Про затвердження Положення про використання повітряного простору України
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 29.03.2002401
Документ 401-2002-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.06.2018, підстава - 954-2017-п


     маршрути обслуговування повітряного руху; 
заборонені зони;
зони обмеження польотів;
небезпечні зони;
повітряний простір зони з особливим режимом використання
повітряного простору;
тимчасово зарезервований повітряний простір;
зони виконання спеціальних польотів;
зони виконання випробувальних польотів;
повітряний коридор перетинання державного кордону;
райони пошуку та рятування;
райони спрощеної координації.
Структура повітряного простору та зміни до неї затверджуються
Державіаслужбою за погодженням з Генеральним штабом Збройних Сил,
а у разі потреби з відповідними державними органами,
підприємствами, установами та організаціями. Інформація про
затверджену в установленому порядку структуру повітряного простору
публікується в документах з аеронавігаційної інформації і
включається до бази даних Украероруху (CAI).
39. Класифікації підлягає весь повітряний простір, де
здійснюється обслуговування повітряного руху. Класифікація
повітряного простору ОПР визначається Державіаслужбою виходячи з
потреб користувачів повітряного простору та забезпечення безпеки
використання повітряного простору і публікується у відповідних
документах з аеронавігаційної інформації.
Повітряний простір, що доступний для загального повітряного
руху, поділяється на: { Пункт 39 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 680 ( 680-2009-п ) від 01.07.2009 }
контрольований повітряний простір ОПР, у межах якого можуть
забезпечуватися усі види обслуговування повітряного руху
(диспетчерське, польотно-інформаційне та аварійне) відповідно до
встановленої класифікації повітряного простору ОПР; { Пункт 39
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 680 ( 680-2009-п ) від
01.07.2009 }
повітряний простір поза межами контрольованого повітряного
простору ОПР, де забезпечується в установленому порядку тільки
польотно-інформаційне та аварійне обслуговування. { Пункт 39
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 680 ( 680-2009-п ) від
01.07.2009 }
40. Інформація про структуру повітряного простору, дані про
аеродроми, постійно діючі заборонені зони, зони обмеження польотів
і небезпечні зони публікується у збірниках аеронавігаційної
інформації за Світовою геодезичною системою-1984 (WGS-84) і
наноситься на аеронавігаційні карти. Аеронавігаційна інформація
повинна бути доступною для всіх користувачів повітряного простору.
Збірник аеронавігаційної інформації та зміни до нього
затверджуються Державіаслужбою за погодженням із заінтересованими
державними органами.
Зміни та доповнення до Збірника аеронавігаційної інформації
вносяться згідно з правилами обслуговування аеронавігаційної
інформації. { Пункт 40 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 680 ( 680-2009-п ) від 01.07.2009 }
41. Повітряні траси повинні відповідати діючим в Україні
нормам придатності повітряних трас до експлуатації, інформація про
них включається до Збірника аеронавігаційної інформації. Норми
придатності, правила та порядок допуску повітряних трас до
експлуатації встановлюються Державіаслужбою.
42. Структура повітряного простору визначається на підставі
пропозицій заінтересованих державних органів, підприємств, установ
та організацій. Удосконалення структури повітряного простору
здійснюється на підставі відповідних пропозицій про внесення змін
у документи, які визначають структуру повітряного простору
(документи з аеронавігаційної інформації, інструкції з виконання
польотів).
