Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення, Перелік від 20.08.2014459
Документ 459-2014-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 15.05.2019, підстава - 382-2019-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 20 серпня 2014 р. № 459
Київ

Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 224 від 15.04.2015
№ 387 від 08.04.2015
№ 738 від 23.09.2015
№ 768 від 30.09.2015
№ 1170 від 16.12.2015
№ 4 від 13.01.2016
№ 146 від 02.03.2016
№ 225 від 23.03.2016
№ 455 від 22.07.2016
№ 568 від 31.08.2016
№ 585 від 23.08.2016
№ 765 від 26.10.2016
№ 1011 від 28.12.2016
№ 76 від 16.01.2017
№ 323 від 25.04.2018
№ 554 від 11.07.2018
№ 666 від 29.08.2018
№ 702 від 29.08.2018
№ 120 від 20.02.2019
№ 355 від 24.04.2019
№ 382 від 08.05.2019}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, що додається.

2. Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству закордонних справ, Міністерству фінансів, Міністерству юстиції в місячний строк внести пропозиції щодо утворення торгових представництв у складі закордонних дипломатичних установ України.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 18

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 серпня 2014 р. № 459

ПОЛОЖЕННЯ
про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

1. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (Мінекономрозвитку) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Мінекономрозвитку є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує:

формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, державну промислову політику, державну військово-промислову політику, державну інвестиційну політику, державну зовнішньоекономічну політику, державну політику у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності, управління об’єктами державної власності, розвитку підприємництва, державно-приватного партнерства, інтелектуальної власності, туризму та курортів (крім здійснення державного нагляду (контролю) у сфері туризму та курортів), державних та публічних закупівель, а також державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів;

{Абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 224 від 15.04.2015, № 4 від 13.01.2016, № 568 від 31.08.2016, № 585 від 23.08.2016, № 355 від 24.04.2019}

формування та реалізацію державної політики у сфері державної статистики, державного матеріального резерву, експортного контролю;

{Абзац четвертий пункту 1 в редакції Постанови КМ № 224 від 15.04.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 585 від 23.08.2016}

формування державної політики у сфері захисту прав споживачів, державної політики з контролю за цінами, державної регуляторної політики та державної політики з питань ліцензування, дозвільної системи, нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

{Абзац п'ятий пункту 1 в редакції Постанови КМ № 224 від 15.04.2015}

реалізацію державної політики у сфері організації та контролю за виготовленням цінних паперів, документів суворої звітності.

{Пункт 1 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 76 від 16.01.2017}

Мінекономрозвитку є уповноваженим органом з питань координації діяльності з реалізації державного оборонного замовлення.

{Абзац пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 4 від 13.01.2016}

2. Мінекономрозвитку у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

3. Основними завданнями Мінекономрозвитку є:

1) забезпечення формування та реалізація:

державної політики економічного і соціального розвитку;

державної цінової політики;

державної промислової політики;

державної військово-промислової політики;

{Підпункт 1 пункту 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 355 від 24.04.2019}

державної політики у сфері розвитку підприємництва;

державної політики у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності;

{Абзац підпункту 1 пункту 3 в редакції Постанови КМ № 4 від 13.01.2016}

державної політики у сфері державних та публічних закупівель;

{Абзац підпункту 1 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 568 від 31.08.2016}

державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів;

державної політики у сфері управління об’єктами державної власності, в тому числі корпоративними правами держави;

державної політики у сфері державно-приватного партнерства;

державної інвестиційної політики, у тому числі з управління державними інвестиціями;

{Підпункт 1 пункту 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 224 від 15.04.2015, із змінами, внесеними згідно з  Постановою КМ № 1011 від 28.12.2016}

державної політики щодо створення і функціонування індустріальних парків;

{Підпункт 1 пункту 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 224 від 15.04.2015}

державної політики у сфері туризму та курортів (крім здійснення державного нагляду (контролю) у сфері туризму та курортів);

{Підпункт 1 пункту 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 224 від 15.04.2015}

державної політики у сфері державного ринкового нагляду;

державної політики у сфері торгівлі та побутових послуг;

державної політики з питань економічного і соціального співробітництва України з ЄС;

єдиної зовнішньоекономічної політики, політики інтеграції національної економіки у світову економіку, співробітництва із СОТ;

державної політики у сфері надання адміністративних послуг;

{Абзац підпункту 1 пункту 3 в редакції Постанови КМ № 738 від 23.09.2015}

державної політики з питань залучення міжнародної технічної допомоги;

{Абзац підпункту 1 пункту 3 в редакції Постанови КМ № 387 від 08.04.2015}

державної політики у сфері інтелектуальної власності;

{Підпункт 1 пункту 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 585 від 23.08.2016}

2) забезпечення формування та реалізації державної політики:

{Абзац другий підпункту 2 пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 224 від 15.04.2015}

у сфері державної статистики на засадах професійної незалежності та самостійності органів державної статистики в частині розроблення і затвердження нормативно-правових актів у галузі статистики;

у сфері державного експортного контролю;

{Абзац п'ятий підпункту 2 пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 224 від 15.04.2015}

у сфері державного матеріального резерву;

{Абзац сьомий підпункту 2 пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 585 від 23.08.2016}

{Абзац восьмий підпункту 2 пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 224 від 15.04.2015}

3) забезпечення формування:

державної регуляторної політики, державної політики з питань ліцензування, дозвільної системи, нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;

державної політики у сфері захисту прав споживачів;

{Абзац третій підпункту 3 пункту 3 в редакції Постанови КМ № 224 від 15.04.2015}

державної політики з контролю за цінами;

{Абзац підпункту 3 пункту 3 в редакції Постанови КМ № 224 від 15.04.2015}

4) реалізація державної політики у сфері організації та контролю за виготовленням цінних паперів, документів суворої звітності.

{Пункт 3 доповнено підпунктом 4 згідно з Постановою КМ № 76 від 16.01.2017}

4. Мінекономрозвитку відповідно до покладених на нього завдань:

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України;

2) розробляє проекти законів та інших нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції;

3) здійснює нормативно-правове регулювання питань, що належать до компетенції Мінекономрозвитку;

4) проводить аналіз стану та тенденцій економічного і соціального розвитку України, секторів та галузей економіки, адміністративно-територіальних одиниць, розробляє пропозиції щодо основних напрямів розвитку та реформування економіки, ураховуючи принципи сталого розвитку, здійснює державне прогнозування економічного і соціального розвитку України та підготовку відповідних планів і програм, складає прогнозні зведені національні рахунки для економіки в цілому, в тому числі таблиці “витрати-випуск” (міжгалузеві баланси), забезпечує координацію роботи органів виконавчої влади із зазначених питань, розробляє структуру прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку, методичні рекомендації щодо їх підготовки, відповідає за впровадження в практику сучасних технологій прогнозування соціально-економічних процесів;

5) готує разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, а також Національним банком прогнози економічного і соціального розвитку України на середньо- та короткостроковий періоди;

6) визначає економічні засади демографічного і соціального розвитку, розробляє прогнози чисельності населення України за статево-віковою структурою, заробітної плати та ринку праці;

7) здійснює організаційно-методичне керівництво і координацію роботи з підготовки прогнозів та програм економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів і міст на середньо- та короткостроковий періоди;

8) проводить аналіз стану конкурентоспроможності національної економіки, визначає напрями діяльності і розробляє заходи щодо підвищення її рівня;

{Підпункт 9 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 382 від 08.05.2019}

10) проводить аналіз впливу інструментів валютно-курсової, грошово-кредитної політики на розвиток економіки, розробляє пропозиції щодо підвищення ефективності їх використання для досягнення економічного зростання;

11) розробляє в межах повноважень, передбачених законом, пропозиції щодо вдосконалення бюджетного та податкового законодавства;

12) бере участь у формуванні та реалізації в межах повноважень, передбачених законом, державної фінансової, бюджетної та податкової політики, у тому числі в розробленні Основних напрямів бюджетної політики, складенні прогнозу Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди;

13) проводить економічну оцінку проекту Державного бюджету України на відповідний бюджетний період та аналіз економічних факторів, що впливають на його виконання;

14) проводить аналіз впливу ринку банківських послуг, валютного, фондового, страхового та інших ринків фінансових послуг на економічний розвиток держави;

14-1) реалізує державну політику у сфері організації та контролю за виготовленням бланків цінних паперів, документів суворої звітності, здійснює державний контроль і координацію діяльності державних органів у зазначеній сфері;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 14-1 згідно з Постановою КМ № 76 від 16.01.2017}

15) проводить економічний аналіз ефективності пенсійної системи;

16) здійснює організаційно-методичне керівництво і координацію роботи, пов’язаної з розробленням і виконанням центральними та місцевими органами виконавчої влади державних цільових програм, веде їх облік, готує висновки стосовно доцільності їх затвердження та дострокового припинення їх виконання, проводить моніторинг виконання зазначених програм, бере участь у проведенні оцінки ефективності використання бюджетних коштів;

{Підпункт 17 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 382 від 08.05.2019}

18) формує державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, здійснює координацію робіт державних замовників щодо його розміщення та виконання;

19) бере участь у:

формуванні та реалізації державної регіональної політики, державної політики у сфері стимулювання розвитку регіонів;

координації та розвитку транскордонного співробітництва з питань, що належать до його компетенції;

розробленні стратегії та механізму реалізації державної науково-технічної політики;

