Документ 724_025, чинний, поточна редакція — Затвердження від 25.08.2010, підстава - 865/2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 31.10.2010, підстава - v2877321-10. Подивитися в історії? )

               Угода 
(у формі обміну нотами)
між Україною і Іспанією про взаємне визнання
та обмін національних посвідчень водія

{ Угоду затверджено Указом Президента
N 865/2010 ( 865/2010 ) від 25.08.2010 }

Дата підписання: 11.01.2010 Дата затвердження Україною: 25.08.2010 Дата набрання чинності для України: 31.10.2010
N 6127/22-012-006
Посольство України в Іспанії засвідчує свою повагу
Міністерству Закордонних Справ та Співробітництва Іспанії і,
зважаючи на те, що в обох країнах правила і знаки, які регулюють
дорожній Рух, відповідають положенням Віденської Конвенції про
дорожній Рух ( 995_041 ) від 8 листопада 1968 року, а категорії
транспортних засобів та посвідчення водія, а також умови та
іспити, передбачені для їх отримання, є однаковими та в цілому
відповідають Директиві 91/439/СЕЕ ( 994_951 ) Про посвідчення
водія, має честь запропонувати укласти Угоду між Україною і
Іспанією про взаємне визнання та обмін національних посвідчень
водія на таких умовах:
1. Україна і Іспанія, далі - "Сторони", взаємно визнають
національні посвідчення водія, видані компетентними органами обох
держав, якщо вони є чинними і відповідають положенням, викладеним
у цій Угоді та у Додатку 1 до цієї Угоди.
2. Власник чинного та дійсного посвідчення водія, виданого
компетентним органом однієї зі Сторін, має право на території
іншої Сторони тимчасово керувати транспортними засобами тієї
категорії, на яку поширюється дія посвідчення, протягом часу,
встановленого національним законодавством держави, на території
якої це право реалізується.
3. З іншого боку, власник посвідчення водія, виданого
компетентним органом однієї зі Сторін, який відповідно до
національного законодавства кожної зі Сторін обирає своїм місцем
постійного проживання територію іншої Сторони і бажає керувати
транспортними засобами на території цієї Сторони, обмінює своє
посвідчення водія на відповідне посвідчення держави проживання,
згідно з таблицею відповідності, наведеною у Додатку 1. Обміну
підлягають всі типи посвідчень легальних резидентів, видані до
набуття чинності цією Угодою. Для посвідчень, виданих після
набуття чинності цією угодою, необхідною умовою для обміну є факт
видачі посвідчення державою, в якій легально проживає заявник.
Міністерство Закордонних Справ та Співробітництва Іспанії
м. Мадрид
4. Обмін здійснюватиметься без необхідності складання
теоретичних та практичних іспитів. Як виняток, власники посвідчень
водія, які звертаються з проханням про їх обмін на посвідчення,
які відповідають категоріям C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D та D+E,
мають пройти перевірку навичок практичного водіння на дорогах,
відкритих для дорожнього руху, на транспортних засобах, на
категорії яких поширюється дія цих посвідчень.
5. Компетентний орган кожної зі Сторін, який здійснює обмін,
може вимагати від власника посвідчення водія офіційний переклад
національного посвідчення водія. У будь-якому разі для визначення
справжності посвідчення водія компетентний орган однієї Сторони
має запитувати відповідну інформацію у компетентного органу іншої
Сторони у порядку, передбаченому Додатком 2 до цієї Угоди.
6. Викладене у цій Угоді не виключає необхідності дотримання
адміністративних формальностей, встановлених законодавством кожної
зі Сторін для обміну посвідчень водія, таких як заповнення
відповідних форм заяв, подачі медичного сертифікату, довідки про
відсутність кримінальної або адміністративної відповідальності та
квитанції про сплату відповідного податку.
7. Компетентними органами, відповідальними за обмін
посвідчень водія, є:
в Україні: Міністерство внутрішніх справ, Департамент
державної автомобільної інспекції,
в Іспанії: Міністерство внутрішніх справ, Головний
департамент дорожнього руху.
8. Обидві Сторони обміняються зразками відповідних посвідчень
водія. Вилучені в порядку обміну посвідчення водія передаються
дипломатичними каналами відповідному компетентному органу іншої
Сторони.
9. Компетентний орган Сторони, який отримує посвідчення,
вилучене внаслідок обміну, зобов'язаний поінформувати компетентний
орган іншої Сторони у випадку, якщо документ містить відхилення,
пов'язані з терміном його дії, автентичністю чи викладеними у
ньому даними. Така інформація надсилається у порядку,
передбаченому Додатком 2 до цієї Угоди у термін, що не перевищує
одного місяця з дати отримання такого посвідчення.
10. Протягом місяця з дати набрання чинності цією Угодою,
Сторони інформують одна одну про адреси компетентних органів,
відповідальних за її виконання, а також дипломатичних
представництв, акредитованих на території Сторін.
11. Ця Угода не поширюється на посвідчення водія, видані
компетентними органами Сторін в порядку обміну посвідчень,
отриманих на території третіх країн.
12. До цієї Угоди за взаємною письмовою згодою сторін можуть
вноситися зміни та доповнення. Зміни вводимуться в дію відповідно
до порядку, встановленого для набуття чинності цією Угодою.
13. Всі спірні питання, які можуть виникати у зв'язку з
тлумаченням та застосуванням цієї Угоди, вирішуються Сторонами
шляхом консультацій та переговорів.
14. Ця Угода укладається на невизначений термін. Кожна зі
Сторін може припинити її дію шляхом письмового повідомлення через
дипломатичні канали. Дія Угоди припиняється через 30 днів з дати
отримання такого повідомлення.
У разі, якщо викладене вище є прийнятним для Іспанії,
Посольство України в Іспанії пропонує, щоб ця Нота і Нота цього
Високоповажного Міністерства становили Угоду між Україною і
Іспанією про взаємне визнання та обмін національних посвідчень
водія, яка набирає чинності через 60 днів з дати отримання
дипломатичними каналами останнього повідомлення, яким Сторони
поінформують про виконання внутрішніх процедур, необхідних для
набрання чинності цією Угодою. Ця Нота супроводжується Таблицею
відповідності між категоріями українських та іспанських посвідчень
водія (Додаток 1), Протоколом про порядок застосування Угоди
(Додаток 2), які є невід'ємною частиною цієї Угоди.
Посольство України в Іспанії користується цією нагодою, щоб
поновити Міністерству Закордонних Справ та Співробітництва Іспанії
запевнення у своїй високій повазі.
м. Мадрид, 11 січня 2010 року

