Про затвердження Державної цільової програми радіаційного і соціального захисту населення м. Жовті Води на 2013-2022 роки
Постанова Кабінету Міністрів України; Програма, Паспорт, Заходи від 25.06.2012579
Документ 579-2012-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 19.12.2018, підстава - 1052-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 25 червня 2012 р. № 579
Київ

Про затвердження Державної цільової програми радіаційного і соціального захисту населення м. Жовті Води на 2013-2022 роки

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 811 від 07.11.2013
№ 52 від 07.02.2018
№ 1052 від 12.12.2018}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову програму радіаційного і соціального захисту населення м. Жовті Води на 2013-2022 роки, що додається.

2. Дніпропетровській обласній державній адміністрації подавати щороку до 15 лютого до Кабінету Міністрів України та Міністерства економічного розвитку і торгівлі інформацію про стан виконання затвердженої цією постановою Програми.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 червня 2012 р. № 579

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
радіаційного і соціального захисту населення м. Жовті Води на 2013-2022 роки

{У тексті Програми слова “спеціалізована медико-санітарна частина” у всіх відмінках замінено словами “Державний заклад “Спеціалізована медико-санітарна частина МОЗ” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 811 від 07.11.2013}

{У тексті Програми та додатків 2 і 3 до неї слова і цифри “Державного закладу “Спеціалізована медико-санітарна частина № 9 Міністерства охорони здоров’я України” та “державного закладу “Спеціалізована медико-санітарна частина № 9 Міністерства здоров’я України” відповідно словами “Комунального некомерційного підприємства “Жовтоводська міська лікарня” та “комунального некомерційного підприємства “Жовтоводська міська лікарня” згідно з Постановою КМ № 1052 від 12.12.2018}

Мета Програми

Метою Програми є забезпечення захисту мешканців м. Жовті Води від радіаційного впливу та пов’язаних з ним шкідливих чинників, поліпшення соціального захисту населення, а також збереження здоров’я населення міста.

Шляхи і способи розв’язання проблеми

Оптимальним шляхом виконання Програми є комплексне здійснення заходів для створення умов і досягнення в м. Жовті Води такого стану навколишнього природного середовища та соціального рівня, який забезпечить повноцінний розвиток усіх сфер життєдіяльності населення. У зв’язку з тим, що виконання заходів Програми потребує значних фінансових ресурсів, та враховуючи, що бюджет м. Жовті Води є дотаційним, альтернативних варіантів досягнення мети Програми немає.

Для оцінки ефективності Програми застосовуються два підходи:

{Розділ доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 52 від 07.02.2018}

перший полягає у проведенні оцінки за результатами виконання цієї Програми відхилень фактичних даних від запланованих у цілому та за кожним заходом окремо. Аналіз стану виконання завдань та заходів проводиться щомісяця за натуральними показниками та фінансуванням. Під час застосування такого підходу досягнення планованих значень показників автоматично підтверджується рівень ефективності виконання Програми;

{Розділ доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 52 від 07.02.2018}

другий передбачає проведення оцінки динаміки показників, що характеризують рівень розвитку соціальної сфери, з формуванням на основі результатів такого аналізу висновків щодо ефективності виконання Програми. Зазначені показники відображаються у квартальних та річних звітах після  проведення протирадонових заходів, а саме: кількість жителів, яким забезпечено безпечні умови життя та праці після проведення робіт з рекультивації порушених та забруднених радіацією земель; кількість дітей дошкільного та шкільного віку, яким підвищено якість харчування; кількість оздоровлених жителів міста; кількість хворих, яким забезпечене поліпшене та лікувальне харчування; кількість жителів, яким надано матеріальну допомогу та відшкодовано частину вартості лікування.

{Розділ доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 52 від 07.02.2018}

Проблему передбачається розв’язати шляхом:

створення та забезпечення постійного функціонування систем екологічного та радіаційного моніторингу;

проведення комплексу ремонтно-будівельних робіт, спрямованих на поліпшення житлових умов;

планування забудови у місті з урахуванням його екологічних особливостей;

розбудови соціальної інфраструктури міста, створення умов для повноцінного розвитку особистості, поліпшення демографічної ситуації;

поліпшення санітарно-гігієнічного та екологічного становища у місті, створення безпечних умов для життя і здоров’я людини.

Державний замовник та виконавець Програми зазначені у додатку 1.