підготовці пропозицій щодо визначення обсягів і цільового спрямування бюджетного фінансування наукової та науково-технічної діяльності;

розробленні механізму забезпечення економічної безпеки держави, детінізації економіки та відповідних заходів;

розробленні та здійсненні заходів з формування та реалізації державної політики стосовно доходів населення;

розробленні пропозицій щодо розмірів соціальних гарантій, стандартів і нормативів;

визначенні економічних засад державної політики та проведенні аналізу економічної ситуації у соціально-гуманітарній сфері та оцінки впливу заходів державної політики у зазначеній сфері на економічний розвиток;

проведенні аналізу економічної складової державної міграційної політики;

формуванні та реалізації державної політики у сфері економічної конкуренції і обмеження монополізму, сприяє розвитку конкурентних відносин;

20) здійснює методологічне забезпечення та складає загальнодержавні баланси попиту і пропозиції за основними видами промислової продукції, продовольчих та паливно-енергетичних ресурсів;

21) здійснює розрахунок та проводить моніторинг індикаторів продовольчої безпеки;

22) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, функції з регулювання товарного біржового ринку і подає Кабінетові Міністрів України узагальнені пропозиції органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності щодо його вдосконалення;

23) виконує повноваження суб’єкта державного фінансового моніторингу щодо товарних та інших бірж, що проводять фінансові операції з товарами;

24) розробляє в межах повноважень, передбачених законом, проекти нормативно-правових актів у сфері інвестиційної діяльності, в тому числі з управління державними інвестиційними проектами;

{Підпункт 24 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1011 від 28.12.2016}

24-1) здійснює функції національного контактного пункту з питань сприяння наданню рекомендацій (керівних принципів) для багатонаціональних підприємств у рамках Декларації Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) про міжнародне інвестування та багатонаціональні підприємства;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 24-1 згідно з Постановою КМ № 225 від 23.03.2016}

25) здійснює державну реєстрацію інвестиційних проектів, для реалізації яких може надаватися державна підтримка, та проектних (інвестиційних) пропозицій, на основі яких готуються інвестиційні проекти, для розроблення яких може надаватися державна підтримка, а також інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки;

25-1) формує перелік державних інвестиційних проектів, відібраних Міжвідомчою комісією з питань державних інвестиційних проектів, та розміщує його на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 25-1 згідно з Постановою КМ № 1011 від 28.12.2016}

25-2) готує пропозиції щодо розподілу загального обсягу державних капітальних вкладень на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів між головними розпорядниками бюджетних коштів за результатами відбору державних інвестиційних проектів, а також щодо їх перерозподілу за результатами моніторингу стану розроблення (реалізації) державних інвестиційних проектів;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 25-2 згідно з Постановою КМ № 1011 від 28.12.2016}

25-3) встановлює порядок проведення моніторингу стану розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 25-3 згідно з Постановою КМ № 1011 від 28.12.2016}

25-4) проводить моніторинг, узагальнення та оприлюднення інформації щодо стану розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів в установленому порядку;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 25-4 згідно з Постановою КМ № 1011 від 28.12.2016}

26) веде Державний реєстр інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій і Державний реєстр інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки;

27) проводить моніторинг та аналіз ефективності використання державної підтримки інвестиційної діяльності;

28) готує пропозиції на підставі даних Державного реєстру інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій щодо обсягів державних інвестицій для врахування їх під час розроблення проекту Державного бюджету України на відповідний рік;

29) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, проведення оцінки економічної ефективності проектних (інвестиційних) пропозицій та інвестиційних проектів, експертизи та відбору інвестиційних проектів, що потребують державної підтримки;

30) утворює, реорганізовує та ліквідує регіональні центри з інвестицій та розвитку з метою підтримки інвестиційного розвитку регіонів та організації надання суб’єктам інвестиційної діяльності послуг, пов’язаних з підготовкою та реалізацією інвестиційного проекту, за принципом “єдиного вікна” (далі - регіональні центри);

{Підпункт 30 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 224 від 15.04.2015}

30-1) затверджує положення про регіональні центри та здійснює методологічне забезпечення їх діяльності;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 30-1 згідно з Постановою КМ № 224 від 15.04.2015}

30-2) організовує навчання та підвищення кваліфікації працівників регіональних центрів;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 30-2 згідно з Постановою КМ № 224 від 15.04.2015}

30-3) визначає форму оперативного плану дій щодо підготовки та реалізації інвестиційного проекту за принципом “єдиного вікна”;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 30-3 згідно з Постановою КМ № 224 від 15.04.2015}

30-4) затверджує форми звернення суб’єкта інвестиційної діяльності, який має намір реалізувати або реалізує інвестиційний проект за принципом "єдиного вікна";

{Пункт 4 доповнено підпунктом 30-4 згідно з Постановою КМ № 224 від 15.04.2015}

30-5) веде Реєстр індустріальних парків;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 30-5 згідно з Постановою КМ № 224 від 15.04.2015}

30-6) приймає рішення про включення або вмотивовану відмову у включенні індустріального парку до Реєстру індустріальних парків;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 30-6 згідно з Постановою КМ № 224 від 15.04.2015}

30-7) затверджує форму типового договору про створення та функціонування індустріального парку;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 30-7 згідно з Постановою КМ № 224 від 15.04.2015}

30-8) звертається до органів державної влади, підприємств, установ та організацій щодо вирішення питань, пов’язаних із створенням та функціонуванням індустріальних парків;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 30-8 згідно з Постановою КМ № 224 від 15.04.2015}

30-9) забезпечує сприятливі умови для створення та функціонування індустріальних парків;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 30-9 згідно з Постановою КМ № 224 від 15.04.2015}

30-10) проводить моніторинг функціонування індустріальних парків;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 30-10 згідно з Постановою КМ № 224 від 15.04.2015}

30-11) забезпечує інформаційну та консультаційну підтримку ініціаторів створення і керуючих компаній;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 30-11 згідно з Постановою КМ № 224 від 15.04.2015}

30-12) інформує ДФС та відповідні місцеві держадміністрації про ініціаторів створення, керуючі компанії та учасників індустріальних парків у випадках, визначених Законом України “Про індустріальні парки”;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 30-12 згідно з Постановою КМ № 224 від 15.04.2015}

{Підпункт 30-13 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 1011 від 28.12.2016}

{Підпункт 30-14 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 1011 від 28.12.2016}

{Підпункт 30-15 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 1011 від 28.12.2016}

{Підпункт 30-16 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 1011 від 28.12.2016}

{Підпункт 30-17 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 1011 від 28.12.2016}

{Підпункт 30-18 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 1011 від 28.12.2016}

30-19) здійснює заходи, у тому числі міжнародні, спрямовані на формування позитивного інвестиційного іміджу;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 30-19 згідно з Постановою КМ № 224 від 15.04.2015}

31) подає інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки для схвалення Кабінетом Міністрів України з метою надання державної підтримки суб’єктам інвестиційної діяльності, які реалізують такі проекти;

32) здійснює контроль за виконанням Закону України “Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць”;

{Підпункт 33 виключено на підставі Постанови КМ № 224 від 15.04.2015}

34) формує за участю заінтересованих центральних органів виконавчої влади та подає в установленому порядку Кабінетові Міністрів України проект переліку об’єктів державної власності, що можуть бути надані в концесію;

35) погоджує титули будов (об’єктів), фінансування проектів будівництва яких здійснюється із залученням коштів державного бюджету або коштів підприємств державної власності;

36) проводить моніторинг ефективності діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері державно-приватного партнерства;

37) організовує перевірки виконання договорів, укладених у рамках державно-приватного партнерства;

38) проводить моніторинг, узагальнення та оприлюднення в установленому порядку результатів здійснення державно-приватного партнерства, у тому числі оцінку та моніторинг загального рівня ризиків державного партнера в договорах, укладених у рамках державно-приватного партнерства;

39) проводить моніторинг дотримання вимог законодавства у сфері державно-приватного партнерства, у тому числі під час проведення конкурсів з визначення приватного партнера;

40) бере участь в організації навчання і підвищення кваліфікації фахівців у сфері державно-приватного партнерства;

41) веде облік договорів, укладених у рамках державно-приватного партнерства;

42) розробляє та організовує виконання державних цільових програм у промисловому секторі економіки;

43) проводить аналіз стану конкурентоспроможності галузей промисловості, розробляє і координує здійснення заходів щодо підвищення її рівня;

44) проводить аналіз ефективності зовнішньої торгівлі промисловою продукцією з урахуванням кон’юнктурних змін на світовому ринку, розробляє рекомендації для відповідних галузей промисловості щодо розвитку зовнішньоекономічних зв’язків;

45) створює умови для розроблення та виробництва сучасної конкурентоспроможної продукції на основі використання нових високоефективних технологій, устатковання, матеріалів, інформаційного забезпечення;

46) виконує в межах повноважень, передбачених законом, функції із стандартизації у промисловому секторі економіки;

{Підпункт 46 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 4 від 13.01.2016}

47) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, управління у сфері наукової та інноваційної діяльності у промисловому секторі економіки, зокрема:

визначає напрями розвитку наукового і науково-технічного потенціалу галузей промисловості, спрямовує і контролює діяльність підпорядкованих йому наукових організацій;

формує програми науково-технічного розвитку відповідних галузей промисловості та організовує їх виконання;

виступає замовником та організовує проведення державної наукової та науково-технічної експертизи;

