Про Державний комітет промислової політики України
Указ Президента України; Положення від 26.04.2000625/2000
Документ 625/2000, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 21.09.2001, підстава - 849/2001

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 849/2001 ( 849/2001 ) від 21.09.2001 )
Про Державний комітет промислової політики України
( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 1140/2000 ( 1140/2000 ) від 17.10.2000 )

1. Затвердити Положення про Державний комітет промислової
політики України (додається).
2. Установити, що Державний комітет промислової політики
України є правонаступником Міністерства промислової політики
України.
3. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента
України від 1 грудня 1997 року N 1321 ( 1321/97 ) "Про Положення
про Міністерство промислової політики України".
4. Кабінету Міністрів України привести у місячний строк свої
рішення у відповідність із цим Указом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 26 квітня 2000 року
N 625/2000

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 26 квітня 2000 року N 625/2000
ПОЛОЖЕННЯ
про Державний комітет промислової політики України

1. Державний комітет промислової політики України
(Держпромполітики України) є центральним органом виконавчої влади,
діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів
України. ( Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента N 1140/2000 ( 1140/2000 ) від 17.10.2000 )
Держпромполітики України вносить пропозиції щодо формування
державної промислової політики у сфері машинобудування,
військово-промислового комплексу, конверсії, металургійної,
хімічної, легкої, деревообробної промисловості, виробництва
дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння тощо, забезпечує її
реалізацію, здійснює управління в цій сфері, а також міжгалузеву
координацію та функціональне регулювання з питань, віднесених до
його відання.
2. Держпромполітики України у своїй діяльності керується
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами
Президента України і Кабінету Міністрів України, а також цим
Положенням. ( Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента N 1140/2000 ( 1140/2000 ) від 17.10.2000 )
Держпромполітики України узагальнює практику застосування
законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє
пропозиції, спрямовані на вдосконалення цього законодавства і в
установленому порядку вносить їх на розгляд Президента України та
Кабінету Міністрів України. У межах своїх повноважень
Держпромполітики України організовує виконання актів законодавства
та здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.
3. Основними завданнями Держпромполітики України є:
підготовка пропозицій щодо формування державної промислової
політики та забезпечення її реалізації;
розроблення прогнозних стратегічних напрямів структурної
інвестиційної політики, аналіз фінансово-економічного стану
розвитку промисловості України;
розроблення проектів державних програм розвитку промисловості
України, координація їх виконання;
участь у підготовці пропозицій щодо вдосконалення механізму
державного регулювання розвитку промисловості України;
сприяння створенню правових та економічних умов, що
стимулюють прискорення інноваційних та інвестиційних процесів у
промисловості, налагодження міжнародних господарських зв'язків.
4. Держпромполітики України відповідно до покладених на нього
завдань:
1) розробляє пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів
розвитку сфери матеріального виробництва та невиробничої сфери
діяльності;
2) бере участь у розробленні проектів Державного бюджету
України, Державної програми економічного і соціального розвитку
України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України,
макроекономічних показників;
3) у межах своєї компетенції координує зовнішньоекономічну
діяльність підприємств, що належать до сфери його управління,
розробляє пропозиції щодо розвитку міжнародного співробітництва;
4) бере участь у підготовці та укладенні міжнародних
договорів у встановленому законодавством порядку;
5) забезпечує в установленому порядку складання та подання
українськими суб'єктами господарювання антидемпінгових,
антисубсидиційних і спеціальних скарг (заявок);
6) здійснює відповідно до законодавства України функції з
управління об'єктами державної власності, що належать до сфери
його управління;
7) сприяє створенню нових організаційних форм підприємництва
та бере участь у розробленні механізмів структурної перебудови у
промисловому секторі економіки;
8) вносить у встановленому порядку пропозиції щодо визначення
особливостей приватизації підприємств, що належать до сфери його
управління;
9) бере участь у підготовці пропозицій щодо формування і
реалізації державної податкової, антимонопольної та цінової
політики в промисловості;
10) у встановленому порядку розробляє фінансово-економічні та
інші нормативи, механізми їх запровадження, затверджує галузеві
стандарти;
11) у встановленому порядку сприяє залученню вітчизняних та
іноземних інвестицій у розвиток промисловості;
