Документ 490-2001-п, поточна редакція — Редакція від 29.11.2001, підстава - v0290569-01

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 15 травня 2001 р. N 490
Київ
Про державне замовлення на закупівлю
товарів, виконання робіт, надання послуг
для державних потреб на 2001 рік

( Зміни в текст не внесені. Додатково див. Наказ Мінекономіки
N 170 ( v0170557-01 ) від 08.08.2001
Накази Мінекономіки, європейської інтеграції
N 222 ( v0222569-01 ) від 01.10.2001 N 290 ( v0290569-01 ) від 29.11.2001 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити обсяги державного замовлення на закупівлю
товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб та
перелік державних замовників на 2001 рік (додаються).
2. Міністерству економіки у тижневий термін довести до
державних замовників - головних розпорядників коштів державного
бюджету показники державного замовлення на 2001 рік для розміщення
його на конкурсній основі та укладення з виконавцями державних
контрактів на поставку продукції, виконання робіт, надання послуг
відповідно до законодавства.
3. Установити, що у разі незабезпечення надходжень до
державного бюджету у сумах, визначених Законом України "Про
Державний бюджет України на 2001 рік" ( 2120-14 ), державні
контракти укладаються у межах лімітів фінансування, доведених
Міністерством фінансів.
4. Дозволити Міністерству економіки вносити у 2001 році за
поданням державних замовників зміни до номенклатури та обсягів
державного замовлення у межах визначених коштів на його
фінансування.
5. Державним замовникам - головним розпорядникам коштів
державного бюджету щомісяця до 10 числа місяця, наступного за
звітним, подавати Державному комітетові статистики звіт про
виконання державного замовлення у вартісному виразі, а до
Міністерства економіки - щокварталу в натуральному і вартісному
виразі.
Міністерству економіки щокварталу до 30 числа місяця,
наступного за звітним, інформувати Кабінет Міністрів України про
хід виконання державного замовлення.

Перший
віце-прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 18

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 травня 2001 р. N 490
ОБСЯГИ
ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ
НА ЗАКУПІВЛЮ ТОВАРІВ, ВИКОНАННЯ РОБІТ, НАДАННЯ ПОСЛУГ
ДЛЯ ДЕРЖАВНИХ ПОТРЕБ НА 2001 рік

ЗМІСТ
Перелік державних замовників на 2001 рік
Зведена сума коштів, передбачених у Державному бюджеті
для фінансування державного замовлення в 2001 році
у розрізі замовників
Таблиця 1. Державне замовлення на підготовку фахівців,
науково-педагогічних та робітничих кадрів
Таблиця 2. Державне замовлення на підвищення кваліфікації
та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта)
Таблиця 3. Державне замовлення у сфері культури
Таблиця 4. Державне замовлення на випуск друкованої продукції
Таблиця 5. Державне замовлення на поставку дорогоцінних металів
Таблиця 6. Державне замовлення на одержання приросту запасів
корисних копалин, топографо-геодезичні та
сейсмічні роботи
Таблиця 7. Державне замовлення на поставку продукції
медичного та соціального призначення
Таблиця 8. Державне замовлення на проведення земельної реформи
та забезпечення охорони земельних і водних ресурсів
Таблиця 9. Державне замовлення на науково-технічну продукцію
за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки
(зведені показники)

ПЕРЕЛІК
державних замовників на 2001 рік
Мінагрополітики
МВС
МЗС
Мінекономіки
Мінекоресурсів
Мінкультури
МОЗ
МОН
МНС
Мінпаливенерго
Мінпраці
Мінтранс
Мінфін
Мін'юст
Держкомзв'язку
Держкомінформ
Держкомкордон
Держкоммолодьспорттуризм
Держкомстат
Держпромполітики
Верховний Суд
Вищий арбітражний суд
Головдержслужба
Держмитслужба
Державна податкова адміністрація
Державне управління справами
Управління справами Верховної Ради України
Господарське управління Кабінету Міністрів України
Державне лікувально-оздоровче управління
НКАУ
Національна академія наук
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ЗВЕДЕНА СУМА КОШТІВ,
передбачених у державному бюджеті для фінансування
державного замовлення в 2001 році у
розрізі замовників
(тис. гривень) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Державний замовник| Усього | У тому числі за напрямами державного замовлення | |------------------------------------------------------------------------------------------ | |підготовка|підвищен-|у сфері |випуск |поставка|одержання|поставка |прове- |на | |фахівців, |ня квалі-|культури |друкова- |дорого- |приросту |продукції|дення |науково- | |науково- |фікації | |ної |цінних |запасів |медичного|земельної|технічну | |педагогіч-|та пере- | |продукції|металів |корисних |та соціа-|реформи |продукцію | |них та |підготов-| | | |копалин, |льного |та зебез-|за пріори- | |робітничих|ка кадрів| | | |топогра- |призна- |печення |тетними | |кадрів |(після- | | | |фогеоде- |чення |охорони |напрямами | | |дипломна | | | |зичні та | |земельних|розвитку | | |освіта) | | | |сейсмічні| |і водних |науки і | | | | | | |роботи | |ресурсів |техніки ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Усього: 2704649,46 1661286,4 56578,9 185991,4 123727,2 2983,4 373587 195370,56 71611 33513,6
Мінагрополітики 168971 162509,8 3511,2 750 2200 у тому числі 3635,2
професійна
підготовка
робітничих кадрів
МВС 61011,1 60347,5 663,6
МЗС 678,5 678,5
Мінекономіки 20227,2 913,4 708,8 16750 1855
Мінекоресурсів 452109,5 6089,6 363,6 373587 71611 458,3
Мінкультури 57282,6 31058,6 1012,3 24141,7 1070
МОЗ 157136,66 63591,6 25735,1 679,3 66352,26 778,4
МОН 1318446 1207056,7 1456,5 101143,9 8788,9 у тому числі 395996
професійна
підготовка
робітничих кадрів
МНС 70 70
Мінпаливенерго 650 650
Мінпраці 130643,4 2380,9 258,5 128004
Мінтранс 17696,3 17596,3 100
Мінфін 10466,2 7081,7 401,1 2983,4
Мін'юст 1440,5 23 1217,5 200
Держкомзв'язку 6017 6017
Держкомінформ 156355,2 399,4 142105,8 13850
Держкомкордон 1014,3 1014,3
Держкоммолодь- 11352,6 11110,6 42 200 спорттуризм
Держкомстат 20,4 20,4
Держпромполітики 1900 1900
Верховний Суд 59,6 59,6
Вищий арбітражний 90 90
суд
Головдержслужба 2000 2000
Держмитслужба 1555,6 1555,6
Державна податкова 25323,6 18416,1 6907,5
адміністрація
Державне 18506,6 9033,3 9473,3
управління
справами
Управління 2493,9 2493,9
справами Верховної
Ради України
Господарське 12 12
управління
Кабінету Міністрів
України
Державне 12,4 12,4
лікувально-
оздоровче
управління
НКАУ 300 300
Національна 27941 5407 500 6034 16000 академія наук
Київський 52866,3 52653,3 213 національний
університет імені
Тараса Шевченка