Додаток 1

Таблиця
відповідності
між категоріями посвідчень водія
України та Іспанії

------------------------------------------------------------------ |Національні |Національні посвідчення водія України | |посвідчення |------------------------------------------------| |водія Іспанії |A1 |A |B1 |B |C1 |C |D1 |D |BE |C1E |CE |D1E |DE| |---------------+---+--+---+--+---+--+---+--+---+----+---+----+--| |A1 |X | | | | | | | | | | | | | |---------------+---+--+---+--+---+--+---+--+---+----+---+----+--| |A | |X | | | | | | | | | | | | |---------------+---+--+---+--+---+--+---+--+---+----+---+----+--| |B | | | |X | | | | | | | | | | |---------------+---+--+---+--+---+--+---+--+---+----+---+----+--| |C1 | | | | |X | | | | | | | | | |---------------+---+--+---+--+---+--+---+--+---+----+---+----+--| |C | | | | | |X | | | | | | | | |---------------+---+--+---+--+---+--+---+--+---+----+---+----+--| |D1 | | | | | | |X | | | | | | | |---------------+---+--+---+--+---+--+---+--+---+----+---+----+--| |D | | | | | | | |X | | | | | | |---------------+---+--+---+--+---+--+---+--+---+----+---+----+--| |B+E | | | | | | | | |X | | | | | |---------------+---+--+---+--+---+--+---+--+---+----+---+----+--| |C1+E | | | | | | | | | |X | | | | |---------------+---+--+---+--+---+--+---+--+---+----+---+----+--| |С+Е | | | | | | | | | | |X | | | |---------------+---+--+---+--+---+--+---+--+---+----+---+----+--| |D1+E | | | | | | | | | | | | X | | |---------------+---+--+---+--+---+--+---+--+---+----+---+----+--| |D+E | | | | | | | | | | | | |X | ------------------------------------------------------------------

Додаток 2

Протокол
про порядок застосування Угоди
між Україною і Іспанією про взаємне визнання
та обмін національних посвідчень водія

