Про створення телерадіоорганізації Суспільного мовлення України
Постанова Верховної Ради України; Концепція, Положення від 21.11.1997667/97-ВР
Документ 667/97-ВР, поточна редакція — Прийняття від 21.11.1997

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про створення телерадіоорганізації
Суспільного мовлення України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 11-12, ст.51 )
Відповідно до статті 34 Конституції України ( 254к/96-ВР ),
Закону України "Про систему Суспільного телебачення і
радіомовлення України" ( 485/97-ВР ) та статей 1 і 13 Закону
України "Про телебачення і радіомовлення України" ( 3759-12 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Надати телерадіоорганізації Суспільного мовлення України
(акціонерне товариство) "Громадське Українське радіо і телебачення
(ГУРТ)" статус телерадіоорганізації громадського мовлення України
як невід'ємної складової частини системи Суспільного телебачення і
радіомовлення та виділити їй для телерадіомовлення
загальнонаціональні канали УТ-2 та УР-3.
2. Затвердити Програмну концепцію Суспільного
телерадіомовлення та Положення про телерадіоорганізацію
Суспільного мовлення України "Громадське Українське радіо і
телебачення (ГУРТ)", яке має силу Статуту.
3. Комітету Верховної Ради України законодавчого забезпечення
свободи слова та засобів масової інформації в місячний строк
відповідно до статей 3 і 4 Закону України "Про систему Суспільного
телебачення і радіомовлення України" підготувати пропозиції про
склад Громадської ради телерадіоорганізації Суспільного мовлення
України та внести їх на розгляд Верховної Ради України.
4. На часткову зміну пункту 7 Постанови Верховної Ради
України від 21 грудня 1993 року "Про порядок введення в дію Закону
України "Про телебачення і радіомовлення" ( 3760-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1994 р., N 10, ст.44; 1996 р., N 48,
ст.266) Національній раді України з питань телебачення і
радіомовлення відповідно до вимог статті 8 Закону України "Про
систему Суспільного телебачення і радіомовлення України" та статті
13 Закону України "Про телебачення і радіомовлення України"
вирішити питання про видачу ліцензії телерадіоорганізації
Суспільного мовлення "Громадське Українське радіо і телебачення
(ГУРТ)" на загальнонаціональному каналі УТ-2 - 10 годин на добу та
загальнонаціональному каналі УР-3 - 22 години на добу, узгодивши
відповідно сітку мовлення на цих каналах.
5. Кабінету Міністрів України, Фонду державного майна України
забезпечити надання технічних засобів для трансляції програм з
грудня 1997 року на каналах Суспільного мовлення у мережах УТ-2 та
УР-3 і безперешкодного виходу обласних телерадіокомпаній на каналі
громадського мовлення.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 21 листопада 1997 року
N 667/97-ВР

Програмна концепція
Суспільного телерадіомовлення України

1. Мета мовлення:
реалізація системи Суспільного мовлення в Україні як
інформаційного гаранта забезпечення прав людини на доступ до
плюралістичної інформації та забезпечення існування незалежних
засобів інформації, підконтрольних суспільству на підставі надання
відповідного статусу недержавним телерадіоорганізаціям; забезпечення вільного доступу до загальнонаціональних каналів
мовлення широкого загалу місцевих, в тому числі регіональних
телерадіоорганізацій незалежно від форм власності, представників
політичних партій, громадських і релігійних об'єднань; збереження та пропаганда кращих зразків національного
культурного і мистецького здобутку, інформаційний захист
національних інтересів та національної духовності, виховання
поваги до загальнолюдських цінностей та загальносуспільних
інтересів; реалізація широкої інформаційної підтримки різноманітних
політичних і суспільних течій та політичних лідерів, які стоять на
позиції розвитку української державності.
2. Організаційно-правові засади функціонування системи
Суспільного мовлення мають забезпечити:
широке представництво різних політичних сил в діяльності
телерадіоорганізації Суспільного мовлення України та неможливість
монополізації в її управлінні; фінансову незалежність телерадіоорганізації Суспільного
мовлення України від окремих суб'єктів державної влади,
підприємств, установ та об'єднань громадян; проведення масових культурно-просвітницьких заходів,
створення і показ фільмів, створення шоу-програм, розповсюдження
кращих зразків творів і програм національної культурно-мистецької
спадщини для реалізації Програмної концепції Суспільного мовлення
в єдиній системі фінансування та управління; пріоритетне отримання найбільш технічно розвинутих і
економічно виправданих загальнонаціональних каналів та мереж
мовлення.
3. Загальні принципи Суспільного мовлення:
недопущення будь-якого прояву дискримінації залежно від
статі, релігійних переконань та расової належності, а також
будь-якої форми соціальної сегрегації; розвиток різнобічних плюралістичних і новаторських теле- та
радіопрограм, що відповідають високим стандартам етики та
художньо-естетичної якості; віддзеркалення широкого спектру філософських ідей та
релігійних течій у суспільстві для зміцнення взаєморозуміння в
суспільних відносинах з метою демократизації суспільства; активне сприяння у теле- та радіопрограмах, що транслюються,
розповсюдженню багатої національної та світової культурної
спадщини.
4. Характеристика сітки громадського мовлення
телерадіоорганізації Суспільного мовлення України: ————————————————————————————————————————————————————————————————— Загальний обсяг телемовлення 70 годин на
тиждень ————————————————————————————————————————————————————————————————— Загальний обсяг радіомовлення 140 годин на
тиждень ————————————————————————————————————————————————————————————————— Розподіл часу мовлення між суб'єктами
мовлення
ТРК громадського мовлення 60%
інші ТРК 40% ———————————————————————————————————————————————————————————————— Співвідношення передач в сітці мовлення
власного виробництва 40%
регіональних ТРК 40%
іноземного виробництва 20% ———————————————————————————————————————————————————————————————— Тематичний розподіл програм мовлення
політичні та соціальні передачі 20%
публіцистичні та науково-пізнавальні
передачі 20%
культурологічні та просвітницькі передачі 20%
передачі для дітей та юнацтва 20%
розважальні передачі та художні фільми 20% ——————————————————————————————————————————————————————————————————
ПОЛОЖЕННЯ
про телерадіоорганізацію
Суспільного мовлення України
"Громадське Українське радіо і телебачення (ГУРТ)"

