Документ 411-2011-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 18.04.2017, підстава - 227-2017-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 13 квітня 2011 р. № 411
Київ

Питання навчання студентів та стажування (наукового стажування) аспірантів, ад’юнктів і докторантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1411 від 28.12.2011, № 227 від 05.04.2017}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1411 від 28.12.2011
№ 538 від 07.08.2013
№ 227 від 05.04.2017}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про навчання студентів та стажування (наукове стажування) аспірантів, ад’юнктів і докторантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном, що додається.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1411 від 28.12.2011, № 227 від 05.04.2017}

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 4 березня 1996 р. № 287 "Про затвердження Положення про умови матеріального забезпечення осіб, направлених за кордон на навчання" (ЗП України, 1996 р., № 8, ст. 249; Офіційний вісник України, 2003 р., № 47, ст. 2439, № 52, ст. 2794; 2005 р., № 31, ст. 1864; 2009 р., № 74, ст. 2541) і від 2 лютого 2011 р. № 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів" (Офіційний вісник України, 2011 р., № 11, ст. 488) зміни, що додаються.

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2009 р. № 1015 "Питання стажування аспірантів, докторантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах в Україні та за кордоном" (Офіційний вісник України, 2009 р., № 74, ст. 2541).

4. Міністерству освіти і науки надавати роз’яснення щодо застосування норм цієї постанови.

{Постанову доповнено пунктом 4 згідно з Постановою КМ № 1411 від 28.12.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 538 від 07.08.2013}

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70





ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 квітня 2011 р. № 411

ПОЛОЖЕННЯ
про навчання студентів та стажування (наукове стажування) аспірантів, ад’юнктів і докторантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном

{Назва Положення із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1411 від 28.12.2011, № 227 від 05.04.2017}

{У тексті Положення слова “Міністерство освіти і науки, молоді та спорту” і “МОНмолодьспорт” в усіх відмінках замінено словом “МОН” згідно з Постановою КМ № 538 від 07.08.2013}

1. Це Положення визначає механізм організації навчання студентів та стажування (наукового стажування) аспірантів, ад’юнктів і докторантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном (далі - навчання та стажування).

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1411 від 28.12.2011, № 227 від 05.04.2017}

2. Метою навчання та стажування є підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки студентів, аспірантів, ад’юнктів, докторантів, наукових і науково-педагогічних працівників, проведення авторських досліджень з використанням сучасного обладнання і технологій, опанування новітніми унікальними методами, набуття досвіду провадження науково-дослідної і викладацької діяльності, забезпечення інформаційного обміну та розширення наукових контактів.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 227 від 05.04.2017}

3. Основними завданнями навчання та стажування є:

1) оволодіння знаннями у галузях науки, техніки та вищої освіти;

2) проведення фундаментальних та/або прикладних наукових досліджень;

3) набуття практичного досвіду з трансферу технологій та управління інноваційною діяльністю.

4. На навчання та стажування направляються особи, що мають високі досягнення у навчанні, наукові здобутки, проводять на високому науковому рівні фундаментальні та/або прикладні наукові дослідження та отримали рекомендацію вченої ради вищого навчального закладу або вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради науково-дослідної чи науково-технічної установи (далі - наукова установа).

Направлення на наукове стажування може здійснюватися за ініціативою наукового (науково-педагогічного) працівника.

{Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 227 від 05.04.2017}

5. Перелік пріоритетних напрямів освіти і науки для навчання та стажування (далі - перелік пріоритетних напрямів освіти і науки) та перелік провідних вищих навчальних закладів та наукових установ за кордоном затверджуються щороку МОН.

6. Строк навчання та стажування не може перевищувати двох років.

{Пункт 6 в редакції Постанов КМ № 1411 від 28.12.2011, № 227 від 05.04.2017}

7. З особами, які направляються на навчання або стажування, укладається договір про направлення їх на навчання або стажування до закордонного навчального закладу, наукової установи. Типовий договір про навчання студентів та стажування (наукове стажування) аспірантів, ад’юнктів, докторантів, наукових і науково-педагогічних працівників у вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном затверджується МОН.

{Пункт 7 в редакції Постанови КМ № 1411 від 28.12.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 227 від 05.04.2017}

8. МОН оголошує щороку конкурс з відбору осіб на навчання та стажування, визначає порядок, умови і строки його проведення з урахуванням переліку пріоритетних напрямів освіти і науки та переліку провідних вищих навчальних закладів та наукових установ за кордоном.

9. Відбір осіб на навчання та стажування здійснюється конкурсною комісією, що утворюється МОН.

10. Студент, що претендує на проходження навчання у провідному вищому навчальному закладі за кордоном, повинен відповідати таким вимогам:

1) мати високі результати навчання за програмою підготовки бакалавра або магістра;

{Підпункт 1 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1411 від 28.12.2011}

2) мати досягнення у студентській науково-дослідній роботі;

3) напрям підготовки (спеціальності) студента повинен відповідати переліку пріоритетних напрямів освіти і науки;

4) володіти англійською мовою або мовою країни, в якій передбачається проходження навчання, на необхідному рівні.

11. Аспірант, ад’юнкт, що претендує на проходження стажування у провідному вищому навчальному закладі чи науковій установі за кордоном, повинен відповідати таким вимогам:

1) тематика наукового дослідження повинна відповідати переліку пріоритетних напрямів освіти і науки;

2) мати наукові статті, опубліковані у зарубіжних, міжнародних та вітчизняних фахових виданнях, патенти;

3) брати участь у зарубіжних, міжнародних та національних наукових і науково-практичних конференціях, симпозіумах;

4) володіти англійською мовою або мовою країни, в якій передбачається проходження стажування, на необхідному рівні.

{Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 227 від 05.04.2017}

12. Докторант, науковий або науково-педагогічний працівник, що претендує на проходження стажування у провідному вищому навчальному закладі чи науковій установі за кордоном, повинен відповідати таким вимогам:

{Абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 227 від 05.04.2017}

1) мати науковий ступінь кандидата наук та стаж наукової або науково-педагогічної роботи не менш як три роки;

2) тематика наукового дослідження повинна відповідати переліку пріоритетних напрямів освіти і науки;

3) мати стаж роботи у вищому навчальному закладі чи науковій установі, що направляє на стажування, не менш як один рік;

4) мати наукові статті, опубліковані у зарубіжних, міжнародних та вітчизняних фахових виданнях, патенти;

5) брати участь у зарубіжних, міжнародних та національних наукових і науково-практичних конференціях, симпозіумах;

6) володіти англійською мовою або мовою країни, в якій передбачається проходження стажування, на необхідному рівні.

13. Пропозиції стосовно осіб, що претендують на проходження навчання та стажування, подаються вищими навчальними закладами та науковими установами до конкурсної комісії.

14. Особа, що претендує на проходження навчання або стажування, подає на ім'я керівника вищого навчального закладу чи наукової установи для розгляду на вченій раді вищого навчального закладу або вченій (науковій, науково-технічній, технічній) раді наукової установи:

1) заяву з проханням про направлення на навчання або стажування;

2) витяг з протоколу засідання кафедри вищого навчального закладу чи структурного підрозділу наукової установи з висновком про рекомендацію такої особи на навчання або стажування;

3) довідку про результати навчання або звіт про результати провадження науково-дослідної (науково-технічної) та/або науково-педагогічної діяльності;

4) проект індивідуального плану навчання або стажування, який повинен містити інформацію про мету, завдання, доцільність та строк навчання або стажування, програму навчання або види запланованої наукової роботи, очікувані результати, а також пропозиції щодо продовження проведення досліджень або впровадження їх результатів.

За результатами розгляду зазначених документів вчена рада вищого навчального закладу або вчена (наукова, науково-технічна, технічна) рада наукової установи приймає рішення щодо доцільності рекомендації даної особи на навчання або стажування.

15. Вищий навчальний заклад чи наукова установа подає конкурсній комісії такі документи особи, що претендує на проходження навчання або стажування:

1) лист-рекомендацію за підписом керівника вищого навчального закладу чи наукової установи;

2) витяг з протоколу засідання вченої ради вищого навчального закладу або вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради наукової установи;

3) виписку з особової справи даної особи;

4) копії документів, зазначених у пункті 14 цього Положення.

{Пункт 16 виключено на підставі Постанови КМ № 1411 від 28.12.2011}

17. Особи, направлені на навчання або стажування до вищих навчальних закладів та наукових установ за кордоном, мають право на гарантії і грошові виплати, передбачені законодавством.

{Пункт 17 в редакції Постанови КМ № 1411 від 28.12.2011}

18. Фінансування витрат, пов’язаних з навчанням та стажуванням, може здійснюватися за рахунок коштів наукової установи (вищого навчального закладу), що направляє особу на навчання та стажування, коштів, передбачених у державному бюджеті за відповідною програмою, грантів, коштів сторони, що приймає, та інших джерел, не заборонених законодавством.

{Пункт 18 в редакції Постанови КМ № 227 від 05.04.2017}

19. Студенти, аспіранти, ад’юнкти, докторанти, наукові та науково-педагогічні працівники подають протягом місяця після завершення навчання, стажування у закордонному навчальному закладі, науковій установі керівникові навчального закладу (наукової установи), що направив їх на навчання або стажування, письмовий звіт про результати навчання, стажування та виконання завдання, затвердженого в установленому порядку. Після розгляду на засіданні відповідної кафедри вищого навчального закладу чи структурного підрозділу наукової установи звіт підлягає затвердженню вченою радою вищого навчального закладу або вченою (науковою, науково-технічною, технічною) радою наукової установи.

{Абзац перший пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 227 від 05.04.2017}

Вітчизняний навчальний заклад, наукова установа приймає в установленому законодавством порядку рішення щодо подальшого проходження та завершення навчання студента, аспіранта, ад’юнкта, докторанта. Строк навчання особи для здобуття відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня або наукового ступеня у вітчизняному навчальному закладі, науковій установі не збільшується.

{Абзац другий пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 227 від 05.04.2017}

{Пункт 19 в редакції Постанови КМ № 1411 від 28.12.2011}



ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 квітня 2011 р. № 411

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 4 березня 1996 р. № 287 і від 2 лютого 2011 р. № 98

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 4 березня 1996 р. № 287:

1) назву та постановляючу частину постанови після слова "навчання" доповнити словами "та стажування";

2) у Положенні про умови матеріального забезпечення осіб, направлених за кордон на навчання, затвердженому зазначеною постановою:

назву Положення після слова "навчання" доповнити словами "та стажування";

у пункті 1 слово "докторантів," виключити, а після слова "навчання" доповнити словами "або стажування";

абзац четвертий пункту 2 викласти у такій редакції:

"Строк навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників не повинен перевищувати одного року.".

2. Абзац восьмий пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98 викласти у такій редакції:

"Строк відрядження аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників, які направляються на стажування до провідних вищих навчальних закладів та наукових установ за кордоном, не повинен перевищувати одного року.".



вгору