47-1) організовує в установленому порядку проведення експертизи заявок на об’єкти права інтелектуальної власності, видає патенти/свідоцтва на об’єкти права інтелектуальної власності;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 47-1 згідно з Постановою КМ № 585 від 23.08.2016}

47-2) здійснює державну реєстрацію об’єктів права інтелектуальної власності, проводить реєстрацію договорів про передачу прав на об’єкти права інтелектуальної власності, що охороняються на території України, ліцензійних договорів;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 47-2 згідно з Постановою КМ № 585 від 23.08.2016}

47-3) визначає уповноважені заклади для проведення експертизи заявок на об’єкти права інтелектуальної власності та доручає їм проведення такої експертизи;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 47-3 згідно з Постановою КМ № 585 від 23.08.2016}

47-4) веде державні реєстри об’єктів права інтелектуальної власності;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 47-4 згідно з Постановою КМ № 585 від 23.08.2016}

47-5) аналізує стан застосування і дотримання національного законодавства і міжнародних договорів у сфері авторського права і суміжних прав;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 47-5 згідно з Постановою КМ № 585 від 23.08.2016}

47-6) здійснює міжнародне співробітництво у сфері інтелектуальної власності і представляє інтереси України в зазначеній сфері у міжнародних організаціях відповідно до законодавства;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 47-6 згідно з Постановою КМ № 585 від 23.08.2016}

47-7) організовує інформаційну та видавничу діяльність у сфері інтелектуальної власності;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 47-7 згідно з Постановою КМ № 585 від 23.08.2016}

47-8) організовує роботу з підготовки та перепідготовки спеціалістів з питань інтелектуальної власності;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 47-8 згідно з Постановою КМ № 585 від 23.08.2016}

47-9) видає офіційні бюлетені з питань інтелектуальної власності;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 47-9 згідно з Постановою КМ № 585 від 23.08.2016}

47-10) вивчає, узагальнює та аналізує досвід зарубіжних країн, розробляє та вносить пропозиції щодо вдосконалення та гармонізації національного законодавства з нормами міжнародних договорів, учасницею яких є або має намір бути Україна;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 47-10 згідно з Постановою КМ № 585 від 23.08.2016}

47-11) забезпечує ведення обліку організацій колективного управління, визначає уповноважені організації колективного управління, здійснює нагляд за їх діяльністю;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 47-11 згідно з Постановою КМ № 585 від 23.08.2016}

47-12) організовує розроблення нормативів і таблиць розміру мінімальної винагороди і її розподілу між авторами та іншими суб’єктами авторського права і (або) суміжних прав, подає їх для затвердження в установленому порядку;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 47-12 згідно з Постановою КМ № 585 від 23.08.2016}

47-13) здійснює заходи, пов’язані із забезпеченням відтворювачів, імпортерів та експортерів примірників, що містять об’єкти права інтелектуальної власності і суміжних прав, контрольними марками, та ведення Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 47-13 згідно з Постановою КМ № 585 від 23.08.2016}

47-14) забезпечує присвоєння спеціальних ідентифікаційних кодів, що підлягають нанесенню на диски для лазерних систем зчитування, матриці;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 47-14 згідно з Постановою КМ № 585 від 23.08.2016}

47-15) здійснює державний нагляд (контроль) за дотриманням суб’єктами господарювання незалежно від форми власності вимог Законів України “Про авторське право і суміжні права”, “Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних” і “Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування”;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 47-15 згідно з Постановою КМ № 585 від 23.08.2016}

47-16) надає адміністративні послуги у сфері інтелектуальної власності;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 47-16 згідно з Постановою КМ № 585 від 23.08.2016}

48) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, повноваження суб’єкта нормування в будівництві;

49) готує та узагальнює пропозиції щодо формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері функціонування і розвитку оборонно-промислового комплексу, розвитку науково-технічного потенціалу в галузі озброєнь та військової техніки, удосконалення механізму державного регулювання у цій сфері;

49-1) визначає разом з іншими органами сектору безпеки і оборони пріоритетні напрями розвитку оборонно-промислового комплексу, забезпечує нормативно-правове регулювання у зазначеній сфері, аналізує стан та тенденції розвитку оборонно-промислового комплексу України, розробляє та організовує виконання державних програм розвитку оборонно-промислового комплексу;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 49-1 згідно з Постановою КМ № 355 від 24.04.2019}

50) забезпечує координацію заходів, що здійснюються центральними та місцевими органами виконавчої влади у сфері функціонування і розвитку промислового та оборонно-промислового комплексу;

50-1) проводить в установленому законодавством порядку огляд оборонно-промислового комплексу, розробляє Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 50-1 згідно з Постановою КМ № 355 від 24.04.2019}

51) бере участь відповідно до законодавства у державному регулюванні цін (тарифів) на продукцію, товари і послуги, здійснює координацію діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади із зазначених питань;

52) здійснює разом з іншими центральними органами виконавчої влади прогнозування індексів споживчих цін та індексів цін виробників промислової продукції, а також погоджує ціни (тарифи) у випадках, передбачених законодавством;

53) здійснює методологічне забезпечення роботи органів державного контролю за цінами (тарифами), скасовує в установленому порядку ціни (тарифи), встановлені з порушенням законодавства;

54) вносить пропозиції щодо переліку товарів, ціни на які підлягають державному спостереженню у сфері ціноутворення;

55) здійснює нормативно-правове забезпечення державного регулювання у сфері державних та публічних закупівель;

{Підпункт 55 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 568 від 31.08.2016}

55-1) здійснює щороку підготовку та подання до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Рахункової палати звіту, який містить аналіз функціонування системи публічних закупівель;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 55-1 згідно з Постановою КМ № 568 від 31.08.2016}

56) узагальнює практику здійснення закупівель, у тому числі міжнародну, вивчає, узагальнює та поширює світовий досвід з питань закупівель;

{Підпункт 56 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 568 від 31.08.2016}

56-1) здійснює міжнародне співробітництво у сфері закупівель;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 56-1 згідно з Постановою КМ № 568 від 31.08.2016}

57) надає роз’яснення щодо застосування законодавства у сфері державних закупівель;

57-1) надає узагальнені відповіді рекомендаційного характеру щодо застосування законодавства у сфері закупівель;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 57-1 згідно з Постановою КМ № 568 від 31.08.2016}

57-2) надає на власному інформаційному ресурсі безоплатні консультації рекомендаційного характеру з питань закупівель;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 57-2 згідно з Постановою КМ № 568 від 31.08.2016}

57-3) інформує громадськість про політику та правила публічних закупівель;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 57-3 згідно з Постановою КМ № 568 від 31.08.2016}

58) розробляє примірні навчальні програми з питань організації та здійснення державних та публічних закупівель;

{Підпункт 58 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 568 від 31.08.2016}

59) забезпечує функціонування безоплатного веб-порталу уповноваженого органу з питань державних закупівель;

59-1) забезпечує функціонування веб-порталу та інформаційного ресурсу з питань публічних закупівель, а також здійснює їх наповнення;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 59-1 згідно з Постановою КМ № 568 від 31.08.2016}

59-2) здійснює співробітництво з державними органами та громадськими організаціями щодо запобігання проявам корупції у сфері закупівель;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 59-2 згідно з Постановою КМ № 568 від 31.08.2016}

59-3) проводить авторизацію електронних майданчиків;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 59-3 згідно з Постановою КМ № 568 від 31.08.2016}

59-4) взаємодіє з громадськістю з питань удосконалення системи публічних закупівель і організовує наради та семінари з питань закупівель;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 59-4 згідно з Постановою КМ № 568 від 31.08.2016}

60) готує висновки щодо економічної доцільності та можливого обсягу виділення коштів з резервного фонду державного бюджету та проекти відповідних рішень Кабінету Міністрів України;

61) встановлює порядок розроблення номенклатури матеріальних цінностей державного резерву і норм їх накопичення, у тому числі незнижуваного запасу;

62) розробляє та подає Кабінетові Міністрів України проекти рішень з питань передачі об’єктів права державної та комунальної власності, здійснює методичне керівництво діяльністю органів виконавчої влади із зазначених питань;

63) розробляє разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади в установленому порядку пропозиції щодо критеріїв віднесення підприємств до тих, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, формує пропозиції щодо переліку таких підприємств;

64) бере участь у формуванні та реалізації державної дивідендної політики;

65) здійснює підготовку пропозицій щодо прийняття Кабінетом Міністрів України рішень з питань:

передачі повноважень з управління корпоративними правами держави уповноваженим органам управління та господарським структурам;

закріплення в державній власності пакетів акцій акціонерних товариств, створених у процесі корпоратизації та приватизації, доцільності їх відчуження або придбання державою відповідних пакетів акцій (часток) в інших власників та акцій додаткової емісії в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

66) здійснює контроль за виконанням суб’єктами управління функцій з управління об’єктами державної власності шляхом проведення єдиного моніторингу ефективності управління об’єктами державної власності;

67) здійснює методологічне та в межах повноважень, передбачених законом, нормативно-правове забезпечення з питань управління об’єктами державної власності, зокрема щодо:

спільної діяльності, де однією із сторін є підприємства державного сектору економіки;

управління корпоративними правами держави, зокрема забезпечення її представництва в органах управління господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави;

оцінки ефективності управління об’єктами державної власності;

єдиного моніторингу ефективності управління об’єктами державної власності, в тому числі корпоративними правами держави;

68) визначає критерії ефективності управління корпоративними правами держави;

