Про внесення змін до Порядку проведення індексації грошових доходів населення
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.05.2006690
Документ 690-2006-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.05.2006

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 травня 2006 р. N 690
Київ
Про внесення змін до Порядку проведення індексації
грошових доходів населення

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Порядку проведення індексації грошових доходів
населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
17 липня 2003 р. N 1078 ( 1078-2003-п ) (Офіційний вісник України,
2003 р., N 29, ст. 1471), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 травня 2006 р. N 690
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку проведення індексації
грошових доходів населення ( 1078-2003-п )
1. Доповнити Порядок ( 1078-2003-п ) новим пунктом 1 такого
змісту:
"1. Цей Порядок визначає правила обчислення індексу споживчих
цін для проведення індексації та сум індексації грошових доходів
населення і поширюється на підприємства, установи та організації
незалежно від форми власності і господарювання, а також на
фізичних осіб, що використовують працю найманих працівників".
У зв'язку з цим пункт 1 вважати пунктом 1-1.
2. У пункті 2:
абзац шостий після слів "допомога по догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку" доповнити словами "що надається у
мінімальному розмірі", а слова "матеріальна допомога по
безробіттю" виключити;
абзац сьомий після слів "допомога по догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку" доповнити словами "що надається у
мінімальному розмірі", а після слів "допомога на дітей одиноким
матерям" - словами і цифрами "що надається у розмірі 10 відсотків
прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку".
3. У пункті 3:
в абзаці четвертому слова "одноразова матеріальна допомога
безробітним" виключити;
в абзаці п'ятому слово "одноразова" виключити;
абзац сьомий доповнити словами і цифрами "частина допомоги на
дітей одиноким матерям, що надається у розмірі понад 10 відсотків
прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, та частина
допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку,
що надається понад мінімальний розмір".
4. У пункті 4:
1) в абзаці другому слова "матеріальна допомога по
безробіттю" та "що надається відповідно до законодавства про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування" виключити;
2) в абзаці четвертому:
слова "допомога по догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку, що надається незастрахованим у системі
загальнообов'язкового державного соціального страхування особам"
виключити;
доповнити абзац після слів "допомога на дітей одиноким
матерям" словами і цифрами "що надається у розмірі 10 відсотків
прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку";
3) доповнити абзац восьмий:
після слів "допомога на дітей одиноким матерям" словами і
цифрами "що надається у розмірі 10 відсотків прожиткового мінімуму
для дитини відповідного віку";
словами "(крім оплати праці)" та реченням такого змісту: "У
разі коли особа працює, в першу чергу індексується оплата праці".
5. У пункті 5:
абзац перший доповнити реченням такого змісту: "З наступного
місяця здійснюється обчислення наростаючим підсумком індексу
споживчих цін для проведення подальшої індексації";
доповнити пункт абзацами такого змісту:
"У разі коли підвищення розмірів мінімальних соціальних
гарантій, зазначених в абзаці першому цього пункту, не
супроводжується зростанням грошових доходів громадян, передбачених
пунктом 2 цього Порядку, грошові доходи індексуються на загальних
підставах відповідно до пунктів 1-1 і 4 цього Порядку.
Якщо сума збільшення грошових доходів менша від суми
індексації, нарахованої відповідно до цього Порядку, подальша
індексація проводиться за прикладом, наведеним у додатку 4.
У разі підвищення грошових доходів населення випереджаючим
шляхом з урахуванням прогнозного рівня інфляції базовим місяцем
вважається місяць, у якому мало місце таке підвищення.
Для проведення подальшої індексації або здійснення чергового
підвищення доходів випереджаючим шляхом обчислення індексу
споживчих цін здійснюється наростаючим підсумком починаючи з
наступного за базовим місяця.
Нарахування сум індексації або проведення чергового
підвищення грошових доходів випереджаючим шляхом здійснюється з
першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому офіційно
опубліковано індекс споживчих цін, на підставі якого нарахована
сума індексації перевищить суму підвищення доходів випереджаючим
шляхом у базовому місяці.
