Документ 650/98, втратив чинність, поточна редакція — Припинення дії від 24.12.1998, підстава - 356-XIV

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

( Указ не діє. Діяв до набрання чинності Закону
N 356-XIV ( 356-14 ) від 24.12.98 )
Про спеціальні економічні зони та спеціальний
режим інвестиційної діяльності в Донецькій області
( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 1050/98 від 22.09.98 )

З метою залучення інвестицій у пріоритетні галузі виробництва
для створення нових робочих місць та працевлаштування персоналу,
що вивільняється у зв'язку із закриттям, перепрофілюванням
гірничодобувних та інших підприємств, та відповідно до пункту 4
розділу XV "Перехідні положення" Конституції України
( 254к/96-ВР ) п о с т а н о в л я ю:
1. Утворити на строк 60 років на спеціально визначених
територіях відповідно до карти території, яка є невід'ємною
частиною цього Указу і зберігається у Донецькій обласній раді,
спеціальну економічну зону "Донецьк" та спеціальну економічну зону
"Азов".
2. Запровадити на строк 30 років спеціальний режим
інвестиційної діяльності, який діє на територіях пріоритетного
розвитку у пріоритетних галузях (підгалузях), виробництвах
відповідно до переліку, який визначається Кабінетом Міністрів
України.
До територій пріоритетного розвитку належать міста Вугледар,
Горлівка, Дзержинськ, Димитров, Добропілля, Донецьк, Єнакієве,
Жданівка, Кіровське, Красноармійськ, Макіївка, Маріуполь,
Новогродівка, Селидове, Сніжне, Торез, Шахтарськ, а також
Волноваський та Мар'їнський райони.
Інвестиційні проекти, які реалізуються на територіях
пріоритетного розвитку, є пріоритетними для надання кредитів,
залучених під державні гарантії від іноземних держав, міжнародних
фінансових організацій, іноземних банків, інших
фінансово-кредитних установ.
3. На територіях спеціальних економічних зон і територіях
пріоритетного розвитку встановлюється спеціальний митний,
податковий та інші режими економічної діяльності згідно з цим
Указом.
4. Законодавство України у спеціальних економічних зонах і на
територіях пріоритетного розвитку на період запровадження
спеціального режиму інвестиційної діяльності діє з урахуванням
особливостей, передбачених Законом України "Про загальні засади
створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон"
( 2673-12 ) та цим Указом.
Держава гарантує стабільність встановленого режиму
функціонування спеціальних економічних зон та спеціального режиму
інвестиційної діяльності у Донецькій області на визначені статтями
1 та 2 цього Указу строки.
У разі зміни режиму (умов провадження) підприємницької
діяльності, передбаченого цим Указом, на вимогу платника податку
застосовуються умови провадження такої діяльності, що діяли на
момент укладення контрактів (договорів) з органами управління
спеціальними економічними зонами та територіями пріоритетного
розвитку.
Для цілей цього Указу невід'ємною складовою режиму
підприємницької діяльності визнаються умови пільгового
оподаткування та умови захисту інвестицій (державні гарантії
захисту інвестицій), передбачені цим Указом, законодавчими актами
з питань оподаткування та інвестиційної діяльності.
Органи виконавчої та судової влади, здійснюючи свої функції
щодо спеціальних економічних зон і територій пріоритетного
розвитку, керуються законодавством України з урахуванням
особливостей, передбачених цим Указом.
5. Органами управління спеціальними економічними зонами та
територіями пріоритетного розвитку є:
Рада з питань спеціальних економічних зон та спеціального
режиму інвестиційної діяльності, утворена Донецькою обласною радою
як спеціальний уповноважений орган управління спеціальними
економічними зонами та спеціальним режимом інвестиційної
діяльності;
органи місцевого самоврядування та місцеві державні
адміністрації у межах своїх повноважень;
органи господарського розвитку спеціальних економічних зон.
6. Органи місцевого самоврядування та місцеві державні
адміністрації, на території яких розташована спеціальна економічна
зона або запроваджується спеціальний режим інвестиційної
діяльності, здійснюють свої повноваження відповідно до
законодавства, з урахуванням особливостей, визначених цим Указом.