Таблиця 1
ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ
на підготовку фахівців, науково-педагогічних та
робітничих кадрів
--------------------------------------------------------------------- Замовник, освітньо- | Випуск, чоловік | Прийом, чоловік | Загальні кваліфікаційні |-----------------+-----------------| обсяги рівні, аспірантура, | усього |у тому | усього |у тому | фінансу- докторантура | |числі за| |числі за| вання, | |денною | |денною | тис. | |формою | |формою | гривень | |навчання| |навчання| --------------------------------------------------------------------- Усього 1661286,4
Молодший спеціаліст 81436 63030 83000 65000
У тому числі за
напрямами підготовки
Педагогічна освіта 948 753 1170 975
Фізичне виховання і 454 394 470 410
спорт
Культура 276 256 300 275
Мистецтво 541 516 420 400
Журналістика - - 75 50
Соціологія 293 117 180 110
Економіка і 12569 9551 12437 8782
підприємництво
Менеджмент 831 741 1045 875
Торгівля 4270 3356 3750 3130
Право 4835 2837 1865 1445
Хімія 117 83 140 100
Гідрометеорологія 170 150 190 170
Геологія 222 199 280 250
Екологія 227 215 485 430
Геодезія, 1189 947 1205 905
картографія та
землевпорядкування
Комп'ютерні науки 580 537 780 700
Інженерна механіка 9042 7322 9733 7863
Гірництво 3016 2293 3122 2392
Металургія 1023 880 1165 1015
Енергетика 828 647 855 675
Електротехніка 2616 2092 2910 2285
Радіотехніка 1253 1153 1295 1175
Електроніка 813 778 560 535
Електронні апарати 11 11 50 50
Лазерна та 70 48 75 50
оптоелектронна
техніка
Акустотехніка 51 26 50 25
Метрологія та 299 200 320 220
вимірювальна техніка
Комп'ютеризовані 79 79 175 175
системи, автоматика
і управління
Комп'ютерна інженерія 509 462 805 740
Хімічна технологія та 1083 879 1215 995
інженерія
Харчова технологія та 4128 3211 4450 3230
інженерія
Легка промисловість 1329 988 1495 1130
Механізація та 4454 3440 4965 3700
електрифікація
сільського
господарства
Лісозаготівля та 541 416 610 455
деревообробка
Будівництво 6636 4597 5545 4445
Електромеханіка 849 700 1130 925
Зварювання 781 711 795 675
Телекомунікації 1114 724 1120 725
Автоматизація та 1586 1277 1740 1325
комп'ютерно-
інтегровані
технології
Водні ресурси 477 369 555 450
Авіація та 392 342 485 405
космонавтика
Кораблі та 68 61 125 100
океанотехніка
Судноводіння і 421 324 480 370
енергетика суден
Транспортні технології 1362 952 1485 1095
Залізниці та 826 572 1345 940
залізнична техніка
Медицина 144 144 90 90
Фармація 65 65 60 60
Архітектура 123 123 125 125
Агрономія 3426 2590 3690 2810
Зооінженерія 1515 1041 1620 1150
Водні біоресурси 99 77 140 100
Лісове і садово- 841 740 965 855
паркове господарство
Ветеринарна медицина 2044 2044 1975 1975
Специфічні категорії - - 888 663
Бакалавр 141358 88131 111400 92300
У тому числі за
напрямами підготовки
Педагогічна освіта 13041 7500 16100 12500
Фізичне виховання і 1071 510 1850 1600
спорт
Культура 490 235 685 535
Мистецтво 2492 1727 2215 1805
Філософія 277 181 250 200
Журналістика 418 295 295 250
Історія 3519 2092 1275 1100
Міжнародні відносини 160 155 375 375
Філологія 9359 6366 4295 3580
Психологія 160 160 985 835
Соціологія 431 360 725 585
Політологія 454 278 345 305
Економіка і 24804 12535 13190 9562
підприємництво
Менеджмент 9702 5501 5370 4193
Торгівля 329 117 380 250
Право 12543 5939 7475 5890
Фізика 152 152 945 930
Прикладна фізика 130 130 560 560
Хімія 1031 1002 625 625
Біологія 2550 1430 1145 995
Географія 1278 799 615 540
Гідрометеорологія 304 212 170 155
Геологія 752 535 395 345
Екологія 2344 1687 1750 1540
Геодезія, картографія 1010 720 795 625
та землевпорядкування
Математика 1818 1433 1075 960
Прикладна математика 923 923 1400 1325
Механіка 50 25 225 225
Комп'ютерні науки 89 89 2365 2265
Інженерне 128 117 460 440
матеріалознавство
Інженерна механіка 10193 7144 6875 5960
Гірництво 1630 1130 1195 1055
Металургія 965 637 850 800
Енергетика 1654 1137 1480 1365
Електротехніка 1558 1044 1295 1090
Радіотехніка 891 686 895 795
Електроніка 1331 1122 985 920
Прилади 495 393 560 500
Електронні апарати 964 790 850 800
Лазерна та 20 20 160 160
оптоелектронна техніка
Акустотехніка - - 100 90
Метрологія та 157 123 500 450
вимірювальна техніка
Комп'ютеризовані 1499 1141 1000 850
системи, автоматика й
управління
Комп'ютерна інженерія 1254 937 1225 1125
Хімічна технологія та 1910 1362 1755 1555
інженерія
Харчова технологія та 2511 1492 1150 1045
інженерія
Легка промисловість 865 460 650 600
Механізація та 2377 1704 2290 1755
електрифікація
сільського
господарства
Лісозаготівля та 123 78 205 165
деревообробка
Будівництво 5985 4167 3720 3200
Електромеханіка 2277 1658 1540 1345
Зварювання 662 502 630 600
Телекомунікації 713 494 855 730
Автоматизація та 1528 1123 1600 1425
комп'ютерно-
інтегровані
технології
Водні ресурси 1228 912 735 675
Авіація та 518 482 900 850
космонавтика
Кораблі та 261 222 225 225
океанотехніка
Судноводіння й 432 222 750 585
енергетика суден
Транспортні технології 835 470 900 780
Залізниці та 652 486 720 585
залізнична техніка
Медицина 138 138 310 310
Архітектура 50 50 510 510
Агрономія 2260 1594 2225 1650
Зооінженерія 1281 808 1285 850
Водні біоресурси 40 20 100 75
Лісове і садово- 256 158 330 290
паркове господарство
Інформаційна безпека - - 295 195
Закриті спеціальності - - 800 800
Державне управління 36 20 - -
Специфічні категорії - - 615 445
Спеціаліст 120210 90893 96000 76500
У тому числі за
напрямами підготовки
Педагогічна освіта 18606 13245 14150 11075
Фізичне виховання і 2296 1715 285 250
спорт
Культура 512 344 530 255
Мистецтво 2090 1584 2000 1530
Філософія 166 121 195 155
Журналістика 366 240 320 240
Історія 1364 956 935 715
Міжнародні відносини 346 337 330 325
Філологія 4522 3322 3485 2600
Психологія 654 576 545 485
Соціологія 338 299 260 240
Політологія 218 160 175 125
Економіка і 11636 7580 8980 6105
підприємництво
Менеджмент 5477 3912 4660 3315
Торгівля 380 216 335 205
Право 8482 4272 6330 4485
Фізика 853 853 710 710
Прикладна фізика 509 494 420 375
Хімія 567 534 365 365
Біологія 1150 806 985 655
Географія 639 400 485 355
Гідрометеорологія 215 165 210 185
Геологія 440 303 335 260
Екологія 1433 1281 1300 1175
Геодезія, картографія 722 530 775 560
та землевпорядкування
Математика 1064 833 690 580
Прикладна математика 1014 1013 900 900
Механіка 184 184 130 130
Комп'ютерні науки 1865 1760 1675 1585
Інженерне 367 342 360 345
матеріалознавство
Інженерна механіка 7518 6058 6110 5290
Гірництво 1006 793 890 775
Металургія 1085 899 1000 825
Енергетика 1364 1107 1245 1100
Електротехніка 1496 1177 1255 1050
Радіотехніка 889 734 925 765
Електроніка 951 813 770 715
Прилади 583 489 460 415
Електронні апарати 1091 970 845 785
Лазерна та 120 120 110 110
оптоелектронна техніка
Акустотехніка 107 79 80 65
Метрологія та 446 394 340 315
вимірювальна техніка
Комп'ютеризовані 848 689 835 700
системи, автоматика й
управління
Комп'ютерна інженерія 1133 1022 980 935
Хімічна технологія та 1665 1286 1480 1240
інженерія
Харчова технологія та 978 806 850 750
інженерія
Легка промисловість 691 493 535 455
Механізація та 2697 1888 2430 1795
електрифікація
сільського
господарства
Лісозаготівля та 126 96 135 115
деревообробка
Будівництво 4626 3438 3200 2605
Електромеханіка 1705 1375 1465 1245
Зварювання 658 573 600 545
Телекомунікації 683 461 720 505
Автоматизація та 1461 1199 1325 1140
комп'ютерно-
інтегровані технології
Водні ресурси 916 738 720 555
Авіація та 837 724 820 715
космонавтика
Кораблі та 167 160 115 115
океанотехніка
Судноводіння і 656 399 535 325
енергетика суден
Транспортні технології 910 695 795 615
Залізниці та 721 524 640 475
залізнична техніка
Медицина 6671 6671 3770 3770
Фармація 529 529 360 360
Архітектура 380 380 350 350
Агрономія 2456 1735 2205 1515
Зооінженерія 1518 1065 1400 955
Водні біоресурси 69 39 50 25
Лісове і садово- 253 173 205 185
паркове господарство
Ветеринарна медицина 1466 1466 1340 1340
Закриті спеціальності 207 207 170 165
Специфічні категорії 52 52 1085 510
Магістр 10849 9814 11665 10615
У тому числі за
напрямами підготовки
Педагогічна освіта 200 200 250 250
Фізична культура і 27 27 220 220
спорт
Культура 12 12 45 45
Мистецтво 25 24 25 25
Філософія 52 42 40 40
Журналістика 28 28 30 30
Історія 107 107 175 135
Міжнародні відносини 185 161 145 125
Філологія 413 405 410 400
Психологія 67 67 100 100
Соціологія 65 65 70 70
Політологія 19 19 35 35
Економіка і 3623 2804 1975 1680
підприємництво
Менеджмент 594 506 580 510
Торгівля 9 9 - -
Право 539 482 585 415
Фізика 142 142 145 145
Прикладна фізика 55 55 65 65
Хімія 99 99 115 115
Біологія 141 137 175 170
Географія 76 72 65 65
Гідрометеорологія 18 18 20 20
Геологія 48 48 45 45
Екологія 113 113 130 130
Геодезія, картографія 55 55 70 70
та землевпорядкування
Математика 98 94 120 120
Прикладна математика 120 120 240 240
Механіка 33 33 30 30
Комп'ютерні науки 191 191 300 295
Інженерне 49 49 65 65
матеріалознавство
Інженерна механіка 587 587 740 715
Гірництво 53 53 100 55
Металургія 145 145 200 140
Енергетика 255 255 235 235
Електротехніка 123 123 175 160
Радіотехніка 86 86 110 100
Електроніка 124 124 150 140
Прилади 54 54 85 85
Електронні апарати 100 100 130 130
Лазерна та 29 29 35 35
оптоелектронна техніка
Акустотехніка 11 11 25 20
Метрологія та 46 46 65 65
вимірювальна техніка
Комп'ютеризовані 97 97 135 130
системи, автоматика й
управління
Комп'ютерна інженерія 166 166 190 190
Хімічна технологія та 205 205 255 245
інженерія
Харчова технологія та 30 30 35 35
інженерія
Легка промисловість 26 26 35 35
Механізація та 73 73 205 200
електрифікація
сільського
господарства
Будівництво 297 297 270 265
Електромеханіка 182 182 225 220
Зварювання 58 58 85 85
Телекомунікації 52 52 75 70
Автоматизація та 170 165 180 170
комп'ютерно-
інтегровані технології
Водні ресурси 38 38 40 40
Авіація та 57 57 65 65
космонавтика
Кораблі та 23 23 20 20
океанотехніка
Судноводіння і 36 36 35 35
енергетика суден
Транспортні технології 78 73 95 90
Залізниці та 93 93 85 80
залізнична техніка
Медицина 5 5 - -
Архітектура 68 68 65 65
Агрономія 78 77 260 255
Зооінженерія 35 35 170 170
Лісове і садово- 17 15 15 15
паркове господарство
Ветеринарна медицина 48 45 190 190
Закриті спеціальності 6 6 - -
Державне управління 50 50 175 80
Специфічні категорії 45 45 440 330
Магістратура 249 3 250 -
Аспірантура 6230 4526 7278 5157
У тому числі за
напрямами підготовки
Фізико-математичні 630 490 743 609
науки
Хімічні науки 164 145 169 140
Біологічні науки 288 227 351 266
Геологічні науки 63 52 76 50
Технічні науки 1427 1064 1784 1291
Сільськогосподарські 285 170 346 210
науки
Історичні науки 248 175 248 165
Економічні науки 984 603 1125 722
Філософські науки 137 110 169 118
Філологічні науки 462 361 478 346
Географічні науки 74 52 94 59
Юридичні науки 268 195 270 192
Педагогічні науки 267 195 271 198
Медичні науки 359 259 439 294
Фармацевтичні науки 18 12 24 18
Ветеринарні науки 69 41 62 49
Мистецтвознавство 122 100 137 112
Архітектура 36 30 40 33
Психологічні науки 98 77 80 51
Військові науки - - 2 1
Національна безпека 25 21 58 36
Соціологічні науки 54 39 63 43
Політичні науки 68 52 77 47
Фізичне виховання і 52 38 65 51
спорт
Державне управління 32 18 82 47
Інші - - 25 9
Докторантура 381 381 500 500
У тому числі за
напрямами підготовки
Фізико-математичні 42 42 56 56
науки
Хімічні науки 9 9 8 8
Біологічні науки 12 12 13 13
Геологічні науки 1 1 3 3
Технічні науки 117 117 139 139
Сільськогосподарські 9 9 14 14
науки
Історичні науки 18 18 28 28
Економічні науки 39 39 72 72
Філософські науки 17 17 15 15
Філологічні науки 24 24 42 42
Географічні науки 3 3 7 7
Юридичні науки 14 14 16 16
Педагогічні науки 21 21 23 23
Медичні науки 13 13 15 15
Фармацевтичні науки - - 2 2
Ветеринарні науки 4 4 2 2
Мистецтвознавство 9 9 6 6
Архітектура 1 1 2 2
Психологічні науки 10 10 7 7
Військові науки - - 1 1
Національна безпека 1 1 1 1
Соціологічні науки 4 4 4 4
Політичні науки 3 3 2 2
Фізичне виховання і 2 2 4 4
спорт
Державне управління 8 8 14 14
Інші - - 4 4
ЗА ЗАМОВНИКАМИ
МОН 811060,7
Молодший спеціаліст 49305 40093 51785 41950
Педагогічна освіта 948 753 1170 975
Фізичне виховання і 54 54 50 50
спорт
Культура 276 256 300 275
Мистецтво 516 491 395 375
Журналістика - - 75 50
Соціологія - - 60 50
Економіка і 7853 6155 7535 5755
підприємництво
Менеджмент 536 463 670 565
Торгівля 3598 2805 3250 2695
Право 1233 906 1000 800
Хімія 117 83 140 100
Гідрометеорологія 170 150 190 170
Геологія 64 64 65 65
Екологія 165 165 350 330
Геодезія, картографія 405 328 310 250
та землевпорядкування
Комп'ютерні науки 580 537 755 675
Інженерна механіка 8262 6777 8850 7250
Гірництво 2918 2222 2960 2275
Металургія 1023 880 1165 1015
Енергетика 735 578 700 550
Електротехніка 2457 1996 2650 2100
Радіотехніка 1238 1138 1270 1150
Електроніка 813 778 560 535
Електронні апарати - - 25 25
Лазерна та 70 48 75 50
оптоелектронна техніка
Метрологія та 299 200 320 220
вимірювальна техніка
Комп'ютеризовані 79 79 150 150
системи, автоматика
і управління
Комп'ютерна інженерія 504 457 690 650
Хімічна технологія та 1083 879 1215 995
інженерія
Харчова технологія та 2819 2205 3025 2180
інженерія
Легка промисловість 1329 988 1495 1130
Механізація та 204 189 80 65
електрифікація
сільського
господарства
Лісозаготівля та 401 301 485 360
деревообробка
Будівництво 3528 2849 4010 3250
Електромеханіка 801 667 1090 900
Зварювання 762 692 755 635
Телекомунікації 315 268 345 300
Автоматизація та 1154 995 1225 1000
комп'ютерно-
інтегровані технології
Водні ресурси 111 96 125 100
Авіація та 392 342 485 405
космонавтика
Кораблі та 61 61 75 75
океанотехніка
Судноводіння і 203 184 250 220
енергетика суден
Транспортні технології 837 657 905 730
Залізниці та 184 184 175 175
залізнична техніка
Архітектура 123 123 125 125
Агрономія 42 27 45 25
Лісове і садово- 43 23 145 130
паркове господарство
Бакалавр 114870 70940 85065 71330
Педагогічна освіта 13041 7500 16100 12500
Фізичне виховання і 1061 500 400 350
спорт
Культура - - 170 150
Мистецтво 1120 710 850 750
Філософія 183 117 155 130
Журналістика 288 195 170 150
Історія 3277 1920 1050 900
Міжнародні відносини - - 200 200
Філологія 8938 6040 3815 3165
Психологія - - 800 650
Соціологія 315 244 450 350
Політологія 328 187 225 200
Економіка і 21108 10098 9555 7055
підприємництво
Менеджмент 7950 4412 4135 3190
Торгівля 329 117 380 250
Право 6756 3268 3575 2475
Фізика - - 770 755
Прикладна фізика - - 435 435
Хімія 921 892 500 500
Біологія 2376 1256 950 800
Географія 1118 714 500 450
Гідрометеорологія 269 187 155 140
Геологія 627 465 295 270
Екологія 2189 1532 1550 1350
Геодезія, картографія 584 441 360 320
та землевпорядкування
Математика 1673 1333 950 850
Прикладна математика 768 768 1200 1150
Механіка - - 185 185
Комп'ютерні науки - - 2255 2155
Інженерне 128 117 460 440
матеріалознавство
Інженерна механіка 9979 6940 6500 5620
Гірництво 1630 1130 1195 1055
Металургія 965 637 850 800
Енергетика 1566 1077 1400 1300
Електротехніка 1496 1002 1200 1015
Радіотехніка 845 656 845 745
Електроніка 1331 1122 985 920
Прилади 495 393 560 500
Електронні апарати 964 790 850 800
Лазерна та - - 150 150
оптоелектронна техніка
Акустотехніка - - 100 90
Метрологія та 157 123 500 450
вимірювальна техніка
Комп'ютеризовані 1499 1141 1000 850
системи, автоматика й
управління
Комп'ютерна інженерія 1232 915 1200 1100
Хімічна технологія та 1910 1362 1750 1550
інженерія
Харчова технологія та 2410 1391 950 850
інженерія
Легка промисловість 865 460 650 600
Механізація та - - 50 50
електрифікація
сільського
господарства
Лісозаготівля та 123 78 190 150
деревообробка
Будівництво 4695 3382 3000 2625
Електромеханіка 2120 1568 1290 1150
Зварювання 662 502 630 600
Телекомунікації 194 156 355 330
Автоматизація та 1307 962 1280 1160
комп'ютерно-
інтегровані технології
Водні ресурси 1024 776 570 560
Авіація та 518 482 900 850
космонавтика
Кораблі та 261 222 225 225
океанотехніка
Судноводіння і 432 222 690 535
енергетика суден
Транспортні технології 497 214 550 500
Залізниці та 64 53 40 40
залізнична техніка
Медицина - - 170 170
Архітектура - - 490 490
Агрономія 102 82 85 85
Лісове і садово- 144 69 175 155
паркове господарство
Державне управління 36 20 - -
Інформаційна безпека - - 295 195
Закриті спеціальності - - 800 800
Спеціаліст 84682 65046 67830 54855
Педагогічна освіта 18468 13216 14000 11000
Фізичне виховання і 496 415 285 250
спорт
Культура 88 65 70 50
Мистецтво 754 631 630 515
Філософія 86 81 125 120
Журналістика 216 170 210 180
Історія 1159 841 745 600
Міжнародні відносини 286 277 275 270
Філологія 4252 3157 3195 2410
Психологія 504 426 375 315
Соціологія 263 224 185 165
Політологія 123 95 80 70
Економіка і 8576 5571 6155 4240
підприємництво
Менеджмент 3633 2650 2970 2235
Торгівля 380 216 335 205
Право 3255 1930 3150 1700
Фізика 798 798 635 635
Прикладна фізика 459 444 315 270
Хімія 512 479 315 315
Біологія 995 716 900 570
Географія 514 365 370 300
Гідрометеорологія 195 145 195 170
Геологія 355 278 245 220
Екологія 1323 1171 1145 1030
Геодезія, картографія 342 265 310 265
та землевпорядкування
Математика 944 773 585 510
Прикладна математика 904 903 810 810
Механіка 169 169 115 115
Комп'ютерні науки 1774 1669 1600 1510
Інженерне 367 342 360 345
матеріалознавство
Інженерна механіка 7249 5820 5855 5045
Гірництво 1006 793 890 775
Металургія 1085 899 1000 825
Енергетика 1302 1058 1155 1040
Електротехніка 1455 1142 1200 1010
Радіотехніка 814 684 880 735
Електроніка 951 813 770 715
Прилади 583 489 460 415
Електронні апарати 1091 970 845 785
Лазерна та 110 110 100 100
оптоелектронна техніка
Акустотехніка 107 79 80 65
Метрологія та 446 394 340 315
вимірювальна техніка
Комп'ютеризовані 848 689 835 700
системи, автоматика й
управління
Комп'ютерна інженерія 1114 1003 960 915
Хімічна технологія та 1665 1286 1480 1240
інженерія
Харчова технологія та 852 684 730 630
інженерія
Легка промисловість 691 493 535 455
Механізація та 18 18 15 15
електрифікація
сільського
господарства
Лісозаготівля та 126 96 135 115
деревообробка
Будівництво 3397 2696 2350 1915
Електромеханіка 1512 1253 1310 1155
Зварювання 658 573 600 545
Телекомунікації 228 181 230 195
Автоматизація та 1193 982 1105 980
комп'ютерно-
інтегровані технології
Водні ресурси 733 598 510 420
Авіація та 837 724 820 715
космонавтика
Кораблі та 167 160 115 115
океанотехніка
Судноводіння й 620 369 535 325
енергетика суден
Транспортні технології 502 418 455 360
Залізниці та 52 43 45 45
залізнична техніка
Медицина 315 315 120 120
Архітектура 340 340 335 335
Агрономія 45 45 25 25
Лісове і садово- 121 88 100 100
паркове господарство
Специфічні категорії 52 52 55 55
Закриті спеціальності 207 207 170 165
Магістр 8702 7786 8060 7310
Педагогічна освіта 200 200 250 250
Фізичне виховання і 27 27 20 20
спорт
Мистецтво 25 24 25 25
Філософія 20 20 20 20
Журналістика 8 8 - -
Історія 52 52 110 70
Міжнародні відносини 9 9 - -
Філологія 286 278 285 275
Психологія 22 22 55 55
Соціологія 11 11 10 10
Політологія 4 4 15 15
Економіка і 3374 2576 1600 1400
підприємництво
Менеджмент 481 441 500 460
Торгівля 9 9 - -
Право 279 222 310 145
Фізика 92 92 90 90
Прикладна фізика 14 14 15 15
Хімія 59 59 65 65
Біологія 72 68 85 80
Географія 31 27 25 25
Гідрометеорологія 13 13 10 10
Геологія 28 28 25 25
Екологія 99 99 100 100
Геодезія, картографія 35 35 50 50
та землевпорядкування
Математика 63 59 90 90
Прикладна математика 96 96 115 115
Механіка 23 23 20 20
Комп'ютерні науки 191 191 265 260
Інженерне 43 43 50 50
матеріалознавство
Інженерна механіка 577 577 725 700
Гірництво 53 53 100 55
Металургія 141 141 200 140
Енергетика 255 255 230 230
Електротехніка 103 103 160 150
Радіотехніка 86 86 110 100
Електроніка 124 124 150 140
Прилади 54 54 85 85
Електронні апарати 100 100 130 130
Лазерна та 24 24 30 30
оптоелектронна техніка
Акустотехніка 11 11 25 20
Метрологія та 46 46 65 65
вимірювальна техніка
Комп'ютеризовані 97 97 135 130
системи, автоматика й
управління
Комп'ютерна інженерія 151 151 180 180
Хімічна технологія та 205 205 255 245
інженерія
Харчова технологія та 30 30 35 35
інженерія
Легка промисловість 26 26 35 35
Механізація та 3 3 - -
електрифікація
сільського
господарства
Будівництво 252 252 225 225
Електромеханіка 142 142 185 185
Зварювання 58 58 85 85
Телекомунікації 27 27 50 45
Автоматизація та 150 150 155 150
комп'ютерно-
інтегровані технології
Водні ресурси 38 38 35 35
Авіація та 57 57 65 65
космонавтика
Кораблі та 23 23 20 20
океанотехніка
Судноводіння і 36 36 35 35
енергетика суден
Транспортні технології 33 33 50 50
Залізниці та 3 3 - -
залізнична техніка
Медицина 5 5 - -
Архітектура 68 68 65 65
Агрономія 7 7 - -
Державне управління - - 125 30
Закриті спеціальності 6 6 - -
Специфічні категорії 45 45 110 110
Аспірантура 3692 2703 4338 3090
Фізико-математичні 329 260 400 340
науки
Хімічні науки 87 80 87 72
Біологічні науки 101 80 127 97
Геолого-мінералогічні 30 24 40 26
науки
Технічні науки 1181 869 1510 1090
Сільськогосподарські 19 18 18 14
науки
Історичні науки 154 118 155 99
Економічні науки 678 416 810 515
Філософські науки 88 71 113 77
Філологічні науки 355 273 357 263
Географічні науки 44 35 60 39
Юридичні науки 144 104 112 82
Педагогічні науки 233 169 238 176
Медичні науки 14 7 21 11
Фармацевтичні науки - - 2 2
Мистецтвознавство 30 19 43 30
Архітектура 30 25 34 27
Психологічні науки 76 64 63 39
Військові науки - - 2 1
Національна безпека 9 9 35 23
Соціологічні науки 30 19 33 21
Політичні науки 44 30 46 27
Фізичне виховання і 16 13 13 9
спорт
Державне управління - - 19 10
Докторантура 220 220 286 286
Фізико-математичні 18 18 26 26
науки
Хімічні науки 6 6 5 5
Біологічні науки 2 2 3 3
Технічні науки 86 86 108 108
Сільськогосподарські 2 2 2 2
науки
Історичні науки 13 13 16 16
Економічні науки 20 20 45 45
Філософські науки 12 12 10 10
Філологічні науки 14 14 28 28
Географічні науки 1 1 3 3
Юридичні науки 11 11 7 7
Педагогічні науки 20 20 21 21
Медичні науки 1 1 - -
Мистецтвознавство 1 1 - -
Архітектура 1 1 2 2
Психологічні науки 10 10 5 5
Військові науки - - 1 1
Національна безпека - - 1 1
Соціологічні науки 2 2 1 1
Політичні науки - - 1 1
Фізичне виховання і - - 1 1
спорт
Київський національний університет імені 52653,3 Тараса Шевченка
Бакалавр 3005 2270 2755 2340
Філософія 75 45 70 45
Журналістика 130 100 125 100
Історія 200 130 175 150
Міжнародні відносини 160 155 150 150
Філологія 395 300 370 305
Психологія 40 40 35 35
Соціологія 50 50 50 50
Політологія 70 35 45 30
Економіка і 170 105 165 105
підприємництво
Менеджмент 55 30 45 35
Право 395 250 350 250
Фізика 140 140 150 150
Прикладна фізика 130 130 125 125
Хімія 110 110 100 100
Біологія 150 150 170 170
Географія 160 85 115 90
Гідрометеорологія 35 25 15 15
Геологія 125 70 100 75
Геодезія, картографія 45 20 25 25
та землевпорядкування
Математика 145 100 125 110
Прикладна математика 155 155 200 175
Механіка 50 25 40 40
Лазерна та 20 20 10 10
оптоелектронна техніка
Спеціаліст 2350 1325 2000 1325
Філософія 80 40 70 35
Журналістика 150 70 110 60
Історія 180 90 165 90
Міжнародні відносини 60 60 55 55
Філологія 270 165 290 190
Психологія 30 30 20 20
Соціологія 35 35 25 25
Політологія 70 40 70 30
Економіка і 95 50 95 50
підприємництво
Менеджмент 65 20 30 15
Право 460 190 290 145
Фізика 55 55 65 65
Прикладна фізика 50 50 105 105
Хімія 55 55 50 50
Біологія 155 90 85 85
Географія 125 35 115 55
Гідрометеорологія 20 20 15 15
Геологія 85 25 90 40
Геодезія, картографія 55 10 35 10
та землевпорядкування
Математика 120 60 105 70
Прикладна математика 110 110 90 90
Механіка 15 15 15 15
Лазерна та 10 10 10 10
оптоелектронна техніка