Завдання і заходи Програми

Основними завданнями Програми є:

створення та забезпечення функціонування системи постійного моніторингу території м. Жовті Води;

приведення радіаційного фону в житлових, адміністративних будівлях і спорудах до рівня, визначеного Нормами радіаційної безпеки України (НРБУ-97);

проведення комплексу робіт з реабілітації забрудненої території міста для зниження дозових навантажень на населення;

поліпшення соціального захисту населення, яке проживає на територіях з підвищеним радіаційним фоном;

приведення відділення функціональної діагностики та відділення відновлювального лікування Комунального некомерційного підприємства “Жовтоводська міська лікарня” до сучасних вимог;

{Абзац шостий розділу із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 52 від 07.02.2018}

оздоровлення жителів міста у зазначеному відділенні відновлювального лікування;

забезпечення Комунального некомерційного підприємства “Жовтоводська міська лікарня” медичним обладнанням та медикаментами для повноцінного її функціонування.

{Абзац восьмий розділу із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 52 від 07.02.2018}

Завдання і заходи з визначенням обсягів та джерел фінансування (з розбивкою за роками) виконання Програми та її ефективності наведені у додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

Основні екологічні результати виконання Програми:

здійснення заходів щодо приведення понаднормативних концентрацій радону на перших поверхах житлових приміщень та на об’єктах, призначених для забезпечення життєдіяльності населення, в адміністративних будівлях у відповідність з Нормами радіаційної безпеки України (НРБУ-97);

створення системи постійного моніторингу території міста, яка забезпечує центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування систематичною та оперативною інформацією про стан навколишнього природного середовища, радіаційну ситуацію в місті, стан здоров’я населення (все населення міста);

проведення комплексу робіт з реабілітації забрудненої території міста на територіях найбільшої скупченості людей з нейтралізацією окремих локальних ділянок з інтенсивністю гамма-фону від 120 мкР х год. до 1000 мкР х год. (понад 20 тис. осіб);

відтворення водного режиму р. Жовтої у межах міста довжиною 3,5 кілометра (все населення міста).

Основні соціальні результати виконання Програми:

зменшення соціально-психологічної напруження серед населення, занепокоєного потенційно можливим радіаційним опроміненням;

зниження рівня смертності населення шляхом ранньої діагностики захворювань онкологічного характеру, серцево-судинної, сечостатевої системи, органів травлення, що провадяться на базі реконструйованого відділення функціональної діагностики комунального некомерційного підприємства “Жовтоводська міська лікарня” площею 1247,5 кв. метрів та оснащення його сучасним діагностичним обладнанням (для 47 тис. жителів міста та прилеглих територій);

забезпечення поліпшеного харчування дітей дошкільного та шкільного віку, які проживають на територіях з незадовільним екологічним станом і підвищеним радіаційним фоном (понад 5 тис. дітей);

поліпшення:

- стану здоров’я жителів міста всіх соціальних верств і вікових категорій, підвищення їх імунітету;

- функціонування лікувально-оздоровчих закладів та установ соціального призначення;

- надання оздоровчих послуг у відділенні відновлювального лікування (для 6,7 тис. жителів).

У результаті виконання Програми в економічній сфері передбачається:

запобігання ризику значних фінансових витрат на лікування населення усіх вікових категорій;

підвищення рівня надання інвестиційної привабливості міста;

підвищення якості людського потенціалу та трудових ресурсів;

створення нових робочих місць.

Очікувані результати виконання Програми наведені в додатку 3.

{Розділ в редакції Постанови КМ № 52 від 07.02.2018}

Обсяги та джерела фінансування

Загальний орієнтовний обсяг фінансування Програми за рахунок коштів Державного бюджету України становить 127,5941 млн. гривень.

{Абзац перший розділу із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 52 від 07.02.2018}

Під час розрахунку щорічних обсягів фінансування Програми обсяг фінансування на перші три роки розраховано в обсягах, проіндексованих порівняно з поточним бюджетним періодом на індекс інфляції.Додаток 1
до Програми

ПАСПОРТ
Державної цільової програми радіаційного і соціального захисту населення м. Жовті Води на 2013-2022 роки

1. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 25 червня 2012 р. № 579.

2. Державний замовник - Дніпропетровська облдержадміністрація.

3. Керівник Програми - голова Дніпропетровської облдержадміністрації.

4. Виконавець заходів Програми - виконавчий комітет Жовтоводської міської ради.

5. Строк виконання Програми: 2013-2022 роки.