До повноважень органу місцевого самоврядування також
належить:
укладення контракту з інвестором (інвесторами) після
схвалення інвестиційного проекту Радою з питань спеціальних
економічних зон та спеціального режиму інвестиційної діяльності;
укладення контракту з органом господарського розвитку
спеціальної економічної зони про передачу в його користування
земельних ділянок, об'єктів інфраструктури, розташованих на
відповідній території, та природних ресурсів місцевого значення.
7. До повноважень Ради з питань спеціальних економічних зон
та спеціального режиму інвестиційної діяльності належить:
розроблення та забезпечення реалізації стратегії та поточних
програм розвитку зон;
розгляд і схвалення інвестиційних проектів;
розроблення та здійснення комплексу організаційних заходів
щодо забезпечення залучення фінансових ресурсів, у тому числі
власних коштів підприємств та організацій (включаючи іноземні),
бюджетних коштів, коштів позабюджетних фондів, а також коштів
благодійних фондів, громадських організацій і фізичних осіб;
організація підготовки та перепідготовки кадрів;
проведення міжнародних тендерів для відбору інвестиційних
проектів та їх учасників;
видача дозволу на провадження діяльності на території
спеціальної економічної зони без створення юридичної особи та
здійснення відповідного контролю;
підготовка пропозицій щодо ставок орендної плати, плати за
комунальні послуги, тарифів та інших платежів;
розгляд у досудовому порядку спорів, що виникають між органом
господарського розвитку спеціальної економічної зони, суб'єктами
підприємницької діяльності та органами місцевого самоврядування;
здійснення разом з відповідними органами заходів щодо
забезпечення законності і правопорядку, економічної та екологічної
безпеки на території зони;
регулювання залучення до роботи у зоні іноземних робітників;
складання та подання статистичної звітності про діяльність
зони відповідно до законодавства України;
прийняття у межах своєї компетенції нормативних та інших
актів;
реалізація інших повноважень, передбачених цим Указом, іншими
нормативно-правовими актами.
Положення про Раду з питань спеціальних економічних зон та
спеціального режиму інвестиційної діяльності затверджується
Донецькою обласною радою.
Порядок розгляду та схвалення інвестиційного проекту, видачі
дозволу на провадження діяльності на території спеціальної
економічної зони та території пріоритетного розвитку
встановлюється Кабінетом Міністрів України.
8. Органом господарського розвитку спеціальної економічної
зони є юридична особа, уповноважена або спеціально створена
Донецькою обласною державною адміністрацією та органами місцевого
самоврядування в організаційно-правовій формі відповідно до
законодавства з метою:
облаштування території спеціальної економічної зони;
будівництва об'єктів виробничої та невиробничої
інфраструктури;
розвитку мережі комунікаційних зв'язків;
укладення договорів на виконання підрядних робіт щодо
облаштування території спеціальної економічної зони, будівництва
об'єктів виробничої та невиробничої інфраструктури, розвитку
мережі комунікаційних зв'язків;
укладення договорів на експлуатацію об'єктів інфраструктури;
укладення договорів оренди земельних ділянок, використання
природних ресурсів місцевого значення та об'єктів інфраструктури в
зоні із суб'єктами підприємницької діяльності у межах повноважень,
наданих органами місцевого самоврядування;
участі у реалізації інвестиційних проектів;
обслуговування переговорів та проведення рекламної кампанії;
провадження іншої діяльності, визначеної в статуті, та
виконання функцій, переданих їй іншими органами управління
спеціальних економічних зон.
9. На території спеціальної економічної зони відповідно до
цього Указу провадяться всі види підприємницької діяльності, крім
прямо заборонених законодавством України.
Суб'єкти підприємницької діяльності на території спеціальної
економічної зони провадять підприємницьку, у тому числі пов'язану
з реалізацією інвестиційного проекту, діяльність на підставі
дозволу Ради з питань спеціальних економічних зон та спеціального
режиму інвестиційної діяльності.
На території спеціальної економічної зони "Донецьк"
розміщуються підприємства, які застосовують новітні технології з
метою виробництва товарів для експорту та поставок на внутрішній
ринок, а також з метою створення імпортозамінних виробництв.