Власники посвідчень водія, виданих компетентними органами
Сторін, можуть клопотати про їх обмін у відповідності із порядком,
встановленим положеннями Угоди між Україною і Іспанією про взаємне
визнання та обмін національних посвідчень водія. З цією метою,
заявники можуть у телефонному режимі або через Інтернет звертатися
з проханням про призначення зустрічі для здійснення обміну,
вказуючи при цьому номер ідентифікаційного посвідчення іноземця
(ІПІ), виданого іспанськими органами, назву провінції Іспанії,
де проживає іноземець, номер національного документу, що посвідчує
особу, номер українського посвідчення водія, а також місце та дату
видачі зазначеного посвідчення. У телефонному режимі заявника буде
поінформовано щодо документів, які подаються разом із заявою про
обмін, та призначено дату для подання заяви та необхідних
документів до районного відділення дорожньої поліції провінції, за
місцем проживання заявника.
З метою підтвердження автентичності українського посвідчення
водія, про обмін якого клопоче заявник, Головний департамент
дорожнього руху направляє щоденно по закритій електронній пошті
українським органам інформацію стосовно заявників, що базується на
використанні сертифікату електронної ідентичності X. 509 v 3,
виданого Головним департаментом дорожнього руху. Українські
компетентні органи зобов'язуються надати відповідь стосовно
автентичності посвідчень у термін, що не перевищує 30 календарних
днів, починаючи з наступного дня після отримання запиту. У разі
відсутності відповіді у визначений термін, вважатиметься, що не
існує даних про видачу відповідних посвідчень водія українськими
компетентними органами.
Повідомлення, як запити так і відповіді, мають бути підписані
та закодовані з використанням відповідних сертифікатів електронної
ідентичності, з метою гарантування конфіденційності, достовірності
та уникнення підробок.
Повідомлення-запити та повідомлення-відповіді відповідатимуть
формату, тексту та кодифікації, що будуть узгоджені експертами,
призначеними відповідними органами з питань дорожнього руху.

