Документ 470-84-п, поточна редакція — Редакція від 24.04.2018, підстава - 280-2018-п

                                                          
П О С Т А Н О В А
РАДИ МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
І УКРАЇНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ РАДИ
ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК
від 11 грудня 1984 р. N 470
Київ
Про затвердження Правил обліку громадян, які
потребують поліпшення житлових умов, і надання
їм жилих приміщень в Українській РСР
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами РМ
N 241 ( 241-86-п ) від 03.07.86
N 24 ( 24-88-п ) від 28.01.88
N 69 ( 69-91-п ) від 25.03.91
Постановами КМ
N 41 ( 41-91-п ) від 14.06.91
N 114 ( 114-92-п ) від 06.03.92
N 848 ( 848-93-п ) від 11.10.93
N 467 ( 467-94-п ) від 08.07.94
N 897 ( 897-95-п ) від 09.11.95
N 238 ( 238-2011-п ) від 11.03.2011
N 365 ( 365-2011-п ) від 06.04.2011
N 955 ( 955-2013-п ) від 25.12.2013
N 861 ( 861-2016-п ) від 23.11.2016
N 119 ( 119-2017-п ) від 21.02.2017
N 280 ( 280-2018-п ) від 18.04.2018 }

Рада Міністрів Української РСР і Українська республіканська
рада професійних спілок п о с т а н о в л я ю т ь:
1. Відповідно до статті 60 Житлового кодексу Української РСР
( 5464-10 ) затвердити Правила обліку громадян, які потребують
поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в
Українській РСР, що додаються, та ввести їх у дію з 1 січня 1985
року.
2. Установити, що громадяни, правомірно взяті на облік
потребуючих поліпшення житлових умов до 1 січня 1985 р., не
втрачають права на одержання жилого приміщення, якщо в новому
законодавстві інакше регулюється взяття громадян на облік у таких
випадках.
3. Зобов'язати виконавчі комітети місцевих Рад народних
депутатів, профспілкові органи, міністерства, державні комітети і
відомства УРСР, а також підприємства, установи, організації
незалежно від їх підпорядкованості суворо додержуватися Правил
обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і
надання їм жилих приміщень в Українській РСР.
4. Зобов'язати виконавчі комітети обласних, Київської і
Севастопольської міських Рад народних депутатів і ради профспілок
у місячний строк прийняти рішення з питань, передбачених
підпунктом 1 пункту 13, абзацами першим пункту 15 і останнім
пункту 53 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення
житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, а
також забезпечити своєчасне прийняття рішень виконавчими
комітетами нижчестоящих Рад, підприємствами, установами,
організаціями з питань, передбачених абзацом третім пункту 9,
пунктом 14 і підпунктом 9 пункту 44 Правил.
5. Виконавчим комітетам обласних, Київської і
Севастопольської міських Рад народних депутатів, радам профспілок,
міністерствам, державним комітетам, відомствам УРСР і
республіканським комітетам профспілок довести до відома
підприємств, установ, організацій і населення Правила обліку
громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм
жилих приміщень в Українській РСР та провести необхідну
роз'яснювальну роботу по застосуванню зазначених Правил.
6. Виконавчим комітетам обласних, Київської і
Севастопольської міських Рад народних депутатів забезпечити
виготовлення бланків ордерів на жилі приміщення і постачання їх
виконавчим комітетам нижчестоящих Рад, а також контроль за
зберіганням і використанням цих бланків.
7. Визнати такими, що втратили чинність з 1 січня 1985 р.,
рішення Уряду Української РСР згідно з переліком, що додається.

Голова Ради Міністрів Голова Української Української РСР республіканської ради
професійних спілок
О.ЛЯШКО В.СОЛОГУБ
Затверджені
постановою Ради Міністрів УРСР
і Укрпрофради
від 11 грудня 1984 р. N 470
Правила
обліку громадян, які потребують поліпшення житлових
умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР

I. Загальні положення
1. Ці правила регулюють облік громадян, які потребують
поліпшення житлових умов*, і надання їм у безстрокове
користування жилих приміщень у будинках державного і громадського
житлового фонду, призначених для постійного проживання. ------------------- * Надалі іменується "квартирний облік"
2. Жилі приміщення надаються громадянам, які потребують
поліпшення житлових умов, постійно проживають у даному населеному
пункті (якщо інше не встановлено законодавством Союзу РСР і
Української РСР), як правило, у вигляді окремої квартири на сім'ю.
3. Квартирний облік, установлення черговості на одержання
жилої площі, а також її розподіл здійснюються під громадським
контролем і з додержанням гласності.
Рішення виконавчого комітету місцевої Ради народних депутатів
з питань квартирного обліку і надання жилих приміщень приймаються
за участю громадської комісії з житлових питань, створюваної при
виконавчому комітеті у складі голови або заступника голови
виконавчого комітету (голова комісії), представника профспілкового
органу (заступник голови комісії), депутатів Ради, представників
громадських організацій, трудових колективів. Склад комісії
затверджується виконавчим комітетом місцевої Ради. З питань, що
розглядаються, комісія підготовляє пропозиції і вносить їх на
розгляд виконавчого комітету місцевої Ради.