43. Підставою для підготовки пропозицій є:
1) провадження користувачем повітряного простору діяльності,
передбаченої пунктом 3 цього Положення;
2) зміна елементів структури повітряного простору;
3) зміна потоків повітряного руху, пропускної спроможності
повітряного простору, інтенсивності повітряного руху, ешелонів
(висот) польоту повітряних суден;
4) оснащення новими технічними засобами зв'язку, навігації,
спостереження та засобами обслуговування повітряного руху;
5) введення в експлуатацію об'єктів, які впливають на
використання повітряного простору;
6) утворення нових або ліквідація існуючих органів
обслуговування повітряного руху;
7) економічна доцільність;
8) рекомендації комісій з розслідування авіаційних пригод,
інцидентів і порушень порядку використання повітряного простору;
9) забезпечення безпеки населення та важливих державних
об'єктів. { Пункт 43 доповнено підпунктом 9 згідно з Постановою КМ
N 1133 ( 1133-2008-п ) від 27.12.2008 }
44. Пропозиції погоджуються:
1) у разі встановлення або зміни маршрутів ОПР, районів
авіаційних робіт, меж диспетчерських районів, диспетчерських зон,
зон аеродромного руху, спеціальних зон польотів з:
державними органами, підприємствами, установами та
організаціями, інтересів яких торкаються ці пропозиції;
відомчими органами управління повітряним рухом, якщо
внаслідок цих змін здійснюватиметься потенційний вплив на
повітряний простір, у якому управління повітряним рухом або інша
діяльність забезпечується відповідними відомчими органами;
Украерорухом;
відповідними штабами видів Збройних Сил; { Абзац шостий
пункту 44 в редакції Постанови КМ N 1133 ( 1133-2008-п ) від
27.12.2008 }
2) у разі встановлення або зміни коридорів перетинання
державного кордону, елементів структури повітряного простору в
зонах з особливим режимом використання повітряного простору,
заборонених зонах, зонах обмеження, небезпечних зонах із:
відповідними відомчими органами управління повітряного руху
на місцях, якщо внаслідок цих змін здійснюватиметься потенційний
вплив на повітряний простір, у якому управління повітряним рухом
або інша діяльність забезпечується відповідними відомчими
органами;
Украерорухом;
відповідними штабами видів Збройних Сил та Адміністрацією
Держприкордонслужби. { Абзац десятий пункту 44 в редакції
Постанови КМ N 1133 ( 1133-2008-п ) від 27.12.2008 }
Пропозиції, подані з порушенням установленого порядку,
повертаються без розгляду.
Не потребують погодження пропозиції щодо виключення ділянок
маршрутів ОПР, спрямлених маршрутів ОПР, місцевих маршрутів ОПР
або зменшення їх ширини, діапазону ешелонів польоту на них, якщо
вони розроблені Державіаслужбою або за його дорученням.
45. Пропозиції щодо встановлення або зміни елементів
структури повітряного простору подаються користувачами з
відповідним обґрунтуванням і картою (масштаб не менш
як 1:2000000). У документах повинні відображатися такі питання:
забезпечення безпеки польотів;
необхідність встановлення або зміни елементів структури
повітряного простору;
збільшення пропускної спроможності елементів структури
повітряного простору;
зниження рівня авіаційних шумів;
здійснення відповідних розрахунків (навігаційні, інженерні,
економічні тощо).
На карті повинні бути зазначені:
існуючі та запропоновані елементи структури повітряного
простору;
радіолокаційні поля та поля радіозв'язку для відповідних
діапазонів висот;
максимальні значення висот рельєфу місцевості у смузі
завширшки 50 кілометрів.
46. Зміни, що вносяться в документи, які визначають структуру
повітряного простору, після погодження з Генеральним штабом
Збройних Сил, відповідними державними органами, підприємствами,
установами та організаціями подаються в двох примірниках на
затвердження до Державіаслужби в такі терміни:
до інструкції з виконання польотів (з використання
повітряного простору) в районах аеродромів, аеровузлів, з
експлуатації полігонів та до інших інструкцій, які регламентують
діяльність, пов'язану з використанням повітряного простору, -
4 рази на рік до 30 числа останнього місяця кожного кварталу;
до переліку місцевих повітряних ліній - два рази на рік до
1 квітня та 1 жовтня;
до інших документів, які містять інформацію про структуру
повітряного простору, з урахуванням термінів опублікування та
введенням рішення про внесення змін у дію в установленому порядку.
Якщо зміни вносяться у зв'язку з тим, що не забезпечується
належний рівень безпеки польотів та обслуговування повітряного
руху, вони можуть подаватися без дотримання зазначених термінів.
Якщо зміни та доповнення стосуються відомостей, опублікованих
у документах з аеронавігаційної інформації, одночасно вносяться
зміни і до цих документів.
47. Затверджені в установленому порядку схеми польотів, крім
публікації в документах з аеронавігаційної інформації, включаються
як додатки до інструкцій з виконання польотів у районі відповідних
аеродромів.