Приклад обчислення суми індексації у разі підвищення доходів
населення випереджаючим шляхом з урахуванням прогнозного рівня
інфляції наведено у додатку 5".
6. В абзаці третьому пункту 9 слова "Пенсійного фонду"
замінити словами "які призначають і виплачують пенсію".
7. Доповнити пункт 10 абзацом такого змісту:
"У разі коли в особи, яка потерпіла внаслідок нещасного
випадку на виробництві або професійного захворювання, одночасно із
щомісячною страховою виплатою виникає право на допомогу по
безробіттю, в першу чергу індексується щомісячна грошова сума, що
компенсує відповідну частину втраченого заробітку, а потім
проводиться індексація допомоги по безробіттю".
8. Доповнити Порядок:
пунктом 10-1 такого змісту:
"10-1. Обчислення індексу споживчих цін для проведення
індексації пенсій особам, які набули право на її призначення,
здійснюється починаючи з місяця призначення пенсії. Обчислення
індексу споживчих цін для проведення індексації матеріального
забезпечення безробітних здійснюється з місяця, в якому розпочата
така виплата";
додатками 4 і 5 такого змісту:
"Додаток 4
до Порядку
ПРИКЛАД
проведення індексації у разі підвищення грошових доходів
Заробітну плату підвищено у травні 2005 року. Чергове
підвищення заробітної плати відбулося у березні 2006 року.
Для проведення індексації травень 2005 року вважається
базовим місяцем. Індексація в травні не проводиться.
Починаючи з червня 2005 р. (наступного за базовим місяця)
розрахунок індексу споживчих цін здійснюється наростаючим
підсумком до перевищення встановленого згідно з цим Порядком
порогу індексації (101 відсоток).
Заробітна плата за травень 2005 р. становила 550 гривень.
Сума індексації нараховується виходячи з прожиткового
мінімуму для працездатних осіб (для індексації заробітної плати),
встановленого на 2005 рік у розмірі 453 гривні, на 2006 рік
(січень-березень) - 483 гривні:
------------------------------------------------------------------ | | Індекс споживчих цін,| Величина | Сума | | | відсотків | приросту | індексації, | | |----------------------| індексу | гривень | | |до по- | для | споживчих | | | |перед- | визначення | цін для | | | |нього | суми | визначення | | | |місяця | індексації | суми | | | |за да- | | індексації, | | | |ними | | відсотків | | | |Держ- | | | | | |комс- | | | | | |тату | | | | | |(умовні| | | | | |прог- | | | | | |нозні | | | | | |індек- | | | | | |си) | | | | |---------+-------+--------------+--------------+----------------| |2005 рік:| | | | | |---------+-------+--------------+--------------+----------------| |травень | 100,6 | базовий | | | |---------+-------+--------------+--------------+----------------| |червень | 100,6 | 100,6 | | | |---------+-------+--------------+--------------+----------------| |липень | 100,3 | 100,9 | | | |---------+-------+--------------+--------------+----------------| |серпень | 100 | 100,9 | | | |---------+-------+--------------+--------------+----------------| |вересень | 100,4 | 101,3 | | | |---------+-------+--------------+--------------+----------------| | | | (1,006 х | | | | | | х 1,003 х | | | | | | х 1,000 х | | | | | | х 1,004 х | | | | | | х 100) | | | |---------+-------+--------------+--------------+----------------| |жовтень | 100,9 | 100,9 | | | |---------+-------+--------------+--------------+----------------| |листопад | 101,2 | 102,1 | 1,3 | 5,89 | |---------+-------+--------------+--------------+----------------| | | | (1,009 х |(101,3 - 100) |(453 х 1,3: 100)| | | | 1,012 х 100) | | | |---------+-------+--------------+--------------+----------------| |грудень | 100,9 | 100,9 | 1,3 | 5,89 | |---------+-------+--------------+--------------+----------------| |2006 рік:| | | | | |---------+-------+--------------+--------------+----------------| |січень | 101,7 | 102,6 | 3,4 | 16,42 | |---------+-------+--------------+--------------+----------------| | | | (1,009 х | (1,013 х |(483 х 3,4 :100)| | | | 1,017 х 100) | 1,021 х 100 -| | | | | | - 100) | | |---------+-------+--------------+--------------+----------------| |лютий | | | 3,4 | 16,42 | |---------+-------+--------------+--------------+----------------| |березень | | | 6,1 | 29,46 | |---------+-------+--------------+--------------+----------------| | | | | (1,013 х |(483 х 6,1 :100)| | | | | 1,021 х 1,026| | | | | | х 100 - 100)| | ------------------------------------------------------------------
У березні 2006 р. відбулося чергове підвищення заробітної
плати на 5 відсотків, або на 27,5 гривні (550 х 5 : 100).
