Угода між Урядом України та Урядом Сирійської Арабської Республіки про співробітництво в галузі туризму
Угода Кабінету Міністрів України; Сирійська Арабська Республіка; Міжнародний документ від 05.06.2003
Документ 760_009, поточна редакція — Затвердження від 21.01.2004, підстава - 56-2004-п

               Угода 
між Урядом України та Урядом Сирійської
Арабської Республіки про співробітництво
в галузі туризму
( Угоду затверджено Постановою КМ
N 56 ( 56-2004-п ) від 21.01.2004 )

Уряд України та Уряд Сирійської Арабської Республіки, далі -
"Сторони",
керуючись взаємним бажанням розвивати та зміцнювати
співробітництво в галузі туризму між двома країнами,
визнаючи важливість двосторонніх зв'язків у галузі туризму та
розглядаючи їх як важливий фактор покращення взаєморозуміння та
зміцнення дружніх відносин між народами двох країн,
з метою створення правової основи для подальшого розвитку
туристичних обмінів між Україною та Сирійською Арабською
Республікою на принципах рівності та взаємної вигоди,
домовились про таке:
Стаття 1
Сторони зміцнюватимуть і заохочуватимуть співробітництво в
сфері туризму відповідно до чинного законодавства обох держав, у
тому числі цієї Угоди та інших міжнародних угод, що є чинними для
обох Сторін, а також у рамках міжнародних туристичних організацій.
Стаття 2
Сторони заохочуватимуть двосторонні туристичні обміни,
сприятимуть розвитку співпраці та налагодженню безпосередніх
контактів між органами виконавчої влади в галузі туризму,
туристичними агентствами, іншими підприємствами та організаціями
своїх країн, які займаються туристичною діяльністю, з метою
збільшення обсягів туристичних обмінів між двома державами.
Стаття 3
Сторони сприятимуть взаємній участі в міжнародних виставках,
ярмарках, конференціях і семінарах, інших міжнародних
рекламно-інформаційних і науково-практичних туристичних заходах,
організованих на території їх держав, а також по можливості
здійснюватимуть необхідні заходи для організації туристичних
тижнів і презентацій двох країн.
Стаття 4
Сторони спільно з відповідними органами влади сприятимуть на
взаємній основі спрощенню оформлення документів та інших
формальностей, пов'язаних з туристичними пересуваннями між своїми
країнами, згідно з чинним законодавством держав Сторін, у тому
числі цією Угодою та іншими міжнародними угодами, що є чинними для
обох Сторін.
Стаття 5
Сторони здійснюватимуть необхідні заходи по взаємному
забезпеченню безпеки туристів, які подорожують до їх країни з
країни іншої Сторони, відповідно до міжнародних стандартів.
Стаття 6
Сторони заохочуватимуть і підтримуватимуть обмін статистичною
та іншою інформацією в сфері туризму, в тому числі:
- про законодавчі та інші нормативні акти, що регулюють
туристичну діяльність в своїх країнах, у тому числі у сфері
інвестування;
- про внутрішнє законодавство, пов'язане з захистом і
збереженням природних ресурсів і культурного надбання, що є
туристичними пам'ятками;
- про туристичні ресурси своїх країн;
- про наукові дослідження в галузі туризму;
- про міжнародні документи, що стосуються інтересів іншої
Сторони;
- довідковими та рекламними матеріалами.
Стаття 7
Сторони сприятимуть розбудові туристичної інфраструктури та
заохочуватимуть відкриття спільних підприємств та організацій, що
займаються інвестуванням у туристичну галузь і готельну індустрію.
Стаття 8
Сторони обмінюватимуться інформацією та документацією щодо
підготовки кадрів у сфері туризму, вивчатимуть можливості розвитку
співпраці по всіх напрямках діяльності, у тому числі у стажуванні
та обміні студентами, викладачами та фахівцями відповідних
туристичних навчальних закладів, а також організації семінарів для
представників органів виконавчої влади у галузі туризму та
спеціалістів туристичної сфери.
Стаття 9
Сторони обмінюватимуться прогресивним досвідом, новітніми
технологіями індустрії туризму, надаватимуть одна одній
консультаційні послуги, а також обмінюватимуться туристичними
фахівцями, науковими працівниками та представниками засобів
масової інформації, сприятимуть всебічним контактам і спільній
діяльності організацій, що здійснюють дослідження в галузі
туризму.
Стаття 10
Сторони доручають виконання цієї Угоди своїм органам
виконавчої влади в галузі туризму:
- з української Сторони: Державній туристичній адміністрації
України;
- з сирійської Сторони: Міністерству туризму Сирійської
Арабської Республіки.
Стаття 11
З метою контролю за реалізацією цієї Угоди, аналізу
діяльності, проведеної відповідно до положень цієї Угоди, оцінки
результатів і стимулювання її впровадження, вироблення
рекомендацій щодо активізації співробітництва між двома країнами
Сторони створять Змішану комісію у складі представників обох
Сторін, кількість і повноваження яких визначатимуться на
паритетних засадах кожною з Сторін до проведення засідань, про що
вони повідомлятимуть одна одну.
Періодичність і місце проведення засідань Змішаної комісії
визначаються та узгоджуються Сторонами. Керівники делегацій
співголовують на засіданнях Змішаної комісії.
Стаття 12
За згодою Сторін до Угоди можуть бути внесені зміни та
доповнення, оформлені у вигляді протоколів, що становитимуть
невід'ємну частину цієї Угоди та набувають чинності в порядку,
викладеному в частині першій статті 14 цієї Угоди.
Стаття 13
Усі спори, що виникають при тлумаченні або застосуванні цієї
Угоди, вирішуються Сторонами шляхом консультацій та переговорів.
Стаття 14
Ця Угода набуває чинності після обміну дипломатичними нотами
про виконання всіх внутрішньодержавних процедур, необхідних для
набуття нею чинності.
Угода залишатиметься чинною протягом п'яти років і
вважатиметься продовженою на наступний п'ятирічний період, якщо
жодна з Сторін не повідомить іншу в письмовій формі по
дипломатичних каналах про свій намір припинити її дію не пізніше,
ніж за шість місяців до закінчення відповідного строку.
Припинення дії цієї Угоди не відобразиться на виконанні
програм та інших проектів в галузі туризму, узгоджених в період
дії цієї Угоди, у випадку, якщо Сторони не домовляться про інше.
Вчинено в м. Києві 5 червня 2003 року в двох примірниках,
кожний українською, арабською та англійською мовами, причому всі
тексти є автентичними.
У випадку розбіжностей при тлумаченні положень Угоди
переважну силу матиме текст англійською мовою.
За Уряд України За Уряд Сирійської Арабської
Республікивгору