Це Положення відповідно до статей 1 і 13 Закону України "Про
телебачення і радіомовлення України" ( 3759-12 ) та Закону України
"Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України"
( 485/97-ВР ) регулює правові засади діяльності
телерадіоорганізації Суспільного мовлення України "Громадське
Українське радіо і телебачення (ГУРТ)".
1. Телерадіоорганізація Суспільного мовлення України
"Громадське Українське радіо і телебачення (ГУРТ)" (далі -
телерадіоорганізація ГУРТ) є невід'ємною складовою частиною
системи Суспільного телебачення і радіомовлення України.
2. Телерадіоорганізація ГУРТ у своїй діяльності керується
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України "Про систему
Суспільного телебачення і радіомовлення України", "Про телебачення
і радіомовлення України", іншими нормативно-правовими актами, а
також цим Положенням.
3. Телерадіоорганізація ГУРТ є юридичною особою, реєстрація
якої здійснюється в установленому законодавством України порядку,
має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах
банків, печатку із своїм найменуванням, а також товарний знак для
своїх товарів і послуг.
4. Основними завданнями телерадіоорганізації ГУРТ є:
реалізація Програмної концепції Суспільного телерадіомовлення
України; забезпечення вільного доступу до кращих зразків національного
культурного та мистецького здобутку; забезпечення на конкурсних засадах трансляції передач
місцевих, в тому числі регіональних, телерадіоорганізацій
незалежно від форм власності.
5. З метою реалізації Програмної концепції Суспільного
телерадіомовлення України телерадіоорганізація ГУРТ використовує
загальнонаціональні - телеканал мовлення УТ-2 і радіоканал
мовлення УР-3.
6. Контроль за використанням загальнонаціональних каналів
мовлення телерадіоорганізацією ГУРТ та її фінансово-господарською
діяльністю здійснює Громадська рада, що утворюється відповідно до
Закону України "Про систему Суспільного телебачення і
радіомовлення України".
7. На підставі єдиної сітки мовлення телерадіоорганізації
ГУРТ ефірний час на загальнонаціональних каналах УТ-2 і УР-3
розподіляється:
трансляція програм телерадіоорганізації ГУРТ - 50 відсотків;
трансляція програм державного замовлення, що реалізують
обласні телерадіокомпанії та студія "Укртелефільм" - 25 відсотків;
трансляція програм вітчизняних (частково іноземних)
виробників кращого творчого доробку - 25 відсотків.
8. У телерадіоорганізації ГУРТ ні один із засновників не може
контролювати більше 10 відсотків статутного фонду.
9. Джерелом формування майна, фонду оплати праці та інших
видів фінансування телерадіоорганізації ГУРТ є господарська
діяльність, включаючи надходження від рекламної діяльності, а
також внески підприємств, установ, організацій, громадян, кошти
державного бюджету та інші, не заборонені законодавством
надходження.
10. Рекламна діяльність на період створення Суспільного
телерадіомовлення на загальнонаціональних каналах УТ-2 і УР-3
обмежується для телерадіоорганізації ГУРТ 10 відсотками загального
обсягу мовлення на добу.
11. Грошові збори за видачу ліцензії телерадіоорганізації
ГУРТ на право користування каналами мовлення встановити на
засадах, встановлених для телерадіоорганізацій, що утримуються на
кошти державного бюджету.
12. Реорганізація та ліквідація телерадіоорганізації ГУРТ
провадиться згідно з законодавством України.вгору