Оскільки сума індексації (29,46 гривні), що нараховується у
березні 2006 р., більша, ніж сума підвищення грошового доходу
(27,5 гривні), проводиться індексація заробітної плати на
визначений згідно з цим Порядком індекс (6,1 відсотка).
Грошовий дохід працівника у березні 2006 р. становить 606,96
гривні, з них:
577,5 - заробітна плата з урахуванням підвищення з березня
2006 р. (550 х 1,05);
29,46 - нарахована у березні 2006 р. сума індексації
(483 х 6,1:100).
У разі коли підвищення заробітної плати у березні 2006 р.
перевищує суму індексації (наприклад, заробітну плату підвищили на
7 відсотків, або на 38,5 гривні), що повинна бути нарахована в
зазначеному місяці (29,46 гривні), березень вважається базовим
місяцем і індексація в ньому не проводиться. Починаючи з квітня
2006 р. для проведення подальшої індексації розраховується індекс
споживчих цін наростаючим підсумком до перевищення порогу
індексації.
Додаток 5
до Порядку
ПРИКЛАД
обчислення суми індексації у разі підвищення
грошових доходів населення випереджаючим шляхом
з урахуванням прогнозного рівня інфляції
Обчислення суми індексації у разі підвищення доходів
випереджаючим шляхом з урахуванням прогнозного
рівня інфляції
Заробітна плата не підвищувалася із січня 2005 року.
Грошовий дохід працівника за грудень 2004 р. становив 624,75
гривні, у тому числі:
600 - заробітна плата;
24,75 - сума індексації (24,75 = 386,73 х 6,4 : 100), де
386,73 - прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений
законом на 2004 рік; 6,4 відсотка - індекс споживчих цін, що
застосовується для проведення індексації за грудень 2004 р. згідно
з цим Порядком.
Підвищення доходів випереджаючим шляхом з урахуванням
прогнозного рівня інфляції відбувається починаючи з 1 січня 2005
року. При цьому обсяг підвищення грошових доходів населення з
урахуванням суми попередньої індексації повинен перевищувати її на
певну суму, або відсоток. Так, грошовий дохід за січень 2005 р. з
урахуванням підвищення повинен бути не менш як 624,75 гривні.
Обсяг підвищення грошового доходу випереджаючим шляхом у
січні визначено у сумі 25 гривень.
Таким чином, загальний дохід за січень 2005 р. становить
649,75 гривні (624,75+25), де 624,75 гривні - грошовий дохід з
урахуванням суми попередньої індексації; 25 гривень - обсяг
підвищення грошових доходів випереджаючим шляхом.
Для визначення індексу споживчих цін з метою проведення
подальшої індексації або здійснення чергового підвищення грошових
доходів випереджаючим шляхом починаючи з лютого 2005 р.
здійснюється обчислення індексу споживчих цін наростаючим
підсумком і суми індексації. Обчислення проводиться до настання
перевищення нарахованої індексації суми підвищення грошового
доходу випереджаючим шляхом у січні 2005 р. (25 гривень).
Сума індексації нараховується виходячи з прожиткового
мінімуму, встановленого для працездатних осіб (для індексації
заробітної плати), що у 2005 році становив 453 гривні.