На території спеціальної економічної зони "Азов" розміщуються
підприємства, які здійснюють операції з обслуговування транзитних
вантажів, їх зберігання, сортування, пакування, доробки, надання
транспортно-агентських та експедиторських послуг, торгівлі, а
також підприємства, які застосовують новітні технології з метою
виробництва товарів для експорту з метою створення імпортозамінних
виробництв.
На території спеціальних економічних зон можуть розміщуватись
об'єкти виробничої та невиробничої інфраструктури, у тому числі
офісні будівлі, готелі, житлові будинки тощо.
На території спеціальних економічних зон забороняється
створення казино, інших гральних домів (місць) та гральний бізнес.
Рішення Ради з питань спеціальних економічних зон та
спеціального режиму інвестиційної діяльності щодо схвалення
інвестиційного проекту або надання дозволу на провадження
діяльності на території спеціальної економічної зони є підставою
для укладення органом місцевого самоврядування контракту з
інвестором та реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності,
укладення органом господарського розвитку спеціальної економічної
зони договорів оренди землі, приміщень тощо. Порядок укладення
контракту визначається Радою з питань спеціальних економічних зон
та спеціального режиму інвестиційної діяльності.
У разі провадження суб'єктом підприємницької діяльності, яка
підлягає ліцензуванню, відповідні дозволи (ліцензії) видаються
згідно із законодавством.
Створення на території зони банківських установ, аудиторських
фірм, страхових, фондових та інших фінансових організацій,
діяльність яких підлягає ліцензуванню, здійснюється у
встановленому законодавством порядку після попереднього погодження
з Радою з питань спеціальних економічних зон та спеціального
режиму інвестиційної діяльності.
Суб'єкти підприємницької діяльності (інвестори), які
провадять свою діяльність на території спеціальної економічної
зони без створення юридичної особи через філії, відділення,
відокремлені підрозділи тощо, а також реалізують інвестиційні
проекти у пріоритетних галузях (підгалузях), виробництвах,
складають відокремлений баланс фінансово-господарської діяльності,
погоджений з відповідними органами державної податкової служби
України.
За державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності,
за винятком банківських установ, на території спеціальної
економічної зони та видачу дозволу на провадження підприємницької
діяльності без створення юридичної особи вноситься плата, розмір
якої встановлюється Радою з питань спеціальних економічних зон та
спеціального режиму інвестиційної діяльності за погодженням з
Міністерством фінансів України. Розмір зазначеної плати є
однаковим для всіх суб'єктів підприємницької діяльності одного
виду діяльності. Кошти від внесення плати спрямовуються на
розвиток інфраструктури цієї зони у порядку, визначеному Радою з
питань спеціальних економічних зон та спеціального режиму
інвестиційної діяльності за погодженням з Міністерством фінансів
України.
У разі порушення суб'єктами підприємницької діяльності
(інвесторами) законодавства України та установчих документів, умов
контракту, укладеного з органом місцевого самоврядування, Рада з
питань спеціальних економічних зон та спеціального режиму
інвестиційної діяльності має право скасувати виданий дозвіл на
провадження підприємницької діяльності на території спеціальної
економічної зони.
Скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької
діяльності, його ліквідація та анулювання спеціального дозволу
(ліцензії) на провадження окремих видів діяльності проводиться в
установленому законодавством порядку.
10. Органи місцевого самоврядування передають органу
господарського розвитку спеціальної економічної зони у
користування земельні ділянки, об'єкти інфраструктури та природні
ресурси місцевого значення за угодою, укладеною між ними.
Підставою для передачі у користування органу господарського
розвитку спеціальної економічної зони земельних ділянок є
інвестиційний проект, схвалений Радою з питань спеціальних
економічних зон та спеціального режиму інвестиційної діяльності.
Орган господарського розвитку спеціальної економічної зони
може передавати ці земельні ділянки в оренду на строк не більш як
п'ятдесят років.
11. За користування землею та іншими природними ресурсами,
переданими органу господарського розвитку за угодою, справляється
плата відповідно до законодавства України.