Магістр 825 790 1005 945
Філософія 20 10 - -
Журналістика 20 20 30 30
Історія 40 40 40 40
Міжнародні відносини 130 130 105 105
Філологія 105 105 105 105
Психологія 20 20 20 20
Соціологія 25 25 20 20
Економіка і 55 35 125 80
підприємництво
Менеджмент 25 20 20 10
Право 85 85 100 95
фізика 50 50 55 55
Прикладна фізика 30 30 40 40
Хімія 40 40 50 50
Біологія 50 50 60 60
Географія 45 45 40 40
Гідрометеорологія 5 5 10 10
Геологія 20 20 20 20
Геодезія, картографія 10 10 10 10
та землевпорядкування
Математика 35 35 30 30
Прикладна математика - - 110 110
Механіка 10 10 10 10
Лазерна та 5 5 5 5
оптоелектронна техніка
Аспірантура 508 376 539 385
Фізико-математичні 113 87 129 107
науки
Хімічні науки 22 17 25 20
Біологічні науки 23 22 26 24
Геолого-мінералогічні 8 7 6 4
науки
Технічні науки 5 4 5 3
Історичні науки 47 27 37 25
Економічні науки 64 43 55 36
Філософські науки 41 31 43 29
Філологічні науки 71 59 86 59
Географічні науки 20 10 26 14
Юридичні науки 37 26 44 28
Педагогічні науки 8 6 10 6
Медичні науки 5 5 3 3
Психологічні науки 15 8 12 8
Соціологічні науки 12 9 15 10
Політичні науки 17 15 17 9
Докторантура 35 35 50 50
Фізико-математичні 7 7 9 9
науки
Хімічні науки 2 2 2 2
Біологічні науки 3 3 2 2
Історичні науки 2 2 4 4
Геологічні науки - - 1 1
Економічні науки 6 6 6 6
Філософські науки 3 3 4 4
Філологічні науки 6 6 10 10
Географічні науки 2 2 2 2
Юридичні науки 2 2 5 5
Педагогічні науки - - 1 1
Психологічні науки - - 2 2
Соціологічні науки - - 1 1
Політичні науки 2 2 1 1
Державне управління справами 9033,3
Бакалавр 644 644 905 905
Культура 49 49 75 75
Філософія 19 19 25 25
Історія 42 42 50 50
Філологія 26 26 110 110
Соціологія 26 26 75 75
Політологія 56 56 75 75
Економіка і 172 172 165 165
підприємництво
Право 91 91 125 125
Фізика 12 12 25 25
Хімія - - 25 25
Біологія 24 24 25 25
Екологія 50 50 45 45
Комп'ютерні науки 77 77 85 85
У тому числі в національних вищих навчальних закладах:
Національний університет "Києво-Могилянська академія"
Бакалавр 502 502 697 697
Культура 29 29 26 26
Філософія 19 19 25 25
Історія 18 18 25 25
Філологія 26 26 64 64
Соціологія 26 26 75 75
Політологія 56 56 75 75
Економіка і 122 122 117 117
підприємництво
Право 43 43 85 85
Фізика 12 12 25 25
Хімія - - 25 25
Біологія 24 24 25 25
Екологія 50 50 45 45
Комп'ютерні науки 77 77 85 85
Національний університет "Острозька академія"
Бакалавр 142 142 208 208
Філологія - - 46 46
Право 48 48 40 40
Економіка і 50 50 48 48
підприємництво
Історія 24 24 25 25
Культура 20 20 49 49
Спеціаліст 349 349 400 400
Культура 26 26 20 20
Історія 25 25 25 25
Політологія 25 25 25 25
Економіка і 121 121 150 150
підприємництво
Право 62 62 80 80
Фізика - - 10 10
Екологія 25 25 25 25
Комп'ютерні науки 65 65 65 65
У тому числі в національних вищих навчальних закладах:
Національний університет "Києво-Могилянська академія"
Спеціаліст 226 226 265 265
Політологія 25 25 25 25
Економіка і 75 75 100 100
підприємництво
Право 36 36 40 40
Фізика - - 10 10
Екологія 25 25 25 25
Комп'ютерні науки 65 65 65 65
Національний університет "Острозька академія"
Спеціаліст 123 123 135 135
Право 26 26 40 40
Економіка і 46 46 50 50
підприємництво
Історія 25 25 25 25
Культура 26 26 20 20
Магістр 182 182 290 290
Культура 12 12 45 45
Філософія 12 12 20 20
Історія 15 15 15 15
Філологія 22 22 20 20
Соціологія 29 29 40 40
Політологія 15 15 20 20
Економіка і 53 53 50 50
підприємництво
Екологія 14 14 20 20
Біологія 10 10 20 20
Комп'ютерні науки - - 30 30
У тому числі в національних вищих навчальних закладах:
Національний університет "Києво-Могилянська академія"
Магістр 182 182 270 270
Культура 12 12 35 35
Філософія 12 12 20 20
Історія 15 15 25 25
Філологія 22 22 20 20
Соціологія 29 29 40 40
Політологія 15 15 20 20
Економіка і 53 53 50 50
підприємництво
Екологія 14 14 20 20
Біологія 10 10 20 20
Комп'ютерні науки - - 30 30
Національний університет "Острозька академія"
Магістр - - 20 20
Культура - - 10 10
Історія - - 10 10
Аспірантура 86 72 118 92
Фізико-математичні - - 1 1
науки
Хімічні науки 2 2 2 2
Біологічні науки 7 7 6 6
Технічні науки 2 2 3 3
Історичні науки 4 4 7 7
Економічні науки 6 6 5 5
Філософські науки 4 4 5 5
Філологічні науки 8 8 8 8
Педагогічні науки 2 2 1 1
Мистецтвознавство 5 5 3 3
Соціологічні науки 8 8 8 8
Політичні науки 4 4 6 6
Юридичні науки 2 2 - -
Державне управління 32 18 63 37
У тому числі в національних вищих навчальних закладах:
Національний університет "Києво-Могилянська академія"
Аспірантура 52 52 52 52
Фізико-математичні - - 1 1
науки
Хімічні науки 2 2 2 2
Біологічні науки 7 7 6 6
Технічні науки 2 2 3 3
Історичні науки 4 4 4 4
Економічні науки 6 6 5 5
Філософські науки 4 4 5 5
Філологічні науки 8 8 8 8
Педагогічні науки 2 2 1 1
Мистецтвознавство 5 5 3 3
Соціологічні науки 8 8 8 8
Політичні науки 4 4 6 6
Національний університет "Острозька академія"
Аспірантура - - 3 3
Історичні науки - - 3 3
Українська академія державного управління при Президентові України
Аспірантура 34 20 63 37
Юридичні науки 2 2 - -
Державне управління 32 18 63 37
Докторантура 11 11 18 18
Технічні науки - - 1 1
Хімічні науки 1 1 1 1
Історичні науки 1 1 1 1
Філософські науки 1 1 1 1
Державне управління 8 8 14 14
У тому числі в національних вищих навчальних закладах:
Національний університет "Києво-Могилянська академія"
Докторантура 3 3 4 4
Технічні науки - - 1 1
Хімічні науки 1 1 1 1
Історичні науки 1 1 1 1
Філософські науки 1 1 1 1
Українська академія державного управління при Президентові України
Докторантура 8 8 14 14
Державне управління 8 8 14 14
МВС 60347,5
Молодший спеціаліст 2890 1620 460 460
Право 2395 1300 310 310
Будівництво 495 320 150 150
Бакалавр 5900 2865 3475 3150
Психологія 120 120 150 150
Соціологія 40 40 50 50
Економіка і 140 140 50 50
підприємництво
Право 4645 2030 2750 2500
Будівництво 955 535 475 400
Спеціаліст 5900 2865 3475 3150
Психологія 120 120 150 150
Соціологія 40 40 50 50
Економіка і 140 140 50 50
підприємництво
Право 4645 2030 2750 2500
Будівництво 955 535 475 400
Магістр 225 225 225 225
Психологія 25 25 25 25
Право 175 175 175 175
Будівництво 25 25 25 25
Аспірантура 94 70 104 71
Технічні науки 4 3 - -
Історичні науки 1 1 - -
Економічні науки 2 2 3 3
Філософські науки 1 1 - -
Юридичні науки 71 53 81 56
Психологічні науки 6 4 3 2
Національна безпека 9 6 16 9
Політичні науки - - 1 1
Докторантура 1 1 4 4
Юридичні науки 1 1 4 4
Держкомзв'язку 6017
Молодший спеціаліст 855 506 900 525
Економіка і 32 26 25 25
підприємництво
Менеджмент 24 24 25 25
Комп'ютерна інженерія - - 75 50
Телекомунікації 799 456 775 425
Бакалавр 728 483 625 525
Економіка і 46 22 25 25
підприємництво
Менеджмент 117 93 25 25
Телекомунікації 519 338 500 400
Радіотехніка 46 30 50 50
Автоматизація та - - 25 25
комп'ютерно-
інтегровані технології
Спеціаліст 580 380 585 390
Економіка і - - 25 25
підприємництво
Менеджмент - - 25 25
Телекомунікації 455 280 490 310
Радіотехніка 75 50 45 30
Автоматизація та 50 50 - -
комп'ютерно-
інтегровані технології
Магістр 25 25 25 25
Телекомунікації 25 25 25 25
Аспірантура 16 10 17 9
Технічні науки 10 7 17 9
Економічні науки 6 3 - -
Докторантура 2 2 3 3
Технічні науки 2 2 3 3
Мінкультури 31058,6
Молодший спеціаліст 76 51 100 75
Мистецтво 25 25 25 25
Комп'ютерна інженерія - - 25 25
Акустотехніка 51 26 50 25
Бакалавр 1997 1338 2195 1630
Культура 441 186 440 310
Мистецтво 1372 1017 1365 1055
Менеджмент 167 118 270 195
Право - - 100 50
Архітектура 17 17 20 20
У тому числі за напрямами вищих навчальних закладів,
підпорядкованих Мінкультури:
Київський національний 688 388 1015 720
університет культури і
мистецтв
Культура 288 131 295 235
Мистецтво 325 213 370 255
Право - - 100 50
Менеджмент 75 44 250 180
Національна музична 242 238 190 180
академія
Мистецтво 242 238 190 180
Спеціаліст 2023 1332 1995 1335
Педагогічна освіта 138 29 - -
Культура 398 253 440 185
Мистецтво 1336 953 1370 1015
Менеджмент 136 82 170 120
Архітектура 15 15 15 15
У тому числі в національних вищих навчальних закладах,
підпорядкованих Мінкультури:
Київський національний 587 363 565 310
університет культури і
мистецтв
Культура 255 153 235 95
Мистецтво 252 166 255 170
Менеджмент 80 44 75 45
Національна музична 243 240 235 230
академія
Мистецтво 243 240 235 230
Аспірантура 113 100 137 115
Технічні науки 1 1 4 2
Історичні науки 8 5 22 18
Економічні науки 3 3 6 5
Педагогічні науки 16 12 13 9
Мистецтвознавство 80 74 87 76
Архітектура 5 5 5 5
У тому числі в національних вищих навчальних закладах,
підпорядкованих Мінкультури:
Київський національний 22 17 30 20
університет культури і
мистецтв
Технічні науки - - 3 2
Історичні науки 5 3 11 8
Економічні науки 3 3 2 1
Педагогічні науки 6 5 8 5
Мистецтвознавство 8 6 6 4
Національна музична 36 36 42 37
академія
Педагогічні науки 2 2 2 2
Мистецтвознавство 34 34 40 35
Докторантура 10 10 13 13
Технічні науки 1 1 1 1
Історичні науки 1 1 5 5
Педагогічні науки 1 1 1 1
Мистецтвознавство 7 7 6 6
У тому числі в національних вищих навчальних закладах,
підпорядкованих Мінкультури:
Київський національний 1 1 5 5
університет культури і
мистецтв
Історичні науки - - 3 3
Педагогічні науки 1 1 1 1
Мистецтвознавство - - 1 1
Національна музична 6 6 5 5
академія
Мистецтвознавство 6 6 5 5
Мінекоресурсів 6089,6
Молодший спеціаліст 1415 1133 1465 1185
Економіка і 131 60 50 25
підприємництво
Геологія 158 135 215 185
Екологія 37 25 40 25
Інженерна механіка 131 82 153 88
Гірництво 98 71 162 117
Лісозаготівля та 140 115 125 95
деревообробка
Лісове і садово- 720 645 720 650
паркове господарство
Аспірантура 8 6 8 4
Сільськогосподарські 4 3 8 4
науки
Технічні науки 1 1 - -
Біологічні науки 3 2 - -
Докторантура - - 1 1
Сільськогосподарські - - 1 1
науки
МОЗ 63591,6
Молодший спеціаліст 160 160 150 150
Медицина 95 95 90 90
Фармація 65 65 60 60
У тому числі в національних вищих навчальних закладах,
підпорядкованих МОЗ:
Національна 65 65 60 60
фармацевтична академія
Фармація 65 65 60 60
Бакалавр 138 138 145 145
Медицина 138 138 140 140
Хімічна технологія - - 5 5
та інженерія
У тому числі в національних вищих навчальних закладах,
підпорядкованих МОЗ:
Національна - - 5 5
фармацевтична академія
Хімічна технологія - - 5 5
та інженерія
Спеціаліст 6885 6885 4010 4010
Медицина 6356 6356 3650 3650
Фармація 529 529 360 360
У тому числі в національних вищих навчальних закладах,
підпорядкованих МОЗ:
Медичний університет 850 850 695 695
Медицина 850 850 665 665
Фармація - - 30 30
Національна 209 209 150 150
фармацевтична академія
Фармація 209 209 150 150
Аспірантура 364 265 454 311
Біологічні науки 9 8 19 15
Педагогічні науки 1 1 2 2
Медичні науки 334 242 409 276
Філологічні науки 1 1 - -
Фармацевтичні науки 18 12 22 16
Психологічні науки 1 1 2 2
У тому числі в національних вищих навчальних закладах,
підпорядкованих МОЗ:
Медичний університет 33 28 40 25
Біологічні науки 1 1 1 1
Педагогічні науки 1 1 2 2
Психологічні науки - - 2 2
Медичні науки 31 26 35 20
Національна 14 12 20 14
фармацевтична академія
Медичні науки 3 3 5 4
Фармацевтичні науки 11 9 15 10
Докторантура 14 14 18 18
Медичні науки 12 12 15 15
Фармацевтичні науки - - 2 2
Філософські науки 1 1 - -
Політичні науки 1 1 - -
Біологічні науки - - 1 1
У тому числі в національних вищих навчальних закладах,
підпорядкованих МОЗ:
Національна - - 3 3
фармацевтична академія
Медичні науки - - 1 1
Фармацевтичні науки - - 2 2
Медичний університет - - 2 2
Медичні науки - - 2 2
Магістратура 249 3 250 -
У тому числі в національних вищих навчальних закладах,
підпорядкованих МОЗ:
Медичний університет 25 3 25 -
Національна 12 - 13 -
фармацевтична академія
Мінагрополітики 158874,6
Молодший спеціаліст 21150 15902 21970 16725
Економіка і 3069 2172 3090 2035
підприємництво
Менеджмент 271 254 350 285
Торгівля 636 525 500 435
Право 631 442 385 285
Екологія 25 25 95 75
Геодезія, картографія 784 619 895 655
та землевпорядкування
Комп'ютерні науки - - 25 25
Електронні апарати 11 11 25 25
Харчова технологія 1309 1006 1425 1050
та інженерія
Автоматизація та 88 63 95 55
комп'ютерно-
інтегровані технології
Інженерна механіка 376 287 420 325
Енергетика 93 69 155 125
Радіотехніка 15 15 25 25
Механізація та 4250 3251 4885 3635
електрифікація
сільського
господарства
Електромеханіка 48 33 40 25
Будівництво 1842 923 1335 1015
Зварювання 19 19 40 40
Кораблі та 7 - 50 25
океанотехніка
Судноводіння і 218 140 230 150
енергетика суден
Водні ресурси 366 273 430 350
Агрономія 3384 2563 3645 2785
Зооінженерія 1515 1041 1620 1150
Ветеринарна медицина 2044 2044 1975 1975
Водні біоресурси 99 77 140 100
Лісове і садово- 50 50 70 50
паркове господарство
Комп'ютеризовані - - 25 25
системи, автоматика
й управління
У тому числі Національний аграрний університет
Молодший спеціаліст 1397 1104 1490 1190
Економіка і 473 403 410 335
підприємництво
Менеджмент 25 25 95 70
Торгівля 63 53 60 50
Геодезія, картографія 88 57 70 50
та землевпорядкування
Механізація та 341 281 425 335
електрифікація
сільського
господарства
Водні ресурси 45 25 - -
Агрономія 180 118 165 125
Зооінженерія 62 22 90 50
Ветеринарна медицина 95 95 100 100
Екологія - - 50 50
Лісове і садово- 25 25 25 25
паркове господарство
Бакалавр 10074 6871 9220 7015
Економіка і 1596 1019 1020 820
підприємництво
Менеджмент 1327 801 805 685
Право - - 25 25
Екологія 105 105 135 125
Геодезія, картографія 381 259 410 280
та землевпорядкування
Харчова технологія та 101 101 200 195
інженерія
Інженерна механіка 144 144 290 255
Механізація та 2377 1704 2240 1705
електрифікація
сільського
господарства
Лісозаготівля та - - 15 15
деревообробка
Будівництво 236 151 125 75
Електромеханіка - - 35 25
Автоматизація та - - 45 40
комп'ютерно-
інтегровані технології
Водні ресурси 183 125 135 95
Судноводіння і - - 60 50
енергетика суден
Архітектура 33 33 - -
Агрономія 2158 1512 2140 1565
Зооінженерія 1281 808 1285 850
Водні біоресурси 40 20 100 75
Лісове і садово- 112 89 155 135
паркове господарство
У тому числі Національний аграрний університет
Бакалавр 1825 1453 1975 1585
Економіка і 395 294 405 305
підприємництво
Менеджмент 155 120 150 130
Право - - 25 25
Екологія 26 26 35 25
Геодезія, картографія 51 51 90 60
та землевпорядкування
Інженерна механіка 49 49 45 45
Механізація та 525 436 520 425
електрифікація
сільського
господарства
Лісозаготівля та - - 15 15
деревообробка
Автоматизація та - - 25 25
комп'ютерно-
інтегровані технології
Агрономія 359 282 395 315
Зооінженерія 153 106 130 95
Водні біоресурси - - 25 25
Лісове і садово- 112 89 115 95
паркове господарство
Спеціаліст 13143 9604 12105 8770
Педагогічна освіта - - 150 75
Економіка і 2173 1346 1725 1100
підприємництво
Менеджмент 1540 1085 1415 895
Екологія 85 85 130 120
Геодезія, картографія 325 255 430 285
та землевпорядкування
Харчова технологія та 126 122 120 120
інженерія
Інженерна механіка 192 173 185 185
Механізація та 2679 1870 2415 1780
електрифікація
сільського
господарства
Будівництво 180 120 275 190
Електромеханіка 26 18 - -
Судноводіння і 36 30 - -
енергетика суден
Архітектура 25 25 - -
Водні ресурси 160 130 185 125
Агрономія 2411 1690 2180 1490
Зооінженерія 1518 1065 1400 955
Ветеринарна медицина 1466 1466 1340 1340
Водні біоресурси 69 39 50 25
Лісове і садово- 132 85 105 85
паркове господарство
У тому числі Національний аграрний університет
Спеціаліст 1858 1361 1845 1470
Педагогічна освіта - - 150 75
Економіка і 337 235 310 255
підприємництво
Менеджмент 140 105 125 105
Екологія 20 20 30 20
Геодезія, картографія 35 35 50 35
та землевпорядкування
Інженерна механіка 35 35 35 35
Механізація та 419 290 385 310
електрифікація
сільського
господарства
Агрономія 361 240 310 240
Зооінженерія 148 85 120 85
Лісове і садово- 132 85 105 85
паркове господарство
Ветеринарна медицина 231 231 225 225
Магістр 392 385 1005 990
Економіка і 51 50 55 50
підприємництво
Менеджмент 30 30 30 30
Екологія - - 10 10
Геодезія, картографія 10 10 10 10
та землевпорядкування
Інженерна механіка 10 10 10 10
Механізація та 70 70 205 200
електрифікація
сільського
господарства
Агрономія 71 70 260 255
Зооінженерія 35 35 170 170
Лісове і садово- 17 15 15 15
паркове господарство
Ветеринарна медицина 48 45 190 190
Державне управління 50 50 50 50
У тому числі Національний аграрний університет
Магістр 307 300 320 305
Економіка і 51 50 55 50
підприємництво
Менеджмент 30 30 30 30
Екологія - - 5 5
Геодезія, картографія 10 10 10 10
та землевпорядкування
Інженерна механіка 10 10 10 10
Механізація та 50 50 55 50
електрифікація
сільського
господарства
Агрономія 46 45 50 45
Зооінженерія 15 15 15 15
Лісове і садово- 17 15 15 15
паркове господарство
Ветеринарна медицина 28 25 25 25
Державне управління 50 50 50 50
Аспірантура 601 393 699 484
Фізико-математичні 1 1 4 2
науки
Хімічні науки 3 2 2 2
Біологічні науки 69 48 83 58
Технічні науки 78 64 74 63
Сільськогосподарські 262 149 320 192
науки
Історичні науки 1 - 2 1
Економічні науки 112 84 137 107
Юридичні науки - - 3 2
Філософські науки - - 3 3
Педагогічні науки 5 4 6 3
Архітектура 1 - 1 1
Ветеринарні науки 69 41 62 49
Соціологічні науки - - 2 1
У тому числі Національний аграрний університет
Аспірантура 113 85 140 90
Фізико-математичні - - 2 1
науки
Хімічні науки 3 2 2 2
Біологічні науки 7 4 16 11
Технічні науки 19 16 18 13
Сільськогосподарські 32 24 41 25
науки
Історичні науки 1 - 2 1
Економічні науки 31 24 30 17
Юридичні науки - - 3 2
Філософські науки - - 3 3
Педагогічні науки 5 4 6 3
Ветеринарні науки 15 11 15 11
Соціологічні науки - - 2 1
Докторантура 28 28 36 36
Технічні науки 6 6 8 8
Біологічні науки 5 5 6 6
Сільськогосподарські 7 7 11 11
науки
Економічні науки 6 6 9 9
Ветеринарні науки 4 4 2 2
У тому числі Національний аграрний університет
Докторантура 12 12 10 10
Технічні науки 4 4 3 3
Біологічні науки 2 2 2 2
Сільськогосподарські 2 2 2 2
науки
Економічні науки 2 2 3 3
Ветеринарні науки 2 2 - -
Мінпраці 2380,9
Молодший спеціаліст 1209 502 630 300
Соціологія 293 117 120 60
Економіка і 439 295 390 240
підприємництво
Право 477 90 120 -
Бакалавр 280 130 200 135
Право 280 130 100 75
Соціологія - - 100 60
Мінтранс 17596,3
Молодший спеціаліст 2992 1869 3027 1992
Економіка і 160 88 192 137
підприємництво
Торгівля 36 26 - -
Інженерна механіка 273 176 310 200
Комп'ютерна інженерія 5 5 15 15
Електротехніка 159 96 260 185
Автоматизація та 344 219 420 270
комп'ютерно-
інтегровані технології
Транспортні технології 525 295 580 365
Будівництво 771 505 50 30
Залізниці та 642 388 1170 765
залізнична техніка
Медицина 49 49 - -
Лісове і садово- 28 22 30 25
паркове господарство
Бакалавр 1866 1343 2070 1660
Економіка і 102 50 45 25
підприємництво
Менеджмент 86 47 50 25
Екологія - - 20 20
Інженерна механіка 70 60 85 85
Комп'ютерні науки 12 12 25 25
Енергетика 88 60 80 65
Комп'ютерна інженерія 22 22 25 25
Електротехніка 62 42 95 75
Автоматизація та 221 161 250 200
комп'ютерно-
інтегровані технології
Транспортні технології 338 256 350 280
Будівництво 99 99 120 100
Залізниці та 588 433 680 545
залізнична техніка
Електромеханіка 157 90 215 170
Водні ресурси 21 11 30 20
2017 1474 1780 1285
Економіка і 110 79 50 25
підприємництво
Менеджмент 103 75 50 25
Комп'ютерні науки 26 26 10 10
Інженерна механіка 77 65 70 60
Комп'ютерна інженерія 19 19 20 20
Енергетика 62 49 90 60
Електротехніка 41 35 55 40
Електромеханіка 167 104 155 90
Автоматизація та 218 167 220 160
комп'ютерно-
інтегровані технології
Транспортні технології 408 277 340 255
Будівництво 94 87 100 100
Залізниці та 669 481 595 430
залізнична техніка
Водні ресурси 23 10 25 10
Магістр 250 240 260 230
Електротехніка 20 20 15 10
Комп'ютерна інженерія 15 15 10 10
Будівництво 20 20 20 15
Електромеханіка 40 40 40 35
Автоматизація та 20 15 25 20
комп'ютерно-
інтегровані технології
Транспортні технології 45 40 45 40
Залізниці та 90 90 85 80
залізнична техніка
Інженерна механіка - - 5 5
Енергетика - - 5 5
Комп'ютерні науки - - 5 5
Водні ресурси - - 5 5
Аспірантура 51 34 53 40
Фізико-математичні 7 4 3 2
науки
Хімічні науки - - 1 1
Технічні науки 33 23 40 31
Економічні науки 6 3 7 4
Філологічні науки 2 2 - -
Педагогічні науки 2 1 1 1
Національна безпека 1 1 1 1
Докторантура 7 7 6 6
Фізико-математичні - - 1 1
науки
Технічні науки 7 7 5 5
Мінфін 7081,7
Молодший спеціаліст 583 553 975 385
Економіка і 583 553 975 385
підприємництво
Бакалавр 653 381 1390 750
Економіка і 653 381 1390 750
підприємництво
Спеціаліст 251 226 480 270
Економіка і 251 226 480 270
підприємництво
Аспірантура 11 - 10 3
Економічні науки 11 - 10 3
Мінекономіки 913,4
Бакалавр - - 105 100
Міжнародні відносини - - 25 25
Економіка і - - 40 37
підприємництво
Менеджмент - - 40 38
Магістр 104 37 100 40
Міжнародні відносини 46 22 40 20
Економіка і - - 30 10
підприємництво
Менеджмент 58 15 30 10
Аспірантура 26 11 25 13
Економічні науки 26 11 20 10
Юридичні науки - - 5 3
Докторантура 2 2 3 3
Економічні науки 2 2 3 3
Держкоммолодьспорттуризм 11110,6
Молодший спеціаліст 400 340 420 360
Фізичне виховання 400 340 420 360
і спорт
Бакалавр 10 10 1450 1250
Фізичне виховання 10 10 1450 1250
і спорт
У тому числі в національному вищому навчальному закладі:
Університет - - 325 260
фізкультури і спорту
Фізичне виховання - - 325 260
і спорт
Спеціаліст 1800 1300 - -
Фізичне виховання 1800 1300 - -
і спорт
У тому числі в національному вищому навчальному закладі:
Університет 507 385 - -
фізкультури і спорту
Фізичне виховання 507 385 - -
і спорт
Магістр - - 200 200
Фізичне виховання - - 200 200
і спорт
У тому числі в національному вищому навчальному закладі:
Університет - - 70 70
фізкультури і спорту
Фізичне виховання - - 70 70
і спорт
Аспірантура 36 25 52 42
Фізичне виховання 36 25 52 42
і спорт
У тому числі в національному вищому навчальному закладі:
Університет 21 16 19 17
фізкультури і спорту
Фізичне виховання 21 16 19 17
і спорт
2 2 3 3
Фізичне виховання 2 2 3 3
і спорт
У тому числі в національному вищому навчальному закладі:
Університет 2 2 3 3
фізкультури і спорту
Фізичне виховання 2 2 3 3
і спорт
Державна податкова адміністрація 18416,1
Молодший спеціаліст 401 301 230 230
Економіка і 302 202 180 180
підприємництво
Право 99 99 50 50
Бакалавр 1193 718 1185 920
Економіка і 817 548 735 530
підприємництво
Право 376 170 450 390
Спеціаліст 230 107 310 255
Економіка і 170 47 250 195
підприємництво
Право 60 60 60 60
Магістр 90 90 115 90
Економіка і 90 90 115 90
підприємництво
Аспірантура - - 10 2
Економічні науки - - 6 1
Юридичні науки - - 4 1
Національна академія наук 5407
Магістр 54 54 50 50
Прикладна фізика 11 11 10 10
Біологія 9 9 10 10
Прикладна математика 24 24 15 15
Інженерне 6 6 15 15
матеріалознавство
Металургія 4 4 - -
Аспірантура 624 461 677 475
Фізико-математичні 180 138 206 157
науки
Хімічні науки 50 44 52 43
Біологічні науки 76 60 90 66
Геолого-мінералогічні 25 21 30 20
науки
Технічні науки 112 90 131 90
Історичні науки 33 20 25 15
Економічні науки 70 32 66 33
Філософські науки 3 3 5 4
Філологічні науки 25 18 27 16
Географічні науки 10 7 8 6
Юридичні науки 14 10 9 8
Медичні науки 6 5 6 4
Мистецтвознавство 7 2 4 3
Національна безпека 6 5 6 3
Соціологічні науки 4 3 5 3
Політичні науки 3 3 7 4
Докторантура 49 49 55 55
Фізико-математичні 17 17 20 20
науки
Біологічні науки 2 2 1 1
Геолого-мінералогічні 1 1 2 2
науки
Технічні науки 15 15 13 13
Історичні науки 1 1 2 2
Економічні науки 5 5 9 9
Філологічні науки 4 4 4 4
Географічні науки - - 2 2
Мистецтвознавство 1 1 - -
Національна безпека 1 1 - -
Соціологічні науки 2 2 2 2
Мін'юст 23
Аспірантура - - 12 12
Юридичні науки - - 12 12
Професійна підготовка робітничих кадрів
МОН 225000 225000 225000 225000 395996
Мінагрополітики 10376 10376 10376 10376 3635,2