Обслуговування та управління повітряним рухом
48. Обслуговування повітряного руху в районах польотної
інформації, диспетчерських районах та зонах і на маршрутах ОПР
(крім зон та аеродромів, де обслуговування повітряного руху
здійснюють відповідні підрозділи державних органів, органів
місцевого самоврядування, суб'єктів авіаційної діяльності, що не
входять до складу об'єднаної цивільно-військової системи
організації повітряного руху) здійснюється органами ОПР та
органами об'єднаної цивільно-військової системи організації
повітряного руху державного підприємства обслуговування
повітряного руху України.
Обслуговування повітряного руху на цивільних аеродромах,
аеродромах, що належать державним органам, органам місцевого
самоврядування, суб'єктам авіаційної діяльності, здійснюється
експлуатантами таких аеродромів згідно з порядком, установленим
відповідними правилами польотів у повітряному просторі України. { Пункт 48 в редакції Постанови КМ N 680 ( 680-2009-п ) від
01.07.2009 }
49. Управління повітряним рухом поза маршрутами ОПР в
повітряному просторі України та у міжнародному повітряному
просторі, який перебуває під відповідальністю України (крім зон та
аеродромів, де управління повітряним рухом здійснюють органи
управління Повітряних Сил Збройних Сил та інших формувань
державної авіації) здійснюється органами об'єднаної
цивільно-військової системи організації повітряного руху.
Управління повітряним рухом у тимчасово зарезервованому
повітряному просторі та в районах аеродромів державної авіації
здійснюється органами управління Повітряних Сил Збройних Сил та
інших формувань державної авіації. { Пункт 49 в редакції Постанови КМ N 680 ( 680-2009-п ) від
01.07.2009 }
50. Організація обслуговування (управління) повітряного руху
на аеродромах спільного базування (використання) визначається в
положеннях, які затверджуються спільними наказами відповідних
державних органів.
51. Обслуговування повітряного руху органами ОПР України у
повітряному просторі суміжної держави, а також обслуговування
повітряного руху органами ОПР суміжних держав у повітряному
просторі України здійснюється на підставі відповідних міжнародних
договорів.
Організація потоків повітряного руху
52. Організація потоків повітряного руху здійснюється з метою
недопущення перевищення пропускної спроможності секторів ОПР,
маршрутів ОПР та аеродромів цивільної авіації згідно з Правилами
організації потоків повітряного руху, які затверджуються
Мінінфраструктури.
53. Організація потоків повітряного руху здійснюється через
відповідні підрозділи Украероруху згідно з установленими правилами
організації потоків повітряного руху.
Оплата за аеронавігаційне обслуговування
54. Аеронавігаційне обслуговування польотів повітряних суден
у повітряному просторі здійснюється на платній основі. Розмір
плати за аеронавігаційне обслуговування та порядок її справляння
встановлюються згідно із законодавством.
55. До користувачів, які не сплатили належну суму за
аеронавігаційне обслуговування в установлений термін, вживаються
передбачені законодавством заходи щодо стягнення суми боргу.
IV. Порядок подання заявок, видачі дозволів
та визначення умов використання повітряного простору
56. Користувачі повітряного простору, заінтересовані у
провадженні діяльності, зазначеної у пункті 3 цього Положення,
повинні подати відповідну заявку на використання повітряного
простору.
У разі виконання польотів повітряних суден поза межами
контрольованого повітряного простору ОПР на висоті не більш як
1500 метрів над середнім рівнем моря заявки на виконання польоту
та використання повітряного простору не подаються (за умови
обов'язкового інформування органів управління Повітряних Сил
Збройних Сил згідно з пунктом 83 цього Положення), крім польотів,
що виконуються в тимчасово зарезервованому повітряному просторі,
повітряному просторі, де управління повітряним рухом здійснюється
органами управління Повітряних Сил Збройних Сил та інших державних
органів, а також у межах зони з особливим режимом використання
повітряного простору.