На період освоєння земельної ділянки (планування території,
будівництва інфраструктури спеціальної економічної зони тощо),
визначений інвестиційним проектом, плата за землю не справляється.
12. У спеціальних економічних зонах "Азов" та "Донецьк"
встановлюється режим спеціальної митної зони.
13. У спеціальній економічній зоні "Азов" встановлюється
такий порядок ввезення (вивезення) товарів та інших предметів:
а) у разі ввезення товарів та інших предметів (крім
підакцизних товарів) з-за меж митної території України на
територію спеціальної економічної зони для використання в межах
зони ввізне мито та податок на додану вартість не справляються;
б) у разі ввезення товарів та інших предметів, що попередньо
були ввезені з-за меж митної території України на територію
спеціальної економічної зони, на митну територію України з цієї
зони оподаткування здійснюється відповідно до законодавства
України як при імпорті товарів в Україну;
в) у разі ввезення товарів та інших предметів, повністю
вироблених або достатньо перероблених у спеціальній економічній
зоні, на митну територію України з території спеціальної
економічної зони податок на додану вартість і акцизний збір
справляються як для внутрішнього споживання в Україні;
г) у разі вивезення товарів та інших предметів, вироблених, у
тому числі повністю, або достатньо перероблених у спеціальній
економічній зоні, з території цієї зони за межі митної території
України вивізне мито і акцизний збір з цих товарів не
справляються, а податок на додану вартість справляється за
нульовою ставкою;
д) у разі вивезення товарів та інших предметів, попередньо
ввезених з-за меж митної території України на територію
спеціальної економічної зони, за межі митної території України з
цієї зони вивізне мито, податок на додану вартість і акцизний збір
не справляються;
е) у разі вивезення товарів та інших предметів (крім
підакцизних товарів) з митної території України на територію
спеціальної економічної зони вивізне мито не справляється, а
податок на додану вартість справляється за нульовою ставкою; ( Пункт "е" частини першої статті 13 в редакції Указу Президента
N 1050/98 від 22.09.98 )
є) у разі ввезення товарів та інших предметів на територію
спеціальної економічної зони з метою транзиту оподаткування
здійснюється відповідно до законодавства України;
ж) у всіх інших випадках оподаткування здійснюється
відповідно до законодавства України.
Повністю виробленими або достатньо переробленими у
спеціальній економічній зоні вважаються товари, які відповідають
критеріям, викладеним у статті 18 Закону України "Про Єдиний
митний тариф" ( 2097-12 ).
Строк перебування товарів та інших предметів на території
спеціальної економічної зони не обмежується, крім випадків
перебування товарів та інших предметів з обмеженим строком
зберігання.
До митної вартості товарів та інших предметів, зазначених у
пункті "б" цієї статті, не включається вартість послуг щодо
зберігання товарів, їх дороблення, сортування, пакетування тощо,
здійснюваних на території спеціальної економічної зони. Зазначені
послуги не підлягають обкладенню податком на додану вартість.
14. У спеціальній економічній зоні "Донецьк" встановлюється
такий порядок ввезення (вивезення) товарів та інших предметів:
а) у разі ввезення товарів та інших предметів (крім
підакцизних товарів) з-за меж митної території України на
територію спеціальної економічної зони для використання в межах
зони ввізне мито та податок на додану вартість не справляються;
б) у разі ввезення товарів та інших предметів, попередньо
ввезених з-за меж митної території України на територію
спеціальної економічної зони, на митну територію України з цієї
зони оподаткування здійснюється відповідно до законодавства
України як при імпорті товарів в Україну;
в) у разі ввезення товарів та інших предметів, повністю
вироблених або достатньо перероблених у спеціальній економічній
зоні, на митну територію України з території спеціальної
економічної зони податок на додану вартість і акцизний збір
справляються як для внутрішнього споживання в Україні;
г) у разі вивезення товарів та інших предметів, вироблених, у
тому числі повністю, або достатньо перероблених у спеціальній
економічній зоні, з території цієї зони за межі митної території
України вивізне мито і акцизний збір з цих товарів не
справляються, а податок на додану вартість справляється за
нульовою ставкою;
д) у разі вивезення товарів та інших предметів, попередньо
ввезених з-за меж митної території України на територію
спеціальної економічної зони, за межі митної території України з
цієї зони вивізне мито, податок на додану вартість і акцизний збір
не справляються;
е) у разі вивезення товарів та інших предметів (крім
підакцизних товарів) з митної території України на територію
спеціальної економічної зони вивізне мито не справляється, а
податок на додану вартість справляється за нульовою ставкою; ( Пункт "е" частини першої статті 14 в редакції Указу Президента
N 1050/98 від 22.09.98 )
є) у разі ввезення товарів та інших предметів на територію
спеціальної економічної зони з метою транзиту оподаткування
здійснюється відповідно до законодавства України;
ж) у всіх інших випадках оподаткування здійснюється
відповідно до законодавства України.