Обчислення індексу споживчих цін та суми індексації:
------------------------------------------------------------------ | | Індекс споживчих цін,| Величина | Сума | | | відсотків | приросту | індексації, | | |----------------------| індексу | гривень | | |до по- | для | споживчих | | | |перед- | визначення | цін для | | | |нього | суми | визначення | | | |місяця | індексації | суми | | | |за да- | | індексації, | | | |ними | | відсотків | | | |Держ- | | | | | |комс- | | | | | |тату | | | | | |(умовні| | | | | |прог- | | | | | |нозні | | | | | |індек- | | | | | |си) | | | | |---------+-------+--------------+--------------+----------------| |2005 рік:| | | | | |---------+-------+--------------+--------------+----------------| |січень | 101,7 | базовий | | | |---------+-------+--------------+--------------+----------------| |лютий | 101 | 101 | | | |---------+-------+--------------+--------------+----------------| |березень | 101,6 | 102,6 | | | |---------+-------+--------------+--------------+----------------| | | | (1,010 х | | | | | | 1,016 х 100) | | | |---------+-------+--------------+--------------+----------------| |квітень | 100,7 | 103,3 | | | |---------+-------+--------------+--------------+----------------| | | | (1,010 х | | | | | | х 1,016 х | | | | | |х 1,007 х 100)| | | |---------+-------+--------------+--------------+----------------| |травень | 100,6 | 104 | 2,6 | 11,78 | |---------+-------+--------------+--------------+----------------| | | | (1,010 х |(102,6 - 100) |(453 х 2,6: 100)| | | | 1,016 х | | | | | | х 1,007 х | | | | | | 1,006 х | | | | | | х 100) | | | |---------+-------+--------------+--------------+----------------| |червень | 100,6 | 104,6 | 3,3 | 14,95 | |---------+-------+--------------+--------------+----------------| | | | (1,010 х |(103,3 - 100) |(453 х 3,3: 100)| | | | 1,016 х | | | | | | 1,007 х | | | | | | 1,006 х | | | | | | 1,006 х 100)| | | |---------+-------+--------------+--------------+----------------| |липень | 100,3 | 104,9 | 4 | 18,2 | |---------+-------+--------------+--------------+----------------| | | | (1,010 х | (104 - 100) |(453 х 4 : 100) | | | | 1,016 х | | | | | | х 1,007 | | | | | | 1,006 х | | | | | | 1,006 х | | | | | | 1,003 х 100) | | | |---------+-------+--------------+--------------+----------------| |серпень | 100 | 104,9 | 4,6 | 20,84 | |---------+-------+--------------+--------------+----------------| |вересень | 100,4 | 105,3 | 4,9 | 22,2 | |---------+-------+--------------+--------------+----------------| | | | (1,010 х |(104,9 - 100) |(453 х 4,9: 100)| | | | 1,016 х | | | | | | х 1,007 х | | | | | | 1,006 х | | | | | | х 1,006 х | | | | | | 1,003 х | | | | | | х 1,000 х | | | | | | 1,004 х | | | | | | х 100) | | | |---------+-------+--------------+--------------+----------------| |жовтень | 100,9 | 106,3 | 4,9 | 22,2 | |---------+-------+--------------+--------------+----------------| | | | (1,010 х | | | | | | 1,016 х | | | | | | х 1,007 х | | | | | | 1,006 х | | | | | | х 1,006 х | | | | | | 1,003 х | | | | | | х 1,000 х | | | | | | 1,004 х | | | | | |х 1,009 х 100)| | | |---------+-------+--------------+--------------+----------------| |листопад | | | 5,3 | 24,01 | |---------+-------+--------------+--------------+----------------| | | | |(105,3 - 100) |(453 х 5,3: 100)| |---------+-------+--------------+--------------+----------------| |грудень | | | 6,3 | 28,54 | |---------+-------+--------------+--------------+----------------| | | | |(106,3 - 100) |(453 х 6,3: 100)| ------------------------------------------------------------------
Отже, з урахуванням індексу споживчих цін за жовтень, на
підставі якого нарахована сума індексації (28,54 гривні) перевищує
суму підвищення грошового доходу (25 гривень), згідно з пунктом
1-1 цього Порядку, відновлюється починаючи з грудня 2005 р.