Таблиця 2
ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ
на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів
(післядипломна освіта)
------------------------------------------------------------------ Замовник, освітньо-кваліфікаційні|Випуск, |Прийом,|Загальні обсяги рівні |чоловік |чоловік|фінансування з | | |державного | | |бюджету, | | |тис.гривень ------------------------------------------------------------------ Усього 56578,9
Разом: 176647 177364
підвищення кваліфікації 164492 164652
перепідготовка 10637 10657
підготовка магістрів 1220 1635
клінічна ординатура 298 420
Верховний Суд 59,6
підвищення кваліфікації 404 404
Мінекономіки 708,8
підвищення кваліфікації 535 615
перепідготовка 500 500
МЗС 678,5
підвищення кваліфікації 320 320
підготовка фахівців за 35 35
освітньо-кваліфікаційним
рівнем "Магістр" - усього
у тому числі за напрямом:
міжнародні відносини 35 35
Мінкультури 1012,3
підвищення кваліфікації 3000 3000
МОН 1456,5
підвищення кваліфікації 6600 6600
перепідготовка 40 -
МОЗ 25735,1
підвищення кваліфікації 66816 66816
перепідготовка 4802 4802
клінічна ординатура - усього 298 420
у тому числі:
Академія медичних наук 10 45
МОЗ 288 375
Мінекоресурсів 363,6
підвищення кваліфікації 4959 4959
перепідготовка 25 25
Мінпраці 258,5
підвищення кваліфікації 1500 1500
Головдержслужба 2000
підготовка фахівців за 615 700
освітньо-кваліфікаційним
рівнем "Магістр" - усього
у тому числі за напрямом:
державне управління 615 700
Мінагрополітики 3511,2
підвищення кваліфікації 53975 53975
Держкомстат 20,4
підвищення кваліфікації 28 28
Держкоммолодьспорттуризм 42
підвищення кваліфікації 200 200
Мінфін 401,1
підвищення кваліфікації 480 480
Мін'юст 1217,5
підвищення кваліфікації 1270 1270
перепідготовка - 60
Держмитслужба 1555,6
підвищення кваліфікації 2930 2930
Державна податкова адміністрація 6907,5
підвищення кваліфікації 5170 5170
Державне лікувально-оздоровче 12,4
управління
підвищення кваліфікації 120 120
Державне управління справами 9473,3
підвищення кваліфікації 4320 4320
перепідготовка 210 210
підготовка фахівців за 570 900
освітньо-кваліфікаційним
рівнем "Магістр" - усього
у тому числі за напрямом:
державне управління 570 900
Держкомінформ 399,4
підвищення кваліфікації 520 520
МВС 663,6
підвищення кваліфікації 11180 11200
перепідготовка 5060 5060
Господарське управління 12
Кабінету Міністрів України
підвищення кваліфікації 25 85
Вищий арбітражний суд 90
підвищення кваліфікації 140 140