69) формує за пропозицією суб’єктів управління перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації;

70) формує за пропозицією уповноважених органів управління переліки державних підприємств, що підлягають корпоратизації, та затверджує графіки її проведення;

71) здійснює в установленому порядку повноваження щодо погодження фінансових планів державних комерційних та казенних підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких більш як 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, що є суб’єктами природних монополій, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 млн. гривень, а також суб’єктів господарювання, уповноваженим органом управління яких є Кабінет Міністрів України;

72) узагальнює та аналізує інформацію суб’єктів управління про:

затвердження (погодження) фінансових планів державних комерційних та казенних підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких більш як 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;

виконання показників фінансових планів державних комерційних та казенних підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких більш як 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;

73) затверджує форму та методичні рекомендації щодо розроблення фінансового плану державного комерційного та казенного підприємства, господарського товариства, у статутному капіталі яких більш як 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;

74) готує пропозиції щодо визначення пріоритетів і видів підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва;

75) розробляє проекти державних програм розвитку малого і середнього підприємництва, забезпечує їх виконання з урахуванням загальнодержавних пріоритетів та проведення моніторингу виконання;

76) вносить пропозиції щодо визначення основних фінансових, економічних, соціальних та інших показників розвитку малого і середнього підприємництва;

77) формує єдину інформаційну систему для забезпечення реалізації державної політики у сфері розвитку малого і середнього підприємництва;

78) сприяє діяльності громадських організацій, що представляють інтереси суб’єктів малого і середнього підприємництва;

79) забезпечує пропагування і популяризацію підприємницької діяльності;

80) забезпечує представництво в міжнародних організаціях, налагоджує співпрацю з органами влади іноземних держав щодо розвитку малого і середнього підприємництва;

81) готує і публікує щороку в засобах масової інформації звіти про стан розвитку малого і середнього підприємництва в Україні та його державну підтримку, проводить оцінку фінансових, економічних, соціальних та інших показників розвитку малого і середнього підприємництва та рівня ефективності державної підтримки;

82) здійснює методологічне забезпечення діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та сприяє розробленню і здійсненню ними заходів щодо розвитку малого і середнього підприємництва, у тому числі виконання регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва;

83) сприяє формуванню інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва;

84) забезпечує координацію та здійснення контролю за діяльністю Українського фонду підтримки підприємництва;

85) аналізує позиції України в міжнародних рейтингах умов ведення бізнесу, забезпечує міжгалузеву координацію з питань покращення умов ведення бізнесу, готує і подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо удосконалення законодавства в зазначеній сфері;

{Підпункт 86 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 4 від 13.01.2016}

87) забезпечує нормативно-правове регулювання у сфері стандартизації;

{Підпункт 87 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 4 від 13.01.2016}

88) погоджує програму робіт з національної стандартизації;

{Підпункт 88 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 4 від 13.01.2016}

89) вживає заходів щодо адаптації законодавства України у сфері стандартизації до законодавства ЄС;

{Підпункт 89 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 4 від 13.01.2016}

90) узагальнює практику застосування законодавства у сфері стандартизації, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення та вносить на розгляд в установленому порядку проекти законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України;

{Підпункт 90 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 4 від 13.01.2016}

91) погоджує розроблені національним органом стандартизації національні стандарти (зміни до них) щодо:

процедур розроблення, прийняття, перевірки, перегляду, скасування та відновлення дії національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них;

критеріїв, форми і процедур розгляду пропозицій щодо проведення робіт з національної стандартизації;

процедур створення, діяльності та припинення діяльності технічних комітетів стандартизації;

{Підпункт 91 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 4 від 13.01.2016}

92) затверджує національні класифікатори, зміни до них та процедури їх розроблення;

{Підпункт 92 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 4 від 13.01.2016}

93) затверджує методичні рекомендації щодо формування переліків національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності продукції, пов’язаних з нею процесів або методів виробництва чи інших об’єктів вимогам технічних регламентів;

{Підпункт 93 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 4 від 13.01.2016}

94) представляє інтереси України в міжурядових організаціях стандартизації, укладає міжнародні договори України про співробітництво та проведення робіт у сфері стандартизації з такими організаціями та відповідними урядовими і міжурядовими органами інших держав згідно із Законом України “Про міжнародні договори України”;

{Підпункт 94 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 4 від 13.01.2016}

95) здійснює контроль за дотриманням національним органом стандартизації процедур у сфері стандартизації відповідно до принципів, норм і вимог, установлених законодавством;

{Підпункт 95 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 4 від 13.01.2016}

96) вживає обґрунтованих заходів для прийняття і дотримання суб’єктами стандартизації Кодексу доброчинної практики з розробки, прийняття та застосування стандартів відповідно до Угоди Світової організації торгівлі про технічні бар’єри у торгівлі, що є додатком до Марракеської угоди про заснування Світової організації торгівлі від 15 квітня 1994 р;

{Підпункт 96 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 4 від 13.01.2016}

97) затверджує Статут національного органу стандартизації та зміни до нього;

{Підпункт 97 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 4 від 13.01.2016}

98)  інформує та надає роз’яснення щодо реалізації державної політики у сфері стандартизації;

{Підпункт 98 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 4 від 13.01.2016}

99) у межах повноважень, передбачених законом, здійснює співробітництво у сфері стандартизації з відповідними органами інших держав;

{Підпункт 99 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 4 від 13.01.2016}

100) визначає пріоритетні напрями розвитку у сфері стандартизації;

{Підпункт 100 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 4 від 13.01.2016}

100-1) затверджує Положення про керівну раду національного органу стандартизації та її склад;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 100-1 згідно з Постановою КМ № 4 від 13.01.2016}

100-2) затверджує Положення про комісію з апеляцій, її склад та порядок розгляду апеляцій;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 100-2 згідно з Постановою КМ № 4 від 13.01.2016}

100-3) здійснює організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності комісії з апеляцій, утвореної відповідно до статті 14 Закону України “Про стандартизацію”;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 100-3 згідно з Постановою КМ № 4 від 13.01.2016}

100-4) затверджує методику визначення трудомісткості та вартості робіт з національної стандартизації;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 100-4 згідно з Постановою КМ № 4 від 13.01.2016}

100-5) розглядає щорічний звіт про діяльність національного органу стандартизації;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 100-5 згідно з Постановою КМ № 4 від 13.01.2016}

100-6) утворює національний орган з акредитації та національний орган стандартизації;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 100-6 згідно з Постановою КМ № 4 від 13.01.2016}

101) призначає на посаду і звільняє з посади керівника національного органу з акредитації;

{Підпункт 101 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1170 від 16.12.2015; в редакції Постанови КМ № 4 від 13.01.2016}

102) призначає на посаду і звільняє з посади керівника національного органу стандартизації;

{Підпункт 102 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 4 від 13.01.2016}

103) здійснює в установлені строки моніторинг національного органу з акредитації з метою забезпечення виконання ним на постійній основі вимог, встановлених статтею 6-1 Закону України “Про акредитацію органів з оцінки відповідності”, з урахуванням результатів взаємного оцінювання;

{Підпункт 103 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 4 від 13.01.2016}

104) вживає відповідних коригувальних заходів або забезпечує вжиття таких заходів національним органом з акредитації у разі, коли зазначений орган не відповідає вимогам або не виконує обов’язків, встановлених Законом України “Про акредитацію органів з оцінки відповідності”;

{Підпункт 104 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 4 від 13.01.2016}

105) визначає пріоритетні напрями розвитку технічного регулювання в Україні;

{Підпункт 105 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 4 від 13.01.2016}

106) забезпечує нормативно-правове регулювання у сфері технічного регулювання;

{Підпункт 106 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 4 від 13.01.2016}

107)  координує діяльність з розроблення та перегляду технічних регламентів і процедур оцінки відповідності;

{Підпункт 107 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 4 від 13.01.2016}

108) затверджує в установленому законом порядку план розроблення технічних регламентів на один або кілька календарних років;

{Підпункт 108 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 4 від 13.01.2016}

109) погоджує проекти технічних регламентів і процедур оцінки відповідності, розроблені відповідними центральними органами виконавчої влади;

{Підпункт 109 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 4 від 13.01.2016}

110) здійснює методичне забезпечення діяльності з розроблення та перегляду технічних регламентів і процедур оцінки відповідності;

{Підпункт 110 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 4 від 13.01.2016}

111) визначає порядок формування та ведення бази даних про технічні регламенти та реєстру призначених органів і визнаних незалежних організацій;

{Підпункт 111 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 4 від 13.01.2016}

112) формує та веде базу даних про технічні регламенти та реєстр призначених органів з оцінки відповідності і визнаних незалежних організацій;

{Підпункт 112 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 4 від 13.01.2016}

113) готує в установленому законом порядку висновок щодо наявності чи відсутності невідкладних обставин, які вимагають термінового прийняття технічного регламенту чи процедури оцінки відповідності згідно із статтею 18 Закону України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”;

{Підпункт 113 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 4 від 13.01.2016}

114) затверджує перелік національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності органів з оцінки відповідності спеціальним вимогам до призначених органів з оцінки відповідності, та розміщує його на своєму офіційному веб-сайті;

{Підпункт 114 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 4 від 13.01.2016}

115) здійснює визначені законом функції органу, що призначає органи з оцінки відповідності (у тому числі визнані незалежні організації), обмежує сферу їх призначення, тимчасово припиняє чи поновлює дію рішень про призначення або анулює такі рішення;

