Документ 426-2018-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 23.05.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 02.06.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 23 травня 2018 р. № 426
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка” (Офіційний вісник України, 2011 p., № 79, ст. 2917; 2016 р., № 23, ст. 919; 2017 р., № 26, ст. 738; 2018 р., № 23, ст. 783, № 25, ст. 899, № 31, ст. 1091) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 17
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 травня 2018 р. № 426

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049

1. У пункті 2 постанови слова і цифри “у 2018 році” замінити словами і цифрами“ у 2018 та 2019 роках”.

2. У Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

1) в абзаці третьому пункту 1 слово “інвалідів” замінити словами “осіб з інвалідністю”, а слова “і ветеранів” виключити;

2) у пункті 4:

доповнити пункт після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту:

“граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів однієї програми (проекту, заходу);”.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий - восьмий вважати відповідно абзацами шостим - дев’ятим;

доповнити пункт абзацами такого змісту:

“У разі неподання жодної конкурсної пропозиції організатор конкурсу має право продовжити строк приймання конкурсних пропозицій до одного місяця.

У тексті оголошення про проведення конкурсу зазначаються вимоги до конкурсної пропозиції, що не суперечать нормам законодавства.

Якщо організатором конкурсу є орган виконавчої влади, але розпорядником бюджетних коштів є орган місцевого самоврядування, строк оголошення конкурсу повинен бути встановлений не пізніше 1 жовтня року, що передує бюджетному періоду, в якому передбачається виконання (реалізація) програм (проектів, заходів). При цьому строк приймання конкурсних пропозицій не повинен бути меншим, ніж 30 днів з дня оголошення проведення конкурсу.

Якщо організатор конкурсу проводить конкурси уперше, він має право його проводити без дотримання строків, визначених в абзацах дев’ятому та дванадцятому цього пункту. При цьому строк приймання конкурсних пропозицій не повинен бути меншим, ніж 30 днів з дня оголошення проведення конкурсу.”;

3) у пункті 6:

в абзаці першому слова “два роки” замінити словами “шість місяців”;

абзац четвертий після слова “пропозиції” доповнити словами “та переліком наданих документів”;

4) підпункти 2 і 3 пункту 7 виключити;

5) пункт 8 після абзацу першого доповнити новими абзацами такого змісту:

“Організатор конкурсу на своєму офіційному веб-сайті протягом трьох робочих днів з дати затвердження персонального складу конкурсної комісії розміщує інформацію про усіх її членів, яка містить:

1) прізвище, ім’я, по батькові члена конкурсної комісії;

2) місце роботи, посаду члена конкурсної комісії;

3) найменування організації, яку представляє член конкурсної комісії, із зазначенням коду згідно з ЄДРПОУ (крім членів конкурсної комісії, які є представниками організатора конкурсу). В інформації про члена конкурсної комісії, який є головою (уповноваженим представником) громадської ради, утвореної при організаторові конкурсу, зазначаються найменування та код згідно з ЄДРПОУ інституту громадянського суспільства, який делегував його до складу відповідної громадської ради.”.

У зв’язку з цим абзаци другий - тринадцятий вважати відповідно абзацами шостим - сімнадцятим;

6) абзац сьомий пункту 12 після слова “законодавства” доповнити словами “, крім попередження,”;

7) пункт 13 викласти у такій редакції:

“13. Конкурсна комісія приймає рішення стосовно можливості допущення конкурсної пропозиції до участі у конкурсі у разі, коли інститут громадянського суспільства не виконав (не реалізував) програми (проекти, заходи), для виконання (реалізації) яких надавалася фінансова підтримка за рахунок бюджетних коштів у попередньому бюджетному періоді, а також у разі установлення факту порушення інститутом громадянського суспільства вимог бюджетного законодавства у формі попередження протягом одного або двох попередніх бюджетних періодів.”;

8) абзац п’ятий пункту 16 викласти у такій редакції:

“У разі коли учасник конкурсу письмово відмовився від відкритого захисту або не з’явився на відкритий захист  конкурсної  пропозиції, конкурсна комісія приймає рішення про припинення його подальшої участі в  конкурсі, про що надсилає письмове повідомлення.”;

9) у пункті 22:

абзац перший після слова і цифр “Протягом 15” доповнити словом “робочих”;

доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

“Переможці конкурсу протягом 20 днів після оголошення результатів конкурсу зобов’язані повідомити організатору конкурсу про те, чи буде на проект, який став переможцем конкурсу, надаватися фінансова підтримка іншими організаторами конкурсів за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів та прийняте рішення щодо вибору одного організатора конкурсу, від якого будуть отримувати фінансування.”.

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

в абзаці третьому після слова “рішення” доповнити словами “та інформації, наданої переможцем конкурсу,”, а цифри і слово “15 днів” замінити цифрами і словом “25 днів”;

10) у пункті 23:

доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

“Забороняється надання фінансової підтримки на виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу), якщо її фінансування передбачається за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів, розпорядником яких є інший організатор конкурсу.”.

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Переможець конкурсу під час укладення договору та затвердження кошторису витрат в межах затвердженого обсягу видатків на програму (проект, захід) може надавати уточнені розрахунки витрат, пов’язані із зміною діючих норм та нормативів, цін та тарифів на товари та послуги. Збільшення загального обсягу витрат за однією статтею або включення статей, які не були передбачені проектом, але які безпосередньо пов’язані з цілями програми (проекту, заходу), можливі лише за поданням переможцем конкурсу відповідного обґрунтування.”;

11) у пункті 24:

в абзаці першому цифри “25” замінити цифрами “15”;

абзац другий після слів “у тому числі як” доповнити словами “разові, періодичні, цільові внески та відрахування засновників і членів,”;

12) абзац перший пункту 31 після слів “за рахунок бюджетних коштів,” доповнити словами “або на підставі встановлення факту фінансування статей витрат кошторису за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів двома та більше організаторами конкурсу,”.вгору