Таблиця 3
ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ
у сфері культури
-------------------------------------------------------------------- Назва продукції, замовник | Одиниця | Обсяг | Вартість, | виміру | |тис.гривень -------------------------------------------------------------------- Усього 185991,3
Створення фільмів
Художні фільми хвилин екранного 1120 10370,9
Мінкультури часу 1120 10370,9
Науково-пізнавальні фільми -"- 240 931,5
Мінкультури 240 931,5
Науково-пізнавальні відеофільми -"- 160 673,5
Мінкультури 160 673,5
Художні короткометражні фільми -"- 80 1102,1
Мінкультури 80 1102,1
Художні відеофільми -"- 108 575
Мінкультури 108 575
Художні телевізійні відеофільми - 4250
Мінкультури 4250
Анімаційні фільми хвилин екранного 96 557,9
Мінкультури часу 96 557,9
Хронікально-документальні -"- 320 910
фільми
Мінкультури 320 910
Хронікально-документальні
відеофільми -"- 297 379,2
Мінкультури 297 379,2
Розповсюдження фільмів - 250
Мінкультури 250
Інформаційні послуги
Офіційна інформація кілобайт 69120 4205
Держкомінформ 69120 4205
Офіційна фотоінформація тис. знімків 78 295
Держкомінформ 78 295
Телевізійне мовлення годин 78801 67419,3
Управління справами Верховної 616 1368,5
Ради України
Держкомінформ 78185 66050,8
у тому числі:
висвітлення діяльності Президента України
висвітлення діяльності Кабінету Міністрів України
трансляція електронної комп'ютерної газети "Все-всім"
Радіомовлення -"- 118829 72680,4
Управління справами Верховної 527 1125,4
Ради України
Держкомінформ 118302 71555
у тому числі:
висвітлення діяльності Президента України
висвітлення діяльності Кабінету Міністрів України
Проведення реставраційно-ремонтних робіт пам'яток
історії та культури
Реставраційно-ремонтні роботи
пам'яток історії та культури - 20090,8
Мінкультури 2840,8
Мінекономіки (Держбуд) 16750
Національна академія наук 500
Культура
Придбання творів образотворчого
мистецтва - 280
Мінкультури 280
Придбання творів драматичного
мистецтва - 100
Мінкультури 100
Придбання творів музичного
мистецтва - 100
Мінкультури 100
Створення вистав, концертних
програм - 820,8
Мінкультури 820,8