{Підпункт 115 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 4 від 13.01.2016}

116) затверджує положення про апеляційну комісію щодо розгляду апеляцій на рішення призначених органів з оцінки відповідності, її склад та порядок розгляду нею апеляцій;

{Підпункт 116 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 4 від 13.01.2016}

117) здійснює відповідно до закону функції технічного регулювання у визначеній законодавством сфері;

{Підпункт 117 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 4 від 13.01.2016}

118) проводить із залученням центральних органів виконавчої влади, на які покладаються функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності, моніторинг призначених органів з оцінки відповідності і визнаних незалежних організацій стосовно їх відповідності вимогам до призначених органів з оцінки відповідності чи визнаних незалежних організацій, а також виконання ними своїх обов’язків, установлених Законом України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності” та відповідними технічними регламентами;

{Підпункт 118 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 4 від 13.01.2016}

118-1) готує пропозиції щодо укладення міжнародних договорів України про взаємне визнання результатів оцінки відповідності та з інших питань технічного регулювання;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 118-1 згідно з Постановою КМ № 4 від 13.01.2016}

118-2) здійснює міжнародне співробітництво у сфері технічного регулювання з відповідними органами інших держав;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 118-2 згідно з Постановою КМ № 4 від 13.01.2016}

{Підпункт 118-3 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 666 від 29.08.2018}

{Підпункт 118-4 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 666 від 29.08.2018}

{Підпункт 118-5 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 666 від 29.08.2018}

{Підпункт 118-6 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 666 від 29.08.2018}

{Підпункт 118-7 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 666 від 29.08.2018}

{Підпункт 118-8 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 666 від 29.08.2018}

{Підпункт 118-9 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 666 від 29.08.2018}

{Підпункт 118-10 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 666 від 29.08.2018}

{Підпункт 118-11 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 666 від 29.08.2018}

{Підпункт 118-12 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 666 від 29.08.2018}

{Підпункт 118-13 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 666 від 29.08.2018}

{Підпункт 118-14 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 666 від 29.08.2018}

{Підпункт 118-15 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 666 від 29.08.2018}

119) бере участь в роботі відповідних міжнародних, регіональних організацій із захисту прав споживачів, стандартизації, метрології;

{Підпункт 119 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 4 від 13.01.2016}

120) здійснює державне управління забезпеченням єдності вимірювань в Україні;

{Підпункт 120 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 4 від 13.01.2016}

121) забезпечує нормативно-правове регулювання у сфері метрології та метрологічної діяльності;

{Підпункт 121 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 4 від 13.01.2016}

122) організовує проведення фундаментальних досліджень у сфері метрології;

{Підпункт 122 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 4 від 13.01.2016}

123) забезпечує функціонування національної еталонної бази та готує пропозиції щодо її вдосконалення;

{Підпункт 123 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 4 від 13.01.2016}

124) розробляє або бере участь у розробленні державних наукових і науково-технічних програм з питань забезпечення єдності вимірювань;

{Підпункт 124 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 4 від 13.01.2016}

125) розробляє державні науково-технічні програми щодо створення та вдосконалення державних еталонів;

{Підпункт 125 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 4 від 13.01.2016}

126) координує діяльність щодо забезпечення функціонування та розвитку метрологічної системи України;

{Підпункт 126 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 4 від 13.01.2016}

127) надає еталонам статус національних еталонів;

{Підпункт 127 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 4 від 13.01.2016}

128) реєструє національні еталони;

{Підпункт 128 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 4 від 13.01.2016}

129) визначає вчених зберігачів національних еталонів;

{Підпункт 129 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 4 від 13.01.2016}

130) здійснює уповноваження на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації;

{Підпункт 130 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 4 від 13.01.2016}

131) проводить моніторинг відповідності уповноважених наукових метрологічних центрів, метрологічних центрів і повірочних лабораторій вимогам Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність” та приймає рішення щодо анулювання свідоцтва про уповноваження, якщо вони не виконують обов’язки, визначені Законом України “Про метрологію та метрологічну діяльність”;

{Підпункт 131 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 4 від 13.01.2016}

132) затверджує положення про наукові метрологічні центри;

{Підпункт 132 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 4 від 13.01.2016}

133) встановлює визначення основних одиниць Міжнародної системи одиниць (SI), назви та визначення похідних одиниць SI, десяткових кратних і частинних від одиниць SI, дозволених позасистемних одиниць, а також їх позначення та правила застосування одиниць вимірювання і правила написання назв та позначень одиниць вимірювання і символів величин;

{Підпункт 133 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 4 від 13.01.2016}

134) встановлює порядок зберігання та застосування національних еталонів і контролює додержання правил та умов їх зберігання і застосування;

{Підпункт 134 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 4 від 13.01.2016}

135) затверджує типове положення про метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, органів управління об’єднань підприємств, підприємств, установ та організацій, які виконують роботи у сфері законодавчо регульованої метрології;

{Підпункт 135 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 4 від 13.01.2016}

136) встановлює порядок ведення реєстру затверджених типів засобів вимірювальної техніки;

{Підпункт 136 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 4 від 13.01.2016}

137) встановлює міжповірочні інтервали для законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки за категоріями;

{Підпункт 137 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 4 від 13.01.2016}

138) встановлює порядок проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів, а також норми часу, необхідного для проведення повірки таких засобів;

{Підпункт 138 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 4 від 13.01.2016}

139) встановлює критерії, яким повинні відповідати уповноважені наукові метрологічні центри, метрологічні центри і повірочні лабораторії;

{Підпункт 139 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 4 від 13.01.2016}

140) встановлює порядок атестації аудиторів з метрології;

{Підпункт 140 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 4 від 13.01.2016}

141) веде Державний реєстр наукових метрологічних центрів, метрологічних центрів і повірочних лабораторій, уповноважених на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації;

{Підпункт 141 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 4 від 13.01.2016}

142) розміщує на своєму офіційному веб-сайті посилання на документи, що містять технічні специфікації, прийняті Міжнародною організацією законодавчої метрології (нормативні документи Міжнародної організації законодавчої метрології), та переліки частин зазначених нормативних документів, відповідність яким надає презумпцію відповідності засобів вимірювальної техніки суттєвим вимогам технічного регламенту щодо засобів вимірювальної техніки, на які поширюються такі частини нормативних документів;

{Підпункт 142 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 4 від 13.01.2016}

{Підпункт 143 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 4 від 13.01.2016}

{Підпункт 144 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 4 від 13.01.2016}

{Підпункт 145 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 4 від 13.01.2016}

{Підпункт 146 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 4 від 13.01.2016}

147) проводить оцінку ринкового нагляду, подає на розгляд Кабінету Міністрів України висновки, рекомендації та пропозиції щодо вдосконалення організації ринкового нагляду, розроблені за результатами такої оцінки;

148) забезпечує функціонування національної інформаційної системи державного ринкового нагляду та системи оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик;

149) координує діяльність з доступу України до міжнародних, регіональних та іноземних систем повідомлення про продукцію, що становить серйозний ризик;

150) розробляє в установленому порядку пропозиції щодо адаптації нормативно-правових актів до міжнародних, у тому числі європейських, правил, які визначають вимоги до торговельної діяльності та діяльності у сфері побутових послуг;

{Підпункт 150 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 4 від 13.01.2016}

151) розробляє та затверджує правила торгівлі окремими групами товарів, надання побутових послуг, роботи закладів ресторанного господарства, здійснення різних видів і форм торгівлі, граничні розміри списання втрати товарів на підприємствах торгівлі та ресторанного господарства, а також порядок їх застосування, державні соціальні нормативи у сфері торговельної діяльності і побутових послуг;

152) забезпечує і координує в межах повноважень, передбачених законом, виконання Українською Стороною зобов’язань за міжнародними договорами України з ЄС, бере участь у переговорах, спрямованих на забезпечення розвитку договірних відносин з ЄС, здійснює захист прав та інтересів України під час вирішення спорів щодо положень розділу IV Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами - членами, з іншої сторони, за винятком спорів із питань, пов’язаних з торгівлею енергоносіями;

{Підпункт 152 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 120 від 20.02.2019}

153) забезпечує координацію міжвідомчої роботи з питань імплементації торговельно-економічних положень Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами - членами, з іншої сторони;

154) бере в установленому порядку участь у функціонуванні двосторонніх органів формату Україна - ЄС;

155) забезпечує координацію роботи української частини спільних інституційних органів з питань торговельного та торговельно-економічного співробітництва Україна - ЄС, утворених в рамках міжнародних договорів;

156) забезпечує взаємодію центральних органів виконавчої влади, пов’язану з виконанням Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами - членами, з іншої сторони,  в економічній, секторальній сфері, а також взаємодію таких органів з питань створення та функціонування зони вільної торгівлі і розвитку людського потенціалу, розробляє пропозиції щодо вдосконалення механізму взаємодії центральних органів виконавчої влади з інституціями ЄС;

157) сприяє місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування у налагодженні зв’язків з європейськими регіональними організаціями та їх участі в європейських регіональних програмах, залученню українських підприємств, установ та організацій до участі в галузевих програмах ЄС;

158) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, адаптацію законодавства України до законодавства ЄС;