На підприємствах, в установах, організаціях пропозиції з
питань квартирного обліку і надання жилих приміщень
підготовляються комісією по житлово-побутовій роботі
профспілкового комітету і вносяться нею на спільний розгляд
адміністрації підприємства, установи, організації чи органу
кооперативної або іншої громадської організації та відповідного
профспілкового комітету. ( Абзац третій пункту 3 із змінами,
внесеними згідно з Постановою РМ N 24 ( 24-88-п ) від 28.01.88 )
4. Громадяни самостійно здійснюють право на одержання жилого
приміщення в будинках державного і громадського житлового фонду з
настанням повноліття, тобто після досягнення вісімнадцятирічного
віку, а такі, що одружилися або влаштувалися на роботу в
передбачених законом випадках до досягнення вісімнадцятирічного
віку, - відповідно з часу одруження або влаштування на роботу.
Інші неповнолітні (віком від п'ятнадцяти до вісімнадцяти років)
здійснюють право на одержання жилого приміщення за згодою батьків
або піклувальників.
5. Потребуючі поліпшення житлових умов члени
житлово-будівельних кооперативів, громадяни, які мають жилий
будинок (частину будинків), квартиру у приватній власності, та
інші громадяни, що проживають у цих будинках (частинах будинків),
квартирах, забезпечуються жилими приміщеннями на загальних
підставах. { Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 848
( 848-93-п ) від 11.10.93 }
6. Рішення виконавчого комітету місцевої Ради народних
депутатів з питань квартирного обліку і надання жилих приміщень
можуть бути оскаржені до виконавчого комітету вищестоящої Ради.
Скарги на спільні рішення адміністрації підприємства,
установи, організації чи органу кооперативної або іншої
громадської організації і профспілкового комітету із зазначених
питань розглядаються виконавчим комітетом відповідної Ради
народних депутатів. Спори з цих питань між адміністрацією (органом
громадської організації) і профспілковим комітетом розглядаються
їх вищестоящими органами.
7. Голови виконавчих комітетів місцевих Рад народних
депутатів, керівники підприємств, установ, організацій та голови
профспілкових комітетів несуть персональну відповідальність за
стан квартирного обліку і правильність надання жилих приміщень.
Особи, винні у порушенні порядку взяття громадян на
квартирний облік, зняття з обліку і надання громадянам жилих
приміщень, несуть кримінальну, адміністративну або іншу
відповідальність згідно з законодавством Союзу РСР і Української
РСР.

II. Квартирний облік
8. Квартирний облік здійснюється, як правило, за місцем
проживання громадян у виконавчому комітеті районної, міської,
районної в місті, селищної, сільської Ради народних депутатів.
Облік громадян, які працюють на підприємствах, в установах,
організаціях, що мають житловий фонд і ведуть житлове будівництво
або беруть пайову участь у житловому будівництві, здійснюється за
місцем роботи, а за їх бажанням - також і в виконавчому комітеті
Ради народних депутатів за місцем проживання.
Відповідно до Основ житлового законодавства Союзу РСР і
союзних республік ( v5150400-81 ) у випадках і в порядку,
встановлюваних Радою Міністрів СРСР, цими Правилами та іншими
актами Ради Міністрів УРСР, громадяни можуть бути взяті на облік і
не за місцем їх проживання.
Внутрішньо переміщені особи, визначені у підпункті 8 пункту
13 цих Правил, беруться на квартирний облік у населеному пункті в
межах території обслуговування органу соціального захисту
населення, в якому вони перебувають протягом року на обліку в
Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб
незалежно від наявності майнових прав чи прав власності на
нерухоме майно, що розміщується в населених пунктах, на території
яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої
повноваження, або розташованих на лінії зіткнення. При цьому члени
сім’ї особи з інвалідністю або учасника бойових дій, які мають
довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (видану
згідно з Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік
внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. N 509 ( 509-2014-п )
(Офіційний вісник України, 2014 р., N 81, ст. 2296; 2015 р., N 70,
ст. 2312), беруться на квартирний облік разом з нею (ним). { Пункт
8 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 861 ( 861-2016-п )
від 23.11.2016; в редакції Постанов КМ N 119 ( 119-2017-п ) від
21.02.2017, N 280 ( 280-2018-п ) від 18.04.2018 }
До членів сім’ї інвалідів належать: дружина (чоловік), їх
малолітні (до 14 років) та неповнолітні (до 18 років) діти;
неодружені повнолітні діти, визнані інвалідами з дитинства I та II
групи або інвалідами I групи; особа, яка проживає разом з
інвалідом війни I групи та доглядає за ним, за умови, що інвалід
війни не перебуває у шлюбі; непрацездатні батьки; особа, яка
перебуває під опікою або піклуванням громадянина, який має право
на пільги, та проживає разом з ним. { Пункт 8 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 861 ( 861-2016-п ) від 23.11.2016 }
9. Квартирний облік ведеться в цілому по підприємству,
установі, організації. У виробничих, науково-виробничих та інших
об'єднаннях облік може здійснюватися по структурних одиницях.
