіти 51,6

Український науково-методичний центр практичної
психології і соціальної роботи 38,4
Державна академія керівних кадрів освіти 53,2
---------------------------------------- Всього 5422
( Розділ в редакції Постанови КМ N 1238 ( 1238-99-п ) від
13.07.99 )

Академія правових наук **
НДІ вивчення проблем злочинності 154
НДІ приватного права і підприємництва 148
НДІ військового законодавства 124
_____________
Всього 426
Міносвіти *
Інститут фізичної оптики 115
Науково-дослідний і проектно-конструкторський
інститут "Іскра" 185
МОЗ *
Український НДІ охорони здоров'я дітей і підлітків 180
Український НДІ соціальної та судової психіатрії 170
Український науково-практичний центр ендокринної
хірургії, трансплантації ендокринних органів і
тканин 35
Український науково-практичний центр екстреної
медичної допомоги та медицини катастроф 45
Український НДІ онкології та радіології 304
Український НДІ медико-соціальних проблем
інвалідності 131
Український НДІ гастроентерології 150
Український НДІ реабілітації інвалідів 72
Український НДІ фармакотерапії ендокринних
захворювань 215
Український НДІ дитячої курортології та фізіотерапії 67
Львівський НДІ патології крові та трансфузійної
медицини 150
Львівський НДІ епідеміології та гігієни 170
Львівський НДІ спадкової патології 89
Одеський НДІ вірусології та епідеміології імені
І.І. Мечникова 116
Одеський НДІ стоматології 56
Український НДІ дерматології та венерології 73
Харківський НДІ загальної та невідкладної хірургії 123
Харківський НДІ мікробіології та імунології імені
І.І. Мечникова 180
Харківський НДІ ортопедії та травматології імені
М.І. Ситенка 200
Харківський НДІ медичної радіології імені
С.П. Григор'єва 207
Український НДІ медичної реабілітації та
курортології 105
Київський НДІ гематології та переливання крові 190
Український НДІ травматології та ортопедії 184
Український науковий гігієнічний центр 258
Київський НДІ епідеміології та інфекційних хвороб
імені Л.В. Громашевського 275
Український НДІ клінічної та експериментальної
неврології та психіатрії 300
Київський НДІ отоларингології імені професора
О.С. Коломійченка 216
Український інститут громадського здоров'я 130
Координаційний центр трансплантації органів, тканин
та клітин 27
_________________
Всього 4418
Державний комітет з питань науки та
інтелектуальної власності
Кримська астрофізична обсерваторія 1121
Миколаївська астрономічна обсерваторія 169
Національний науковий центр "Харківський
фізико-технічний інститут" 4680
________________
Всього 5970
Рада національної безпеки і оборони України
Національний інститут українсько-російських
відносин 680,2
Український інститут досліджень навколишнього
середовища і ресурсів 193,8
Національний інститут стратегічних досліджень 2400
_______________
Всього 3274
Держкомрибгосп
Державний Південний НДІ морського рибного
господарства і океанографії 890
Держкомстат
Науково-дослідний інститут статистики 470
Держкомлісгосп
Український НДІ лісового господарства і
агролісомеліорації імені Г.М. Висоцького 65,1
__________________
* Без урахування коштів на проведення наукових досліджень у вищих
навчальних закладах.
** Без урахування коштів на утримання президій академій наук.вгору