6. Прогнозні обсяги та джерела фінансування:

млн. гривень

Джерела фінансування

Обсяг фінансування

У тому числі за роками виконання

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Державний бюджет

127,5941

6,867

7,541

8,391

8,475

8,4801

16,553

21,407

17,109

15,896

16,875

Усього

127,5941

6,867

7,541

8,391

8,475

8,4801

16,553

21,407

17,109

15,896

16,875

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 52 від 07.02.2018}
Додаток 2
до Програми
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2018 р. № 52)

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової програми радіаційного і соціального захисту населення м. Жовті Води на 2013-2022 роки

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Головний розпорядник бюджетних коштів

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень

Усього

за роками

усього

у тому числі за роками

2013-2017

2018

2019

2020

2021

2022

2013-2017

2018

2019

2020

2021

2022

1. Створення та забезпечення функціонування системи постійного моніторингу території м. Жовті Води

рівень готовності об’єкта до здачі, відсотків


38,3

56,3

100
проведення будівельно-монтажних робіт із створення системи постійного моніторингу території міста, у тому числі стану навколишнього природного середовища, радіаційного, медико-біологічного стану

Мінфін

державний бюджет

5,787

1,369

2,358

2,06

забезпечення функціонування системи моніторингу, відсотків
100

100

100

100
1,1680,275

0,286

0,297

0,31

Разом за завданням 1-“-

6,955

1,369

2,358

2,335

0,286

0,297

0,31

2. Приведення радіаційного фону в житлових, адміністративних будівлях і спорудах у відповідність з Нормами радіаційної безпеки України (НРБУ-97)

кількість обстежених приміщень, одиниць

845

845


проведення радіаційного обстеження на вміст радону та розроблення документації щодо протирадонового  захисту приміщень житлових, адміністративних будівель і споруд

-“-

-“-

0,43

0,43


Разом за завданням 2-“-

0,43

0,43


3. Проведення комплексу робіт з реабілітації забрудненої території міста для зниження дозових навантажень на населення

площа рекультивованих (дезактивованих) земель, гектарів

0,906

0,148

0,133

0,223

0,129

0,134

0,139

розроблення проектної документації і проведення комплексу робіт із реабілітації забрудненої території міста: рекультивація порушених і забруднених земель, здійснення заходів протирадіаційного захисту

-“-

-“-

6,857

1,551

0,932

1,565

0,9

0,936

0,973


загальна площа житла, яке приведене у відповідність з Нормами радіаційної безпеки України (НРБУ-97),
кв. метрів

4764,2

2241,2

523

470

490

510

530

здійснення протирадонових заходів (герметизація підвалів, створення якісної системи вентиляції тощо) щодо приведення понаднормативних концентрацій радону в житлових, адміністративних будівлях, спорудах у відповідність з Нормами радіаційної безпеки України (НРБУ - 97)

Мінфін

державний бюджет

6,793

2,6835

0,828

0,8235

0,787

0,82

0,851


виготовлення проектної документації, одиниць

1

1


розчищення русла р. Жовта та водойм у межах міста

-“-

-“-

2,9

0,3

2,6


протяжність розчищеної ділянки русла р. Жовта в межах міста, кілометрів

3,5


3,5Разом за завданням 3-“-

16,55

4,2345

1,76

2,3885

1,687

2,056

4,424

4. Посилення соціального захисту населення, яке проживає на територіях з підвищеним радіаційним фоном

чисельність дітей дошкільного та шкільного віку, охоплених поліпшеним харчуванням, осіб

50464

24539

5133

5184

5195

5206

5207

відшкодування частини вартості харчування дітей дошкільного та шкільного віку

-“-

-“-

25,9736

11,5016

2,896

2,726

2,835

2,948

3,067


кількість путівок, придбаних для оздоровлення дітей за межами міста, одиниць

754

389

73

73

73

73

73

відшкодування частини вартості оздоровлення дітей дошкільного та шкільного віку

-“-

-“-

2,8164

1,1994

0,299

0,311

0,323

0,335

0,349


чисельність дітей дошкільного та шкільного віку, які отримали медикаменти та щеплення для профілактики захворюваності, осіб

2071

986

217

217

217

217

217


Мінфін

державний бюджет

0,368

0,15

0,041

0,042

0,044

0,045

0,046


рівень додаткового забезпечення поліпшеним харчуванням хворих (у середньому на одного хворого на добу), гривень


3,75

4,2

4,37

4,54

4,73

4,92

відшкодування частини вартості харчування хворих, які перебувають на стаціонарному лікуванні у медичних закладах міста

-“-

-“-

2,9391

1,2131

0,32

0,332

0,345

0,358

0,371


чисельність дітей віком до п’яти місяців, які забезпечуються сухими адаптованими молочними сумішами, осіб