12) розробляє в установленому порядку схеми фінансування
державних програм розвитку промисловості;
13) проводить разом із суб'єктами господарювання постійний
моніторинг внутрішнього і зовнішнього ринків;
14) забезпечує виконання завдань мобілізаційної підготовки та
мобілізаційної готовності держави у межах повноважень, визначених
законодавством;
15) забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної
політики стосовно охорони державної таємниці, здійснює контроль за
її збереженням у центральному апараті Держпромполітики України, на
підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери
його управління;
16) аналізує стан розвитку підгалузей промисловості, формує
баланси виробництва та споживання основних видів продукції у цих
підгалузях;
17) здійснює в межах своїх повноважень заходи щодо адаптації
законодавства України до законодавства Європейського Союзу з
питань промислової політики;
18) здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених
на нього завдань.
5. Держпромполітики України має право:
залучати спеціалістів центральних і місцевих органів
виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за
погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до
його компетенції;
представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у
міжнародних організаціях та під час укладення міжнародних
договорів України;
одержувати в установленому законодавством порядку від
центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування інформацію, документи і матеріали, необхідні для
виконання покладених на нього завдань;
скликати в установленому порядку наради з питань, що належать
до його компетенції.
6. Держпромполітики України під час виконання покладених на
нього завдань взаємодіє з центральними і місцевими органами
виконавчої влади, органами Автономної Республіки Крим, органами
місцевого самоврядування, а також з відповідними органами
іноземних держав.
7. Держпромполітики України в межах своїх повноважень на
основі та на виконання актів законодавства України видає накази,
організовує і контролює їх виконання.
Держпромполітики України в разі потреби видає разом з іншими
центральними органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування спільні акти.
Нормативно-правові акти Держпромполітики України підлягають
реєстрації в установленому законодавством порядку.
Рішення Держпромполітики України, прийняті в межах його
повноважень, є обов'язковими для виконання центральними та
місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування, підприємствами, установами і організаціями усіх
форм власності та громадянами.
8. Держпромполітики України очолює Голова, якого призначає на
посаду та звільняє з посади в установленому порядку Президент
України.
Голова Держпромполітики України здійснює керівництво
Комітетом і несе відповідальність перед Президентом України та
Кабінетом Міністрів України за виконання покладених на
Держпромполітики України завдань. ( Абзац другий пункту 8 із
змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 1140/2000
( 1140/2000 ) від 17.10.2000 )
Голова Держпромполітики України має заступників, які
призначаються на посаду та звільняються з посади в установленому
порядку Президентом України.
Голова Держпромполітики України розподіляє обов'язки між
своїми заступниками, визначає ступінь їх відповідальності, а також
ступінь відповідальності керівників підрозділів Комітету.
9. Для погодженого вирішення питань, що належать до
компетенції Держпромполітики України, обговорення найважливіших
напрямів його діяльності у Комітеті утворюється колегія у складі
Голови, його заступників (за посадою), а також інших керівних
працівників Комітету.
До складу колегії можуть входити керівники інших центральних
органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій.
Члени колегії затверджуються та увільняються від обов'язків
Кабінетом Міністрів України.
Рішення колегії проводяться в життя наказами Держпромполітики
України.
10. У складі Держпромполітики України Кабінетом Міністрів
України можуть бути утворені урядові органи державного управління
(департаменти, служби, інспекції).
11. Для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій
щодо головних напрямів діяльності Комітету, обговорення
найважливіших програм та інших питань у Держпромполітики України
може утворюватися науково-технічна рада, інші дорадчі та
консультативні органи.
Склад цих органів і положення про них затверджує Голова
Держпромполітики України.
12. Гранична чисельність працівників Держпромполітики України
затверджується Кабінетом Міністрів України.
Штатний розпис, кошторис видатків Держпромполітики України
затверджує Голова за погодженням з Міністерством фінансів України.
Структуру центрального апарату Держпромполітики України та
положення про його структурні підрозділи затверджує Голова.
13. Держпромполітики України є юридичною особою, має
самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із
зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Глава Адміністрації
Президента України В.ЛИТВИНвгору