У разі виконання польотів цивільними повітряними суднами поза
межами контрольованого повітряного простору ОПР
польотно-інформаційне та аварійне обслуговування здійснюється
відповідно до встановленого порядку. Під час виконання таких
польотів екіпаж повітряного судна несе відповідальність за
своєчасне проходження передпольотної підготовки, отримання
відповідної аеронавігаційної інформації, зокрема про наявність
заборони та обмеження використання повітряного простору, та
безпечне виконання польоту. { Пункт 56 в редакції Постанови КМ N 680 ( 680-2009-п ) від
01.07.2009 }
57. Подання заявок та видача дозволів на використання
повітряного простору або анулювання заявок може здійснюватися за
допомогою телеграфу, телефону, поштового зв'язку, телефаксу тощо.
Користувачі повітряного простору зобов'язані мати прямий зв'язок
(телеграф, телефон, телефакс або інші види зв'язку) з органами ОПР
та відповідними органами управління Повітряних Сил Збройних Сил.
58. Форма розкладів та заявок на польоти цивільних повітряних
суден, а також терміни їх подання визначаються Правилами надання
експлуатантам дозволів на виліт з аеропортів України та приліт до
аеропортів України під час виконання міжнародних, внутрішніх та
транзитних польотів, що затверджуються Мінінфраструктури та
Міноборони.
59. Форма розкладів, заявок та терміни їх подання на
провадження діяльності, пов'язаної з використанням повітряного
простору, та виконання польотів державних повітряних суден
визначаються правилами, що затверджуються Міноборони та
Мінінфраструктури.
60. Розклад регулярних внутрішніх та міжнародних польотів
цивільних повітряних суден експлуатантів України та іноземних
експлуатантів затверджується Державіаслужбою і надсилається до
Украероруху (Украероцентру) та органів управління Повітряних Сил
Збройних Сил не пізніше ніж за 20 діб до введення його в дію.
61. Органи управління Повітряних Сил Збройних Сил,
Украероцентр здійснюють контроль за виконанням регулярних
внутрішніх та міжнародних польотів, а також транзитних регулярних
польотів та наданням органами ОПР послуг з обслуговування
повітряного руху. З цією метою користувачі повітряного простору
подають Украероцентру перелік повторюваних планів польотів не
пізніше ніж за 14 діб до початку польоту, а зміни до цього
переліку - за 7 діб до введення їх у дію. Украероцентр доводить
перелік повторюваних планів польотів до РДЦ та органів управління
Повітряних Сил Збройних Сил.
62. Виконання нерегулярних міжнародних польотів цивільними
повітряними суднами, що прямують транзитом, здійснюється на
підставі поданого органами ОПР, Украероцентру не пізніше ніж за
1 годину до розрахункового часу прибирання колодок плану польоту
(ФПЛ). При цьому дозволяється подавати органу ОПР план польоту з
повітря не пізніше ніж за 30 хвилин до входження цивільного
повітряного судна у повітряний простір.
Органи ОПР, які прийняли план польоту, доводять його до
органів ОПР за маршрутом польоту (у межах повітряного простору), а
також до Украероцентру та органів управління Повітряних Сил
Збройних Сил каналами авіаційної фіксованої мережі електрозв'язку
(АФТН).
Форма та зміст ФПЛ визначається Правилами польотів у
повітряному просторі України.
Виконання міжнародних польотів іноземними державними
повітряними суднами, що прямують транзитом, здійснюється на
підставі міжнародних договорів за поданням МЗС з дозволу
Генерального штабу Збройних Сил та Державіаслужби.
63. Заявки на виконання польотів іноземних повітряних суден,
пов'язаних з перевезенням глав держав, урядів та очолюваних ними
делегацій, міністрів закордонних справ і міністрів оборони, а
також з перевезенням небезпечних вантажів, подаються до
Державіаслужби. У випадках виконання зазначених польотів на
державних повітряних суднах або здійснення посадок на аеродроми,
що належать Міноборони, Адміністрації Держприкордонслужби, МВС,
МНС, додатково інформується Генеральний штаб Збройних Сил (через
МЗС). Державіаслужба та Генеральний штаб Збройних Сил після
погодження заявки надсилають рішення заявнику (через МЗС),
Украероцентру та адміністрації аеропортів, замовлених у заявці.
64. Заявка на виконання нерегулярного польоту повітряного
судна в межах контрольованого повітряного простору України
подається експлуатантом напередодні виконання польоту відповідному
органу Державіаслужби не пізніше ніж до 17 год. за UTC.