159) проводить постійний моніторинг розвитку зовнішньоекономічних зв’язків, аналізує ефективність експорту та імпорту товарів (робіт, послуг), розробляє і забезпечує здійснення заходів щодо розвитку та вдосконалення структури експорту та імпорту товарів (робіт, послуг), розробляє рекомендації для відповідних галузей економіки з урахуванням кон’юнктурних змін на світовому ринку;

160) координує роботу із запровадження та реалізації механізму державної підтримки експорту;

161) розробляє пропозиції щодо запровадження нових форм економічного співробітництва з іноземними державами та поліпшення торговельно-економічних відносин з ними;

162) здійснює загальну координацію діяльності української частини двосторонніх комісій, комітетів, координаційних рад та інших міжурядових органів з питань економічного співробітництва;

163) здійснює протокольно-організаційне забезпечення підготовки і проведення спільних засідань міжурядових комісій з питань торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва, інших двосторонніх і багатосторонніх міжурядових заходів з аналогічної проблематики, що проводяться в Україні;

164) проводить аналіз діяльності СОТ, пріоритетів і шляхів розвитку співробітництва України в рамках СОТ та з членами СОТ, вирішення проблемних питань співробітництва України в рамках СОТ, їх впливу на торговельну політику України та подає Кабінетові Міністрів України узагальнені пропозиції щодо інституціонального формату участі України в СОТ;

165) забезпечує взаємодію центральних органів виконавчої влади з питань виконання зобов’язань України, взятих у рамках вступу до СОТ, приведення законодавства України у відповідність з угодами СОТ, проводить експертизу проектів нормативно-правових актів на відповідність угодам СОТ та зобов’язанням України як члена СОТ, проводить моніторинг виконання Україною та іншими членами СОТ положень угод СОТ та забезпечує захист прав та інтересів України в торговельно-економічній сфері з використанням механізму СОТ;

166) забезпечує взаємодію центральних органів виконавчої влади з питань участі у багатосторонніх торговельних переговорах СОТ, двосторонніх та багатосторонніх переговорах у рамках робочих груп з розгляду заявок держав, що вступають до СОТ, засіданнях органів СОТ;

167) забезпечує взаємодію центральних органів виконавчої влади щодо оброблення запитів СОТ і членів СОТ та їх інформування, а також співробітництво з відповідними комітетами СОТ;

168) здійснює координацію проведення переговорів між Україною та іншими державами щодо укладення угод про вільну торгівлю, а також підготовки економічних обґрунтувань стосовно таких угод;

169) здійснює контроль за додержанням суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності вимог національного законодавства та положень міжнародних договорів України;

170) забезпечує участь представників України в роботі Економічної ради СНД та Ради глав урядів СНД;

171) готує пропозиції щодо стратегії економічного співробітництва України з державами - учасницями СНД;

172) готує пропозиції щодо забезпечення функціонування системи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, обліку (реєстрації) окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів), укладених суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності України всіх форм власності, та здійснює відповідні заходи;

173) забезпечує реалізацію єдиної митно-тарифної політики, готує пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правової бази з питань митно-тарифного регулювання;

174) виконує в установленому законодавством порядку регуляторні та реєстраційно-дозвільні функції у сфері експорту, імпорту товарів (робіт, послуг), здійснює відповідно до законодавства ліцензування експорту, імпорту товарів (робіт, послуг), реекспорту та деяких видів господарської діяльності;

175) застосовує до суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності спеціальні санкції, передбачені Законом України “Про зовнішньоекономічну діяльність”;

176) проводить в установленому порядку реєстрацію представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності;

177) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, державне регулювання у сфері здійснення інвестицій у негрошовій формі за кордон;

178) забезпечує в установленому порядку захист економічних прав і законних інтересів України, її суб’єктів господарювання;

179) веде облік іноземних компаній, які застосовують до України обмежувальну ділову практику або несумлінно виконують зобов’язання перед Україною та українськими партнерами;

180) виявляє факти або загрози застосування органами іноземних держав, митними союзами або економічними угрупованнями антидемпінгових, компенсаційних та спеціальних захисних заходів до товарів походженням з України, вживає заходів з метою захисту інтересів суб’єктів господарювання України в антидемпінгових, антисубсидиційних та спеціальних захисних розслідуваннях, що проводяться іноземними державами щодо української продукції;

181) проводить в установленому порядку розслідування з метою встановлення фактів дискримінаційних та/або недружніх дій з боку інших держав, митних союзів чи економічних угруповань щодо законних прав та інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України;

182) проводить в установленому порядку антидемпінгові, антисубсидиційні та спеціальні розслідування;

183) проводить аналіз стану розрахунків за зовнішньоекономічними операціями та розробляє пропозиції щодо вдосконалення механізму проведення зазначених розрахунків і порядку здійснення контролю за ними;

184) контролює в межах повноважень, передбачених законом, здійснення експортно-імпортних операцій за участю іноземних суб’єктів господарської діяльності, зареєстрованих у державах з пільговим режимом оподаткування;

185) видає в установленому порядку висновки щодо продовження строків розрахунків в іноземній валюті у разі здійснення резидентом операцій за договорами виробничої кооперації, консигнації, комплексного будівництва, тендерної поставки, гарантійного обслуговування, поставки складних технічних виробів і товарів спеціального призначення;

186) забезпечує взаємодію центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо розвитку двостороннього співробітництва з іноземними державами в економічній сфері;

{Підпункт 187 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 387 від 08.04.2015}

188) опрацьовує проектні пропозиції щодо ініціювання інвестиційних проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями;

{Підпункт 188 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 387 від 08.04.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 323 від 25.04.2018}

{Підпункт 189 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 387 від 08.04.2015}

190) здійснює організаційне та аналітичне забезпечення діяльності заступника керуючого від України - члена Ради керуючих Світового банку та Національного координатора з питань технічної допомоги;

{Підпункт 190 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 387 від 08.04.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 765 від 26.10.2016}

190-1) здійснює функції Національного органу управління для координації виконання спільних операційних програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства 2014-2020 на території України;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 190-1 згідно з Постановою КМ № 554 від 11.07.2018}

191) забезпечує формування стратегічних і щорічних програм залучення міжнародної технічної допомоги відповідно до основних напрямів соціально-економічного розвитку України та координує діяльність, пов’язану із залученням такої допомоги, проводить державну реєстрацію/ перереєстрацію проектів (програм) міжнародної технічної допомоги в Україні, веде реєстр проектів (програм) міжнародної технічної допомоги та реєстр програм секторальної бюджетної підтримки ЄС;

{Підпункт 191 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 702 від 29.08.2018}

192) проводить експертизу та погоджує запити вітчизняних підприємств, установ та організацій на одержання міжнародної технічної допомоги, тексти договорів з питань техніко-економічного співробітництва між донорами та міністерствами, іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади;

193) готує та надсилає іноземним державам і міжнародним організаціям офіційні звернення щодо залучення та використання міжнародної технічної допомоги;

{Підпункт 190 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 387 від 08.04.2015}

194) координує здійснення заходів з розроблення проектів (програм) міжнародної технічної допомоги, в тому числі інструментів і механізму зовнішньої допомоги, проводить моніторинг виконання та додержання умов реалізації таких проектів (програм);

195) проводить акредитацію іноземних організацій - виконавців проектів (програм) міжнародної технічної допомоги в Україні, видає реєстраційні картки проектів (програм) міжнародної технічної допомоги, які є підставою для акредитації їх виконавців, а також реалізації права на одержання відповідних пільг, привілеїв, імунітетів, передбачених законодавством та міжнародними договорами України;

{Підпункт 196 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 768 від 30.09.2015}

197) розробляє пропозиції щодо визначення основних напрямів розвитку системи надання адміністративних послуг, здійснює заходи з її реформування;

198) формує та веде Реєстр адміністративних послуг;

199) веде Єдиний державний портал адміністративних послуг;

200) бере участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері інформатизації, розвитку електронного урядування, побудови сучасного інформаційного суспільства в державі, забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, створення системи національних інформаційних ресурсів;

201) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, реалізацію державної економічної політики у сфері безпеки та оборони, бере участь у розробленні та реалізації державних цільових програм у зазначеній сфері, проводить моніторинг ефективності їх виконання, виступає замовником з державного оборонного замовлення;

{Підпункт 201 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 146 від 02.03.2016}

202) формує та подає Кабінетові Міністрів України проект державного оборонного замовлення, здійснює координацію діяльності з реалізації державного оборонного замовлення;

203) здійснює методологічне та методичне забезпечення мобілізаційної підготовки національної економіки та координацію планування, методологічне забезпечення розроблення проектів мобілізаційних планів та програм мобілізаційної підготовки в органах виконавчої влади, інших державних органах;

204) розробляє та подає Кабінетові Міністрів України проект мобілізаційного плану національної економіки на особливий період;

205) узагальнює потреби Збройних Сил, інших військових формувань і правоохоронних органів спеціального призначення;

206) розробляє виходячи з економічних можливостей держави мобілізаційні завдання (замовлення) центральним та місцевим органам виконавчої влади, іншим державним органам щодо виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, створення спеціальних формувань в особливий період для задоволення потреб Збройних Сил, інших військових формувань і правоохоронних органів спеціального призначення;

207) координує роботу із створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації і реалізації мобілізаційних потужностей;

208) координує роботу із створення мобілізаційного резерву матеріально-технічних і сировинних ресурсів;

209) організовує бронювання на період мобілізації та на воєнний час військовозобов’язаних, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування та на підприємствах, в установах та організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення);