Таблиця 4
ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ
на випуск друкованої продукції
-------------------------------------------------------------------- Назва продукції, замовник | Одиниця | Обсяг | Вартість, | виміру | |тис.гривень -------------------------------------------------------------------- Усього 123727,2
Підручники тис. примірників 13971 102843,2
Мінкультури 32 70
МОЗ 53 679,3
Мінагрополітики 63 750
Держкоммолодьспорттуризм 11 200
МОН 13812 101143,9
у тому числі для 10812 94143,9
загальноосвітніх шкіл
Видання для дітей та юнацтва -"- 329 1044,9
Держкомінформ 135 687,9
Мінкультури 194 357
Літературно-художні твори -"- 299,8 2203,7
українською мовою
Держкомінформ 199,8 1988,7
Мінкультури 100 215
Наукові видання -"- 284,7 3632,2
Держкомінформ 184,7 2275,2
Мінкультури 70 188
Національна академія наук 30 1169
Виробничі, довідкові, -"- 495,9 5982,4
інформаційні видання
Мінкультури 104 240
Держкомінформ 391,9 5742,4
Література мовами національних -"- 244,3 1500
меншин
Деркомінформ 244,3 1500
Книга Пам'яті України -"- 75 859
Держкомінформ 75 859
Енциклопедичні видання -"- 100 5661,8
Держкомінформ 30 796,8
Національна академія наук 70 4865

Таблиця 5
ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ
на поставку дорогоцінних металів
------------------------------------------------------------------- Назва продукції, замовник | Вартість, |тис.гривень ------------------------------------------------------------------- Усього 2983,4
Поставка дорогоцінних металів (золото, срібло, платина) 2983,4
Мінфін 2983,4

Таблиця 6
ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ
на одержання приросту запасів корисних копалин,
топографо-геодезичні та сейсмічні роботи
Замовник: Мінекоресурсів ------------------------------------------------------------------ Назва продукції | Одиниця | Обсяг | Вартість, | виміру | |тис.гривень ------------------------------------------------------------------ Усього 373587
Одержання приросту запасів корисних копалин
1. Роботи за рахунок коштів
державного бюджету, що
фінансуються понад суми від
збору з надрокористувачів за
геологорозвідувальні роботи
минулих років - 369087
з них у натуральних одиницях:
нафта і газовий конденсат млн. тонн 1,1 -
природний газ млрд. куб. 6,2 -
метрів кам'яне вугілля млн. тонн 15 -
вогнетривкі глини -"- 4 -
уран умовн. одиниць 1 -
титан -"- 1 -
молібден тис. тонн 5 -
рідкісноземельні метали -"- 1 -
золото тонн 1 -
фосфорити (P2 O5) млн. тонн 1 -
2. Роботи за рахунок коштів
державного бюджету, що
фінансуються понад суми
збору з надрокористувачів за
геологорозвідувальні роботи
минулих років - 1000
у тому числі:
роботи з вивчення
газоносності, розроблення
методів дегазації вугільних
пластів, вирішення проблем
пошуку, використання метану - 1000
Топографо-геодезичні та сейсмічні роботи
Топографо-геодезичні та - 3500
сейсмічні роботи

Таблиця 7
ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ
на поставку продукції медичного та соціального призначення*
_______________
* Лікарські препарати, медичні засоби, окремі товари
виробничо-технічного призначення.
------------------------------------------------------------------ Назва продукції, замовник | Одиниця | Обсяг | Вартість, | виміру | |тис.гривень ------------------------------------------------------------------ Усього 195370,56
Інсуліни - 51300
МОЗ - 51300
Вакцини - 2957,26
МОЗ - 2957,26
у тому числі вакцини:
АКДП - 810,4
АДП - 173,4
АДП-М - 738
АП - 404
АД-М - 360
Антирабічна - 31,46
Туберкулін - 180
Імуноглобулін антирабічний - 260
Апарати штучної вентиляції
легенів для дітей - 1000
МОЗ - 1000
Тест-системи визначення
ВІЛ/СНІДУ - 4000
МОЗ - 4000
Тест-системи визначення
гепатитів "B" і "C"
у донорській крові - 3800
МОЗ - 3800
Ізотопи (радіофармпрепарати)
для онкохворих - 650
МОЗ - 650
Трансплантати органів і тканин
(ксенодермотрансплантати) - 2000
МОЗ - 2000
Ендопротези суглобів - 645
МОЗ - 645
Автомобілі для інвалідів штук 2000 30000
Мінпраці 2000 30000
Протезно-ортопедичні вироби - 55893,2
Мінпраці - 55893,2
Інвалідні коляски та засоби
реабілітації інвалідів - 37825,8
Мінпраці - 37825,8
Виготовлення посвідчень для
пенсіонерів, ветеранів війни
та бланків службової
документації - 4285
Мінпраці - 4285
Запасні частини до
автотракторної техніки - 1000
Держкомкордон - 1000
Фільтроелементи для
автотракторної техніки штук 2100 2,4
Держкомкордон 2100 2,4
Автопроводи в комплектах -"- 70 7,7
Держкомкордон 70 7,7
Дзеркала для автомобілів
та автобусів -"- 320 4,2
Держкомкордон 320 4,2

Таблиця 8
ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ
на проведення земельної реформи та забезпечення
охорони земельних і водних ресурсів
Замовник: Мінекоресурсів
------------------------------------------------------------------ Назва продукції | Одиниця | Обсяг | Вартість, | виміру | |тис.гривень ------------------------------------------------------------------ Усього 71611
Земельна реформа
Інвентаризація та грошова оцінка населених 600 8041
земель населених пунктів і земель пунктів
несільськогосподарського
призначення, видача державних
актів на право приватної
власності на землю замість
сертифікатів
Складання проектів новостворених господарств 600 1000
землеволодінь і землекористувань
Складання схем організації районів 25 1500
території землеволодінь і
землекористувань
Розроблення проектів розмежування населених 100 1000
земель державної та комунальної пунктів
власності
Розроблення проектів установлення -"- 30 900
меж адміністративно-
територіальних одиниць
Науково-технічні розроблення, - 1500
методичне забезпечення і
підготовка проектів нормативно-
правових актів, пов'язаних із
земельними відносинами
Матеріально-технічне забезпечення - 1500
Виготовлення бланків документів тис. 2100 10000
примірників
Виготовлення планово- - 200
картографічних матеріалів
Охорона земельних ресурсів
Будівництво протиерозійних - 2330
гідротехнічних споруд
Розроблення нормативно-технічних - 100
та законодавчих актів
Рекультивація порушених земель гектарів 335 500
Проектно-вишукувальні роботи господарств 40 800
Водне господарство
Охорона і раціональне - 42240
використання водних ресурсів

Таблиця 9
ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ
на науково-технічну продукцію за пріоритетними напрямами
розвитку науки і техніки
(зведені показники)
------------------------------------------------------------------ Назва напряму, замовник | Вартість, |тис.гривень ------------------------------------------------------------------ Усього 33513,6
Охорона навколишнього природного середовища 1622,8
МОН 612
Мінагрополітики 38
Мінпаливенерго 430
Мінекоресурсів 422,8
Держпромполітики 50
МНС 70
Охорона здоров'я людини 2168,4
МОЗ 778,4
МОН 1325
Держпромполітики 65
Виробництво, переробка та збереження 1519
сільськогосподарської продукції
Мінагрополітики 812
МОН 618
Держпромполітики 89
Екологічно чиста енергетика та ресурсозберігаючі 2884,1
технології
Мінпаливенерго 95
Мінекономіки 464,8
МОН 1411,3
Держпромполітики 913
Наукові проблеми розбудови державності України 1110,2
Мінекономіки 1110,2
Нові речовини і матеріали 1895
Мінпаливенерго 125
МОН 1240
Держпромполітики 530
Перспективні інформаційні технології, прилади 2316,1
комплексної автоматизації, системи зв'язку
МОН 1147,6
Мінтранс 100
Мінекоресурсів 35,5
Держпромполітики 253
Мінекономіки 280
НКАУ 300
Мін'юст 200
Продукція вирибничо-технічного призначення 19998
для потреб науки
Мінагрополітики 1350
МОН 2435
Національна академія наук 16000
Київський національний університет 213
імені Тараса Шевченка

