Документ 805-2007-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 26.09.2007

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 26 вересня 2007 р. N 805-р
Київ
Про затвердження переліку завдань (проектів)
Національної програми інформатизації на 2007 рік,
їх державних замовників та обсягів фінансування

1. Затвердити перелік завдань (проектів) Національної
програми інформатизації ( 74/98-ВР ) на 2007 рік, їх державних
замовників та обсяги фінансування, що додаються.
2. Погодитися з пропозицією Мінтрансзв'язку щодо погашення
заборгованості за недофінансованими завданнями (проектами)
Національної програми інформатизації ( 74/98-ВР ), які
виконувалися згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 8 листопада 2006 р. N 552 ( 552-2006-р ) "Про затвердження
переліку завдань (проектів) Національної програми інформатизації
на 2006 рік, їх державних замовників та обсягів фінансування"
(Офіційний вісник України, 2006 р., N 45, ст. 3023), за рахунок
частини коштів, передбачених Законом України "Про Державний бюджет
України на 2007 рік" ( 489-16 ) за кодом програмної класифікації
3106080 "Національна програма інформатизації", в обсязі згідно з
додатком.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 49

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 26 вересня 2007 р. N 805-р
ПЕРЕЛІК
завдань (проектів) Національної програми
інформатизації ( 74/98-ВР ) на 2007 рік,
їх державних замовників та обсяги фінансування

------------------------------------------------------------------------------ |Завдання (проект) | Державний замовник | Обсяг |Очікувані результати | | |завдання (проекту) |фінансування,| | | | | тис. | | | | | гривень | | |----------------------------------------------------------------------------| | Формування політики та організаційно-правове забезпечення інформатизації | |----------------------------------------------------------------------------| |Провести науково- |Мінтрансзв'язку | 350 |висновки щодо | |технічну | | |відповідності завдань | |експертизу завдань| | |(проектів) | |(проектів) | | |Національної програми | |Національної | | |інформатизації | |програми | | |пріоритетним напрямам | |інформатизації | | |державної політики у | | | | |сфері інформатизації, | | | | |сучасному рівню та | | | | |тенденціям розвитку | | | | |інформатизації у | | | | |світі, їх економічної | | | | |обґрунтованості | |------------------+--------------------+-------------+----------------------| |Розробити | -"- | 130 |визначення основних | |концепції | | |засад нормативно- | |нормативно- | | |правового регулювання | |правових актів з | | |з питань електронної | |питань електронної| | |комерції та надання | |комерції та | | |органами виконавчої | |надання органами | | |влади та органами | |виконавчої влади | | |місцевого | |та органами | | |самоврядування послуг | |місцевого | | |юридичним та фізичним | |самоврядування | | |особам через Інтернет | |послуг юридичним | | | | |та фізичним особам| | | | |через Інтернет | | | | |------------------+--------------------+-------------+----------------------| |Підготувати |Мінтрансзв'язку | 18 |методичні рекомендації| |методичні | | |щодо розроблення | |рекомендації щодо | | |регіональних програм | |розроблення | | |інформатизації | |регіональної | | | | |програми | | | | |інформатизації | | | | |------------------+--------------------+-------------+----------------------| |Розробити | -"- | 250 |стандарти щодо | |стандарти щодо | | |електронного | |засобів | | |документообігу та | |інформатизації та | | |електронного цифрового| |інформаційно- | | |підпису, | |телекомунікаційних| | |телекомунікаційних | |систем, | | |систем, програмного | |гармонізовані з | | |забезпечення, методів | |міжнародними | | |та засобів захисту | |стандартами | | |інформаційних систем | |------------------+--------------------+-------------+----------------------| |Забезпечити |Держспоживстандарт | |національні стандарти | |гармонізацію | | |у сфері інформаційних | |національних | | |технологій, | |стандартів з | | |гармонізовані з | |міжнародними (за | | |міжнародними | |окремою | | | | |програмою) | | | | |------------------+--------------------+-------------+----------------------| |Створити | -"- | 280 |національний банк | |національний банк | | |даних про | |даних про | | |стандартизовані | |стандартизовані | | |науково-технічні | |науково-технічні | | |терміни з доступом | |терміни | | |через Інтернет | |------------------+--------------------+-------------+----------------------| |Підготувати |Мінтрансзв'язку | 350 |техніко-економічне | |методичні | | |обґрунтування на | |рекомендації щодо | | |створення технополісу | |розроблення | | | | |бізнес-плану | | |типовий бізнес-план та| |технополісу у | | |методичні рекомендації| |сфері | | |щодо його розроблення | |інформаційно- | | | | |телекомунікаційних| | | | |технологій | | | | |----------------------------------------------------------------------------| | Формування національної інфраструктури інформатизації | |----------------------------------------------------------------------------| |Створити | -"- | 700 |робочий проект другої | |інфраструктуру | | |черги технологічного | |системи | | |центру центрального | |електронного | | |засвідчувального | |цифрового підпису | | |органу | | | | | | | | | |компоненти програмно- | | | | |технічного комплексу | | | | |другої черги | | | | |технологічного центру | | | | |центрального | | | | |засвідчувального | | | | |органу, у тому числі | | | | |внутрішній веб-сайт | | | | | | | | | |проект технічного | | | | |завдання на комплексну| | | | |систему захисту | | | | |інформації програмно- | | | | |технічного комплексу | | | | |другої черги | | | | |технологічного центру | | | | |центрального | | | | |засвідчувального | | | | |органу | |------------------+--------------------+-------------+----------------------| |Забезпечити |Мінекономіки | |розвиток | |розвиток | | |інфраструктури надання| |інфраструктури | | |інформаційних послуг | |надання | | |через Інтернет | |інформаційних | | | | |послуг через | | | | |Інтернет (за | | | | |окремою | | | | |програмою) | | | | |------------------+--------------------+-------------+----------------------| |Створити систему |Мінтрансзв'язку | 120 |технічне завдання на | |аналізу ринку | | |створення системи | |інформаційних та | | | | |телекомунікаційних| | |інструментальні засоби| |технологій на | | |аналізу ринку | |основі | | |інформаційних та | |інформаційних | | |телекомунікаційних | |ресурсів | | |технологій | |Інтернету | | | | | | | |інтеграція до існуючих| | | | |систем моніторингу | | | | |інформаційних ресурсів| | | | |Інтернету | |------------------+--------------------+-------------+----------------------| |Створити | | | | |національну | | | | |систему | | | | |інформаційних | | | | |ресурсів: | | | | |------------------+--------------------+-------------+----------------------| |створити систему |Держкомтелерадіо | 100 |система моніторингу | |моніторингу веб- | | |веб-сайтів органів | |сайтів органів | | |державної влади | |державної влади | | | | | | | |база даних про | | | | |структуру і показники | | | | |функціонування веб- | | | | |сайтів органів | | | | |державної влади | |------------------+--------------------+-------------+----------------------| |удосконалити |Держспецзв'язку | 245 |модернізація | |Реєстр | | |програмно-апаратного | |інформаційних, | | |комплексу та | |телекомунікаційних| | |комплексної системи | |та інформаційно- | | |захисту інформації | |телекомунікаційних| | | | |систем органів | | | | |виконавчої влади, | | | | |а також | | | | |підприємств, | | | | |установ та | | | | |організацій, що | | | | |належать до сфери | | | | |їх управління | | | | |------------------+--------------------+-------------+----------------------| |Створити |МВС | 350 |технічне завдання на | |автоматизований | | |створення реєстру, | |державний реєстр у| | |ескізний проект та | |сфері забезпечення| | |техніко-економічне | |безпеки дорожнього| | |обґрунтування | |руху | | | | |------------------+--------------------+-------------+----------------------| |Розробити та |Мінтрансзв'язку | 152 |аудит інформаційної | |впровадити | | |безпеки інформаційних | |елементи системи | | |ресурсів Держзв'язку | |захисту | | |та дослідження | |інформаційних | | |основних шляхів | |ресурсів | | |забезпечення | | | | |інформаційної безпеки | | | | | | | | | |проектні рішення щодо | | | | |розмежування доступу | | | | |до інформаційних | | | | |ресурсів | | | | | | | | | |впровадження елементів| | | | |системи захисту | | | | |інформації із | | | | |забезпеченням: | | | | | | | | | |фільтрації | | | | |інформаційних масивів;| | | | | | | | | |розмежування доступу; | | | | | | | | | |моніторингу стану | | | | |використання | | | | |інформаційного | | | | |ресурсу; | | | | | | | | | |адміністрування | | | | |робочих станцій | |----------------------------------------------------------------------------| | Інформатизація стратегічних напрямів розвитку державності, безпеки та | | оборони | |----------------------------------------------------------------------------| |Створити | | | | |електронну | | | | |інформаційну | | | | |систему | | | | |"Електронний | | | | |Уряд": | | | | |------------------+--------------------+-------------+----------------------| |забезпечити |Секретаріат Кабінету| 1200 |інтеграція до Єдиного | |розвиток Єдиного |Міністрів України | |веб-порталу органів | |веб-порталу | | |виконавчої влади | |органів виконавчої| | |підсистем "Довідник | |влади | | |посадових осіб" та | | | | |"Нормативно-правові | | | | |документи" веб-сайтів | | | | |Мінпаливенерго, | | | | |Мінекономіки, | | | | |Мінфіну, Мінпраці, | | | | |Мінпромполітики, | | | | |Мінтрансзв'язку, | | | | |Держводгоспу, | | | | |Держкомлісгоспу, | | | | |Держкомстату, | | | | |ГоловКРУ, ДПА, | | | | |Держкомпідприємництва,| | | | |СБУ, Головдержслужби, | | | | |Держприкордонслужби, | | | | |Антимонопольного | | | | |комітету, | | | | |Держкомтелерадіо, | | | | |Держзв'язку | |------------------+--------------------+-------------+----------------------| |розробити |Мінтрансзв'язку | 250 |концепція та основні | |технічний проект | | |проектні рішення | |на створення | | |створення і розвитку | |інформаційно- | | |типової інформаційно- | |аналітичної | | |аналітичної системи, | |системи підтримки | | |адаптованої до вимог | |прийняття рішень з| | |регіонів | |питань управління | | | | |соціально- | | |технічний проект із | |економічним | | |створення | |розвитком | | |інформаційно- | |територій | | |аналітичної системи | | | | |підтримки прийняття | | | | |рішень з управління | | | | |соціально-економічним | | | | |розвитком територій | |------------------+--------------------+-------------+----------------------| |Створити |Апарат Верховної | |автоматизована система| |автоматизовану |Ради України | |"Електронний | |інформаційно- | | |документообіг і | |аналітичну систему| | |контроль за виконанням| |Верховної Ради | | |доручень Верховної | |України (за | | |Ради України" | |окремою | | | | |програмою) | | |комплексна система | | | | |технічного захисту | | | | |інформації в | | | | |автоматизованих | | | | |системах Верховної | | | | |Ради України | | | | | | | | | |проект логічної та | | | | |фізичної схем | | | | |інтегрованого банку | | | | |даних | | | | |придбання обладнання | | | | |для впровадження | | | | |системи "Електронний | | | | |цифровий підпис в | | | | |автоматизованих | | | | |системах Верховної | | | | |Ради України" | | | | | | | | | |придбання | | | | |спеціалізованих | | | | |автоматизованих | | | | |комплексів для | | | | |впровадження системи | | | | |електронного | | | | |документообігу та | | | | |комплексної системи | | | | |захисту інформації | | | | | | | | | |модернізація | | | | |комп'ютерних мереж в | | | | |адміністративних | | | | |будинках Верховної | | | | |Ради України | |------------------+--------------------+-------------+----------------------| |Створити |Державне управління | |модернізація локальних| |автоматизовану |справами | |обчислювальних мереж | |інформаційно- | | |Секретаріату | |аналітичну систему| | |Президента України | |Секретаріату | | | | |Президента України| | |придбання | |(за окремою | | |комп'ютерного | |програмою) | | |обладнання, | | | | |програмного | | | | |забезпечення та | | | | |витратних матеріалів | |------------------+--------------------+-------------+----------------------| |Створити |Секретаріат Кабінету| |резервний серверний | |спеціальну |Міністрів України | |вузол спеціальної | |інформаційно- | | |інформаційно- | |телекомунікаційну | | |телекомунікаційної | |систему органів | | |системи органів | |виконавчої влади, | | |виконавчої влади | |забезпечити | | | | |розвиток та | | |комплексна система | |інтеграцію | | |захисту інформації в | |інформаційних | | |автоматизованих | |ресурсів і | | |системах Секретаріату | |технологій органів| | |Кабінету Міністрів | |державної влади | | |України | |(за окремою | | | | |програмою) | | | | |------------------+--------------------+-------------+----------------------| |Створити |Апарат Ради | 350 |технічне завдання та | |автоматизовану |національної безпеки| |технічний проект на | |інформаційно- |і оборони України | |створення другої черги| |аналітичну систему| | |системи | |Апарату Ради | | | | |національної | | |нормативно-розпорядчі | |безпеки і оборони | | |документи щодо | |України | | |визначення порядку | | | | |встановлення та | | | | |експлуатації захищеної| | | | |електронної пошти | | | | | | | | | |програмне забезпечення| | | | |захищеної електронної | | | | |пошти на абонентських | | | | |пунктах спеціальної | | | | |інформаційно- | | | | |телекомунікаційної | | | | |системи органів | | | | |виконавчої влади | | | | | | | | | |впровадження системи в| | | | |дослідну експлуатацію | |------------------+--------------------+-------------+----------------------| |Забезпечити |Центральна виборча | |первинне формування та| |первинне |комісія | |уточнення Державного | |формування та | | |реєстру виборців | |первинне уточнення| | | | |Державного реєстру| | | | |виборців (за | | | | |окремою | | | | |програмою) | | | | |------------------+--------------------+-------------+----------------------| |Впровадження |Головдержслужба | 335 |пілотний проект | |сучасних | | |системи електронного | |інформаційних | | |документообігу між | |технологій для | | |центральним апаратом | |організації | | |Головдержслужби та | |ведення | | |одним з її | |діловодства в | | |територіальних | |територіальних | | |органів, а також | |управліннях | | |Головдержслужбою та | |державної служби | | |Секретаріатом Кабінету| |Головдержслужби | | |Міністрів України | | | | |через центр обміну | | | | |електронними | | | | |документами з | | | | |використанням | | | | |електронного цифрового| | | | |підпису | | | | | | | | | |концепція та план | | | | |заходів із | | | | |впровадження в | | | | |центральних органах | | | | |виконавчої влади | | | | |електронної системи | | | | |"Електронне | | | | |міністерство" | |------------------+--------------------+-------------+----------------------| |Забезпечити |МВС | |Головний | |створення та | | |обчислювальний центр | |функціонування | | |Державної | |Державної | | |інформаційної системи | |інформаційної | | |реєстраційного обліку | |системи | | |фізичних осіб та їх | |реєстраційного | | |документування та | |обліку фізичних | | |вузли місцевого рівня | |осіб та їх | | |в районних підрозділах| |документування (за| | |служби громадянства, | |окремою | | |імміграції та | |програмою) | | |реєстрації фізичних | | | | |осіб МВС | | | | | | | | | |технічне супроводження| | | | |та адміністрування | | | | |вузлів Державної | | | | |інформаційної системи | | | | |реєстраційного обліку | | | | |фізичних осіб та їх | | | | |документування | | | | | | | | | |програмне забезпечення| | | | |для наповнення баз | | | | |даних "Паспорт | | | | |громадянина України" | | | | |та "Паспорт | | | | |громадянина України | | | | |для виїзду за кордон" | | | | | | | | | |програмно-апаратний | | | | |комплекс реєстрації | | | | |населення та надання | | | | |адресних довідок | |------------------+--------------------+-------------+----------------------| |Створити |Адміністрація | |п'ята черга | |автоматизовану |Держприкордонслужби | |інтегрованої | |інформаційну | | |міжвідомчої | |систему контролю | | |інформаційно- | |осіб, транспортних| | |телекомунікаційної | |засобів та | | |системи щодо контролю | |вантажів, які | | |осіб, транспортних | |перетинають | | |засобів та вантажів, | |державний кордон, | | |які перетинають | |і банк даних | | |державний кордон | |міжвідомчого | | |("Аркан") | |користування (за | | | | |окремою | | |сьома черга | |програмою) | | |інформаційно- | | | | |телекомунікаційної | | | | |системи "Прикордонний | | | | |контроль" ("Гарт-1") | |------------------+--------------------+-------------+----------------------| |Забезпечити |Держкомстат | |консультативний центр | |створення та | | |на веб-порталі | |розвиток | | |Держкомстату | |інтегрованої | | | | |інформаційно- | | |комплексна система | |аналітичної | | |захисту інформації у | |системи державної | | |центральному апараті | |статистики (за | | |Держкомстату та | |окремою | | |регіональних | |програмою) | | |підрозділах | | | | | | | | | |програмне забезпечення| | | | |системи документообігу| | | | |для структурних | | | | |підрозділів та | | | | |регіональних управлінь| | | | | | | | | |програмне та технічне | | | | |забезпечення | | | | |регіональних управлінь| | | | |статистики | |------------------+--------------------+-------------+----------------------| |Створити систему |Міноборони | 90 |елементи системи | |електронного | | |електронного цифрового| |цифрового підпису | | |підпису Міноборони | |Міноборони | | | | |------------------+--------------------+-------------+----------------------| |Створити |Мінтрансзв'язку | 300 |розширення | |автоматизовану | | |функціональних | |інформаційно- | | |можливостей | |аналітичну систему| | |інформаційно- | |Мінтрансзв'язку | | |аналітичної системи | | | | |Держзв'язку, у тому | | | | |числі створення: | | | | | | | | | |першої черги бази | | | | |даних установ, | | | | |підприємств та | | | | |організацій, що | | | | |працюють у сфері | | | | |інформатизації; | | | | | | | | | |підсистеми | | | | |електронного цифрового| | | | |підпису | |------------------+--------------------+-------------+----------------------| |Створити |Мін'юст | 180 |модернізація | |автоматизовану | | |автоматизованої | |інформаційно- | | |інформаційно- | |аналітичну систему| | |аналітичної системи | |Мін'юсту | | |центрального апарату | | | | |Мін'юсту | |------------------+--------------------+-------------+----------------------| |Створити |ВАК | 95 |веб-портал ВАК | |комплексну | | | | |інформаційно- | | | | |аналітичну систему| | | | |ВАК | | | | |------------------+--------------------+-------------+----------------------| |Створити |Мінприроди | 190 |перша черга | |автоматизовану | | |автоматизованої | |інформаційно- | | |системи діловодства та| |аналітичну систему| | |контролю за виконанням| |Мінприроди | | |доручень із | | | | |забезпеченням: | | | | | | | | | |реєстрації вхідних, | | | | |вихідних, внутрішніх | | | | |документів з їх | | | | |скануванням і | | | | |використанням | | | | |технології штрих- | | | | |кодування; | | | | | | | | | |автоматизації архівної| | | | |роботи; | | | | | | | | | |автоматизації роботи | | | | |із зверненнями | | | | |громадян; | | | | | | | | | |автоматизації контролю| | | | |за виконанням | | | | |доручень; | | | | | | | | | |формування | | | | |статистичної та | | | | |аналітичної звітності | |------------------+--------------------+-------------+----------------------| |Створити |Держземагентство | 300 |перша черга | |автоматизовану | | |автоматизованої | |інформаційно- | | |інформаційно- | |аналітичну систему| | |аналітичної системи | |Держземагентства | | |Держземагентства | |------------------+--------------------+-------------+----------------------| |Забезпечити |Комітет з Державних | 95 |програмне забезпечення| |створення та |премій України в | |веб-сайту | |розвиток веб-сайту|галузі науки і | |програмне забезпечення| |Комітету з |техніки | |Єдиної системи | |Державних премій | | |адміністрування, | |України в галузі | | |доступу та | |науки і техніки | | |інформаційного | | | | |наповнення, наповнення| | | | |веб-сайту | | | | | | | | | |інтеграція веб-сайту | | | | |до Єдиного веб-порталу| | | | |органів виконавчої | | | | |влади | |------------------+--------------------+-------------+----------------------| |Створити |НКРЗ | 210 |перша черга | |автоматизовану | | |інформаційно- | |інформаційно- | | |аналітичної системи з | |аналітичну систему| | |питань взаємоз'єднання| |НКРЗ | | |телекомунікаційних | | | | |мереж | |----------------------------------------------------------------------------| | Інформатизація процесів соціально-економічного розвитку | |----------------------------------------------------------------------------| |Створити систему |Мінекономіки | 450 |перша черга системи | |інформаційно- | | |інформаційно- | |аналітичного | | |аналітичного | |забезпечення | | |забезпечення | |єдиної державної | | |Мінекономіки, | |політики у сфері | | |підвідомчих та | |соціально- | | |підпорядкованих | |економічного | | |організацій | |розвитку країни | | | | | | | |перша черга системи | | | | |оперативного обміну | | | | |інформацією | | | | |Мінекономіки з іншими | | | | |центральними та | | | | |місцевими органами | | | | |виконавчої влади, | | | | |недержавними | | | | |установами та | | | | |організаціями | |------------------+--------------------+-------------+----------------------| |Створити |Антимонопольний | 260 |технічне завдання на | |інформаційно- |комітет | |розроблення системи | |аналітичну систему| | | | |"Державні | | |технічна документація | |закупівлі" | | |на створення першої | | | | |черги системи | | | | | | | | | |пілотний проект | | | | |системи | |------------------+--------------------+-------------+----------------------| |Здійснити заходи з|Держземагентство | |програмне забезпечення| |інформатизації, | | |автоматизованої | |пов'язані з | | |системи контролю за | |проведенням | | |використанням і | |земельної реформи | | |охороною земель | |(за окремою | | | | |програмою) | | |програмне забезпечення| | | | |для створення і | | | | |наповнення бази даних | | | | |про продані земельні | | | | |ділянки | | | | | | | | | |бази даних | | | | |автоматизованої | | | | |системи ведення | | | | |державного земельного | | | | |кадастру | |------------------+--------------------+-------------+----------------------| |Здійснити заходи, |Держземагентство | |автоматизація | |пов'язані з | | |оформлення державних | |автоматизацією | | |актів на право | |процесу видачі | | |приватної власності на| |державних актів на| | |землю в сільській | |право приватної | | |місцевості | |власності на землю| | | | |в сільській | | | | |місцевості (за | | | | |окремою | | | | |програмою) | | | | |----------------------------------------------------------------------------| |Інформатизація фінансової та грошової системи, системи державного фінансово-| | економічного контролю | |----------------------------------------------------------------------------| |Створити |Мінфін | |автоматизація процесу | |автоматизовану | | |збору показників від | |інформаційно- | | |фінансових органів | |аналітичну систему| | |усіх рівнів | |фінансових і | | | | |фіскальних органів| | |перша черга центру | |(за окремою | | |обробки даних та | |програмою) | | |система обміну даними | | | | |інформаційно- | | | | |аналітичного центру | | | | |Мінфіну | | | | | | | | | |дослідна експлуатація | | | | |єдиної бази даних про | | | | |показники фінансово- | | | | |економічного сектору | | | | |економіки | | | | | | | | | |автоматизація | | | | |діяльності органів | | | | |державної податкової | | | | |служби | | | | | | | | | |супроводження та | | | | |розвиток | | | | |автоматизованої | | | | |системи "Казна" | | | | | | | | | |розвиток інформаційно-| | | | |аналітичної системи | | | | |органів державної | | | | |контрольно-ревізійної | | | | |служби | | | | | | | | | |впровадження | | | | |електронного | | | | |документообігу в | | | | |регіональних | | | | |підрозділах державної | | | | |контрольно-ревізійної | | | | |служби | |------------------+--------------------+-------------+----------------------| |Здійснити заходи, |ДПА | |інформаційне, | |пов'язані з | | |інформаційно- | |модернізацією | | |аналітичне та технічне| |державної | | |забезпечення | |податкової служби | | |модернізації державної| |(за окремою | | |податкової служби | |програмою) | | | | |------------------+--------------------+-------------+----------------------| |Створити систему |Державна комісія з | |впровадження | |моніторингу |цінних паперів та | |програмного комплексу | |фондового ринку |фондового ринку | |системи моніторингу | |(за окремою | | |фондового ринку | |програмою) | | | | | | | |підсистема оцінки | | | | |ліквідності акцій та | | | | |фінансової стійкості | | | | |підприємств в єдиній | | | | |базі даних системи | | | | |моніторингу фондового | | | | |ринку | | | | | | | | | |впровадження | | | | |підсистеми для збору | | | | |та обробки | | | | |адміністративних даних| | | | |щодо провадження | | | | |діяльності | | | | |організаторами | | | | |торгівлі | | | | | | | | | |удосконалення | | | | |підсистеми приймання | | | | |та обробки звітної | | | | |інформації | |------------------+--------------------+-------------+----------------------| |Створити |Рахункова палата | |концепція, техніко- | |автоматизовану | | |економічне | |інформаційно- | | |обґрунтування та | |аналітичну систему| | |технічне завдання на | |Рахункової палати | | |розвиток інформаційно-| |(за окремою | | |аналітичної системи | |програмою) | | |(інтеграція | | | | |інформаційних систем | | | | |та ресурсів) | | | | | | | | | |технічне завдання на | | | | |інтеграцію систем | | | | |"Колегія", | | | | |"Документообіг", | | | | |"Кадри", "Табель", | | | | |"Бухгалтерія" та | | | | |відповідне програмне | | | | |забезпечення | | | | | | | | | |програмне забезпечення| | | | |для автоматизації | | | | |аудиторської | | | | |діяльності | | | | | | | | | |проектна документація | | | | |на сегмент локальної | | | | |обчислювальної мережі | | | | |в будинку Рахункової | | | | |палати за адресою: | | | | |вул. В. Гетьмана, 8/26| | | | | | | | | |сегменти локальних | | | | |обчислювальних мереж у| | | | |територіальних | | | | |управліннях | |------------------+--------------------+-------------+----------------------| |Розробити моделі і|Рахункова палата | 275 |методичні матеріали з | |методи | | |питань | |автоматизованого | | |автоматизованого | |аналізу стану | | |контролю за виконанням| |виконання | | |дохідної частини | |державного | | |державного бюджету | |бюджету | | | | | | | |система потокового | | | | |введення даних щодо | | | | |виконання державного | | | | |бюджету | | | | | | | | | |програмне забезпечення| | | | |для автоматизації | | | | |контролю за виконанням| | | | |дохідної частини | | | | |державного бюджету та | | | | |організації | | | | |потокового вводу даних| | | | |щодо виконання | | | | |державного бюджету | | | | | | | | | |дослідний стенд для | | | | |моделювання процесів | | | | |потокового вводу даних| | | | |щодо виконання | | | | |державного бюджету | |----------------------------------------------------------------------------| | Інформатизація соціальної сфери | |----------------------------------------------------------------------------| |Здійснити заходи, |Мінпраці | |удосконалення | |пов'язані з | | |автоматизованих | |інформаційно- | | |систем: | |аналітичним та | | | | |методичним | | |призначення, | |забезпеченням | | |перерахунку та | |установ системи | | |виплати соціальної | |Мінпраці (за | | |адресної допомоги; | |окремою | | | | |програмою) | | |електронного | | | | |документообігу в | | | | |центральному апараті | | | | |Мінпраці; | | | | | | | | | |обліку та звітності; | | | | | | | | | |інформаційно- | | | | |аналітичного | | | | |забезпечення | | | | | | | | | |удосконалення веб- | | | | |сайту Мінпраці | | | | | | | | | |локальні мережі в | | | | |регіональних установах| | | | |праці та соціального | | | | |захисту населення | | | | | | | | | |закупівля | | | | |комп'ютерного | | | | |обладнання та | | | | |ліцензійного | | | | |програмного | | | | |забезпечення | |------------------+--------------------+-------------+----------------------| |Забезпечити |МОЗ | 190 |елементи центрального | |розвиток | | |вузла телемедичної | |телемедичних | | |мережі | |технологій | | | | | | | |рекомендації щодо | | | | |нормативно-правової | | | | |бази з питань | | | | |впровадження | | | | |телемедичних | | | | |технологій | |----------------------------------------------------------------------------| | Інформатизація в галузі екології та використання природних ресурсів | |----------------------------------------------------------------------------| |Забезпечити |МНС | |удосконалення: | |розвиток та | | | | |супроводження | | |першої черги | |Урядової | | |підсистеми підготовки | |інформаційно- | | |та супроводження | |аналітичної | | |планів запобігання, | |системи з питань | | |локалізації та | |надзвичайних | | |ліквідації наслідків | |ситуацій (за | | |надзвичайних ситуацій | |окремою | | |з її інтеграцією до | |програмою) | | |центральної | | | | |підсистеми; | | | | | | | | | |програмного | | | | |забезпечення системи | | | | |оперативного- | | | | |диспетчерського | | | | |управління з його | | | | |впровадженням в | | | | |територіальних | | | | |підрозділах; | | | | | | | | | |інформаційної | | | | |взаємодії з | | | | |підсистемами МВС, | | | | |Держводгоспу, НКАУ; | | | | | | | | | |підсистеми формування | | | | |оперативної | | | | |електронної карти | | | | |надзвичайних ситуацій | | | | |та регламентованого | | | | |доступу до неї | |------------------+--------------------+-------------+----------------------| |Забезпечити |МНС | |забезпечення | |виконання | | |функціонування системи| |комплексної | | |супутникового зв'язку | |програми розвитку | | |МНС та відомчої | |системи зв'язку, | | |системи автоматичного | |оповіщення та | | |телефонного зв'язку | |інформатизації МНС| | | | |(за окремою | | |генеральна схема | |програмою) | | |відомчої мережі | | | | |зв'язку | | | | | | | | | |обладнання центральної| | | | |станції супутникового | | | | |зв'язку | | | | | | | | | |чотири програмно- | | | | |технічні комплекси | | | | |"Служби 112" з | | | | |підключенням до | | | | |телекомунікаційної | | | | |мережі | |------------------+--------------------+-------------+----------------------| |Забезпечити |Держводгосп | |система моніторингу та| |проведення | | |прогнозування стану | |державного | | |навколишнього | |моніторингу | | |природного середовища | |поверхневих вод, | | | | |ведення водного | | |ведення державного | |кадастру, | | |водного кадастру | |паспортизацію та | | | | |управління водними| | |програмний комплекс | |ресурсами (за | | |"АСУБ-Дніпро" | |окремою | | | | |програмою) | | | | |----------------------------------------------------------------------------| | Інформатизація сфери науки, освіти і культури | |----------------------------------------------------------------------------| |Забезпечити |МОН | |забезпечення | |інформатизацію та | | |загальноосвітніх, | |комп'ютеризацію | | |професійно-технічних | |загальноосвітніх, | | |і вищих навчальних | |професійно- | | |закладів програмними | |технічних і вищих | | |засобами, навчальними | |навчальних | | |комп'ютерними | |закладів (за | | |комплексами та | |окремою | | |сучасними технічними | |програмою) | | |засобами навчання з | | | | |природничо- | | | | |математичних і | | | | |технологічних | | | | |дисциплін | |------------------+--------------------+-------------+----------------------| |Створити |МКТ | 286,15 |типове програмне | |національну | | |забезпечення | |систему | | |бібліотечної установи | |електронного | | | | |інформаційно- | | |національний | |бібліотечного | | |депозитарій | |ресурсу | | |електронних документів| |"Електронна | | |та видань | |бібліотека" | | | | |------------------+--------------------+-------------+----------------------| |Створити | -"- | 370 |веб-портал "Україна | |автоматизовану | | |музейна", інтегрований| |інформаційну | | |до веб-сайту МКТ | |систему "Музейні | | | | |фонди України" | | |типове програмне | | | | |забезпечення веб- | | | | |сторінки музейної | | | | |установи (пілотний | | | | |проект на базі | | | | |Національного | | | | |художнього музею) | |------------------+--------------------+-------------+----------------------| |Усього | | 8471,15 | | ------------------------------------------------------------------------------

Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 26 вересня 2007 р. N 805-р
ОБСЯГ
заборгованості за недофінансованими завданнями
(проектами) Національної програми інформатизації,
які виконувалися згідно з розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 8 листопада 2006 р. N 552
( 552-2006-р )

------------------------------------------------------------------ | Завдання (проект) | Державний замовник | Заборгованість з | | | завдання (проекту) | оплати виконаних | | | |робіт, тис. гривень | |---------------------+---------------------+--------------------| |Розробити проект | Мінтрансзв'язку | 36,55 | |нової Концепції | | | |Національної програми| | | |інформатизації | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Забезпечити | -"- | 100 | |удосконалення системи| | | |баз даних у сфері | | | |розвитку держави і | | | |права | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Розробити Національну| -"- | 283,5 | |систему індикаторів | | | |розвитку | | | |інформаційного | | | |суспільства | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Створити |Держекспортконтроль | 122 | |автоматизовану | | | |інформаційно- | | | |аналітичну систему | | | |Держекспортконтролю | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Усього | | 542,05 | ------------------------------------------------------------------вгору