ВЕРБАЛЬНА НОТА

Міністерство закордонних справ та співробітництва Іспанії
засвідчує свою повагу Посольству України в Іспанії і, щодо Ноти
Посольства від 11 січня 2010 року такого змісту:
"Посольство України в Іспанії засвідчує свою повагу
Міністерству закордонних справ та співробітництва Іспанії і,
зважаючи на те, що в обох країнах правила і знаки, які регулюють
дорожній Рух, відповідають положенням Віденської конвенції про
дорожній рух ( 995_041 ) від 8 листопада 1968 року, а категорії
транспортних засобів та посвідчення водія, а також умови та
іспити, передбачені для їх отримання, є однаковими та в цілому
відповідають Директиві 91/439/СЕЕ ( 994_951 ) Про посвідчення
водія, має честь запропонувати укласти Угоду між Україною та
Іспанією про взаємне визнання та обмін національних посвідчень
водія на таких умовах:
1. Україна та Іспанія, далі - "Сторони", взаємно визнають
національні посвідчення водія, видані компетентними органами обох
держав, якщо вони є чинними і відповідають положенням, викладеним
у цій Угоді та у Додатку 1 до цієї Угоди.
2. Власник чинного та дійсного посвідчення водія, виданого
компетентним органом однієї зі Сторін, має право на території
іншої Сторони тимчасово керувати транспортними засобами тієї
категорії, на яку поширюється дія посвідчення, протягом часу,
встановленого національним законодавством держави, на території
якої це право реалізується.
3. З іншого боку, власник посвідчення водія, виданого
компетентним органом однієї зі Сторін, який відповідно до
національного законодавства кожної зі Сторін обирає своїм місцем
постійного проживання територію іншої Сторони і бажає керувати
транспортними засобами на території цієї Сторони, обмінює своє
посвідчення водія на відповідне посвідчення держави проживання,
згідно з таблицею відповідності, наведеною у Додатку 1. Обміну
підлягають всі типи посвідчень легальних резидентів, видані до
набуття чинності цією Угодою. Для посвідчень, виданих після
набуття чинності цією угодою, необхідною умовою для обміну є факт
видачі посвідчення державою, в якій легально проживає заявник.
Міністерство Закордонних Справ та Співробітництва Іспанії
м. Мадрид
4. Обмін здійснюватиметься без необхідності складання
теоретичних та практичних іспитів. Як виняток, власники посвідчень
водія, які звертаються з проханням про їх обмін на посвідчення,
які відповідають категоріям C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D та D+E,
мають пройти перевірку навичок практичного водіння на дорогах,
відкритих для дорожнього руху, на транспортних засобах, на
категорії яких поширюється дія цих посвідчень.
5. Компетентний орган кожної зі Сторін, який здійснює обмін,
може вимагати від власника посвідчення водія офіційний переклад
національного посвідчення водія. У будь-якому разі, для визначення
справжності посвідчення водія, компетентний орган однієї Сторони
має запитувати відповідну інформацію у компетентного органу іншої
Сторони у порядку, передбаченому Додатком 2 до цієї Угоди.
6. Викладене у цій Угоді не виключає необхідності дотримання
адміністративних формальностей, встановлених законодавством кожної
зі Сторін для обміну посвідчень водія, таких як заповнення
відповідних форм заяв, подачі медичного сертифікату, довідки про
відсутність кримінальної або адміністративної відповідальності та
квитанції про сплату відповідного податку.
7. Компетентними органами, відповідальними за обмін
посвідчень водія, є:
в Україні: Міністерство внутрішніх справ, Департамент
державної автомобільної інспекції,
в Іспанії: Міністерство внутрішніх справ, Головний
департамент дорожнього руху.
8. Обидві Сторони обміняються зразками відповідних посвідчень
водія. Вилучені в порядку обміну посвідчення водія передаються
дипломатичними каналами відповідному компетентному органу іншої
Сторони.
9. Компетентний орган Сторони, який отримує посвідчення,
вилучене внаслідок обміну, зобов'язаний поінформувати компетентний
орган іншої Сторони у випадку, якщо документ містить відхилення,
пов'язані з терміном його дії, автентичністю чи викладеними у
ньому даними. Така інформація надсилається у порядку,
передбаченому Додатком 2 до цієї Угоди у термін, що не перевищує
одного місяця з дати отримання такого посвідчення.
10. Протягом місяця з дати набрання чинності цією Угодою,
Сторони інформують одна одну про адреси компетентних органів,
відповідальних за її виконання, а також дипломатичних
представництв, акредитованих на території Сторін.
11. Ця Угода не поширюється на посвідчення водія, видані
компетентними органами Сторін в порядку обміну посвідчень,
отриманих на території третіх країн.
12. До цієї Угоди за взаємною письмовою згодою сторін можуть
вноситися зміни та доповнення. Зміни вводитимуться в дію
відповідно до порядку, встановленого для набуття чинності цією
Угодою.
13. Всі спірні питання, які можуть виникати у зв'язку з
тлумаченням та застосуванням цієї Угоди, вирішуються Сторонами
шляхом консультацій та переговорів.
14. Ця Угода укладається на невизначений термін. Кожна зі
Сторін може припинити її дію шляхом письмового повідомлення через
дипломатичні канали. Дія Угоди припиняється через 30 днів з дати
отримання такого повідомлення.
У разі, якщо викладене вище є прийнятним для Іспанії,
Посольство України в Іспанії пропонує, щоб ця Нота і Нота цього
Високоповажного Міністерства становили Угоду між Україною та
Іспанією про взаємне визнання та обмін національних посвідчень
водія, яка набирає чинності через 60 днів з дати отримання
дипломатичними каналами останнього повідомлення, яким Сторони
поінформують про виконання внутрішніх процедур, необхідних для
набрання чинності цією Угодою. Ця Нота супроводжується Таблицею
відповідності між категоріями українських та іспанських посвідчень
водія (Додаток 1), Протоколом про порядок застосування Угоди
(Додаток 2), які є невід'ємною частиною цієї Угоди.
Посольство України в Іспанії користується цією нагодою, щоб
поновити Міністерству закордонних справ та співробітництва Іспанії
запевнення у своїй високій повазі.
м. Мадрид, 11 січня 2010 року"
У відповідь на зазначене, має за честь повідомити, Іспанія
приймає вищезгадану пропозицію і визнає прийнятним, щоб Нота
Посольства, так само, як і Нота Міністерства із відповіддю,
становили Угоду між двома державами, яка набере чинності через
шістдесят (60) днів з дати отримання дипломатичними каналами
останнього повідомлення, яким Сторони поінформують про виконання
внутрішніх процедур, необхідних для набрання чинності цією Угодою.
У додатку до цієї Ноти надсилається Таблиця відповідності між
категоріями українських та іспанських посвідчень водія
(Додаток 1), Протоколом про порядок застосування Угоди
(Додаток 2), які є невід'ємною частиною цієї Угоди.
Міністерство закордонних справ та співробітництва Іспанії
користується нагодою, щоб поновити Посольству України в Іспанії
запевненя у своїй найвищій повазі.
м. Мадрид, 11 січня 2010 року

