Документ 487-2012-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 05.01.2019, підстава - 1168-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 31 травня 2012 р. № 487
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 1168 від 27.12.2018}

Про затвердження Порядку здійснення контролю за виконанням зобов’язань, визначених умовами договорів купівлі-продажу об’єктів, приватизація яких проводиться на підставі рішень Кабінету Міністрів України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 721 від 08.08.2012}

Кабінет Міністрів України  постановляє:

1. Затвердити Порядок здійснення контролю за виконанням зобов’язань,  визначених умовами договорів купівлі-продажу об’єктів, приватизація яких проводиться на підставі рішень Кабінету Міністрів України, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову  Кабінету Міністрів України від 12 вересня 1997 р. № 1012 “Про порядок контролю за діяльністю підприємств, приватизація яких здійснюється за погодженням з Кабінетом Міністрів України”  (Офіційний вісник України, 1997 р., число 38, с. 5).

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 травня 2012 р. № 487

ПОРЯДОК
здійснення контролю за виконанням зобов’язань, визначених умовами договорів купівлі-продажу об’єктів, приватизація яких проводиться на підставі рішень Кабінету Міністрів України

1. Цей Порядок визначає механізм здійснення контролю за станом виконання зобов’язань, визначених умовами договорів купівлі-продажу об’єктів, приватизація яких проводиться на підставі рішень Кабінету Міністрів України (далі - договір купівлі-продажу).

2. Контроль за станом виконання зобов’язань, визначених умовами договорів купівлі-продажу, здійснює Фонд державного майна згідно з графіками, які затверджуються його наказами.

Умови здійснення контролю визначаються Фондом державного майна.

У разі коли зобов’язання, визначені умовами договорів купівлі-продажу, можуть вплинути на виконання загальнодержавних, галузевих та місцевих програм, Фонд державного майна має право залучати до здійснення контролю органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування (за їх згодою).

Фонд державного майна залучає в установленому порядку профспілкові організації до здійснення контролю за виконанням зобов’язань, визначених умовами договорів купівлі-продажу.

3. Періодичність заходів контролю за виконанням зобов’язань, визначених умовами договорів купівлі-продажу, встановлюється з урахуванням строків виконання таких зобов’язань, але не менше ніж один раз на рік.

4. Контроль за виконанням зобов’язань, визначених умовами договорів купівлі-продажу, здійснюється шляхом проведення:

перевірки безпосередньо на об’єкті приватизації або суб’єкта господарювання, пакет акцій якого був об’єктом приватизації;

аналізу документів, що подаються власником об’єкта приватизації на письмовий запит Фонду державного майна.

Під час проведення перевірки стану виконання зобов’язань, визначених умовами договорів купівлі-продажу, забезпечення яких з боку власників об’єктів приватизації передбачається в межах корпоративних прав, такий власник надає документальне підтвердження здійснення ним заходів щодо належного виконання зазначених зобов’язань.

5. Під час здійснення контролю за виконанням зобов’язань, визначених умовами договору купівлі-продажу, Фонд державного майна забезпечує:

повну, об’єктивну та неупереджену оцінку стану виконання зазначених зобов’язань;

дотримання ділової етики у взаємовідносинах з представниками власника об’єкта приватизації та суб’єкта господарювання, яке було об’єктом приватизації або пакет акцій якого був об’єктом приватизації;

невтручання у провадження господарської діяльності на зазначеному підприємстві;

нерозголошення комерційної таємниці, що стала відомою у ході здійснення контролю;

ознайомлення власника з результатами контролю.

6. За результатами контролю за виконанням зобов’язань, визначених умовами договору купівлі-продажу, шляхом проведення перевірки безпосередньо на об’єкті приватизації або суб’єкта господарювання, пакет акцій якого був об’єктом приватизації, складається акт за формою, затвердженою Фондом державного майна, у двох примірниках, один з яких видається власникові об’єкта приватизації, другий - зберігається у зазначеному Фонді.

У разі незгоди з висновками, викладеними в акті, власник об’єкта приватизації має право підписати його із зауваженнями, які додаються до такого акта.

Висновки, викладені в акті, можуть бути оскаржені власником об’єкта приватизації в установленому законом порядку.

7. У разі встановлення факту невиконання або неналежного виконання умов договору купівлі-продажу Фонд державного майна вживає заходів відповідно до законодавства.

8. Фонд державного майна інформує щокварталу до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, Кабінет Міністрів України про результати контролю за виконанням зобов’язань, визначених умовами договорів купівлі-продажу.

9. Контроль за виконанням зобов'язань, визначених умовами договорів купівлі-продажу об'єктів, приватизація яких здійснюється відповідно до Закону України “Про особливості приватизації вугледобувних підприємств”, здійснюється з урахуванням результатів моніторингу економічної ефективності діяльності об'єкта приватизації (далі - моніторинг), проведеного у післяприватизаційний період.

Фонд державного майна враховує зазначені результати під час проведення перевірки виконання умов договору купівлі-продажу об'єкта приватизації.

{Порядок доповнено пунктом 9 згідно з Постановою КМ № 721 від 08.08.2012}

10. Строком проведення моніторингу є строк здійснення контролю за виконанням зобов'язань, визначених умовами договору купівлі-продажу об'єкта приватизації.

Періодичність проведення моніторингу визначається окремо для кожного об'єкта приватизації.

{Порядок доповнено пунктом 10 згідно з Постановою КМ № 721 від 08.08.2012}

11. Моніторинг проводиться Міненерговугілля на підставі відповідної інформації, отриманої Фондом державного майна.

{Порядок доповнено пунктом 11 згідно з Постановою КМ № 721 від 08.08.2012}

12. Моніторинг проводиться шляхом співставлення (порівняння) показників діяльності об'єкта приватизації за останній звітний період (квартал), що передував його приватизації (такі показники приймаються за нормативні), з показниками, отриманими на запит Фонду державного майна.

{Порядок доповнено пунктом 12 згідно з Постановою КМ № 721 від 08.08.2012}

13. Показниками, на підставі яких проводиться моніторинг, зокрема, є:

обсяг виробництва продукції (робіт, послуг) у гривнях та натуральному вимірі;

обсяг реалізації продукції (товарів, послуг);

розмір чистого прибутку (збитку);

рівень рентабельності виробництва;

обсяг проведення нових, протяжність та стан існуючих гірничих виробок;

розмір інвестицій в основні фонди;

обсяг коштів, накопичених власником об'єкта приватизації для обов'язкового здійснення заходів з ліквідації (фізичної, юридичної) такого об'єкта у разі виникнення обґрунтованої економічної необхідності.

{Порядок доповнено пунктом 13 згідно з Постановою КМ № 721 від 08.08.2012}

14. Міненерговугілля за результатами моніторингу робить висновок щодо економічної ефективності (неефективності) діяльності об'єкта приватизації із зазначенням даних, на підставі яких зроблено такий висновок, та подає його в місячний строк Фонду державного майна для врахування під час здійснення контролю за виконанням зобов'язань, визначених умовами договору купівлі-продажу.

{Порядок доповнено пунктом 14 згідно з Постановою КМ № 721 від 08.08.2012}вгору