232

102

26

26

26

26

26

відшкодування частини вартості харчування дітей віком до п’яти місяців

-“-

-“-

0,246

0,067

0,033

0,034

0,035

0,037

0,04


чисельність дітей з генетичними захворюваннями, що охоплені лікувальним харчуванням, осіб

30

15

3

3

3

3

3

відшкодування частини вартості харчування дітей з генетичними захворюваннями

-“-

-“-

1,669

0,711

0,177

0,184

0,191

0,199

0,207


кількість звернень жителів пільгових категорій щодо одержання медикаментів, звернень

31401

17876

2705

2705

2705

2705

2705

відшкодування частини вартості медикаментів, придбаних за рецептами лікарів для дітей дошкільного та шкільного віку, вагітних жінок, породіль, інвалідів, ветеранів праці та інших пільгових категорій населення

-“-

-“-

5,254

2,319

0,542

0,564

0,586

0,609

0,634


чисельність жителів, які потребують пільгового зубопротезування, осіб

432

232

40

40

40

40

40

безкоштовне зубопротезування за винятком зубопротезування з дорогоцінних металів для осіб, які мають стаж роботи понад десять років, на підприємствах з видобутку та переробки уранової сировини, інвалідів, ветеранів праці та інших пільгових категорій населення

-“-

-“-

0,657

0,291

0,068

0,07

0,073

0,076

0,079


чисельність жителів, які потребують матеріальної допомоги на лікування та оздоровлення, осіб

2796

1496

260

260

260

260

260

надання жителям матеріальної допомоги на лікування та оздоровлення у зв’язку з підвищеним радіаційним фоном на території міста

Мінфін

державний бюджет

1,551

0,683

0,16

0,167

0,173

0,18

0,188


кількість непрацездатних громадян, які отримали соціальні послуги підвищеної якості  у територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Жовті Води, осіб

1583

787

163

163

158

158

154

підвищення якості надання  соціальних послуг  у територіальному  центрі соціального обслуговування  (надання соціальних послуг) м. Жовті Води та часткова оплата медичної допомоги, наданої за межами міста та області

-“-

-“-

0,331

0,145

0,034

0,036

0,037

0,039

0,04


чисельність жителів, яким надана можливість часткової оплати медичної допомоги за межами міста та області, осіб

186

126

12

12

12

12

12


-“-

-“-

0,685

0,301

0,071

0,074

0,076

0,08

0,083

Разом за завданням 4-“-

42,4901

18,5811

4,641

4,54

4,718

4,906

5,104

5. Приведення відділення функціональної діагностики та відділення відновлювального лікування комунального некомерційного підприємства “Жовтоводська міська лікарня” у відповідність із сучасними вимогами

рівень готовності об’єкта до здачі зазначених відділень у частині виконання реконструкції приміщення, відсотків


21,6

41,2

69,3

100коригування проекту і реконструкція відділення функціональної діагностики та відновлювального лікування

-“-

-“-

23,9051

5,7406

4,61

5,9445

7,61
придбання діагностичного обладнання для відділення функціональної діагностики, одиниць

3

2

1


Мінфін

державний бюджет

9,718

5,718

4


рівень готовності об’єкта до здачі відділення відновлювального лікування, відсотків 

100
-“-

-“-

3,5
3,5Разом за завданням 5


-“-

-“-

37,1231

5,7406

4,61

9,4445

7,61

5,718

4

6. Оздоровлення жителів міста у відділенні відновлювального лікування комунального некомерційного підприємства “Жовтоводська міська лікарня”

чисельність оздоровлених жителів, осіб

6537

2937

720

720

720

720

720

забезпечення функціонування відділення відновлювального лікування та відділення функціональної діагностики комунального некомерційного підприємства “Жовтоводська міська лікарня”

-“-

-“-

21,6919

7,9729

3,009

2,522

2,623

2,728

2,837

Разом за завданням 6


-“-

-“-

21,6919

7,9729

3,009

2,522

2,623

2,728

2,837

7. Забезпечення комунального некомерційного підприємства “Жовтоводська міська лікарня” медичним обладнанням і медикаментами для його повноцінного функціонування

кількість придбаного медичного обладнання, одиниць

13

13


придбання медичного обладнання для забезпечення комунального некомерційного підприємства “Жовтоводська міська лікарня”

-“-

-“-

0,748

0,748середньодобова вартість медикаментів на одного хворого, гривень


1,9

2,41

2,51

2,61

2,71

2,82

придбання медикаментів для забезпечення комунального некомерційного підприємства “Жовтоводська міська лікарня”