індексація заробітної плати в межах прожиткового мінімуму,
встановленого для працездатних осіб, на величину приросту індексу
споживчих цін (6,3 відсотка), або здійснюється чергове підвищення
грошових доходів громадян випереджаючим шляхом.
У разі відновлення індексації сума грошового доходу за
грудень 2005 р. разом із сумою індексації повинна становити 653,29
гривні (624,75 + 28,54). Тобто працівникові виплачується більша за
величиною сума доходів за грудень, а саме - на суму індексації
(28,54 гривні) замість суми підвищення грошового доходу
випереджаючим шляхом (25 гривень).
Подальша індексація повинна проводиться із застосуванням
індексів, визначених згідно з цим Порядком.
Обчислення суми індексації у разі підвищення
розміру пенсії (допомоги) випереджаючим шляхом
з урахуванням прогнозного рівня інфляції
Умовний розмір пенсії (допомоги) за грудень 2005 р. становить
332 гривні.
Підвищення розміру пенсії (допомоги) випереджаючим шляхом з
урахуванням прогнозного рівня інфляції здійснюється у січні,
квітні і жовтні 2006 р. та січні 2007 року.
Обсяг підвищення грошового доходу випереджаючим шляхом
становить у 2006 році у січні - 18 гривень, у квітні - 9 гривень,
у жовтні - 7 гривень та у січні 2007 р. - 11 гривень.
Загальний дохід, таким чином, становить:
у 2006 році:
- за січень - 350 гривень (332 + 18);
- за квітень - 359 гривень (350 + 9);
- за жовтень - 366 гривень (359 + 7);
- за січень 2007 р. - 377 гривень (366 + 11).
Для визначення індексу споживчих цін з метою проведення
індексації або здійснення чергового підвищення пенсії (допомоги)
випереджаючим шляхом починаючи з лютого, травня і листопада 2006
р. та з лютого 2007 р. здійснюється обчислення індексу споживчих
цін наростаючим підсумком і суми індексації до того, як нарахована
сума індексації перевищить суму підвищення пенсії (допомоги)
випереджаючим шляхом.
Сума індексації пенсії (допомоги) нараховується виходячи з
прожиткового мінімуму, встановленого для відповідних
соціально-демографічних груп населення (умовні величини), зокрема
у 2006 році у січні-березні у розмірі 350 гривень, у
квітні-вересні - 359, у жовтні - грудні - 366, а із січня 2007 р.
- 377 гривень.
Обчислення індексу споживчих цін та суми індексації:
------------------------------------------------------------------ | | Індекс споживчих цін,| Величина | Сума | | | відсотків | приросту | індексації, | | |----------------------| індексу | гривень | | |до по- | для | споживчих | | | |перед- | визначення | цін для | | | |нього | суми | визначення | | | |місяця | індексації | суми | | | |за да- | | індексації, | | | |ними | | відсотків | | | |Держ- | | | | | |комс- | | | | | |тату | | | | | |(умовні| | | | | |прог- | | | | | |нозні | | | | | |індек- | | | | | |си) | | | | |---------+-------+--------------+--------------+----------------| |2006 рік:| | | | | |---------+-------+--------------+--------------+----------------| |січень | 101,7 | базовий | | | |---------+-------+--------------+--------------+----------------| |лютий | 101,4 | 101,4 | | | |---------+-------+--------------+--------------+----------------| |березень | 101 | 102,4 | | | |---------+-------+--------------+--------------+----------------| | | | (1,014 х | | | | | | 1,010 х 100) | | | |---------+-------+--------------+--------------+----------------| |квітень | 100,9 | базовий | | | |---------+-------+--------------+--------------+----------------| |травень | 100,6 | 100,6 | | | |---------+-------+--------------+--------------+----------------| |червень | 100,4 | 101 | | | |---------+-------+--------------+--------------+----------------| | | | (1,006 х | | | | | |1,004 х 100) | | | |---------+-------+--------------+--------------+----------------| |липень | 99,8 | 100,8 | | | |---------+-------+--------------+--------------+----------------| | | | (1,006 х | | | | | | 1,004 х | | | | | |х 0,998 х 100)| | | |---------+-------+--------------+--------------+----------------| |серпень | 99,7 | 100,5 | | | |---------+-------+--------------+--------------+----------------| | | | (1,006 х | | | | | | 1,004 х | | | | | | х 0,998 х | | | | | | 0,997 х | | | | | | х 100) | | | |---------+-------+--------------+--------------+----------------| |вересень | 100,3 | 100,8 | | | |---------+-------+--------------+--------------+----------------| | | | (1,006 х | | | | | | 1,004 х | | | | | | х 0,998 х | | | | | | 0,997 х | | | | | | х 1,003 х | | | | | | 100) | | | |---------+-------+--------------+--------------+----------------| |жовтень | 100,5 | базовий | | | |---------+-------+--------------+--------------+----------------| |листопад | 100,9 | 100,9 | | | |---------+-------+--------------+--------------+----------------| | | | |(105,3 - 100) |(453 х 5,3: 100)| |---------+-------+--------------+--------------+----------------| |грудень | 101,1 | 102 | | | |---------+-------+--------------+--------------+----------------| | | | | (1,009 х | | | | | | 1,011 х | | | | | | х 100) | | |---------+-------+--------------+--------------+----------------| |2007 рік:| | | | | |---------+-------+--------------+--------------+----------------| |січень | 101,6 | базовий | | | |---------+-------+--------------+--------------+----------------| |лютий | 101,5 | 101,5 | | | |---------+-------+--------------+--------------+----------------| |березень | 101,1 | 102,6 | | | |---------+-------+--------------+--------------+----------------| | | | (1,015 х | | | | | | 1,011 х 100) | | | |---------+-------+--------------+--------------+----------------| |квітень | 100,7 | 103,3 | 1,5 | 5,66 | |---------+-------+--------------+--------------+----------------| | | | (1,015 х |(101,5 - 100) |(377 х 1,5: 100)| | | | (1,011 х | | | | | | 1,007 х 100) | | | |---------+-------+--------------+--------------+----------------| |травень | | | 2,6 | 9,8 | |---------+-------+--------------+--------------+----------------| | | | |(102,6 - 100) |(377 х 2,6: 100)| | | | | | | | | | | | | |---------+-------+--------------+--------------+----------------| |червень | | | 3,3 | 12,44 | |---------+-------+--------------+--------------+----------------| | | | |(103,3 - 100) |(377 х 3,3: 100)| ------------------------------------------------------------------
Отже, з урахуванням індексу споживчих цін за квітень 2007 р.,
на підставі якого нарахована сума індексації (12,44 гривні)
перевищує суму підвищення пенсії (допомоги) (11 гривень), згідно з
пунктом 1-1 цього Порядку, відновлюється починаючи з червня
2007 р. індексація пенсії (допомоги) в межах прожиткового
мінімуму, встановленого для відповідних соціально-демографічних
груп населення, на величину приросту індексу споживчих цін (3,3
відсотка), або здійснюється чергове підвищення пенсії (допомоги)
громадянам випереджаючим шляхом з урахуванням прогнозного рівня
інфляції.
У разі відновлення індексації сума пенсії (допомоги) за
червень 2007 р. разом із сумою індексації повинна становити 378,44
гривні (366 + 12,44). Тобто, громадянинові виплачується більша за
величиною сума доходів за червень, а саме - сума індексації (12,44
гривні) замість суми підвищення пенсії (допомоги) випереджаючим
шляхом (11 гривень).
Подальша індексація повинна проводитися із застосуванням
індексів, визначених згідно з цим Порядком".вгору