{ Абзац перший пункту 9 в редакції Постанови РМ N 24 ( 24-88-п )
від 28.01.88 }
З дозволу підприємств, організацій їх цехи та інші
підрозділи, розташовані в іншому населеному пункті, можуть
самостійно здійснювати облік своїх працівників і надавати їм жилі
приміщення в порядку, передбаченому цими Правилами. { Абзац другий
пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою РМ N 24
( 24-88-п ) від 28.01.88 }
Перелік підприємств, установ, організацій, а також їх
відповідних частин (підрозділів), що здійснюють облік,
затверджується спільним рішенням виконавчого комітету місцевої
Ради і ради профспілок. Цей перелік уточнюється в міру
необхідності.
У випадках, передбачених пунктом 41 цих Правил, підприємства,
установи, організації, які не здійснюють квартирний облік, ведуть
контрольні списки своїх працівників, що перебувають на обліку в
виконавчому комітеті місцевої Ради даного населеного пункту
(додаток N 1).
10. Громадяни, які залишили роботу на підприємствах, в
установах, організаціях, що здійснюють квартирний облік, у
зв'язку з виходом на пенсію, беруться на облік нарівні з
робітниками і службовцями даного підприємства, установи,
організації.
У такому ж порядку беруться на облік працівники медичних,
культурно-освітніх, торговельних та інших установ і організацій,
які безпосередньо обслуговують трудовий колектив підприємства,
установи, організації, а у випадках, передбачених законодавством
Союзу РСР і Української РСР, й інші особи.
11. Кожна сім'я може перебувати на квартирному обліку за
місцем роботи одного з членів сім'ї (за їх вибором) та у
виконавчому комітеті Ради народних депутатів за місцем проживання.
12. У виконавчих комітетах місцевих Рад народних депутатів
ведення квартирного обліку покладається на відділи по обліку і
розподілу жилої площі, а там, де таких відділів нема, - на
службових осіб, призначених рішенням виконавчого комітету. На
підприємствах, в установах, організаціях облік ведеться
житлово-побутовими (житлово-комунальними) відділами, а в разі їх
відсутності - працівниками, призначеними адміністрацією
підприємства, установи, організації чи органом кооперативної або
іншої громадської організації за погодженням з профспілковим
комітетом.
13. На квартирний облік беруться громадяни, які потребують
поліпшення житлових умов.
Потребуючими поліпшення житлових умов визнаються громадяни:
1) забезпечені жилою площею нижче за рівень, що визначається
виконавчими комітетами обласних, Київської і Севастопольської
міських Рад народних депутатів разом з радами профспілок. Цей
рівень періодично переглядається вказаними органами;
2) які проживають у приміщенні, що не відповідає встановленим
санітарним і технічним вимогам. Перелік випадків, коли жилі
будинки (жилі приміщення) вважаються такими, що не відповідають
санітарним і технічним вимогам, визначається Міністерством
житлово-комунального господарства УРСР, Міністерством охорони
здоров'я УРСР і Держбудом УРСР;
3) які хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань,
у зв'язку з чим не можуть проживати в комунальній квартирі або в
одній кімнаті з членами своєї сім'ї. Перелік зазначених
захворювань затверджується Міністерством охорони здоров'я УРСР за
погодженням з Українською республіканською радою професійних
спілок. Порядок видачі медичних висновків зазначеним хворим
встановлюється Міністерством охорони здоров'я УРСР;
4) які проживають за договором піднайму жилого приміщення в
будинках державного або громадського житлового фонду чи за
договором найму жилого приміщення в будинках житлово-будівельних
кооперативів;
5) які проживають не менше 5 років за договором найму
(оренди) в будинках (квартирах), що належать громадянам на праві
приватної власності; { Підпункт п'ятий пункту 13 в редакції Постанови КМ N 848
( 848-93-п ) від 11.10.93 }
6) які проживають у гуртожитках;
7) які проживають в одній кімнаті по дві і більше сім'ї,
незалежно від родинних відносин, або особи різної статі старші за
9 років, крім подружжя (в тому числі якщо займане ними жиле
приміщення складається більш як з однієї кімнати); { Підпункт сьомий пункту 13 в редакції Постанови РМ N 69
( 69-91-п ) від 25.03.91 }
8) внутрішньо переміщені особи з числа учасників бойових дій
відповідно до пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 та особи з
інвалідністю внаслідок війни, визначені в пунктах 11-14 частини
другої статті 7, та члени їх сімей, а також члени сімей загиблих,
визначені абзацами четвертим - восьмим, шістнадцятим - двадцять
другим пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ). { Пункт 13 доповнено підпунктом 8 згідно з Постановою КМ N 861
( 861-2016-п ) від 23.11.2016; в редакції Постанови КМ N 280
( 280-2018-п ) від 18.04.2018 }
14. Тими, що потребують поліпшення житлових умов, визнаються
також громадяни, які проживають у комунальних чи невпорядкованих
стосовно умов даного населеного пункту квартирах: особи, які
належать до інвалідів війни; особи, на яких поширюється чинність
Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту" (стаття 10) ( 3551-12 ); Герої Радянського
Союзу, Герої Соціалістичної Праці, особи, нагороджені орденами
Слави, Трудової Слави, "За службу Батьківщині у Збройних Силах
СРСР" усіх трьох ступенів; учасники бойових дій та учасники
війни; працівники, які тривалий час сумлінно пропрацювали на
одному підприємстві, в установі, організації. { Абзац перший
пункту 14 в редакції Постанови КМ N 467 ( 467-94-п ) від
08.07.94 }
Тривалість часу сумлінної роботи на одному підприємстві, в
установі, організації встановлюється: для взяття на облік за
місцем роботи - трудовим колективом підприємства, установи,
організації, а за місцем проживання - виконавчим комітетом Ради
народних депутатів даного населеного пункту разом з радою
профспілки, але не може бути менше 15 років.