Додаток I

Таблиця відповідності
між іспанськими та українськими категоріями
посвідчень водія

------------------------------------------------------------------ |Національні |Національні українські посвідчення водія | |іспанські | | |посвідчення |------------------------------------------------| |водія |A1 |A |B1 |B |C1 |C |D1 |D |BE |C1E |CE |D1E |DE| |---------------+---+--+---+--+---+--+---+--+---+----+---+----+--| |A1 |X | | | | | | | | | | | | | |---------------+---+--+---+--+---+--+---+--+---+----+---+----+--| |A | |X | | | | | | | | | | | | |---------------+---+--+---+--+---+--+---+--+---+----+---+----+--| |B | | | |X | | | | | | | | | | |---------------+---+--+---+--+---+--+---+--+---+----+---+----+--| |C1 | | | | |X | | | | | | | | | |---------------+---+--+---+--+---+--+---+--+---+----+---+----+--| |C | | | | | |X | | | | | | | | |---------------+---+--+---+--+---+--+---+--+---+----+---+----+--| |D1 | | | | | | |X | | | | | | | |---------------+---+--+---+--+---+--+---+--+---+----+---+----+--| |D | | | | | | | |X | | | | | | |---------------+---+--+---+--+---+--+---+--+---+----+---+----+--| |B+E | | | | | | | | |X | | | | | |---------------+---+--+---+--+---+--+---+--+---+----+---+----+--| |C1+E | | | | | | | | | |X | | | | |---------------+---+--+---+--+---+--+---+--+---+----+---+----+--| |С+Е | | | | | | | | | | |X | | | |---------------+---+--+---+--+---+--+---+--+---+----+---+----+--| |D1+E | | | | | | | | | | | | X | | |---------------+---+--+---+--+---+--+---+--+---+----+---+----+--| |D+E | | | | | | | | | | | | |X | ------------------------------------------------------------------

Додаток II

Протокол
про порядок застосування Угоди
між Україною та Іспанією про взаємне визнання
та обмін національних посвідчень водія

Власники посвідчень водія, виданих компетентними органами
Сторін, можуть клопотати про їх обмін у відповідності із порядком,
встановленим положеннями Угоди між Україною та Іспанію про взаємне
визнання та обмін національних посвідчень водія. З цією метою,
заявники можуть у телефонному режимі або через Інтернет звертатися
з проханням про призначення зустрічі для здійснення обміну,
вказуючи при цьому номер ідентифікаційного посвідчення іноземця
(ІПІ), виданого іспанськими органами, назву провінції Іспанії,
де проживає іноземець, номер національного документу, що посвідчує
особу, номер українського посвідчення водія, а також місце та дату
видачі зазначеного посвідчення. У телефонному режимі заявника буде
поінформовано щодо документів, які подаються разом із заявою про
обмін, та призначено дату для подання заяви та необхідних
документів до районного відділення дорожньої поліції провінції, за
місцем проживання заявника.
З метою підтвердження автентичності українського посвідчення
водія, про обмін якого клопоче заявник, Головний департамент
дорожнього руху направляє щоденно по закритій електронній пошті
українським органам інформацію стосовно заявників, що базується на
використанні сертифікату електронної ідентичності X. 509 v 3,
виданого Головним департаментом дорожнього руху. Українські
компетентні органи зобов'язуються надати відповідь стосовно
автентичності посвідчень у термін, що не перевищує 30 календарних
днів, починаючи з наступного дня після отримання запиту. У разі
відсутності відповіді у визначений термін, вважатиметься, що не
існує даних про видачу відповідних посвідчень водія українськими
компетентними органами.
Повідомлення, як запити так і відповіді, мають бути підписані
та закодовані з використанням відповідних сертифікатів електронної
ідентичності, з метою гарантування конфіденційності, достовірності
та уникнення підробок.
Повідомлення-запити та повідомлення-відповіді відповідатимуть
формату, тексту та кодифікації, що будуть узгоджені експертами,
призначеними відповідними органами з питань дорожнього руху.вгору