Повністю виробленими або достатньо переробленими у
спеціальній економічній зоні вважаються товари, які відповідають
критеріям, викладеним у статті 18 Закону України "Про Єдиний
митний тариф".
15. Дія статей 13 і 14 цього Указу не поширюється на
товарообмінні (бартерні) операції.
16. Митний контроль за переміщенням товарів та інших
предметів через межі спеціальної економічної зони повинен
забезпечувати дотримання державними органами, підприємствами,
установами, організаціями та їх посадовими особами, а також
громадянами порядку переміщення товарів та інших предметів
відповідно до законодавства, що діє при перетинанні митного
кордону України, з урахуванням пільг, визначених цим Указом.
Для запобігання несанкціонованому і неконтрольованому
проникненню на територію спеціальної митної зони або за її межі
фізичних осіб, транспортних засобів, а також ввезенню і вивезенню
товарів та інших предметів територія спеціальної митної зони
повинна бути огороджена по периметру і облаштована відповідно до
вимог Державної митної служби України.
Території зон митного контролю для кожної спеціальної
економічної зони, їх межі та режим переміщення товарів,
транспортних засобів, громадян встановлюються Державною митною
службою України.
У спеціальних економічних зонах митні збори справляються
відповідно до законодавства України.
Організація робіт з облаштування митної інфраструктури і
огородження спеціальної митної зони та фінансування відповідних
робіт здійснюються органом господарського розвитку спеціальної
економічної зони.
Режим спеціальної митної зони запроваджується після
затвердження Державною митною службою України акта
здавання-приймання в експлуатацію об'єктів митної інфраструктури.
17. Імпорт суб'єктами підприємницької діяльності товарів для
потреб власного виробництва на території спеціальної економічної
зони та експорт товарів виробництва спеціальної економічної зони
не підлягає ліцензуванню та квотуванню, якщо інше не встановлено
міжнародними договорами України.
На зовнішньоекономічну діяльність, що здійснюється у
спеціальній економічній зоні, поширюється режим експорту (імпорту)
товарів та інші заходи нетарифного регулювання
зовнішньоекономічної діяльності відповідно до законодавства
України.
18. Кабінет Міністрів України може встановлювати обмеження на
ввезення на митну територію України з території спеціальної
економічної зони та вивезення з митної території України у
спеціальну економічну зону окремих видів товарів.
19. У спеціальній економічній зоні встановлюється спеціальний
пільговий режим оподаткування:
а) прибуток платників податку на прибуток на території
спеціальної економічної зони оподатковується за ставкою 20
відсотків до об'єкта оподаткування;
б) доходи, отримані нерезидентами з джерелом походження з
території зони від провадження господарської діяльності,
оподатковуються у розмірі 2/3 ставок оподаткування, визначених
статтею 13 Закону України "Про оподаткування прибутку
підприємств" ( 334/94-ВР ). Ця норма не поширюється на доходи від
здійснення інвестицій у цінні папери, випущені за рішенням
уповноваженого державного органу чи органу місцевого
самоврядування, та доходи, визначені пунктом 13.6 Закону України
"Про оподаткування прибутку підприємств";
в) не справляються збори до Державного інноваційного фонду та
до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення.