До цього періоду включається також:
1) час, коли працівник підприємства, установи, організації
перебував на строковій військовій чи альтернативній (невійськовій)
службі або на виборній посаді за умови повернення після звільнення
з військової служби чи закінчення повноважень по виборній посаді
на місце попередньої роботи; { Підпункт перший пункту 14 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 848 ( 848-93-п ) від 11.10.93 }
2) час роботи на іншому підприємстві, в установі, організації
в разі їх реорганізації, а також переведення працівника за
розпорядженням вищестоящих органів або за рішенням відповідних
партійних, радянських, профспілкових та інших органів на роботу на
новостворене підприємство, в організацію, розташовані у тому ж
населеному пункті.
За рішенням трудових колективів підприємств і організацій у
колективних договорах можуть передбачатися для робітників та
службовців, які мають право на першочергове одержання жилих
приміщень, а також новаторів і передовиків виробництва, що
добилися високих показників у праці й беруть активну участь у
громадському житті, пільгові підстави визнання їх потребуючими
поліпшення житлових умов при забезпеченні жилою площею за місцем
роботи. { Пункт 14 доповнено абзацом згідно з Постановою РМ N 241
( 241-86-п ) від 03.07.86 }
15. На квартирний облік беруться потребуючі поліпшення
житлових умов громадяни, які постійно проживають, а також мають
реєстрацію місця проживання у даному населеному пункті. Зазначені
вимоги не поширюються на внутрішньо переміщених осіб, визначених у
підпункті 8 пункту 13 цих Правил. Виконавчі комітети обласних,
Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів разом
з радами профспілок можуть установлювати тривалість часу
постійного проживання громадян у даному населеному пункті,
необхідну для взяття на квартирний облік. При визначенні потреби
громадян у поліпшенні житлових умов беруться до розрахунку члени
їх сімей, які прожили і мають реєстрацію місця проживання у
відповідному населеному пункті не менше встановленого строку (крім
подружжя, неповнолітніх дітей і непрацездатних батьків, а також
осіб, зазначених у підпункті 8 пункту 13 цих Правил). { Абзац
перший пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою РМ N 24
( 24-88-п ) від 28.01.88, Постановою КМ N 861 ( 861-2016-п ) від
23.11.2016 }
Громадяни, які користуються правом першочергового і
позачергового одержання жилих приміщень, беруться на квартирний
облік при наявності передбачених Правилами підстав, незалежно від
тривалості проживання у даному населеному пункті. { Абзац другий
пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 861
( 861-2016-п ) від 23.11.2016 }
Умова про реєстрацію місця проживання, передбачена в абзаці
першому цього пункту, не поширюється на громадян, тимчасово
відсутніх у даному населеному пункті, якщо за ними за законом
зберігається жиле приміщення. { Абзац третій пункту 15 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 861 ( 861-2016-п ) від
23.11.2016 }
Працівники, зв'язані за родом занять з постійним
пересуванням, беруться на квартирний облік у тому населеному
пункті, в якому вони мають реєстрацію місця проживання в
установленому порядку. { Абзац четвертий пункту 15 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 861 ( 861-2016-п ) від
23.11.2016 }
Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування,
які досягли 16 років, а також особи з їх числа беруться
відповідними органами місцевого самоврядування на облік громадян,
які потребують поліпшення житлових умов, за місцем їх походження
або проживання до влаштування в сім'ї громадян, заклади для
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
{ Пункт 15 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 365
( 365-2011-п ) від 06.04.2011 }
16. З дозволу виконавчого комітету обласної Ради народних
депутатів і ради профспілок підприємства, установи, організації
можуть брати на квартирний облік своїх працівників, які проживають
не в тому населеному пункті, в якому розташоване відповідне
підприємство, установа, організація (в межах одного району), а
великі будови й підприємства, що будуються, розташовані в малих
населених пунктах, - своїх працівників, які проживають в інших
населених пунктах області.
Виконавчий комітет міської Ради народних депутатів вправі
дозволити підприємству, установі, організації брати на квартирний
облік громадян, які проживають у приміській зоні та пропрацювали
на даному підприємстві, в установі, організації не менше 10 років.