{ Абзац перший пункту 64 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 680 ( 680-2009-п ) від 01.07.2009 }
План польоту (ФПЛ) експлуатант подає відповідним органам ОПР,
Украероцентру, а також органам управління Повітряних Сил Збройних
Сил через органи ОПР за 1 год. до розрахункового часу прибирання
колодок.
Нерегулярні (чартерні) рейси на повітряній лінії, де
здійснюються регулярні перевезення, виконуються тільки після
погодження з визначеним для такого рейсу перевізником.
65. Заявки на виконання навчально-тренувальних та
випробувальних польотів державними повітряними суднами у
визначених районах, тимчасово зарезервованому повітряному
просторі, за спеціально встановленими маршрутами поза межами
маршрутів ОПР подаються відповідним органам об'єднаної
цивільно-військової системи організації повітряного руху
(Украероцентру, РДЦ) та органам управління Повітряних Сил Збройних
Сил напередодні виконання польоту, але не пізніше ніж до 12 години
за UTC.
Заявки на виконання навчально-тренувальних та випробувальних
польотів цивільними повітряними суднами у визначених зонах,
районах проведення авіаційних робіт, обльоту радіотехнічних
засобів, польотів поза встановленими маршрутами у разі їх
виконання у контрольованому повітряному просторі ОПР подаються
відповідним органам об'єднаної цивільно-військової системи
організації повітряного руху (Украероцентру, РДЦ) та органам
управління Повітряних Сил Збройних Сил напередодні виконання
польоту, але не пізніше ніж до 12 години за UTC. { Пункт 65 в редакції Постанови КМ N 680 ( 680-2009-п ) від
01.07.2009 }
66. При плануванні польотів у контрольованому повітряному
просторі на пілотованих повітряних кулях, легких, надлегких
повітряних суднах та повітряних суднах аматорської конструкції
користувач подає Державіаслужбі заявку напередодні виконання
польоту, але не пізніше 12 год. за UTC. { Пункт 66 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 680
( 680-2009-п ) від 01.07.2009 }
67. Для проведення стрільб, пусків ракет, проведення
вибухових робіт користувач повітряного простору подає
Украероцентру та відповідному РДЦ до 15 березня та 15 жовтня
поточного року розклад (графік, витяг з річного плану). Зміни у
розкладі подаються не пізніше ніж за 10 робочих днів до введення
їх у дію.
68. Заявки на разове проведення стрільб, пусків ракет,
вибухових робіт у встановлених зонах поза розкладом подаються
користувачем Украероцентру, РДЦ, органам управління Повітряних Сил
Збройних Сил не пізніше ніж до 12 год. за UTC напередодні такого
проведення.
69. Заявки на проведення стрільб і пусків ракет з метою
здійснення активного впливу на метеорологічні процеси подаються
Украероцентру, відповідним РДЦ, органам управління Повітряних Сил
Збройних Сил не пізніше ніж за 2 год. до передбачуваного початку
стрільб або пусків ракет.
70. Для проведення запусків (підйомів) непілотованих
повітряних куль (куль-зондів), аеростатів з визначених постійних
пунктів зондування користувач повітряного простору подає
Украероцентру та відповідному РДЦ до 15 березня та 15 жовтня
поточного року розклад (графік, витяг з річного плану). Зміни у
розкладі подаються не пізніше ніж за 10 робочих днів до введення
їх у дію.
71. Заявки на разове проведення запусків (підйомів)
непілотованих повітряних куль (куль-зондів), аеростатів з
визначених постійних пунктів зондування поза розкладом та з
тимчасових пунктів зондування подаються користувачами повітряного
простору Украероцентру, відповідним РДЦ, органам управління
Повітряних Сил Збройних Сил не пізніше ніж до 12 год. за UTC
напередодні такого проведення.
72. Заявки на проведення демонстраційних польотів та
авіаційних робіт над населеними пунктами користувачі повітряного
простору подають Державіаслужбі не пізніше ніж за 5 робочих днів
до початку польотів. Експлуатант подає Украероцентру та
відповідному РДЦ також план польоту (ФПЛ) не пізніше ніж за 2 год.
до вильоту.
