Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Форма типового документа, Картка, Довідка від 28.04.2009425
Документ 425-2009-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 19.07.2019, підстава - 580-2019-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 28 квітня 2009 р. N 425
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 580 ( 580-2019-п ) від 26.06.2019 }
Про затвердження Порядку ведення
Державного реєстру дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1116 ( 1116-2010-п ) від 08.12.2010
N 849 ( 849-2011-п ) від 10.08.2011
N 1332 ( 1332-2011-п ) від 21.12.2011
N 233 ( 233-2013-п ) від 08.04.2013
N 330 ( 330-2013-п ) від 24.04.2013 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок ведення Державного реєстру дитячих
закладів оздоровлення та відпочинку, що додається.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 квітня 2009 р. N 425
ПОРЯДОК
ведення Державного реєстру дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку
{ У тексті Порядку слова "власник (засновник)" в усіх
відмінках замінено словами "засновник (власник)" у
відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 1116
( 1116-2010-п ) від 08.12.2010 }
{ У тексті Порядку слово "Мінсім'ямолодьспорт" в усіх
відмінках замінено словом "Мінсоцполітики" згідно з
Постановою КМ N 1332 ( 1332-2011-п ) від 21.12.2011 }

1. Цей Порядок визначає механізм формування та ведення
Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
(далі - Реєстр).
2. До Реєстру вносяться дитячі заклади оздоровлення та
відпочинку незалежно від форми власності, які мають статус
юридичної особи або перебувають у складі підприємств, установ та
організацій як їх філії чи структурні підрозділи.
Дія цього Порядку не поширюється на оздоровчі заклади, що
здійснюють позашкільну освіту відповідно до статті 12 Закону
України "Про позашкільну освіту" ( 1841-14 ).
3. Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку вносяться до
Реєстру за рішенням комісії, що утворюється Мінсоцполітики.
Порядок діяльності комісії ( z0236-12 ) визначає
Мінсоцполітики.
4. Власником інформації, що міститься у Реєстрі, є держава.
5. Одержання, зберігання, накопичення, захист, використання
та поширення інформації про дитячий заклад оздоровлення та
відпочинку забезпечує Мінсоцполітики.
6. Реєстр ведеться на електронних носіях.
Технічні та програмні засоби ведення Реєстру повинні
забезпечувати:
автоматизоване ведення Реєстру;
контроль за повнотою внесення інформації до Реєстру;
надання інформації;
виконання в повному обсязі функцій адміністратора бази даних
Реєстру (накопичення, аналіз, актуалізація даних тощо);
зберігання інформації про дитячий заклад оздоровлення та
відпочинку протягом п'яти років після внесення відомостей про
реорганізацію, ліквідацію дитячого закладу оздоровлення та
відпочинку до Реєстру та передачі реєстраційної справи до архіву;
запобігання несанкціонованому внесенню змін до відомостей, що
містяться в Реєстрі;
достовірність та повноту інформації, що міститься в
реєстраційних картках;
своєчасне внесення інформації про дитячий заклад оздоровлення
та відпочинку.
7. Вимоги і правила захисту інформації, що міститься в
Реєстрі, визначає Мінсоцполітики.
8. До Реєстру вносяться такі відомості про дитячий заклад
оздоровлення та відпочинку і його засновника (власника):
найменування закладу;
місцезнаходження закладу (поштовий індекс, область, район,
населений пункт, вулиця, номер будинку та засоби зв'язку
(міжміський телефонний код, номери телефону, телефаксу, адреса
веб-сторінки та електронної пошти);
рік заснування закладу;
форма власності закладу;
найменування органу, до сфери управління якого належить
заклад (для закладів державної форми власності);
прізвище, ім'я та по батькові керівника закладу;
тип закладу;
режим функціонування закладу;
дата і результати проведення державної атестації закладу;
види послуг з оздоровлення та відпочинку;
серія, номер, дата, строк дії та ким видана ліцензія (у разі
провадження закладом видів господарської діяльності, що підлягають
ліцензуванню);
наявність спеціально відведеної території закладу;
кількість ліжко-місць у закладі;
вартість ліжко-дня;
графік змін;
найменування засновника (власника) (для юридичних осіб) або
прізвище, ім'я та по батькові (для фізичних осіб);
ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;
дата державної реєстрації;

{ Абзац двадцятий пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ
N 233 ( 233-2013-п ) від 08.04.2013 }