Громадяни, які працюють у приміській зоні, а проживають у
місті, беруться на квартирний облік за місцем роботи нарівні з
іншими працівниками відповідного підприємства, установи,
організації.
У випадках, зазначених у цьому пункті, потреба громадян у
поліпшенні житлових умов визначається за місцем їх проживання.
17. Громадяни, які штучно погіршили житлові умови шляхом
обміну займаного жилого приміщення, його псування або руйнування,
відчуження придатного і достатнього за розміром для проживання
жилого будинку (частини будинку), квартири, а також громадяни, у
яких потреба в поліпшенні житлових умов виникла внаслідок
вилучення жилого приміщення, використовуваного для одержання
нетрудових доходів (стаття 96 Житлового кодексу УРСР)
( 5464-10 ), не беруться на квартирний облік протягом п'яти років
з моменту погіршення житлових умов.
Не беруться на квартирний облік працездатні особи, які не
займаються суспільно корисною працею.
Громадяни, які забезпечені житлом шляхом виплати грошової
компенсації (у тому числі всі особи, включені у розрахунок
грошової компенсації) відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 19 жовтня 2016 р. N 719 ( 719-2016-п ) (Офіційний
вісник України, 2016 р., N 83, ст. 2742), не беруться на
квартирний облік протягом п’яти років з моменту забезпечення таким
житлом. { Пункт 17 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 119
( 119-2017-п ) від 21.02.2017 } { Пункт 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 848
( 848-93-п ) від 11.10.93 }
18. Заява про взяття на квартирний облік подається відповідно
виконавчому комітету сільської, селищної, міської ради, сільському
голові (у разі, коли відповідно до закону виконавчий орган
сільської ради не утворено) за місцем проживання громадян (у
випадку, передбаченому абзацом четвертим пункту 8 цих Правил, - за
місцем перебування внутрішньо переміщеної особи на обліку в Єдиній
інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб) та
адміністрації підприємства, установи, організації чи органу або
іншому громадському об’єднанню (організації) за місцем їх роботи.
Заява підписується членами сім’ї, які разом проживають, мають
самостійне право на одержання жилого приміщення і бажають разом
стати на облік.
До заяви додаються:
довідки про реєстрацію місця проживання особи на кожного
члена сім’ї, видані виконавчим органом сільської, селищної,
міської ради, сільським головою (у разі, коли відповідно до закону
виконавчий орган сільської ради не утворено) (далі - орган
реєстрації), за формою, встановленою в додатку 13 до Правил
реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 2 березня 2016 р. N 207 ( 207-2016-п )
(Офіційний вісник України, 2016 р., N 28, ст. 1108);
довідки про те, чи перебувають члени сім’ї на квартирному
обліку за місцем роботи (у виконавчому комітеті сільської,
селищної, міської ради).
Громадяни, які беруться на облік на пільгових підставах або
користуються правом першочергового чи позачергового одержання
жилих приміщень, зазначають про це у заяві і подають відповідні
документи.
Внутрішньо переміщені особи, визначені у підпункті 8 пункту
13 цих Правил, крім заяви про взяття на квартирний облік, подають
такі документи:
довідку про безпосередню участь особи в антитерористичній
операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності,
суверенітету та територіальної цілісності України згідно з
додатком 1 до Порядку надання та позбавлення статусу учасника
бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та
територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня
2014 р. N 413 ( 413-2014-п ) (Офіційний вісник України, 2014 р.,
N 73, ст. 2068; 2017 р., N 86, ст. 2614); { Абзац сьомий пункту 18
в редакції Постанови КМ N 280 ( 280-2018-п ) від 18.04.2018 }
копію посвідчення встановленого зразка згідно з додатком 2 до
постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 р. N 302
( 302-94-п ) "Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків
ветеранів війни" (ЗП України, 1994 р., N 9, ст. 218), що
підтверджує статус особи як члена сім’ї загиблого або особи з
інвалідністю внаслідок війни; { Абзац восьмий пункту 18 в редакції
Постанови КМ N 280 ( 280-2018-п ) від 18.04.2018 }
довідку органу соціального захисту населення про перебування
на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які
мають право на пільги, особи з інвалідністю внаслідок війни або
учасника бойових дій, або члена сім’ї загиблого згідно із Законом
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту" ( 3551-12 ) за формою, затвердженою Мінсоцполітики;
{ Абзац дев'ятий пункту 18 в редакції Постанови КМ N 280
( 280-2018-п ) від 18.04.2018 }
копії документів, які підтверджують родинний зв’язок членів
сім’ї особи з інвалідністю внаслідок війни або учасника бойових
дій; { Абзац десятий пункту 18 в редакції Постанови КМ N 280
( 280-2018-п ) від 18.04.2018 }
копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної
особи на кожного члена сім’ї загиблого або особи з інвалідністю
внаслідок війни, або учасника бойових дій; { Абзац одинадцятий
пункту 18 в редакції Постанови КМ N 280 ( 280-2018-п ) від
18.04.2018 }
копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної
особи (видану згідно з Порядком оформлення і видачі довідки про
взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. N 509
( 509-2014-п ) (Офіційний вісник України, 2014 р., N 81, ст. 2296;
2015 р., N 70, ст. 2312). { Абзац дванадцятий пункту 18 в редакції
Постанови КМ N 280 ( 280-2018-п ) від 18.04.2018 } { Пункт 18 в редакції Постанови КМ N 861 ( 861-2016-п ) від
23.11.2016 }
19. Попередній розгляд заяв про взяття на квартирний облік у
виконавчому комітеті місцевої Ради народних депутатів провадиться
громадською комісією з житлових питань при виконавчому комітеті, а
на підприємстві, в установі, організації - комісією по
житлово-побутовій роботі профспілкового комітету. { Абзац перший
пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою РМ N 24
( 24-88-п ) від 28.01.88 }
Вказані комісії перевіряють житлові умови громадян і про
результати перевірки складають акт.
