Про утворення Міжвідомчої науково-методичної ради з питань географічних назв
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 19.04.2006543
Документ 543-2006-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 12.03.2015, підстава - 77-2015-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 19 квітня 2006 р. N 543
Київ

{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 77 ( 77-2015-п ) від 04.03.2015 }

Про утворення Міжвідомчої науково-методичної
ради з питань географічних назв
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 250 ( 250-2008-п ) від 26.03.2008 }

Відповідно до статті 4 Закону України "Про географічні назви"
( 2604-15 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Утворити при Державній службі геодезії, картографії та
кадастру Міжвідомчу науково-методичну раду з питань географічних
назв і затвердити Положення про неї, що додається.

{ Підпункт 2 постанови виключено на підставі Постанови КМ
N 250 ( 250-2008-п ) від 26.03.2008 }

3. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 23 вересня 1993 р.
N 783 ( 783-93-п ) "Про утворення Національної ради з географічних
назв" (ЗП України, 1994 p., N 2, ст. 37);
пункт 5 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів
України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
21 червня 2004 р. N 792 ( 792-2004-п ) (Офіційний вісник України,
2004 р., N 25, ст. 1650).

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 квітня 2006 р. N 543
ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу науково-методичну
раду з питань географічних назв

1. Міжвідомча науково-методична рада з питань географічних
назв (далі - Рада) є постійно діючим дорадчим органом у сфері
розроблення і визначення основних принципів встановлення та
унормування географічних назв.
2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.
3. Основними завданнями Ради є:
розроблення і визначення основних принципів встановлення та
унормування географічних назв;
участь у підготовці пропозицій щодо формування напрямів
державної політики у встановленні, унормуванні, обліку, реєстрації
використанні та збереженні географічних назв;
розгляд пропозицій щодо найменування та перейменування
географічних об'єктів.
4. Рада відповідно до покладених на неї завдань:
1) розглядає проекти законодавчих та інших
нормативно-правових актів щодо встановлення та унормування
географічних назв і готує у разі потреби відповідні пропозиції;
2) розглядає науково-методичні та нормативно-технічні
документи щодо встановлення та унормування назв географічних
об'єктів, що знаходяться на території України, а також
географічних об'єктів Землі, на які не поширюється суверенітет та
юрисдикція будь-якої держави;
3) розробляє науково-методичні документи щодо правил передачі
назв географічних об'єктів України літерами латинського чи іншого
алфавіту;
4) аналізує та узагальнює вітчизняний і зарубіжний досвід
роботи щодо встановлення та унормування географічних назв;
5) вносить Укргеодезкартографії пропозиції щодо найменування
та перейменування географічних об'єктів, створення і ведення
Державного реєстру географічних назв;
6) взаємодіє з органами виконавчої влади та органами
місцевого самоврядування з питань встановлення та унормування
географічних назв;
7) розглядає підготовлені до друку словники, довідники і
каталоги назв географічних об'єктів України, інших держав, а також
географічних об'єктів Землі, на які не поширюється суверенітет та
юрисдикція будь-якої держави.
5. Рада має право:
отримувати в установленому законодавством порядку від органів
виконавчої влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
органів місцевого самоврядування, установ та організацій
інформацію, необхідну для провадження своєї діяльності;
утворювати експертні і робочі групи за напрямами діяльності
та залучати до роботи в них у встановленому порядку представників
органів виконавчої влади, а також установ та організацій (за
згодою їх керівників).
6. Рада у межах своєї компетенції здійснює співробітництво з
Групою експертів ООН з географічних назв, відповідними іншими
іноземними та міжнародними організаціями в порядку, встановленому
законодавством.
7. Раду очолює голова Державної служби геодезії, картографії
та кадастру.
До складу Ради входять представники Мінприроди, Міноборони,
Мінтрансзв'язку, МОН, інших центральних органів виконавчої влади
та Національної академії наук.
Персональний склад Ради затверджує її голова. { Пункт 7 в редакції Постанови КМ N 250 ( 250-2008-п ) від
26.03.2008 }
8. Рада самостійно визначає порядок своєї діяльності,
проводить у разі потреби засідання, але не рідше одного разу на
півріччя.
9. Рішення Ради, що належать до її компетенції, обов'язкові
для розгляду органами виконавчої влади, які здійснюють
найменування та перейменування географічних об'єктів.
10. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Ради
здійснює Укргеодезкартографія.
11. Рада має бланк із своїм найменуванням.вгору