місцезнаходження засновника (власника) (поштовий індекс,
держава, область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку та
засоби зв'язку (міжміський телефонний код, номери телефону,
телефаксу, адреса веб-сторінки та електронної пошти);
інші відомості про заклад;
фото закладу (до 10 в електронному вигляді);
номер закладу в Реєстрі;
номер і дата видачі довідки про внесення до Реєстру;
зміна найменування закладу;
зміна засновника (власника), його найменування та
місцезнаходження;
перепрофілювання, реорганізація або ліквідація закладу;
зміна, викликана виправленням помилок (граматичних,
синтаксичних);
підстава, дата виключення закладу з Реєстру. { Пункт 8 в редакції Постанови КМ N 1116 ( 1116-2010-п ) від
08.12.2010 }
9. Для внесення дитячого закладу оздоровлення та відпочинку
до Реєстру засновник (власник) або його уповноважена особа (далі -
заявник) подає комісії заяву за формою, затвердженою
Мінсоцполітики, та реєстраційну картку за формою згідно з додатком
1.
До заяви про внесення дитячого закладу оздоровлення та
відпочинку до Реєстру додаються засвідчені засновником (власником)
копії: { Абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 849 ( 849-2011-п ) від 10.08.2011, N 233
( 233-2013-п ) від 08.04.2013 }

{ Абзац третій пункту 9 виключено на підставі Постанови КМ
N 849 ( 849-2011-п ) від 10.08.2011 }

статуту закладу;
свідоцтва про державну атестацію закладу (після проходження
державної атестації); { Абзац п'ятий пункту 9 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1116 ( 1116-2010-п ) від
08.12.2010 }
ліцензії (у разі провадження закладом видів господарської
діяльності, що підлягають ліцензуванню); { Абзац шостий пункту 9 в
редакції Постанови КМ N 1116 ( 1116-2010-п ) від 08.12.2010 }
розрахунку вартості ліжко-дня; { Пункт 9 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 1116 ( 1116-2010-п ) від 08.12.2010 }
графіка змін. { Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою
КМ N 1116 ( 1116-2010-п ) від 08.12.2010 }
10. Комісія перевіряє комплектність документів та їх
відповідність вимогам цього Порядку.
Комісія має право отримувати додаткові пояснення для
перевірки відомостей, що подаються для внесення дитячого закладу
оздоровлення та відпочинку до Реєстру.
11. Документи, необхідні для внесення дитячого закладу
оздоровлення та відпочинку до Реєстру, підлягають довгостроковому
зберіганню і повинні подаватися у швидкозшивачі, з внутрішнім
описом із зазначенням кількості аркушів. Заява та документи
повинні бути пронумеровані, прошнуровані та засвідчені печаткою
засновника (власника).
12. Засновник (власник) несе відповідальність згідно із
законодавством за достовірність відомостей, зазначених у заяві та
документах, передбачених пунктом 9 цього Порядку.
13. Комісія не розглядає питання щодо внесення дитячого
закладу оздоровлення та відпочинку до Реєстру у разі, коли:
заява підписана особою, яка не має на це повноважень;
документи оформлені з порушенням вимог цього Порядку;
документи подані не в повному обсязі.
14. За наявності однієї або кількох зазначених у пункті 13
цього Порядку підстав не пізніше ніж протягом 30 календарних днів
після надходження заяви комісія приймає рішення про залишення
заяви без розгляду, про що протягом п'яти робочих днів повідомляє
засновника (власника) в письмовій формі.
15. Після усунення причин, що були підставою для прийняття
комісією рішення про залишення заяви без розгляду, заявник може
повторно подати документи, необхідні для внесення дитячого закладу
оздоровлення та відпочинку до Реєстру.
16. Комісія протягом 30 календарних днів після надходження
документів приймає рішення про внесення дитячого закладу
оздоровлення та відпочинку до Реєстру та видає відповідну довідку
за формою згідно з додатком 2 або приймає рішення про відмову у
внесенні закладу до Реєстру.
Дублікат довідки у разі потреби може бути виданий на підставі
заяви, поданої заявником.
17. Підставами для прийняття рішення про відмову у внесенні
дитячого закладу оздоровлення та відпочинку до Реєстру є
невідповідність документів вимогам цього Порядку та
недостовірність зазначених у них відомостей.
18. Про внесення дитячого закладу оздоровлення та відпочинку
до Реєстру або відмову в його внесенні заявника повідомляють
протягом п'яти робочих днів після прийняття відповідного рішення.
19. Виправлення помилок у Реєстрі здійснюється на підставі
заяви, поданої заявником, та документів, що підтверджують
необхідність внесення відповідних змін до відомостей, що містяться
у Реєстрі.
Інформація про графіки змін та вартість ліжко-дня
уточнюється щороку на підставі даних, поданих заявником.
{ Пункт 19 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1116
( 1116-2010-п ) від 08.12.2010 }
20. Інформація про внесення дитячого закладу оздоровлення та
відпочинку до Реєстру та виключення з нього розміщується на
веб-сайті Мінсоцполітики.
21. Організаційно-методичне забезпечення ведення Реєстру
здійснює Мінсоцполітики.
22. Формування та ведення Реєстру забезпечується за рахунок
коштів державного бюджету.
23. У разі зміни найменування дитячого закладу оздоровлення
та відпочинку і засновника (власника), його місцезнаходження
заявник зобов'язаний протягом 15 робочих днів після реєстрації в
установленому порядку подати комісії заяву про внесення змін до
Реєстру за формою ( z0685-10 ), затвердженою
Мінсоцполітики, та нотаріально засвідчені копії відповідних
документів, що є підставою для внесення змін. { Пункт 23 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1116
( 1116-2010-п ) від 08.12.2010 }
24. Підставою для виключення дитячого закладу оздоровлення та
відпочинку з Реєстру у зв'язку з реорганізацією, ліквідацією є
заява та документи про погодження з відповідним органом виконавчої
влади, органом місцевого самоврядування та Мінсоцполітики рішення
про реорганізацію або ліквідацію закладу.
25. Відомості, що містяться в Реєстрі, є відкритими і
загальнодоступними.
26. Юридичні та фізичні особи можуть одержати інформацію, що
міститься в Реєстрі, за письмовим зверненням до
Мінсоцполітики або безпосередньо на веб-сайті Міністерства.
27. Контроль за дотриманням цього Порядку здійснює
Мінсоцполітики.