Заяви і матеріали перевірки житлових умов громадян
розглядаються на засіданні відповідної комісії, яка вносить свої
пропозиції виконавчому комітетові місцевої Ради або адміністрації
підприємства, установи, організації чи органу кооперативної або
іншої громадської організації і профспілковому комітетові. На
засідання комісії при необхідності запрошується заявник.
20. Громадяни беруться на квартирний облік:
за місцем проживання - рішенням виконавчого комітету
районної, міської, районної у місті, селищної, сільської Ради
народних депутатів;
за місцем роботи - спільним рішенням адміністрації
підприємства, установи, організації чи органу кооперативної або
іншої громадської організації і відповідного профспілкового
комітету. При цьому беруться до уваги рекомендації трудового
колективу.
Рішення щодо взяття на квартирний облік повинно бути винесене
у місячний строк з дня подання громадянином необхідних документів.
Якщо на розгляд виконавчого комітету місцевої Ради або
адміністрації підприємства, установи, організації чи органу
кооперативної або іншої громадської організації і профспілкового
комітету буде внесено пропозицію про відмову у взятті на облік, на
засідання вказаних органів запрошується заявник.
21. У рішенні виконавчого комітету місцевої Ради народних
депутатів або у спільному рішенні адміністрації підприємства,
установи, організації чи органу кооперативної або іншої
громадської організації і профспілкового комітету, які розглядали
заяви громадян, вказуються дата взяття на облік, склад сім'ї,
підстава для взяття на облік, вид черговості надання жилих
приміщень (загальна черга, в першу чергу), а при відмові у взятті
на облік - підстава відмови.
Рішення про взяття громадян на квартирний облік за місцем
роботи затверджується виконавчим комітетом місцевої Ради народних
депутатів, на території якої знаходиться відповідне підприємство,
установа, організація.
Про прийняте рішення виконавчий комітет місцевої Ради,
адміністрація підприємства, установи, організації направляють
заявникові письмову відповідь з повідомленням відповідно дати
взяття на облік, виду і номера черги або підстави відмови у
задоволенні заяви.
22. Громадяни вважаються взятими на квартирний облік: у
виконавчому комітеті місцевої Ради народних депутатів - з дня
винесення рішення виконавчого комітету, за місцем роботи - з дня
винесення спільного рішення адміністрації підприємства, установи,
організації чи органу кооперативної або іншої громадської
організації і відповідного профспілкового комітету, затвердженого
виконавчим комітетом місцевої Ради.
При одночасному розгляді заяв кількох осіб їх черговість на
одержання жилих приміщень визначається за датою подання ними заяви
з необхідними документами. Якщо в один день подали заяви кілька
осіб, їх черговість на одержання жилих приміщень визначається при
прийнятті рішення з урахуванням житлових умов, стану здоров'я,
трудової та громадської діяльності.
23. Громадяни, взяті на квартирний облік, вносяться до книги
обліку осіб, які перебувають у черзі на одержання жилих приміщень
(додаток N 4). Книга повинна бути пронумерована, прошнурована,
підписана секретарем виконавчого комітету місцевої Ради народних
депутатів і скріплена печаткою виконавчого комітету. { Абзац
перший пункту 23 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 955 ( 955-2013-п ) від 25.12.2013 }
З числа вказаних громадян складаються списки осіб, які
користуються правом першочергового одержання жилих приміщень
(додаток N 5).
Списки громадян, взятих на квартирний облік, та окремі списки
осіб, які користуються правом першочергового одержання жилих
приміщень, вивішуються для загального відома.
24. На кожного громадянина (сім'ю), взятого на квартирний
облік, заводиться облікова справа, у якій містяться необхідні
документи. Обліковій справі дається номер, відповідний номеру у
книзі обліку осіб, які перебувають у черзі на одержання жилого
приміщення.

{ Абзац другий пункту 24 виключено на підставі Постанови КМ
N 955 ( 955-2013-п ) від 25.12.2013 }

Облікові справи зберігаються за місцем квартирного обліку
громадян, а після надання їм жилих приміщень - у виконавчому
комітеті місцевої Ради народних депутатів, який видав ордер на
вселення.