210) разом з Міноборони:

організовує і координує діяльність центральних органів виконавчої влади у сфері військово-технічного співробітництва;

подає Кабінетові Міністрів України погоджені в установленому порядку проекти законів, міжнародних договорів України, інших нормативно-правових актів у сфері військово-технічного співробітництва;

211) забезпечує виконання завдань і заходів, спрямованих на забезпечення розвитку економічного співробітництва з державами - членами Організації Північноатлантичного договору;

212) забезпечує встановлення державного контролю за провадженням діяльності, пов’язаної з міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання;

213) утворює, ліквідує, реорганізовує підприємства, установи та організації, засновані на державній власності, уповноваженим органом управління яких є Мінекономрозвитку, затверджує їх статути (положення), здійснює контроль за їх дотриманням, в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади їх керівників;

214) ініціює створення державних господарських об’єднань у промисловому секторі економіки, вносить Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо призначення на посаду і звільнення з посади їх керівників;

215) утворює в установленому порядку державні холдингові компанії у промисловому секторі економіки, до статутного капіталу яких передається державне майно, затверджує їх статути (положення), в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади їх керівників;

216) проводить у випадках, передбачених законодавством, корпоратизацію державних підприємств, які належать до сфери його управління;

217) визначає повноважних представників держави в органах управління господарських товариств, корпоративні права держави яких перебувають в його управлінні, забезпечує їх обрання (призначення), надає доручення для голосування з питань порядку денного загальних зборів та засідань наглядових рад;

218) приймає рішення про подальше використання державного майна, що належить до сфери його управління та не увійшло до статутного капіталу господарських товариств, утворених у процесі корпоратизації;

219) приймає у випадках, передбачених законодавством, рішення про передачу об’єктів державної власності, що перебувають у сфері його управління, в комунальну власність, до сфери управління інших органів, уповноважених управляти об’єктами державної власності, передачу об’єктів державної власності від одного підприємства іншому;

220) приймає в установленому порядку рішення про списання та відчуження об’єктів державної власності, що перебувають у сфері його управління;

221) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, інші передбачені законом функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери його управління;

222) організовує та координує в межах повноважень, передбачених законом, підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації кадрів у сфері економіки, підприємництва, промисловості та торгівлі;

223) виступає в установленому порядку замовником фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, прикладних соціологічних досліджень з питань, що належать до його компетенції;

224) здійснює в установленому порядку контроль за витрачанням бюджетних коштів підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку;

225) здійснює внутрішній контроль і внутрішній аудит у Мінекономрозвитку, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

226) спрямовує, координує та контролює в установленому порядку діяльність відповідних структурних підрозділів місцевих держадміністрацій;

227) бере участь у підготовці та забезпечує роботу національних експозицій України на всесвітніх та міжнародних виставках і ярмарках;

228) бере участь у підготовці та проведенні конференцій, симпозіумів, семінарів, міжнародних і національних виставок та інших заходів з економічних питань, проводить інформаційну і консультаційну роботу з питань підготовки та проведення таких заходів;

229) подає в установленому порядку Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо затвердження щорічних планів участі вітчизняних підприємств, установ та організацій у міжнародних виставках за кордоном з частковим фінансуванням витрат на їх проведення за рахунок коштів державного бюджету;

230) подає в установленому порядку Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо переліку виставок і ярмарків, що проводяться в Україні, яким надається статус міжнародних, національних;

230-1) забезпечує розроблення та виконання програм розвитку туризму і курортів в Україні;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 230-1 згідно з Постановою КМ № 224 від 15.04.2015}

230-2) організовує облік туристичних ресурсів України, забезпечує їх раціональне використання та охорону;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 230-2 згідно з Постановою КМ № 224 від 15.04.2015}

230-3) визначає перелік посад фахівців туристичного супроводу та кваліфікаційні вимоги до них;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 230-3 згідно з Постановою КМ № 224 від 15.04.2015}

230-4) забезпечує створення та ведення Державного кадастру природних територій курортів;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 230-4 згідно з Постановою КМ № 224 від 15.04.2015}

230-5) встановлює порядок створення та ведення Державного кадастру природних територій курортів;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 230-5 згідно з Постановою КМ № 224 від 15.04.2015}

230-6) бере участь у створенні та веденні Державного кадастру природних лікувальних ресурсів;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 230-6 згідно з Постановою КМ № 224 від 15.04.2015}

230-7) затверджує порядок оформлення ваучера на надання туристичних послуг та його використання;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 230-7 згідно з Постановою КМ № 224 від 15.04.2015}

230-8) встановлює відповідні категорії об'єктам туристичної інфраструктури (готелям, іншим об’єктам, призначених для надання послуг з розміщення, закладам харчування, курортним закладам тощо), видає свідоцтва про встановлення об’єктам туристичної інфраструктури відповідної категорії та веде реєстр свідоцтв про встановлення категорій об’єктам туристичної інфраструктури;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 230-8 згідно з Постановою КМ № 224 від 15.04.2015}

230-9) бере участь у розробленні програм облаштування транспортних магістралей об’єктами туристичної інфраструктури;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 230-9 згідно з Постановою КМ № 224 від 15.04.2015}

230-10) вживає заходів до підвищення конкурентоспроможності туристичного ринку, в тому числі заходів, пов’язаних з інтеграцією національного туристичного ринку в єдиний європейський туристичний простір;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 230-10 згідно з Постановою КМ № 224 від 15.04.2015}

230-11) проводить дослідження туристичного ринку, готує і поширює інформацію про Україну та її туристичні можливості на міжнародному туристичному ринку та всередині держави;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 230-11 згідно з Постановою КМ № 224 від 15.04.2015}

230-12) у межах повноважень, передбачених законом, розробляє, укладає і виконує міжнародні договори у сфері туристичної діяльності, представляє країну у міжнародних туристських організаціях і на міжнародних заходах щодо туризму;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 230-12 згідно з Постановою КМ № 224 від 15.04.2015}

230-13) вживає заходів до розширення міжнародного співробітництва, утвердження України на світовому туристичному ринку;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 230-13 згідно з Постановою КМ № 224 від 15.04.2015}

230-14) сприяє координації діяльності органів виконавчої влади, суб’єктів підприємницької діяльності, їх об’єднань, що здійснюють діяльність у сфері туризму;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 230-14 згідно з Постановою КМ № 224 від 15.04.2015}

230-15) надає суб’єктам туристичної діяльності методичну, консультаційну та іншу допомогу;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 230-15 згідно з Постановою КМ № 224 від 15.04.2015}

230-16) поширює соціальну рекламу у сфері туризму;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 230-16 згідно з Постановою КМ № 224 від 15.04.2015}

231) вносить в установленому порядку пропозиції стосовно участі України у діяльності відповідних міжнародних організацій, а також щодо призначення представників України в таких організаціях та визначення національних координаторів із співробітництва з ними;

232) інформує та надає роз’яснення щодо реалізації державної політики у сфері економічного розвитку і торгівлі;

233) забезпечує здійснення в межах повноважень, передбачених законом, соціального діалогу на галузевому рівні, в тому числі укладення галузевих (міжгалузевих) угод;

234) забезпечує оперативне оприлюднення інформації про діяльність Мінекономрозвитку;

235) бере участь в реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, в тому числі створює функціональну підсистему цивільного захисту, організовує управління та діяльність функціональної підсистеми в єдиній державній системі цивільного захисту;

236) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Мінекономрозвитку, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

237) здійснює інші повноваження, визначені законом.

5. Мінекономрозвитку з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в апараті Мінекономрозвитку, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

2) здійснює добір кадрів в апарат Мінекономрозвитку, на підприємства, в установи та організації, що належать до сфери його управління, формує кадровий резерв на відповідні посади, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників апарату Мінекономрозвитку;

3) контролює діяльність підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

4) організовує планово-фінансову роботу в апараті Мінекономрозвитку, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;

5) забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів;

6) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням в апараті Мінекономрозвитку, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, захист інформації з обмеженим доступом, а також технічний захист інформації, здійснення контролю за її збереженням;

7) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

8) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, залучення громадян до участі в управлінні державними справами, ефективну взаємодію з інститутами громадянського суспільства, здійснення громадського контролю за діяльністю Мінекономрозвитку, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики з питань, що належать до компетенції Мінекономрозвитку;

9) забезпечує стійке функціонування системи управління щодо формування, ведення та використання страхового фонду документації.

{Пункт 5 доповнено підпунктом 9 згідно з Постановою КМ № 224 від 15.04.2015}

6. Мінекономрозвитку для виконання покладених на нього завдань має право:

1) залучати в установленому порядку спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), вчених, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

2) отримувати безоплатно від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування необхідні для виконання покладених на нього завдань інформацію, документи і матеріали, зокрема від органів статистики - статистичні дані, у тому числі стосовно результатів діяльності оборонно-промислового комплексу;

{Підпункт 2 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 146 від 02.03.2016}

3) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити наукові конференції, семінари та інші публічні заходи з питань, що належать до його компетенції;

4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв’язку та іншими технічними засобами.

7. Мінекономрозвитку здійснює свої повноваження безпосередньо та через торгові представництва у складі закордонних дипломатичних установ.

8. Мінекономрозвитку у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також з підприємствами, установами та організаціями.

9. Мінекономрозвитку в межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, постанов Верховної Ради України та актів Президента України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, організовує та контролює їх виконання.