Додаток 1
до Порядку
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 8 грудня 2010 р. N 1116)
( 1116-2010-п )
РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА

Найменування дитячого закладу оздоровлення та відпочинку ____
__________________________________________________________________
Місцезнаходження закладу:
Поштовий індекс ____________ Область _____________________________
Район ______________________ Населений пункт _____________________
Вулиця ____________________________ Будинок ______________________
Корпус (за наявності) __________ Міжміський телефонний код _______
Номер телефону/телефаксу _________________________________________
Адреса веб-сторінки та електронної пошти (за наявності) __________
__________________________________________________________________
Рік заснування закладу ___________________________________________
Форма власності закладу __________________________________________
Найменування органу, до сфери управління якого належить заклад
(для закладів державної форми власності) _________________________
__________________________________________________________________
Прізвище, ім'я та по батькові керівника закладу __________________
__________________________________________________________________
Тип закладу ______________________________________________________
Режим функціонування закладу _____________________________________
Дата і результати проведення державної атестації закладу _________
__________________________________________________________________
Види послуг з оздоровлення та відпочинку _________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Серія, номер, дата, строк дії та ким видана ліцензія (у разі
провадження закладом видів господарської діяльності, що підлягають
ліцензуванню) ____________________________________________________
__________________________________________________________________
Наявність спеціально відведеної території закладу ________________
__________________________________________________________________
Кількість ліжко-місць у закладі __________________________________
Найменування засновника (власника) дитячого закладу оздоровлення
та відпочинку (для юридичних осіб) _______________________________
__________________________________________________________________
Прізвище, ім'я та по батькові власника (для фізичних осіб) _______
__________________________________________________________________
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ _____________________________
Дата державної реєстрації ________________________________________
Серія, номер та ким видані виписка або витяг з Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців ____________
__________________________________________________________________
Місцезнаходження засновника (власника):
Поштовий індекс ________________ Держава _________________________
Область ________________________ Район ___________________________
Населений пункт ________________________ Вулиця __________________
Будинок ________________________ Корпус (за наявності) ___________
Міжміський телефонний код ________ Номер телефону/телефаксу ______
__________________________________________________________________
Адреса веб-сторінки та електронної пошти (за наявності) __________
__________________________________________________________________

_________________________ ____________ ________________________
(засновник (власник)/або (підпис) (ініціали та прізвище)
уповноважена ним особа)
___ ____________ 20__ р.

М.П.
_______________
Примітка. Інформація в електронній формі, що додається,
зберігається разом з реєстраційною карткою.
{ Додаток 1 в редакції Постанови КМ N 1116 ( 1116-2010-п ) від
08.12.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 849
( 849-2011-п ) від 10.08.2011 }

Додаток 2
до Порядку
Міністерство соціальної політики
ДОВІДКА
про внесення дитячого закладу оздоровлення
та відпочинку до Державного реєстру

Найменування дитячого закладу оздоровлення та відпочинку _________ __________________________________________________________________
Місцезнаходження _________________________________________________
Інформація про власника (засновника) та керівника дитячого закладу
оздоровлення та відпочинку _______________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ _____________________________
Дата та номер рішення про внесення дитячого закладу оздоровлення
та відпочинку до Державного реєстру ______________________________
Номер у Державному реєстрі _______________________________________

Міністр соціальної політики __________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
"___" ____________ 200_ р.
М. П.
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1332
( 1332-2011-п ) від 21.12.2011, N 330 ( 330-2013-п ) від
24.04.2013 }вгору