Мінфін

державний бюджет

1,606

0,678

0,175

0,177

0,185

0,191

0,2

Разом за завданням 7-“-

2,354

1,426

0,175

0,177

0,185

0,191

0,2

Усього за Програмою
127,5941

39,7541

16,553

21,407

17,109

15,896

16,875

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 811 від 07.11.2013; в редакції Постанови КМ № 52 від 07.02.2018}
Додаток 3
до Програми
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2018 р. № 52)

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової програми радіаційного і соціального захисту населення м. Жовті Води на 2013-2022 роки

Найменування завдання

Найменування показника виконання завдання

Одиниця виміру

Значення показників

усього

у тому числі за роками:

2013-2017

2018

2019

2020

2021

2022

1. Створення та забезпечення функціонування системи постійного моніторингу території м. Жовті Води

рівень готовності об’єкта до здачі

відсотків


38,3

56,3

100
рівень забезпечення функціонування системи постійного моніторингу

-“-
100

100

100

100

2. Приведення радіаційного фону в житлових, адміністративних будівлях і спорудах у відповідність з Нормами радіаційної безпеки України (НРБУ-97)

кількість обстежених приміщень

одиниць

845

845


3. Проведення комплексу робіт з реабілітації забрудненої території міста для зниження дозових навантажень на населення

площа рекультивованих (дезактивованих) земель

гектарів

0,906

0,148

0,133

0,223

0,129

0,134

0,139


загальна площа житла згідно з Нормами радіаційної безпеки України (НРБУ-97)

кв. метрів

4764,2

2241,2

523

470

490

510

530


виготовлення проектної документації

одиниць

1

1протяжність розчищеної ділянки русла р. Жовта в межах міста

кілометрів

3,5


3,5

4. Поліпшення соціального захисту населення, яке проживає на територіях із підвищеним радіаційним фоном

чисельність дітей дошкільного та шкільного віку, охоплених поліпшеним харчуванням

осіб

50464

24539

5133

5184

5195

5206

5207


кількість путівок, придбаних для оздоровлення дітей за межами міста

одиниць

754

389

73

73

73

73

73


чисельність дітей дошкільного та шкільного віку, які отримали медикаменти та щеплення для профілактики захворюваності

осіб

2071

986

217

217

217

217

217


обсяг додаткового забезпечення поліпшеним харчуванням хворих
(у середньому на одного хворого на добу)

гривень


3,75

4,2

4,37

4,54

4,73

4,92


чисельність дітей віком до п’яти місяців, що забезпечуються сухими адаптованими молочними сумішами

осіб

232

102

26

26

26

26

26


чисельність дітей з генетичними захворюваннями, охопленими лікувальним харчуванням

-“-

30

15

3

3

3

3

3


кількість звернень жителів пільгових категорій щодо одержання медикаментів

звернень

31401

17876

2705

2705

2705

2705

2705


чисельність жителів, які потребують пільгового зубопротезування

осіб

432

232

40

40

40

40

40


чисельність жителів, які потребують матеріальної допомоги на лікування та оздоровлення

-“-

2796

1496

260

260

260

260

260


кількість непрацездатних громадян, які отримали соціальні послуги підвищеної якості у територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг), м. Жовті Води

-“-

1583

787

163

163

158

158

154


чисельність осіб, яким надана можливість часткової оплати медичної допомоги за межами міста та області

осіб

186

126

12

12

12

12

12

5. Приведення відділення функціональної діагностики та відділення відновлювального лікування  комунального некомерційного підприємства “Жовтоводська міська лікарня” у відповідність із сучасними вимогами

рівень готовності об’єктів до здачі у частині виконання реконструкції відділення

відсотків


21,6

41,2

63,9

100
придбання діагностичного обладнання для відділення функціональної діагностики

штук

3

2

1


рівень готовності об’єкта до здачі відділення відновлювального лікування у частині виконання реконструкції приміщення

відсотків
100
6. Оздоровлення жителів міста у відділенні відновлювального лікування комунального некомерційного підприємства “Жовтоводська міська лікарня”

чисельність
оздоровлених жителів

осіб

6537

2937

720

720

720

720

720

7. Забезпечення комунального некомерційного підприємства “Жовтоводська міська лікарня” медичним обладнанням та медикаментами для повноцінного функціонування

кількість придбаного медичного обладнання

одиниць

13

13середньодобова вартість медикаментів на одного хворого

гривень


1,9

2,41

2,51

2,61

2,71

2,82

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 811 від 07.11.2013; в редакції Постанови КМ № 52 від 07.02.2018}вгору