20. Спеціальний режим інвестиційної діяльності застосовується
до суб'єктів підприємницької діяльності, які реалізують схвалені
Радою з питань спеціальних економічних зон та спеціального режиму
інвестиційної діяльності інвестиційні проекти у пріоритетних
галузях (підгалузях), виробництвах на території пріоритетного
розвитку згідно з укладеним контрактом.
Відповідно до цього режиму:
а) звільняється на період реалізації інвестиційного проекту,
але не більше ніж на 5 років, від обкладення ввізним митом та
податком на додану вартість під час ввезення в Україну
устаткування та обладнання (крім підакцизних товарів) у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України; ( Пункт "а" частини
другої статті 20 в редакції Указу Президента N 1050/98 від
22.09.98 )
б) звільняється на 3 роки від оподаткування прибуток
новоствореного, у тому числі у ході перепрофілювання,
реструктуризації, підприємства, інвестиція в яке еквівалентна не
менш як 1 млн. доларів США.
З четвертого по шостий рік прибуток такого підприємства
оподатковується за ставкою в розмірі 50 відсотків діючої ставки
оподаткування.
Зазначена пільга застосовується з моменту отримання першого
прибутку;
в) звільняється від сплати збору до Державного інноваційного
фонду та сплачує 50 відсотків встановленої норми збору до Фонду
для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи та соціального захисту населення на період до 2009 року
новостворене, у тому числі у ході перепрофілювання,
реструктуризації, підприємство, в якому чисельність вивільнених
працівників гірничодобувних та інших підприємств, що закриваються,
становить в податковому періоді не менш як 50 відсотків
середньоспискової чисельності працюючих;
г) до валового доходу підприємства, розташованого у
спеціальній економічній зоні та на території пріоритетного
розвитку, з метою оподаткування не включається одержана згідно з
інвестиційним проектом сума інвестиції у вигляді коштів,
матеріальних цінностей та нематеріальних активів.
21. Актами Кабінету Міністрів України може встановлюватися
спеціальний порядок перетинання кордону України іноземцями та
особами без громадянства, які прямують у спеціальну економічну
зону, а також спеціальний порядок в'їзду у спеціальну економічну
зону і виїзду з неї громадян України, іноземців та осіб без
громадянства.
22. У разі неналежного виконання або невиконання інвестором
чи суб'єктом підприємницької діяльності умов контракту (договору),
укладеного з органом місцевого самоврядування, органом
господарського розвитку спеціальної економічної зони, такий
інвестор (суб'єкт підприємницької діяльності) несе майнову та іншу
відповідальність, передбачену законодавством України та
відповідним контрактом (договором).
23. У разі ліквідації підприємства, створеного на території
спеціальної економічної зони, або його реорганізації (за рішенням
власника або уповноваженого ним органу) до строку, зазначеного у
контракті між інвестором та органом місцевого самоврядування, його
інвестор (уповноважена ним особа) зобов'язаний у десятиденний
строк після прийняття відповідного рішення повідомити органи
управління спеціальної економічної зони про причини ліквідації
(реорганізації) підприємства.
24. Спеціальна економічна зона вважається ліквідованою з
моменту закінчення строку, на який її було створено, якщо його не
буде продовжено в установленому порядку.
Спеціальна економічна зона може бути ліквідована до
закінчення строку, на який її було створено в порядку,
передбаченому законодавством України.
25. Держава відповідно до законодавства України гарантує
збереження у повному обсязі всіх майнових і немайнових прав
інвесторів та суб'єктів підприємницької діяльності, що діють у
зоні, при її ліквідації.
Спори між органами управління спеціальними економічними
зонами та територіями пріоритетного розвитку, суб'єктами
підприємницької діяльності, що діють у зоні, інвесторами та
ліквідаційною комісією, що можуть виникнути у зв'язку з
ліквідацією зони, підлягають розгляду судами України, а спори за
участю іноземного суб'єкта господарської діяльності - в судах за
погодженням сторін, у тому числі за кордоном.
26. Покласти на Кабінет Міністрів України надання офіційних
роз'яснень щодо положень цього Указу та здійснення контролю за
його виконанням.
27. Цей Указ набирає чинності в порядку, передбаченому
пунктом 4 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 18 червня 1998 року
N 650/98вгору