Продовження таблиці 9
ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ
на науково-технічну продукцію за пріоритетними
напрямами розвитку науки і техніки
-------------------------------------------------------------------------------- Найменування розробок за| Державний|Термін |Обсяги фінансува-|Головна науково- пріоритетними напрямами | замовник |завер- |ння з Державного |дослідна установа, розвитку науки і техніки| |шення |бюджету України у|проектно- | |розроб-|2001 році, |конструкторська | |лення, |тис.гривень |організація | |рік |-----------------| | | | усього |у тому | | | | |числі | | | | |борг за | | | | |поперед-| | | | |ні роки | -------------------------------------------------------------------------------- Усього 13515,6 1257,64
Охорона навколишнього природного середовища
1.96.62. Розроблення Мінпалив- 2001 260 - Український технології й обладнання енерго науковий центр для переробки і "Харківський кондиціювання фізико-технічний високоактивних відходів інститут" АЕС і відпрацьованого Національної палива реакторів РБМК академії наук
1.96.203. Розроблення Мінеко- -"- 105 - Конструкторське автоматизованої лазерної ресурсів бюро лазерної системи дистанційного техніки контролю за забрудненням Держпромполітики атмосфери
1.98.3. Комплекс заходів -"- -"- 100 - Український щодо упорядкування науково-дослідний водовідводу в населених інститут пунктах екологічних проблем
1.99.2. Розроблення МОН -"- 80 20 Інститут колоїдної комплексної технології хімії та хімії глибокого очищення води Національної міських стічних вод академії наук
1.99.5. Розроблення МНС -"- 70 - Науково-технічний автоматизованого центр "Радіозоль" комплексу із
застосуванням плівкових
детекторів для контролю
викидів радіоактивності
діючих АЕС та
підприємств ядерно-
паливного комплексу
1.99.7. Автоматична Мінеко- -"- 55,7 - Український станція прийому та ресурсів науково-дослідний обробки інформації з гідрометеороло- геостаціонарних і гічний інститут орбітальних супутників Мінекоресурсів землі
1.99.8. Комплексний -"- -"- 55 - -"- нефелометричний
вимірювач
метеорологічних
параметрів
1.99.9. Розроблення та -"- -"- 55 - -"- запровадження в службі
гідрологічного
оповіщення Карпатського
регіону технології
функціонування
автоматизованих
інформаційно-
прогностичних систем
1.99.12. Встановлення Мінагро- 2001 38 - Інститут потенціалу родючості політики землеробства, земельних ресурсів Інститут України та розроблення грунтознавства відповідно до нього та агрохімії спеціалізації Української сільськогосподарського академії аграрних виробництва наук
1.00.1. Кількісна оцінка МОН 2001 50 10 Український надходження, розподілу науково-дослідний та трансформації гідрометеороло- гумусових речовин у гічний інститут водосховищах Мінекоресурсів дніпровського каскаду
для прогнозування їх
впливу на якість водних
екосистем та
вдосконалення методик
водопідготовки
1.00.3. Розроблення і -"- -"- 62 22,5 Науково-дослідний впровадження системи інститут лазерної моніторингу та керування техніки і поведінкою реакційних технології процесів підвищеної Національного екологічної небезпеки на технічного підприємствах хімічної університету промисловості України України "КПІ" МОН
1.00.6. Технологія -"- -"- 50 - Дочірнє селективного визначення підприємство газів-забруднювачів "Екосенсор" повітря зон підприємств Національної на базі напівпровідни- академії наук кового методу
1.00.7. Технологія -"- -"- 50 - Національний експрес-моніторингу науково-дослідний робочого середовища та центр оборонних оцінки психофізіологіч- технологій і ного стану людини- воєнної безпеки оператора на основі України використання
адсорбційно-напівпро-
відникових сенсорів
1.01.1. Створення -"- 2002 60 - Київський системи пожежного національний попередження та університет радіаційного контролю імені Тараса лісових масивів Шевченка Чорнобильської зони
відчуження
1.01.2. Розроблення та -"- -"- 60 - Центр екологічних впровадження комплексної досліджень технології очищення Національного стічних вод, які містять університету емульговані "Києво-Могилянська нафтопродукти та жири академія"
1.01.3. Розроблення Мінеко- 2001 52,1 - ТОВ "Науково- основних технічних ресурсів виробниче правил і норм безпеки підприємство ведення робіт з "Прогрес-1", джерелами іонізуючих м. Дніпропетровськ випромінювань (ДІВ) на
підприємствах, установах
і організаціях України
1.01.4. Розроблення Мінпалив- 2002 100 - Національний новітніх засобів енерго технічний автоматизованого університет контролю та діагностики МОН
екологонебезпечних
енергоємних об'єктів
1.01.5. Розв'язання Мінпалив- 2002 70 - Державний науково- еколого-гідрологічних енерго дослідний, проблем, які виникають проектно- унаслідок закриття конструкторський і гірничодобувних проектний інститут підприємств, шахт і вугільної розрізів промисловості "УкрНДІпроект"
1.01.6. Розроблення Держпром- -"- 50 - "Кривбаспроект" новітніх методів політики Держпромполітики раціонального
використання та охорони
надр, ліквідації та
консервації
гірничодобувних об'єктів
1.01.7. Створення МОН -"- 60 - Інститут промислової установки і біоколоїдної технології біологічного хімії
окислення сульфідів, які Національної містяться в концентратах академії наук Мужіївського
золоторудного родовища
1.01.8. Екологічно -"- -"- 60 - Інноваційний безпечні центр
фотоелектрохімічні Національної системи перетворення академії наук та накопичення енергії
1.01.9. Універсальна -"- -"- 80 - ТОВ "Біоланта" біотехнологія очистки
металовмісних стоків
мікробними ситрофними
асоціаціями з регу-
льованим метаболізмом
Здоров'я людини
2.98.11. Розроблення МОЗ 2001 65 - Українська науково-технічної фармацевтична документації та академія МОЗ організація промислового
виробництва вітчизняного
антиалергійного засобу
глюкорибіну
2.99.1. Створення МОН 2001 10 10 Науково-виробнича ультразвукового фірма
обладнання для "Техмедекол", використання новітніх м. Київ технологій у лікуваль-
ній, ортопедичній,
профілактичній
стоматології та
опрацювання відповідних
режимів і методик
експлуатації
2.99.2. Створення нових МОЗ -"- 50 - Українська лікарських медична біопрепаратів - стоматологічна вермілату, панкреолату, академія нефролату (тваринного
походження) та
організація їх
промислового виробництва
2.99.3. Розроблення та МОЗ 2001 50 - Український удосконалення методів науково- пластичних та дослідний інститут реконструктивних травматології та втручань у хворих з ортопедії дефектами тканин
унаслідок травм та
захворювань опорно-
рухового апарату
2.99.13. Електростиму- -"- -"- 60 - Державне лятор з синхронною науково-виробниче поверхневою і підприємство внутрішньою лазерною "Науково-дослідний низькотемпературною інститут побутової терапією для лікування радіоелектронної простатиту апаратури", м. Львів
2.99.15. Створення на -"- -"- 60 - Українська основі супероксиддис- фармацевтична мутази нового антиокис- академія лювального препарату
2.99.16. Розроблення та -"- -"- 85 - Науково-виробниче створення підприємство рефрижераторної "Дніпро-МТО", центрифуги для м. Київ розділення продуктів
крові
2.00.1. Розроблення -"- -"- 65 - Науково-дослідний нових методів та інститут лазерної апаратури для надранньої біології та лазерної діагностики лазерної медицини захворювань людини Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
2.00.2. Екстракорпора- МОН -"- 60 25 Інститут серцево- льні технології в судинної хірургії хірургії та інтенсивній Академії медичних терапії наук
2.00.3. Розроблення -"- -"- 40 - Науково-виробниче нових біологічно підприємство активних харчових "КРІАС", домішок антиоксидантної м. Харків дії та готових форм на
їх основі
2.00.4. Розроблення -"- -"- 65 25 Український технології виробництва і науково-дослідний випробування нового інститут препарату - біологічного травматології та замінника синовіальної ортопедії МОЗ рідини
2.00.5. Розроблення -"- -"- 50 - Державне технології отримання підприємство йодовмісних напоїв, "Інженерний центр у тому числі дитячих, з "Біотрон" біологічно активними Інноваційного лікувально-профілактич- центру
ними домішками Національної природного походження академії наук
2.00.6. Розроблення та МОЗ 2003 75 - Національний впровадження в практику медичний штучних зубів на університет композитній основі імені
О.О. Богомольця
2.00.7. Упровадження в -"- -"- 70 - Українська медичну практику нового фармацевтична кардіопротекторного академія препарату елагової
кислоти
2.00.8. Обгрунтування -"- 2002 60 - Державне засобів професійної підприємство безпеки та охорони Харківського здоров'я при впровад- науково-дослідного женні прогресивних інституту гігієни інформаційних технологій праці та з використанням професійних відеодисплейних захворювань терміналів
2.00.9. Розроблення МОН 2001 40 - Українська методів тотального наукова ендопротезування асоціація, кульшового суглоба з м. Київ цементною імплантацією
компонентів
2.00.10. Розроблення -"- -"- 30 - ТОВ
технології добування "Сигма-Південь" янтарної та глутарової
кислоти та їх препаратів
на основі натуральних
компонентів та
проведення науково-
клінічних досліджень у
різноманітних галузях
медичної практики
2.01.1. Створення -"- 2002 45 - Інститут оригінального фізіології ліпосомального імені
кардіопротектора О.О. Богомольця "Ліпофлавін" для Національної лікування гострого академії наук інфаркту міокарда
2.01.2. Розроблення -"- -"- 50 - Інститут нормативно-технічної мікробіології та документації та її вірусології виробниче відпрацювання, Національної дослідження носійства академії наук стафілококу в клініках
та впровадження в
практику принципово
нової системи
діагностики
стафілококової інфекції
2.01.3 Упровадження -"- -"- 50 - -"- молекулярно-генетичних
методів детектування
комерційних штамів
молочнокислих бактерій-
продуцентів біологічно-
активних речовин
2.01.4. Створення та -"- -"- 75 - Київський науково- розроблення способів дослідний інститут використання нового отоларингології пробіотичного препарату Академії для отоларингології медичних наук
2.01.5. Створення -"- -"- 60 - Науково-виробнича програмованого вакуум- фірма
дренувального пристрою "Техмедекол", для місцевого лікування м. Київ хворих з гнійно-
некротичними ранами
2.01.6. Розроблення МОЗ -"- 35 - Український методу протирецидивної науково-дослідний терапії хворих на опійні інститут клінічної наркоманії на основі та експерименталь- блокаторів опіатних ної неврології та рецепторів пролонгованої психіатрії дії Академії медичних наук
2.01.7. Розроблення та МОЗ 2002 35 - Інститут доклінічне вивчення геронтології фармакологічної Академії активності та медичних наук нешкідливості нового
лікарського засобу
корекції негативних
наслідків тривалої дії
на організм радіаційних
та хімічних факторів
2.01.8. Удосконалення -"- 2003 35 - Київський науково- діагностики злоякісних дослідний інститут пухлин ЛОР-органів отоларингології у дітей Академії медичних наук
2.01.9. Розроблення, -"- 2002 33,4 - -"- виробництво та
впровадження нових форм
препаратів алергенів для
неінвазивного лікування
алергійних захворювань
дихальних шляхів
2.01.10. Використання МОН 2002 85 - Інститут нового вітчизняного експериментальної препарату бластен у патології, онколо- схемах комплексного гії та радіобіоло- лікування онкологічних гії імені хворих Р. Кавецького Національної академії наук
2.01.11. Розроблення -"- -"- 70 - Інститут нової технології та нейрохірургії засобів хірургічних Академії втручань при патологіях медичних наук глибинних структур
головного мозку з
програмованим
навігаційним керуванням
хірургічним інструментом
2.01.12. Розроблення та -"- 2001 120 - ЗАТ
впровадження у "Інтерветмед" виробництво препарату
інсуліну середньопро-
лонгованої дії
2.01.13. Розроблення та -"- 2002 65 - Науково-виробнича впровадження в серійне фірма "Арко" виробництво малогаба-
ритного автоматизованого
мікротомакріостата для
отримання свіжозаморо-
жених зрізів біологічних
тканин
2.01.14. Розроблення -"- -"- 80 - Науково-виробниче технологій та програмно- підприємство технічних засобів "Інтермаг" для телемедичної
консультаційної служби,
медичної освіти і науки
40 - Науково-дослідний лабораторний центр Національного медичного університету
2.01.15. Розроблення Держпром- -"- 65 - "Львівелектронікс" іонного лазера для політики
медицини
2.01.16. Корекція МОН -"- 60 - Інститут метаболічних та біохімії структурно-фукціональних Національної порушень стромально- академії наук гемопоезного комплексу
при лейкозі
2.01.17. Розроблення МОН 2002 45 - Інститут науково-обгрунтованих клітинної біології критеріїв оцінки ризику та генетичної використання генетично інженерії модифікованих організмів Національної академії наук
2.01.18. Розроблення -"- -"- 65 - ТОВ "Науково- технології, технологіч- виробнича фірма ної документації та "Ексітрон" випуск дослідної партії Національної ефективного препарату академії наук для боротьби з пацюками
та іншими гризунами з
властивостями
антикоагулянту на
основі дифенацину
2.01.19. Проведення -"- -"- 60 - Інститут комплексної оцінки педіатрії, сучасних методів акушерства і пренатальної діагностики гінекології вродженої і спадкової Академії патології медичних наук
2.01.20. Розроблення -"- -"- 60 - Інститут нового лікарського біохімії засобу ненаркотичного Національної типу для патогенетичного академії наук лікування наркоманії та
проведення його доклі-
нічного випробування
Виробництво, переробка та збереження сільськогосподарської продукції
3.97.232. Збереження Мінагро- 2001 32 32 Інститут генофонду вітчизняних політики м'ясного порід великої рогатої скотарства худоби та створення Української симентальської породи академії м'ясного типу аграрних наук
3.97.234. Розроблення -"- -"- 40 40 Полтавський технології вирощування державний екологічно чистого сільськогоспо- високоякісного зерна для дарський виробництва продуктів інститут дитячого харчування
(удосконалення
екологічно чистої
технології вирощування
високоякісного зерна
нових сортів круп'яних
культур, пшениці для
виробництва продуктів
дитячого і дієтичного
харчування)
3.98.14. Розроблення -"- -"- 25 - Національний високоефективних технічний технологій підготовки університет екологічно чистої "КПІ" МОН води для виробництва
харчових продуктів
3.99.3. Розроблення -"- -"- 18 - Інститут геоінформаційної грунтознавства системи деградації та агрохімії грунтового покриву Української як наукової і кількісно- академії розрахункової бази аграрних наук програмування охорони і
відродження земель
України
3.99.5. Розроблення Мінагро- 2001 35 35 Інститут високоефективних політики тваринництва технологій виробництва степових районів продукції вівчарства та імені
її поглибленої переробки М.Ф. Іванова "Асканія-Нова"
3.99.8. Технологія -"- -"- 14 - Інститут застосування місцевих грунтознавства і фосфоритів агрохімії Української академії аграрних наук
3.99.9. Технологія -"- -"- 20 - Інститут вирощування садівного садівництва матеріалу для Української швидкоплідних насаджень академії плодових культур аграрних наук
3.99.11. Розроблення -"- -"- 20 20 Інститут технології одержання землеробства і нових препаратів біології тварин біологічно-активних Української речовин для кормових академії домішок з метою аграрних наук зменшення витрат на
одиницю тваринницької
продукції
3.99.12. Розроблення -"- -"- 23 - Державний технології та обладнання науково-дослідний для виробництва сухих та проектно- продуктів функціональ- конструкторський ного призначення, інститут "Консерв- збагачених компонентами промкомплекс", рослинного походження, м. Одеса для харчування дітей
3.99.14. Створення -"- -"- 50 - Білоцерківський материнських ліній державний перспективного кросу і аграрний впровадження університет технологічних елементів Мінагрополітики виробництва племінної
продукції м'ясних порід
курей у СГЦ "Оріана"
Київської області
3.00.1. Розроблення -"- 2002 45 Український наукових основ захисту науково-дослідний організму тварин і інститут сільсько- людини від комбінованої господарської дії радіонуклідів і радіології важких металів
3.00.2. Розроблення МОН 2001 50 24 Український інформаційно-аналітичної інститут системи обліку досліджень землевласників, навколишнього землекористувачів і середовища і підтримки земельного ресурсів оподаткування в Україні
3.00.3. Створення -"- -"- 50 24 Науково-виробниче автоматизованої системи підприємство підтримки рішень "Тезіс" побудови оптимальної
структури виробництва
на техногенно
забруднених сільсько-
господарських угіддях
3.00.4. Розроблення -"- -"- 49 24 Науково-виробниче інформаційно-аналітичної підприємство системи аналізу "Фотон" еродованості грунтів,
прогнозу його розвитку
на перспективу та
формування пропозицій
щодо запобігання
кризовим явищам
3.00.5. Розроблення і МОН 2001 55 25 Національний впровадження нової медичний технології виготовлення університет продуктів харчування з імені
речовинами, що виводять О.О. Богомольця радіонукліди, солі
важких металів, нітрити
та нітрати з організму
людини
3.00.6. Розроблення та -"- -"- 44 - Дочірнє виготовлення дослідно- підприємство промислового зразка "Науково- обладнання для підго- виробничий центр товки до довготривалого "Елхім" зберігання рідинних Національної продуктів харчування академії наук за допомогою комплекс-
ного впливу широкого
спектра фізичних
коливань
3.00.7. Розроблення Мінагро- 2002 25 - Інститут системи застосування політики сільськогоспо- біопрепаратів дарської комплексної дії як мікробіології основи сталого розвитку Української сільськогосподарського академії виробництва в умовах аграрних наук обмеженого
ресурсозабезпечення
3.00.8. Адаптація до -"- -"- 25 - Український умов лісостепової зони науково-дослідний України системи інститут по аграрного менеджменту прогнозуванню та агроекофільної випробуванню технології керованого техніки і землеробства при технологій для вирощуванні основних сільськогосподар- культур та впровадження ського виробництва її в господарствах
Київщини
3.00.9. Розроблення -"- -"- 40 - Інститут автоматизованої системи м'ясного управління м'ясним скотарства скотарством "Орсек" на Української основі використання академії персональних комп'ютерів аграрних наук
3.00.10. Розроблення та Держпром- 2001 89 12,47 Міжгалузевий впровадження електрич- політики науково-дослідний них обігрівачів для інститут проблем молодняка у тваринництві механіки "Ритм", м. Київ
3.00.11. Розроблення МОН -"- 50 11,3 Кіровоградський конструкції нової державний зернотукової сівалки технічний ЗС-4.2 та технологічного університет оснащення для її
серійного виробництва
3.00.12. Розроблення, -"- -"- 65 25 Національний випробування та технічний сертифікація ефективних, університет енергозберігаючих "КПІ" МОН установок для
пастеризації молока та
інших молочних, м'ясних,
фруктових та овочевих
продуктів за допомогою
ВЧ та НВЧ струмів
3.00.13. Розроблення Мінагро- 2002 40 - Інститут обладнання для політики тваринництва зберігання біоматеріалів Української КНХ-130-20 академії (кріогенний банк) аграрних наук
3.01.1. Створення МОН -"- 50 - ТОВ "Науково- дослідно-промислової виробнича технології виробництва фірма "Мікотон" вітчизняного біопести-
циду "Мікоплант"
3.01.2. Розроблення та -"- -"- 45 - Державне впровадження пересувного конструкторсько- обладнання для обробки технологічне бюро вороху насінників трав Інституту для реформованих механізації та сільськогосподарських електрифікації підприємств сільського господарства Української академії аграрних наук
3.01.3. Розроблення та -"- -"- 60 - Акціонерне впровадження литих ПВХ- товариство композицій для виготов- закритого типу лення виробів на потребу "Інститут сільськогосподарських та "Хімпроект" харчових галузей
промисловості України
3.01.4. Розроблення та -"- -"- 50 - Інженерно- освоєння виробництва технологічний пастоподібних форм інститут бактеріальних препаратів "Біотехніка" для захисту рослин
3.01.5. Виготовлення Мінагро- -"- 45 - Інститут дослідного зразка політики фізіології польового азотоміру рослин і генетики Національної академії наук
3.01.6. Розроблення -"- 2003 50 - Інститут інформаційно-дорадчої гідротехніки і системи реалізації меліорації точного землеробства Української на зрошуваних землях академії України аграрних наук
3.01.7. Розроблення -"- -"- 32 - Українська системи запобігання науково-дослідна занесенню та захисту станція карантину рослин від небезпечного рослин Української шкідника роду академії Diabrotica vigifera аграрних наук
3.01.8. Проведення -"- 2001 25 - Інститут відомчого агроекологіч- агроекології та ного моніторингу на біотехнології території бойових Української стартових площадок академії ракетних комплексів у аграрних наук Первомайському районі
Миколаївської області
3.01.9. Розроблення -"- 2003 35 - Науково-технічний методики оперативної центр
оцінки стану сільсько- "Космознімок" господарських культур
та прогнозування їх
врожайності із
застосуванням
аерокосмічних засобів
3.01.10. Науково- -"- 2002 24 - Центр
виробнича перевірка випробувальної "ЕМ-технології" техніки
3.01.11. Зниження -"- 2003 24 - Уманська енергозатратності сільськогоспо- технологій при дарська академія вирощуванні цукрових Мінагрополітики буряків і кукурудзи
3.01.12. Доопрацювання Мінагро- 2003 50 - Державний технології виготовлення політики науково-дослідний та організація та проектно- промислового виробництва конструкторський концентратів харчових інститут амінокислот без "Консервпром- фенілаланіну та консер- комплекс", вованих продуктів на їх м. Одеса основі для дітей різних
вікових груп, які хво-
ріють на фенілкетонурію
3.01.13. Створення -"- -"- 75 - -"- модульного виробництва
продуктів дитячого
харчування лікувально-
профілактичного
призначення з
використанням гнучких
переналагоджувальних
технологічних схем
3.01.14. Створення МОН 2002 50 - Всеукраїнський ранньостиглих гібридів науковий соняшнику, пристосованих інститут до умов вирощування в селекції північних регіонах
України
Екологічно чиста енергетика та ресурсозберігаючі технології
4.99.12. Розроблення Держпром- 2001 67 20,5 Український електронно-променевої політики науково-дослідний ливарної установки інститут силової потужністю 300 кВт електроніки "Перетворювач", м. Запоріжжя
4.99.13. Дослідження, -"- -"- 65 17,7 Український створення та впровад- науково-дослідний ження у виробництво інститут потужного квантового технології генератора з діодним суднового накачуванням для машинобудування, потужного лазера для м. Миколаїв термозміцнення та
зварювання
4.99.14. Модернізація -"- -"- 50 50 Державний устаткування, трубний інститут, розроблення та освоєння м. Дніпропетровськ технологій вітчизняного
виробництва
імпортозамінних видів
трубної продукції
4.99.17. Розроблення -"- -"- 60 41 Науково-дослідний радіофізичного комплексу інститут нових для дистанційного фізичних та виявлення та контролю прикладних динаміки нафтових проблем, м. Київ забруднень морської
поверхні
4.99.18. Підвищення -"- -"- 47 17,3 Науково-дослідний технологічних можливос- технологічний тей і експлуатаційних інститут характеристик сонячних приладобудування, батарей космічних м. Харків апаратів з терміном
активного існування
7-10 років
4.99.20. Розроблення та -"- -"- 48 10 Науково-технічний впровадження пристроїв комплекс захисту персоналу під "Імпульс", час роботи на м. Київ зварювальних апаратах
4.99.21. Розроблення і Мінеко- 2001 20 - Український впровадження екологічно номіки державний чистих енергозбережних (Державна науково-дослідний технологій скловаріння корпорація інститут скла і виробництва склови- "Укрбудма-
робів, що перевищують теріали")
кращі світові зразки
4.99.22. Розроблення та Держпром- -"- 50 21,5 Український впровадження у політики науково-дослідний виробництво нових інститут ресурсоенергозберігаючих вибухозахисного конкурентоспроможних та рудничного високовольтних електрообладнання, комутаційних апаратів м. Донецьк для підприємств вугіль-
ної і гірничорудної
промисловості
4.99.23. Розроблення та -"- -"- 69 13 Науково-виробнича впровадження у вироб- корпорація ництво автоматизованої "Київський енергозберігаючої інститут системи керування автоматики", технологіями з регульо- м. Київ ваними навантаженнями
4.99.24. Розроблення МОН -"- 33 33 Національний тренажерних комплексів технічний для підготовки університет спеціалістів з керування "КПІ" МОН потенційно небезпечними
технологіями
4.99.25. Дослідження та -"- -"- 48 48 -"- розроблення
ресурсозберігаючих
технологій синтезу
складних силіцидів
титану, вольфраму для
отримання тонких шарів з
підвищеними механічними
властивостями
4.99.26. Створення Мінеко- -"- 60 - Інститут інформаційно-аналітич- номіки електродинаміки ної системи оцінки (Держком- Національної потенціалу відновлюваних енерго- академії наук джерел енергії України збере-
ження)
4.99.27. Дослідження та МОН -"- 15,3 15,3 Севастопольський розроблення високоефек- державний тивних електротеплогене- технічний руючих комплексів на університет базі газотурбінних
двигунів
4.99.29. Створення та Мінеко- -"- 70 - Інститут освоєння виробництва номіки електродинаміки високоефективних (Держком- Національної асинхронних двигунів енерго- академії наук для регульованих та збере-
керованих електропри- ження)
водів машин і механізмів
загальнопромислового та
спеціального призначення
4.99.32. Розроблення та Мінпалив- -"- 25 - Південно-східний впровадження цифрового енерго науковий центр вимірювача параметрів Національної режимів роботи академії наук електричних мереж
4.00.1. Нова екологічно МОН 2001 50 - Інститут чиста енергозберігаюча загальної та технологія захисту неорганічної виробів із сталей, хімії імені чавуну, кольорових та В.І. Вернадського титанових сплавів від Національної високотемпературної академії наук корозії при їх термічній
обробці для верстатобу-
дування, металургії,
сільськогосподарського
машинобудування,
суднобудування,
автомобільної та інших
галузей промисловості
4.00.2. Розроблення, -"- -"- 50 - Відділення створення та впровад- цільової ження дослідних зразків, підготовки підготовка до серійного Національного виробництва технічних та технічного програмних засобів університету підвищення адаптивності "КПІ" МОН та надійності систем
контролю та управління
електроенергетичних
систем
4.00.3. Розроблення -"- -"- 40 - Спеціальне засобу керування конструкторсько- хвильовою фільтрацією технологічне бюро газу з крайової частини систем керування вугільного пласта на Інституту великих глибинах прикладної математики і механіки Національної академії наук
4.00.4. Розроблення -"- -"- 60 20 Національний дослідно-експеримен- технічний тального зразка університет насоса для багатофазних "КПІ" МОН сумішей нафти
4.00.5. Технології -"- -"- 50 - Науково-дослідний виробництва будівельних інститут матеріалів і виробів будівельних для реконструкції матеріалів і житлових будинків виробів корпорації перших масових серій "Укрбудматеріали"
4.00.6. Розроблення та -"- -"- 40 - Львівський впровадження технології державний виробництва теплоізоля- науково-проектний ційних матеріалів інститут низькотемпературного будівельних спучування на основі матеріалів кремнеземної сировини і корпорації відходів родовищ і "Укрбудматеріали" підприємств західних
областей України
4.00.7. Розроблення -"- 2002 90 18,8 Інститут нової високоефективної гідромеханіки гідродинамічної Національної технології різання академії наук композитних матеріалів
4.00.12. Техніко- -"- 2001 60 8 Інститут економічні дослідження технічної можливості модернізації теплофізики і продовження терміну Національної експлуатації діючих академії наук енергоблоків АЕС України
4.00.13. Розроблення -"- -"- 60 - Український наукових і технологічних державний основ виробництва хіміко- високоенергоємних технологічний літій-полімерних університет акумуляторів
4.00.14. Розроблення та МОН 2001 60 25 Акціонерне освоєння виробництва товариство установок УД-1М закритого типу продуктивністю не менш "Науково- як 30 куб.м/год для виробниче приготування бурових об'єднання розчинів з глинопорошків "Хаймек" і відновлення їх
початкових в'язкоплас-
тичних властивостей
4.00.15. Розроблення -"- -"- 50 - Інститут чорної екологічно чистого металургії процесу видалення імені
окалини з поверхні З.І. Некрасова смугового та листового Національної прокату низькотемпе- академії наук ратурною плазмою
4.00.16. Розроблення Держпром- 2003 50 9,55 -"- технологічного процесу політики
очистки поверхні сталі
від окалини оксидної
плівки і забруднень
низькотемпературною
плазмою
4.00.17. Розроблення та -"- 2001 45 6 Державний освоєння виробництва науково-дослідний термостійких гум з і конструкторсько- підвищеними електроізо- технологічний ляційними властивостями інститут "ДІНТЕМ", на основі силоксанових м. Дніпропетровськ каучуків для виробів
спеціального призначення
4.00.18. Розроблення -"- -"- 58 7,44 Державне методів виявлення підприємство потенційно ненадійних науково-дослідний компонентів інститут мікро- мікроелектроніки при їх приладів, Центр застосуванні в апаратурі "Мікроаналітика", спеціального призначення м. Київ
4.00.19. Розроблення Мінеко- 2001 45 - Державний ресурсо- та енерго- номіки інститут по зберігаючих технологій (Державна проектуванню з використання корпорація підприємств багатотоннажних "Укрбудма- будівельних золошлакових відходів теріали") матеріалів як основної сировини "Південдіпробудм" виробництва ефективних
будівельних матеріалів
4.01.1. Розроблення -"- 2002 30 - -"- технічних рішень та
агрегатної бази для
маневрування домінуючими
видами палива України в
промисловості керамічних
стінових матеріалів з
метою стабілізації
виробництва та
скорочення витрат
дефіцитних видів палива
4.01.2. Розроблення МОН 2001 50 - Інститут комплексу математичних прикладної моделей та програм для математики і вдосконалення системи механіки керування енергоблоками Національної у змінних режимах роботи академії наук, м. Донецьк
4.01.3. Створення МОН 2001 70 - Спеціальне експериментального консткруторсько- зразка резонансно- технологічне бюро хвильового джерела Морського живлення для обладнання гідрофізичного автономних морських інституту буйкових станцій Національної академії наук
4.01.4. Створення -"- 2002 65 - АТ Інститут обладнання та технології промислових ремонту дуговим зва- технологій" рюванням магістральних
трубопроводів під тиском
4.01.5. Розроблення -"- -"- 40 - Український технології виготовлення науково-дослідний вогнезахищених фанерних інститут плит для вітчизняного механічної вагонобудування обробки деревини
4.01.6. Розроблення -"- -"- 70 - Інститут каталізаторів для отри- біоорганічної та мання високооктанових нафтохімії компонентів моторного Національної пального академії наук
4.01.7. Розроблення Мінеко- -"- 114,8 - Державне комп'ютерної системи номіки підприємство для автоматизованої (Держком- "Міжнародний обробки інформації при енерго- центр
проведенні енергетичних збере- енергоефективних обстежень установ ження) технологій" бюджетної сфери
4.01.8. Розроблення -"- 2003 100 - Державне методів направленого науково-виробниче регулювання хімічного підприємство складу води в системах "Енергозбереження" охолодження енергетичних
установок АЕС, ТЕЦ, ГРЕС
України для підвищення
їх ефективності за
рахунок мінімізації
процесів накипоутворення
4.01.9. Розроблення Держпром- 2002 60 - Державний новітньої конверторної політики науково-дослідний технології виробництва та проектний середньо- та низьковуг- інститут металур- лецевого феромарганцю гійної промисло- вості "Діпросталь" Держпромполітики
4.01.10. Розроблення та -"- 2003 54 - Державне впровадження у ви- підприємство робництво нових енерго- спеціальне та ресурсозберігаючих конструкторско- промислових технологій технологічне виготовлення абразивного бюро "Металургмаш" інструменту рівня кращих Науково-дослідний світових зразків та проектний інститут "Енергосталь" Держпромполітики
4.01.11. Створення нової -"- 2002 55 - Інститут конструкції сухого "Діпрококс" гасіння коксу з камерами Держпромполітики продуктивністю
140-200 т/годину
4.01.12. Розроблення для -"- -"- 55 - УкрНДІспецсталь, запланованих при м. Запоріжжя техпереобпаднанні
спецметалургії нових
сортопрокатних станів
4.01.13. Розроблення та Держпром- 2002 30 - Український впровадження палива з політики науково-дослідний відходів виробництва для вуглехімічний енергетичної галузі інститут, м. Харків
4.01.14. Розроблення -"- 2003 50 - Науково-технічний технології запису і комплекс "Імпульс" зчитування інформації Держпромполітики, із застосуванням м. Київ карти-носія
4.01.15. Створення Мінпалив- 2001 70 - Державне підпри- нових технологій енерго ємство "Центр видобутку метану альтернативних вугільних родовищ видів палива"
4.01.16. Виготовлення Мінеко- 2003 25 - Науково-виробниче з металів платинової номіки підприємство групи каталізаторних (Державна "Рубін" сіток та інших виробів корпорація
промислово-технічного "Укрбудма-
призначення теріали")
4.01.17. Розроблення МОН 2002 70 - Інститут методу та засобів електрозварювання технічної діагностики імені Є.О. Патона сотових елементів Національної конструкцій на основі академії наук застосування електронної
ширографії
4.01.18. Модернізація -"- -"- 70 - Інститут статорів турбогенера- електродинаміки торів потужністю Національної 200 МВт з водневим академії наук охолодженням
4.01.19. Розроблення -"- -"- 60 - Інноваційний дешевої технології центр
кремнієвих сонячних "ЕМОКОН" елементів із шарами
пористого кремнію
4.01.20. Створення -"- -"- 50 - Міжнародне технології відновлення об'єднання соплових апаратів із "ІНТЕРМ" Інституту теплостійких сталей електрозварювання газотурбінних та парових імені Є.О. Патона установок Національної академії наук
4.01.21. Розроблення та -"- -"- 60 - Інститут фізики впровадження нових напівпровідників радіаційно модифікованих Національної датчиків випромінювання академії наук для ядерної енергетики
4.01.22. Створення -"- -"- 100 - Державний технології виробництва науково-дослідний аміаку з енерговитратами та проектний на рівні 4-5 Гкал/т інститут "Хімтехнологія" Держпромполітики
Наукові проблеми розбудови державності України
5.01.1. Розроблення Мінеко- 2002 60 - Державний системи таблиць номіки науково-дослідний індикаторів соціально- інститут економічної безпеки за інформатизації та звітний період та моделювання прогнозних оцінок у економіки середньостроковій
перспективі
5.01.2. Розроблення Мінеко- 2002 65 - Центр досліджень методичних рекомендацій номіки науково-технічного щодо оцінки наукових потенціалу та установ та проведення історії науки аналізу ефективності їх імені Г.М. Доброва діяльності в окремих
галузях економіки
5.01.3. Обгрунтування -"- 2001 60 - Науково-дослідний і оцінка заходів економічний економічної політики в інститут частині регулювання Мінекономіки макроекономічних
пропорцій та розроблення
пропозицій щодо їх
включення у Державну
програму економічного і
соціального розвитку
України на 2002 рік
5.01.4. Розроблення -"- 2002 60 - -"- моделі взаємоузгодження
прогнозних розрахунків
СНР, бюджету, платіжного
балансу та монетарних
показників, а також
методичних рекомендацій
щодо її використання та
задіяння моделі і
рекомендацій в
економічній роботі
центральних органів
виконавчої влади
5.01.5. Розроблення -"- -"- 50 - -"- методів оцінки стану
депресивних регіонів і
шляхи підвищення їх
ефективної діяльності
5.01.6. Розроблення -"- -"- 68 - -"- та впровадження навча-
льних програм з підго-
товки на центральному та
регіональному рівнях
спеціалістів - членів
тендерних комітетів, що
створюються для органі-
зації та проведення
процедур закупівель
товарів, робіт і послуг
за державні кошти
5.01.7. Розроблення та -"- 2001 60 - Державний впровадження системи науково-дослідний моніторингу для інститут підвищення ефективності інформатизації та застосування процедур моделювання банкрутства економіки
5.01.8. Створення -"- 2002 49,2 - Науково-дослідний системи контролю цінової економічний ситуації на інститут монополізованих ринках Мінекономіки
5.01.9. Розроблення -"- 2001 56 - -"- фінансових критеріїв
оцінки проектів, що
реалізуються за рахунок
іноземних кредитів,
отриманих під гарантії
Уряду, в умовах фінан-
сової нестабільності
суб'єктів господарської
діяльності
5.01.10. Розроблення Мінеко- 2001 70 - Державний інституційних засад номіки інститут створення в Україні "ДІПРОверф" системи експортного
кредитного страхування
5.01.11. Аналіз динаміки -"- -"- 50 - Науково-дослідний показників ефективності економічний використання паливно- інститут енергетичних ресурсів у Мінекономіки економіці та її окремих
енергоємних галузях та
розроблення пропозицій
щодо їх поліпшення
5.01.12. Розроблення -"- -"- 42 - Товариство прикладного програмного з обмеженою забезпечення для відповідальністю створення інформаційно- "Софт Плюс 2000" аналітичної системи
"Оформлення, реєстрація
та видача реєстраційних
карток на зовнішньо-
економічні контракти"
5.01.13. Розроблення -"- 2002 45 - Інститут аграрної принципів та критеріїв економіки забезпечення продоволь- Української чої безпеки країни академії аграрних наук
5.01.14. Науково- -"- 2001 75 - Науково-дослідний методичне забезпечення економічний розроблення та інститут реалізації Комплексної Мінекономіки програми розвитку
внутрішнього ринку
5.01.15. Дослідження Мінеко- 2002 140 - Український вимог нормативних номіки науково-дослідний документів, оптимізація (Держстан- інститут та актуалізація переліку дарт) стандартизації, продукції, що підлягає сертифікації та підтвердженню відповід- інформатики ності у законодавчо Держстандарту регульованій сфері
5.01.16. Розроблення та -"- -"- 80 - ТК 44. Технічний запровадження європейсь- комітет зі кої системи оцінювання стандартизації зварювальних матеріалів "Зварювання та та технологій споріднені про- цеси" Національної академії наук
5.01.17. Розроблення -"- 2001 80 - Державний державних стандартів науково-дослідний України щодо управління інститут якістю та діловою "Система" досконалістю підприємств Держстандарту відповідно до міжнарод-
них стандартів ISO серії
9000 у версії 2000 року
Нові речовини і матеріали
6.96.174. Створення та Мінпалив- 2001 50 - Донецький впровадження технологій енерго фізико-технічний і обладнання для інститут імені глибокого очищення О.О. Галкіна вугілля і вуглевідходів Національної кріомагнітними академії наук сепараторами
6.99.1. Розроблення та МОН 2001 15 - Науково-дослідний впровадження методів інститут лазерної фізичної модифікації техніки і для виготовлення технології гідростатично міцних та Національного радіаційно стійких технічного композиційних матеріалів університету на основі мікросферичних "КПІ" МОН наповнювачів
6.99.2. Розроблення та -"- -"- 20 - Інститут впровадження приладу і фізичної хімії методів контролю вмісту Національної ультрамікроконцентрацій академії наук шкідливих домішок у
хімічних речовинах,
матеріалах різноманіт-
ного технічного
призначення та
технологічних розчинах
6.99.10. Виготовлення Держпром- -"- 50 10 Державний експериментальних політики науково-дослідний партій коагулянтів для та проектний промислових стічних вод інститут титану, на базі червоних шламів, м. Запоріжжя відходів виробництва
тетрахлориду титану та
інших відходів, їх тех-
нологічне випробування
6.99.11. Розроблення -"- -"- 48 38,4 Державний та виготовлення дослід- міжгалузевий них зразків малогаба- науково-дослідний ритних електродвигунів з інститут пріори- високим ККД з викорис- тетних наукових танням магнітів на та економічних основі рідкісноземельних проблем "Вектор", матеріалів NdFeB, м. Київ виробництво яких
розпочато в Україні
6.99.12. Розроблення -"- -"- 75 15,8 Науково-техноло- вітмизняних матеріалів гічний концерн для пишучих засобів, "Інститут технологій їх синтезу монокристалів" та організація їх Національної промислового виробництва академії наук
6.99.17. Створення і Мінпалив- -"- 75 - Інститут освоєння промислового енерго надтвердих виробництва породоруй- матеріалів нівного інструменту Національної нового технічного рівня академії наук
6.00.1. Розроблення МОН -"- 75 15 Інститут матеріалів для електрозварювання зварювання високоміцних імені Є.О. Патона сталей без попереднього Національної підігріву, провести їх академії наук дослідну перевірку в
умовах виробництва
6.00.2. Розроблення -"- -"- 60 27,5 Інститут чорної низьковуглецевої металургії імені середньопегованої етапі З.І. Некрасова підвищеної чистоти для Національної зварювального дроту, академії наук створити дослідну
технологію його
виробництва
6.00.3. Розроблення МОН 2001 60 25 Науково-дослідний контейнерних матеріалів та навчальний на основі боридів центр фізико- тугоплавких металів для хімічного зберігання відпрацьова- матеріалознавства ного ядерного палива Національної академії наук та Київського національного університету імені Тараса Шевченка
6.00.4. Розроблення -"- -"- 60 - Науково-техноло- технологічного процесу гічний концерн та організація випуску "Інститут великогабаритних монокристалів" сцинтиляційних моно- Національної кристалів CdWO4 і академії наук створення на їх основі
блоків детектування
63 х 63 мм
6.00.5. Розроблення -"- -"- 60 15 Науково-дослідне технології та організа- виробництво ція виробництва лужногалоїдних сцинтиляційної сировини кристалів Науково- для виробництва "тайлів" технологічного методом лиття підтиском концерну "Інститут монокристалів" Національної академії наук
6.00.6. Розроблення -"- 2002 70 21,8 Науково-дослідне технології та обладнання виробництво для отримання кристалів оптично-конструк- CdZnTe, що використовую- ційних кристалів ться в детекторах Науково-техноло- ядерного випромінювання. гічного концерну Створення дослідного "Інститут виробництва монокристалів" Національної академії наук
6.00.7. Розроблення -"- 2001 65 - Інститут фізики приладу для моніторингу напівпровідників розчинів на основі
високочутливого
оптоелектронного
поляризаційного
інтерферометру
6.00.8. Розроблення -"- -"- 60 20 Українське рецептур нанесення відділення високочутливих шарів Міжнародний центр сенсорних пристроїв наукової культури "Всесвітня лабораторія"
6.00.9. Створення Держпром- -"- 45 13 Науково-дослідний виробництва вітчизняного політики інститут стабілізатора нафтама "Еластик", МЕ та освоєння його в м. Київ рецептурах гумотехнічних
виробів
6.00.10. Створення -"- 2002 35 5 Науково-дослідний виробництва біхромату інститут натрію з хромвмісної органічної хімії, сировини України, як м. Харків основи для виробництва
хромових сполук
6.00.11. Дослідження, -"- -"- 50 20,74 Донецький розроблення та впровад- інститут ження технології селек- кольорових тивного вилучення металів, кольорових та м. Донецьк дорогоцінних металів з
багатокомпонентної
сировини з отриманням
товарної продукції
6.00.12. Розроблення Держпром- 2002 75 7 Український технології і організа- політики науково-дослідний ція малотоннажного інститут металів, виробництва ефективних м. Харків видів металопрокату
підвищеного гатунку для
галузей машинобудування
6.00.13. Розроблення -"- 2001 60 10,4 УкрНДІспецсталь високостійких швидко- м. Запоріжжя різальних сталей з
інтерметалідним та
комплексним зміцненням
(у тому числі
порошкових) +А239
6.00.14. Створення -"- 2003 - АТ
асортименту мийних і "ВНДІХІМПРОЕКТ", чистячих засобів для м. Київ використання на
підприємствах харчової
промисловості замість
імпортованих
6.01.1. Розроблення МОН -"- 60 - Державний технології виробництва науково-дослідний глибокозневоженого та проектний карналіту та його інститут титану електролізу
6.01.2. Дослідження -"- 2001 60 - Інститут дегазації розплаву при електрозварювання індукційному переплав- імені Є.О. Патона ленні в секційному Національної кристалізаторі недосе- академії наук парованого губчастого
титану та розроблення
дослідно-промислового
плавильного комплексу
для отримання зливків
діаметром 100 - 400 мм
6.01.3. Модернізація -"- 2002 60 - ЗАТ "Геконт" промислового устатку-
вання та розроблення
електронно-променевої
технології утилізації
відходів швидкорізальної
сталі
6.01.4. Розроблення і -"- -"- 65 - Національний дослідження неізотерміч- технічний ного зволожувача університет паливного газу та "КПІ" МОН процесу горіння в камері
згоряння газопаротурбін-
ної установки "Водолій"
6.01.5. Розроблення -"- -"- 60 - Науково-дослідне технології механічної виробництво обробки пластин лужногалоїдних сцинтиляторів методом кристалів Науково- алмазного технологічного мікрофрезування концерну "Інститут монокристалів" Національної академії наук
6 01.6. Освоєння Держпром- 2003 32 - Український технології виготовлення політики державний та створення виробництва науково-дослідний нових високопродуктивних інститут штучних порожнисто-вопоконних волокон мембран із полімерних та Держпромполітики неорганічних матеріалів
6.01.7. Дослідження Держпром- 2002 30 - ВАТ Київський процесу та розроблення політики науково-дослідний технологічних рішень інститут "СИНТЕКО" отримання хлористого Держпромполітики метилу з метанолу
6.01.8. Розроблення МОН 2002 70 - Фізико-технічний нового ливарного інститут металів високоміцного і сплавів алюмінієвого сплаву для Національної технологічних параметрів академії наук виготовлення виливків
корпусу блока циліндрів
двигунів внутрішнього
згоряння
6.01.9. Композиційні -"- -"- 60 - Інститут фоточутливі конструк- фізичної хімії ційні матеріали для Національної електроніки та академії наук радіотехніки
6.01.10. Розроблення -"- -"- 50 - Інститут фізики технології виготовлення Національної пасивних газонаповнених академії наук елементів високостабі-
льних лазерних систем,
методів і засобів
контролю їх якості
6.01.11. Розроблення і -"- -"- 70 - Хіміко-фізичний впровадження комплексу технологічний фізичних засобів вимірю- інститут МОН вань і контролю ядерних
випромінювань на основі
досконалих напівпровід-
никових монокристалів
типу А2В6 і А3В5 з метою
ужорсточення контролю та
підвищення безпеки атом-
них станцій і об'єкта
"Укриття" України
6.01.12. Промислове -"- -"- 90 - ТОВ "Фірма вирощування кристалів "Технокристал" сапфіра для потреб
наноелектроніки,
лазерної техніки,
оптичного та радіацій-
ного приладобудування,
медицини 50 - Інститут надтвердих матеріалів Національної академії наук
Перспективні інформаційні технології, прилади комплексної
автоматизації, системи зв'язку
7.99.7. Розроблення Мінекоре- 2001 35,5 - Інститут інформаційно-дорадчої сурсів гідротехніки і системи розподілу (Держвод- меліорації інвестицій для госп) Української реконструкції академії зрошувальних систем аграрних наук
7.99.11. Розроблення Мінтранс -"- 100 - Транспортна національної академія автоматизованої системи України диспетчеризації
транспортного
обслуговування України
7.99.12. Розроблення МОН 2001 80 - Національний та впровадження керова- технічний них поляризаційно- університет інваріантних приймально- "КПІ" МОН передавальних антенних
систем для багатофунк-
ціональних мобільних
терміналів супутникових
інформаційних систем
нового покоління
7.99.18. Розроблення Держпром- -"- 60 30 Науково-дослідний розгорнутої класифіка- політики інститут ції споживачів радіона- "Квант-Навігація", вігаційного забезпечення м. Київ на галузевому та регіо-
нальному рівнях України
на базі діючих та
перспективних систем
7.00.1. Удосконалення Мінеко- -"- 100 - Інститут транспортного номіки комплексних забезпечення транспортних зовнішньоекономічних проблем зв'язків України на
основі впровадження
логістичних технологій
7.00.2. Дослідження -"- -"- 75 - -"- проблем економічної
політики в транспортному
секторі України в умовах
ринкових відносин
7.00.4. Розроблення МОН -"- 50 - Національний програмно-апаратного технічний обладнання регіональної університет криміналістичної "КПІ" МОН лабораторії для
трасологічних досліджень
7.00.5. Система -"- -"- 40 - Український загальнодержавних та інститут регіональних проблем науково-технічної науково-технологічного та економічної розвитку, екологічної інформації безпеки та
етноконфліктів
7.00.6. Створення -"- -"- 80 - -"- системи державного
регулювання введення
об'єктів інтелектуальної
власності в господарчий
обіг України
7.00.7. Багаторівнева -"- -"- 80 - -"- система доступу
користувачів до
інформаційних ресурсів
через глобальні
міжнародні мережі
7.00.8. Створення та -"- -"- 40 - ЗАТ "Технофіз" забезпечення масового
випуску смарт-карт з
великим обсягом пам'яті
7.00.9. Розроблення -"- -"- 50 15 Конструкторське волоконно-оптичних бюро "Домен" при одномодових широкополос- Сімферопольському них розгалужувачів для державному інформаційно-телекомуні- університеті каційних мереж
7.00.10. Створення Держпром- 2002 90 - Науково-техноло- контрольно-вимірювальних політики гічний центр постів для визначення приладобудування, радіоактивного м. Київ забруднення металів та
металовиробів
7.00.11. Розроблення -"- 2001 35 35 Науково-дослідний та впровадження нового інститут безпеки класу засобів захисту праці і екології людини від ураження в гірничорудній і електричним струмом при металургійній аварійних режимах у промисловості, контактні мережі м. Кривий Ріг електровозної відкатки
промислових підприємств
7.00.12. Розроблення та -"- 2002 68 40 Науково-дослідний освоення вирооництва інститут "Вектор", технічних засобів м. Київ захисту комп'ютерної
інформації
7.00.13. Розроблення МОН 2001 60 20 Інститут систем- методики та технології ного аналізу та побудови інформаційної комп'ютерно- моделі при створенні технологічних відомчих (корпоративних) систем Української інтегрованих академії наук комп'ютерних систем національного прогресу
7.01.1. Відображення НКАУ -"- 300 105,64 Авіаційний процесу скидання РН від науково-технічний ЛН у тримірному вимірі комплекс імені з використанням засобів Антонова 3D-моделювання
7.01.2. Розроблення Мінеко- 2002 30 - Український наукових засад для номіки державний створення технології (Україн- науково-дослідний вирооництва конкуренто- ська інститут скла спроможних світловодів державна
для ліній зв'язку корпорація
приладобудування, "Укрбудма-
медичних цілей теріали")
7.01.3. Розроблення і МОН -"- 60 - Український впровадження системи інститут проведення оцінки науково-технічної інтелектуальної та економічної власності в Україні інформації МОН
7.01.4. Розроблення -"- -"- 35 - -"- системи моніторингу
першоджерел науково-
технічної інформації та
механізму формування та
використання систем
електронних інформа-
ційних ресурсів
7.01.5. Конституційно- Мін'юст 2004 100 - Науково-дослідний правовий статус органів інститут Державної влади та державного проблеми державно- будівництва та правової конфліктології місцевого самовря- дування Академії правових наук
7.01.6. Проблеми -"- 2003 100 - Науково-дослідний формування організації інститут та функціонування приватного права і промислово-фінансових підприємництва груп у сфері підприєм- Академії ницької діяльності правових наук
7.01.7. Розроблення МОН 2002 52 - Донецький засобів проектування державний інститут електронних підручників проблем штучного інтелекту Національної академії наук
7.01.8. Розроблення -"- -"- 50 - Інститут програмно-апаратного кібернетики комплексу арифметики Національної надвеликих чисел для академії наук систем захисту
інформації
7.01.9. Розроблення та Мінеко- -"- 75 - Державний впровадження програмно- номіки науково-дослідний технологічних засобів інститут захисту соціально- інформатизації та економічної інформації моделювання в комп'ютерних мережах економіки
7.01.10. Розроблення і МОН -"- 50 - Інститут дослідження нової кібернетики інформаційної технології Національної синтезу акустичних академії наук процесів
7.01.11. Створення бази -"- -"- 110 - Український даних вітчизняних центр трансферу інновацій і забезпечення технологій її функціонування в
Міжнародному банку
технологій та ділових
можливостей
7.01.12. Створення -"- -"- 50 - Національний автоматизованої системи авіаційний діагностики техногенно університет МОН небезпечних об'єктів
7.01.13. Розроблення -"- -"- 120 - Державний комплекту дисперсійних науково-дослідний ліній затримки на центр "Фонон" поверхневих акустичних МОН
хвилях для спектрального
аналізу радіочастотних
сигналів
7.01.14. Створення і -"- -"- 90,6 - Київський впровадження системи державний центр інформаційного забезпе- науково-технічної чення органів влади і економічної матеріалами з питань інформації МОН науки, інноваційно-
інвестиційної діяльності
і нових технологій