Накази Мінекономрозвитку, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Нормативно-правові акти Мінекономрозвитку підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку.

Накази Мінекономрозвитку, видані в межах повноважень, передбачених законом, є обов’язковими для виконання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами, місцевими держадміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та громадянами.

10. Мінекономрозвитку очолює Міністр, який призначається на посаду за поданням Прем’єр-міністра України і звільняється з посади Верховною Радою України.

Міністр має першого заступника, заступників Міністра (в тому числі  заступника Міністра - Торгового представника України, особливості повноважень якого визначаються Кабінетом Міністрів України), які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України відповідно до пропозицій Міністра.

{Абзац другий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 455 від 22.07.2016}

11. Міністр:

1) очолює Мінекономрозвитку, здійснює керівництво його діяльністю;

2) спрямовує і координує здійснення іншими центральними органами виконавчої влади заходів з питань, що належать до компетенції Мінекономрозвитку;

3) спрямовує і координує діяльність визначених Кабінетом Міністрів України центральних органів виконавчої влади, зокрема:

забезпечує формування державної політики у відповідних сферах та контролює її реалізацію центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром;

погоджує та подає на розгляд Кабінету Міністрів України розроблені центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;

визначає основні напрями роботи центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, та шляхи виконання покладених на них завдань, затверджує плани роботи таких центральних органів виконавчої влади;

{Абзац п'ятий підпункту 3 пункту 11 виключено на підставі Постанови КМ № 455 від 22.07.2016}

погоджує структуру апарату центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром;

видає обов’язкові для виконання центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, накази та доручення з питань, що належать до компетенції таких органів;

погоджує призначення на посаду і звільнення з посади керівників і заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром;

погоджує призначення на посаду та звільнення з посади керівників і заступників керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром;

доручає керівникам центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, скасувати акти їх територіальних органів повністю чи в окремій частині, а в разі відмови - скасовує акти територіальних органів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, повністю чи в окремій частині;

порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо скасування актів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, повністю чи в окремій частині;

порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, та їх заступників;

ініціює питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів апарату центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, їх територіальних органів та їх заступників, а також керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління такого органу;

ініціює питання щодо проведення службового розслідування стосовно керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, їх заступників, інших державних службовців і працівників апарату та їх територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління таких органів;

приймає рішення щодо проведення перевірки діяльності центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, та їх територіальних органів;

заслуховує звіти про виконання покладених на центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, завдань та планів їх роботи;

визначає структурні підрозділи апарату Мінекономрозвитку, що відповідають за взаємодію з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром;

визначає посадових осіб Мінекономрозвитку, які включаються до складу колегій центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром;

визначає порядок обміну інформацією між Мінекономрозвитку та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, періодичність її подання;

вирішує інші питання, пов’язані із спрямуванням і координацією діяльності центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром;

4) визначає пріоритети роботи Мінекономрозвитку та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани роботи Мінекономрозвитку, звіти про їх виконання;

5) організовує та контролює виконання в Мінекономрозвитку Конституції та законів України, актів Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України, доручень Прем’єр-міністра України;

{Підпункт 5 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 455 від 22.07.2016}

6) подає на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розробником яких є Мінекономрозвитку;

7) представляє в установленому порядку проекти законів України, розробником яких є Мінекономрозвитку та центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, і доповідає з інших питань, що належать до компетенції Мінекономрозвитку, під час їх розгляду на пленарних засіданнях Верховної Ради України;

8) проводить переговори і підписує міжнародні договори України в межах наданих йому повноважень;

9) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Мінекономрозвитку, визначає персональний склад патронатної служби Міністра;

{Підпункт 9 пункту 11 в редакції Постанови КМ № 455 від 22.07.2016}

9-1) порушує в установленому порядку питання щодо присвоєння рангу державного службовця державному секретарю Мінекономрозвитку;

{Пункт 11 доповнено підпунктом 9-1 згідно з Постановою КМ № 455 від 22.07.2016}

10) вносить подання щодо представлення в установленому порядку працівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку, до відзначення державними нагородами;

{Підпункт 10 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 455 від 22.07.2016}

11) порушує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності першого заступника та заступників Міністра, державного секретаря Мінекономрозвитку;

{Підпункт 11 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 455 від 22.07.2016}

{Підпункт 12 пункту 11 виключено на підставі Постанови КМ № 455 від 22.07.2016}

{Підпункт 13 пункту 11 виключено на підставі Постанови КМ № 455 від 22.07.2016}

14) визначає обов’язки першого заступника, заступників Міністра, розподіл повноважень Міністра між першим заступником та заступниками Міністра, які вони здійснюють у разі його відсутності;

{Підпункт 14 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 455 від 22.07.2016}

15) дає обов’язкові для виконання працівниками апарату Мінекономрозвитку доручення;

16) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Мінекономрозвитку;

17) організовує внутрішній контроль і внутрішній аудит та забезпечує їх здійснення в Мінекономрозвитку та бюджетних установах, що належать до сфери його управління;

18) представляє Мінекономрозвитку у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;

19) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;

20) підписує накази Мінекономрозвитку;

21) здійснює інші повноваження, визначені законом.

11-1. Повноваження керівника державної служби у Мінекономрозвитку здійснює державний секретар Мінекономрозвитку.

Державний секретар Мінекономрозвитку є вищою посадовою особою з числа державних службовців Мінекономрозвитку. Державний секретар підзвітний і підконтрольний Міністру.

Державний секретар Мінекономрозвитку призначається на посаду Кабінетом Міністрів України за поданням Комісії з питань вищого корпусу державної служби строком на п’ять років з правом повторного призначення.

{Положення доповнено пунктом 11-1 згідно з Постановою КМ № 455 від 22.07.2016}

11-2. Державний секретар Мінекономрозвитку відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує роботу апарату Мінекономрозвитку;

2) забезпечує підготовку пропозицій щодо виконання завдань Мінекономрозвитку та подає їх на розгляд Міністру;

3) організовує та контролює виконання апаратом Мінекономрозвитку Конституції та законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Мінекономрозвитку та доручень Міністра, його першого заступника та заступників, звітує про їх виконання;

4) готує та подає Міністру для затвердження плани роботи Мінекономрозвитку, звітує про їх виконання;

5) забезпечує реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті Мінекономрозвитку;

6) у межах своїх повноважень запитує та одержує в установленому порядку від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій в Україні та за її межами безоплатно інформацію, документи і матеріали, а від органів державної статистики - статистичну інформацію, необхідну для виконання покладених на Мінекономрозвитку завдань;

7) призначає на посаду та звільняє з посади в порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Мінекономрозвитку, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

8) приймає на роботу та звільняє з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату Мінекономрозвитку, приймає рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;

9) погоджує у передбачених законом випадках призначення на посаду та звільнення з посади керівників відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій;

10) призначає на посаду та звільняє з посади працівників патронатної служби Міністра за його поданням;

11) призначає на посаду та звільняє з посади керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку;

12) притягує до дисциплінарної відповідальності керівників державних підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку;

13) забезпечує в установленому порядку організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та інших працівників Мінекономрозвитку;

14) представляє Мінекономрозвитку як юридичну особу в цивільно-правових відносинах;

15) у межах повноважень, передбачених законом, дає обов’язкові для виконання державними службовцями та іншими працівниками Мінекономрозвитку доручення;

16) з питань, що належать до його повноважень, видає накази організаційно-розпорядчого характеру та контролює їх виконання;

17) вносить подання щодо представлення в установленому порядку державних службовців та інших працівників апарату Мінекономрозвитку до відзначення державними нагородами України.

{Положення доповнено пунктом 11-2 згідно з Постановою КМ № 455 від 22.07.2016}

11-3. На час відсутності державного секретаря Мінекономрозвитку чи неможливості здійснення ним своїх повноважень з інших причин його обов’язки виконує один із керівників самостійних структурних підрозділів апарату Мінекономрозвитку відповідно до наказу державного секретаря Мінекономрозвитку.”.

{Положення доповнено пунктом 11-3 згідно з Постановою КМ № 455 від 22.07.2016}

12. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Мінекономрозвитку, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у Мінекономрозвитку може утворюватися колегія.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Мінекономрозвитку.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Мінекономрозвитку можуть утворюватись інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються Міністром.

13. Гранична чисельність державних службовців та працівників апарату Мінекономрозвитку затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структура апарату Мінекономрозвитку затверджується Міністром.

Штатний розпис апарату, кошторис Мінекономрозвитку затверджуються державним секретарем Мінекономрозвитку за погодженням з Мінфіном.

{Абзац третій пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 455 від 22.07.2016}

14. Мінекономрозвитку є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 серпня 2014 р. № 459

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2006 р. № 1538 “Про затвердження Положення про Міністерство промислової політики України” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 45, ст. 2996).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2007 р. № 777 “Про затвердження Положення про Міністерство економіки України” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 39, ст. 1563).

3. Пункти 5 і 22 змін, що вносяться до положень про центральні органи виконавчої влади, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2008 р. № 101 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 16, ст. 416).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2009 р. № 984 “Про внесення змін до Положення про Міністерство економіки України” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 72, ст. 2480).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2009 р. № 1314 “Про доповнення пункту 4 Положення про Міністерство економіки України” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 95, ст. 3262).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2010 р. № 101 “Про доповнення пункту 11 Положення про Міністерство економіки України” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 9, ст. 443).вгору