Облікові справи зберігаються протягом 5 років після одержання
громадянами жилих приміщень (зняття їх з квартирного обліку).
Після закінчення вказаного строку справи знищуються в
установленому порядку.
25. Виконавчі комітети місцевих Рад народних депутатів,
підприємства, установи, організації щороку в період з 1 жовтня по
31 грудня проводять перереєстрацію громадян, які перебувають на
квартирному обліку, в ході якої перевіряються їх облікові дані.
Виявлені зміни вносяться в облікові справи громадян і книгу обліку
осіб, які перебувають у черзі на одержання жилих приміщень. Зміни
з питань, що належать до компетенції виконавчого комітету місцевої
Ради народних депутатів, адміністрації підприємства, установи,
організації (органу громадської організації) і профспілкового
комітету, провадяться після прийняття рішень цими органами. Про
внесені зміни заінтересованим особам направляється письмове
повідомлення.
25-1. Інформація про громадян, взятих на квартирний облік, та
зміни до неї в установленому законодавством порядку вносяться до
Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення
житлових умов. { Правила доповнено пунктом 25-1 згідно з Постановою КМ N 238
( 238-2011-п ) від 11.03.2011 }
26. Громадяни перебувають на квартирному обліку до одержання
жилого приміщення, за винятком випадків, передбачених у цьому
пункті.
Громадяни знімаються з квартирного обліку у випадках:
1) поліпшення житлових умов, внаслідок якого відпали підстави
для надання іншого жилого приміщення;
2) виїзду на постійне місце проживання до іншого населеного
пункту;
3) припинення трудових відносин з підприємством, установою,
організацією особи, яка перебуває на обліку за місцем роботи, крім
випадків, передбачених законодавством Союзу РСР, Житловим кодексом
УРСР, пунктом 29 цих Правил та іншими актами законодавства
Української РСР;
4) засудження до позбавлення волі на строк понад шість
місяців, заслання або вислання;
5) подання відомостей, що не відповідають дійсності, які
стали підставою для взяття на облік, або неправомірних дій
службових осіб при вирішенні питання про взяття на облік;
6) скасування довідки про взяття на облік внутрішньо
переміщеної особи; { Пункт 26 доповнено підпунктом 6 згідно з Постановою КМ N 861
( 861-2016-п ) від 23.11.2016 }
7) отримання грошової компенсації відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. N 719
( 719-2016-п ) (Офіційний вісник України, 2016 р., N 83,
ст. 2742). { Пункт 26 доповнено підпунктом 7 згідно з Постановою КМ N 119
( 119-2017-п ) від 21.02.2017 }
27. Громадяни виключаються із списків осіб, які користуються
правом першочергового одержання жилих приміщень, якщо вони були
необгрунтовано включені до цих списків або втратили вказане право.
28. Зняття з квартирного обліку та виключення із списків
осіб, які користуються правом першочергового одержання жилих
приміщень, провадиться органами, які винесли або затвердили
рішення про взяття громадянина на облік (включення до вказаного
списку).
При розгляді цих питань на засідання відповідних органів
запрошуються заінтересовані особи.
Про зняття з обліку (виключення із списку) громадяни у
15-денний строк повідомляються у письмовій формі з указанням
підстав зняття з обліку (виключення із списку).
29. Право громадянина перебувати на квартирному обліку за
місцем попередньої роботи зберігається у випадках:
1) виходу на пенсію;
2) призову на строкову військову службу або направлення на
альтернативну (невійськову) службу, а також призову офіцерів із
запасу на дійсну військову службу на строк до трьох років; { Підпункт другий пункту 29 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 848 ( 848-93-п ) від 11.10.93 }
3) направлення підприємством, організацією на навчання;
4) якщо на тому ж підприємстві, в установі, організації
працює член його сім'ї, який перебуває разом з ним на обліку. Час
перебування даної сім'ї на обліку зберігається у межах часу роботи
на даному підприємстві, в установі, організації цього члена сім'ї;
{ Підпункт четвертий пункту 29 із змінами, внесеними згідно з
Постановою РМ N 241 ( 241-86-п ) від 03.07.86 }
5) в інших випадках, установлених законодавством Союзу РСР і
Української РСР.
У разі смерті громадянина, який перебував на квартирному
обліку, за членами його сім'ї зберігається право дальшого
перебування на обліку. Таке ж право зберігається за членами сім'ї
громадянина, який перебував на обліку у виконавчому комітеті
місцевої Ради народних депутатів і був знятий з обліку з підстав,
зазначених у підпунктах 2 і 4 пункту 26 цих Правил.