Продовження таблиці 9
ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ
на поставку продукції виробничо-технічного
призначення для потреб науки
------------------------------------------------------------------ Замовник, назва продукції |Вартість, |тис.гривень ------------------------------------------------------------------ Усього 19998
Мінагрополітики 1350
Аналітичні прилади для виконання науково-дослідних 650
робіт
Комп'ютерна, множильна техніка та обладнання зв'язку 650
для створення націонаціональної сільськогослодарської
дорадчої служби
Пуско-налагоджувальні роботи та надання послуг 50
МОН 2435
Радіо-, контрольно-, ваговимірювальні прилади, 2285
обладнання, засоби комп'ютерної техніки
Пуско-налагоджувальні роботи та надання послуг 150
Національна академія наук 16000
Бітум, паливо пічне побутове 332
Вугілля 247,3
Прокат та металеві вироби 1999
Меблі, пиломатеріали, папір 2485
Будівельні матеріали 1229,5
Хімічна, нафтохімічна та резинотехнічна продукція 2580
Тканини та спецодяг 780
Експедиційне спорядження 300
Промислова трубопровідна арматура та холодильники 97,2
Машини, устаткування, запчастини для тваринництва і 220
кормовиробництва
Поліграфічне устаткування, насоси 213,4
Засувки чавунні та сталеві 330
Автомобілі вантажопасажирські 200
Запасні частини до автотракторної техніки 50
Автомобілі слеціального призначення 164
Акумулятори, кабельно-провідникова та низьковольтна 1024,6
продукція
Радіо-, контрольно-, ваговимірювальні прилади, 3598
обладнання, засоби комп'ютерної техніки
Пуско-налагоджувальні роботи та надання послуг 150
Київський національний університет 213
імені Тараса Шевченка
Радіо-, контрольно-, ваговимірювальні прилади, 213
обладнання, засоби комп'ютерної технікивгору