Про утворення Державного департаменту з питань діяльності курортів
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 06.05.2001425
Документ 425-2001-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 08.08.2008, підстава - 675-2008-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 6 травня 2001 р. N 425
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 675 ( 675-2008-п ) від 23.07.2008 }
Про утворення Державного департаменту
з питань діяльності курортів
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 989 ( 989-2003-п ) від 27.06.2003
N 1607 ( 1607-2004-п ) від 30.11.2004
N 1197 ( 1197-2005-п ) від 15.12.2005 }

Відповідно до Закону України "Про курорти" ( 2026-14 )
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Утворити у складі Міністерства охорони здоров'я Державний
департамент з питань діяльності курортів як урядовий орган
державного управління.
2. Затвердити Положення про Державний департамент з питань
діяльності курортів (додається).
3. Міністерству охорони здоров'я привести у місячний термін
свої рішення у відповідність із цією постановою.
4. Міністерству охорони здоров'я забезпечити розміщення
Державного департаменту з питань діяльності курортів у приміщеннях
будинку по вул. Грушевського, 7, у м. Києві.

Перший
віце-прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 травня 2001 р. N 425
ПОЛОЖЕННЯ
про Державний департамент з питань діяльності курортів

1. Державний департамент з питань діяльності курортів
(Держкурорт) є урядовим органом державного управління, що діє у
складі МОЗ та підпорядковується йому.
2. Держкурорт у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України та
Кабінету Міністрів України, цим Положенням, а також наказами МОЗ.
У межах своїх повноважень Держкурорт організовує виконання
актів законодавства та здійснює систематичний контроль за їх
реалізацією.
Держкурорт узагальнює практику застосування законодавства з
питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо
удосконалення цього законодавства та в установленому порядку
вносить їх МОЗ.
3. Основними завданнями Держкурорту є:
участь в реалізації державної політики у сфері діяльності
курортів;
підготовка пропозицій до проектів державних цільових програм
і прогнозів розвитку курортів; ( Абзац третій пункту 3 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1607 ( 1607-2004-п ) від
30.11.2004 )
координація діяльності курортних закладів (незалежно від
форми власності), пов'язаної з використанням лікувальних ресурсів,
а також діяльності підприємств, установ та організацій, які
обслуговують курорти;
здійснення контролю за дотриманням державних стандартів у
сфері санаторно-курортного лікування та відпочинку.
4. Держкурорт відповідно до покладених на нього завдань:
1) розробляє пропозиції до проектів державних цільових
програм і прогнозів розвитку курортів для забезпечення їх
раціонального використання з метою якісного лікування та
оздоровлення людей; ( Підпункт 1 пункту 4 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 1607 ( 1607-2004-п ) від 30.11.2004 )
2) готує пропозиції з пріоритетних напрямів розвитку
курортів, розробляє та організовує реалізацію державних
цільових програм у сфері діяльності курортів; ( Підпункт 2 пункту
4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1607
( 1607-2004-п ) від 30.11.2004 )
3) бере участь у розробленні норм і правил користування
природними лікувальними ресурсами;
4) бере участь у складанні та веденні Державного кадастру
природних територій курортів України; ( Підпункт 4 пункту 4 в
редакції Постанови КМ N 989 ( 989-2003-п ) від 27.06.2003 )
5) проводить медико-біологічну оцінку якості та цінності
природних лікувальних ресурсів, визначає методи їх використання;
6) розробляє проекти рішень Кабінету Міністрів України щодо
режиму округів і зон санітарної (гірничо-санітарної) охорони
курортів державного значення і подає їх на затвердження в
установленому порядку;
7) організовує проведення наукових досліджень з метою
збільшення курортного потенціалу України та ефективності його
використання;
8) здійснює в межах, визначених МОЗ, управління майном
установ та організацій, що належать до сфери його управління;
9) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього
завдань.
5. Держкурорт має право:
одержувати в установленому порядку від центральних та
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування інформацію, документи та матеріали, необхідні для
виконання покладених на нього завдань;
здійснювати контроль, проводити перевірки та інспекції з
питань, що належать до його компетенції;
залучати в установленому порядку спеціалістів центральних та
місцевих органів виконавчої влади, вчених, фахівців і експертів
(за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать
до його компетенції;
призначати на посаду та звільняти з посади керівників установ
та організацій, що належать до сфери його управління;
скликати в установленому порядку наради з питань, що належать
до його компетенції.
6. У Держкурорті з урахуванням специфіки діяльності можуть
утворюватися комісії, науково-експертні та консультативні ради,
робочі групи, інші дорадчі та консультативні органи. Склад цих
органів і положення про них затверджує голова Департаменту.
7. Держкурорт у процесі виконання покладених на нього завдань
взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади,
органами Автономної Республіки Крим, органами місцевого
самоврядування, а також відповідними органами інших держав і
міжнародними організаціями.
8. Держкурорт у межах своїх повноважень на підставі та на
виконання актів законодавства видає накази
організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх
виконання.
9. Держкурорт очолює голова, який призначається на посаду та
звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням
Міністра охорони здоров'я.
Голова Держкурорту за посадою є членом колегії МОЗ.
Голова Держкурорту має заступників, які призначаються на
посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за
поданням Міністра охорони здоров'я за погодженням з головою
Департаменту.
Голова Держкурорту:
здійснює керівництво діяльністю Держкурорту, несе персональну
відповідальність перед Кабінетом Міністрів України та Міністром
охорони здоров'я за виконання покладених на Держкурорт завдань;
призначає на посаду і звільняє з посади керівників
структурних підрозділів та інших працівників Держкурорту, крім
заступників голови Департаменту;
визначає ступінь відповідальності заступників голови
Департаменту та керівників його структурних підрозділів;
притягує до дисциплінарної відповідальності керівників
структурних підрозділів та інших працівників Держкурорту, крім
заступників голови Департаменту;
у межах повноважень Держкурорту підписує накази, організовує
перевірку їх виконання;
затверджує положення про структурні підрозділи Держкурорту;
здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим
Положенням.
10. Держкурорт для реалізації покладених на нього завдань
може за погодженням з Міністром охорони здоров'я, Радою міністрів
Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та
Севастопольською міськими держадміністраціями утворювати
територіальні органи з питань діяльності курортів.
Призначення на посаду і звільнення з посади керівників
територіальних органів з питань діяльності курортів здійснюється
Міністром охорони здоров'я. Положення про зазначені органи
затверджує голова Держкурорту. ( Абзац другий пункту 10 в редакції
Постанови КМ N 1197 ( 1197-2005-п ) від 15.12.2005 )
11. У Держкурорті може утворюватися колегія у складі голови
Департаменту, його заступників та керівників структурних
підрозділів. Персональний склад колегії затверджується Міністром
охорони здоров'я.
Рішення колегії проводяться у життя наказами голови
Держкурорту.
12. Граничну чисельність працівників та структуру Держкурорту
затверджує Міністр охорони здоров'я в межах граничної чисельності
працівників МОЗ, затвердженої Кабінетом Міністрів України.
13. Штатний розпис, кошторис доходів і видатків Держкурорту
затверджує його голова за погодженням з Міністром охорони здоров'я
та Мінфіном.
14. Держкурорт утримується за рахунок державного бюджету в
межах коштів, передбачених на утримання МОЗ.
15. Умови оплати праці працівників Держкурорту визначаються
Кабінетом Міністрів України.
16. Держкурорт є юридичною особою, має самостійний баланс,
рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням
Державного Герба України і своїм найменуванням.вгору