Не знімаються з обліку громадяни, які потребують поліпшення
житлових умов, народні депутати України, що перейшли на постійну
роботу у Верховну Раду України, і члени їх сімей за місцем
попередньої роботи чи постійного проживання. ( Пункт 29 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 897 ( 897-95-п ) від 09.11.95 )
30. При розірванні шлюбу між особами, які працюють на одному
підприємстві, в установі, організації і перебувають на квартирному
обліку за місцем роботи, облікова справа відповідно розділяється
та за колишнім подружжям заявника зберігається право перебування
на обліку за місцем роботи. Якщо колишнє подружжя заявника не
працює на тому ж підприємстві, в установі, організації, воно
переводиться на облік за місцем своєї роботи, а якщо там не
ведеться облік, - до виконавчого комітету Ради народних депутатів
за місцем проживання. { Абзац перший пункту 30 із змінами,
внесеними згідно з Постановою РМ N 241 ( 241-86-п ) від 03.07.86 }
При припиненні трудових відносин з підприємством, установою,
організацією громадянина, який перебував на квартирному обліку за
місцем роботи, і тимчасовому виїзді на роботу в іншу місцевість
(якщо за тим, хто виїхав, за законом зберігається жиле
приміщення), він переводиться на облік до виконавчого комітету
Ради народних депутатів за місцем проживання.
За внутрішньо переміщеними особами, визначеними у підпункті 8
пункту 13 цих Правил, а також у зазначених в абзацах першому і
другому цього пункту випадках за громадянами зберігається
попередній час перебування на квартирному обліку та у списках
осіб, які користуються правом першочергового одержання жилих
приміщень. { Абзац третій пункту 30 в редакції Постанови КМ N 861
( 861-2016-п ) від 23.11.2016 }
31. Облікові справи громадян передаються до виконавчого
комітету відповідної Ради народних депутатів із збереженням
попереднього часу перебування на квартирному обліку та у списках
осіб, які користуються правом першочергового одержання жилих
приміщень, у випадках:
1) ліквідації обліку за місцем роботи;
2) переїзду з одного району міста до іншого.
32. Громадяни, які перебували на квартирному обліку за місцем
роботи і перейшли на інше підприємство, в установу, організацію у
тому ж населеному пункті (крім зазначених в абзаці другому пункту
16 Правил), беруться на облік за новим місцем роботи, а якщо там
не ведеться облік, то у виконавчому комітеті Ради народних
депутатів за місцем проживання, із збереженням попереднього часу
перебування на обліку та у списках осіб, які користуються правом
першочергового одержання жилих приміщень, у випадках:
1) переведення на інше підприємство, в установу, організацію
за розпорядженням вищестоящих органів або за рішенням відповідних
партійних, радянських, профспілкових та інших органів чи переходу
на виборну посаду;
2) звільнення у зв'язку з ліквідацією підприємства, установи,
організації, скороченням чисельності або штату працівників;
3) звільнення у зв'язку зі станом здоров'я, що перешкоджає
продовженню даної роботи;
4) звільнення у зв'язку з неявкою на роботу внаслідок
тривалої тимчасової непрацездатності.
Зазначені правила застосовуються також у випадках, коли
громадяни працювали на підприємствах, в установах, організаціях,
які не ведуть квартирний облік, і перебували на обліку у
виконавчому комітеті місцевої Ради народних депутатів, а потім
перейшли на роботу на розташовані в тому ж населеному пункті
підприємства, в установи, організації, які ведуть квартирний
облік, за підставами, зазначеними в абзаці першому цього пункту, і
висловили бажання перейти на облік за місцем роботи. Ці громадяни
можуть бути знову взяті на облік у виконавчому комітеті місцевої
Ради у загальному порядку.
33. Контроль за станом квартирного обліку на підприємствах, в
установах, організаціях здійснюється виконавчими комітетами
місцевих Рад народних депутатів і відповідними органами
професійних спілок.
III. Розподіл та надання жилих приміщень
34. Виконавчі комітети обласних і міських Рад народних
депутатів, які є замовниками по житловому будівництву, щороку,
після затвердження державного плану економічного і соціального
розвитку Української РСР, складають і затверджують плани розподілу
жилої площі, яка підлягає введенню в експлуатацію в поточному
році.
У планах розподілу передбачається виділення жилої площі для
підприємств, установ і організацій міністерств, державних
комітетів і відомств, які передали виконавчому комітетові
місцевої Ради кошти у порядку пайової участі в житловому
будівництві, а також для виконавчих комітетів місцевих Рад, які
ведуть квартирний облік.
Жила площа в будинках, споруджених із залученням у порядку
пайової участі коштів підприємств, установ та організацій,
розподіляється для заселення між учасниками будівництва
пропорційно до переданих ними коштів.
Виконавчі комітети місцевих Рад народних депутатів не пізніше
квітня поточного року письмово повідомляють відповідні
підприємства, установи, організації про розмір виділюваної жилої
площі.
35. Міністерства, державні комітети і відомства УРСР,
організації їх системи, а також організації системи міністерств,
державних комітетів і відомств СРСР, які здійснюють житлове
будівництво або беруть пайову участь у житловому будівництві,
разом з відповідними галузевими комітетами професійних спілок
складають плани розподілу жилої площі, яка підлягає введенню в
експлуатацію, між підвідомчими підприємствами, установами й
організаціями, що ведуть квартирний облік (або контрольні списки
своїх працівників, які перебувають на обліку у виконавчому
комітеті Ради народних депутатів за місцем проживання).вгору