73. Разові заявки на нерегулярну діяльність, пов'язану з
проведенням військових навчань, повітряних парадів,
запуском/посадкою космічних об'єктів, перевіркою бойової
готовності авіаційних частин і чергових сил з протиповітряної
оборони Збройних Сил, подаються Украероцентру не пізніше ніж за 10
робочих днів до початку діяльності.
74. Дозвіл на виконання польотів видається:
1) Державіаслужбою:
внутрішніх та міжнародних регулярних польотів з посадкою
(вильотом) в Україні (з України);
міжнародних нерегулярних польотів з посадкою (вильотом) в
Україні (з України); { Абзац третій підпункту 1 пункту 74 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 680 ( 680-2009-п ) від
01.07.2009 }
внутрішніх нерегулярних польотів у контрольованому
повітряному просторі ОПР; { Підпункт 1 пункту 74 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 680 ( 680-2009-п ) від 01.07.2009 }
польотів повітряних суден, що виконують рейси літери "А";
польотів державних та експериментальних повітряних суден з
посадкою на аеродроми цивільної авіації;
демонстраційних польотів над населеними пунктами;
польотів для проведення авіаційних робіт;
польотів для проведення аерофотозйомки цивільними та
експериментальними повітряними суднами за погодженням з
Генеральним штабом Збройних Сил;
польотів на пілотованих повітряних кулях, легких, надлегких
повітряних суднах та повітряних суднах аматорської конструкції;
2) Генеральним штабом Збройних Сил:
внутрішніх та міжнародних польотів державних повітряних суден
України та іноземних держав;
транзитних міжнародних польотів державних повітряних суден
України та іноземних держав;
внутрішніх польотів у межах зони з особливим режимом
використання повітряного простору, крім її частини, що межує із
забороненою зоною, після отримання дозволу Адміністрації
Держприкордонслужби; { Абзац четвертий підпункту 2 пункту 74 в
редакції Постанови КМ N 680 ( 680-2009-п ) від 01.07.2009 }
польотів за Договором з відкритого неба ( 994_316 ) за
погодженням з Державіаслужбою;
польотів для проведення аерофотозйомки.
75. Дозвіл на використання повітряного простору видається на
підставі відповідної заявки після отримання дозволу на виконання
польотів: { Абзац перший пункту 75 в редакції Постанови КМ N 680
( 680-2009-п ) від 01.07.2009 }
1) Украероцентром:
на виконання польотів поза межами повітряних трас у
повітряному просторі більше ніж у двох районах польотної
інформації;
на провадження діяльності у повітряному просторі, яка
потребує встановлення заборон або обмежень його використання;
на провадження діяльності у повітряному просторі, яка
потребує встановлення короткочасних обмежень його використання (в
межах двох та більше районів польотної інформації);
на виконання польотів для проведення пошуково-рятувальних
робіт;
на провадження діяльності у повітряному просторі, яка
потребує встановлення короткочасних обмежень його використання в
межах одного району польотної інформації тривалістю понад 2 год.;
на виконання польотів повітряними суднами, які не обладнані
засобами вторинної радіолокації;
на провадження іншої діяльності у повітряному просторі більш
як у двох районах польотної інформації;
2) РДЦ:
на виконання польотів поза межами повітряних трас у
повітряному просторі одного або двох (суміжних) районів польотної
інформації;
на провадження діяльності у повітряному просторі, яка
потребує встановлення короткочасних обмежень його використання
тривалістю не більше ніж 2 год.;
на провадження іншої діяльності у повітряному просторі одного
або двох (суміжних) районів польотної інформації.
76. Украероцентр та РДЦ, отримавши заявку на використання
повітряного простору, приймають відповідне рішення, про що
інформують заявника. У разі затвердження заявки на використання
повітряного простору Украероцентр та РДЦ повідомляють про прийняте
рішення органи управління Повітряних Сил Збройних Сил.
77. Використання повітряного простору одночасно (за місцем і
часом) двома або більше користувачами повітряного простору регулює
Украероцентр та РДЦ відповідно до їх компетенції за такими
пріоритетами:
1) відбиття ударів засобів повітряного нападу, запобігання і
припинення порушень державного кордону та суверенних прав України
в її виключній (морській) економічній зоні або збройного нападу на
територію України, а також припинення протиправних дій повітряних
суден, які можуть використовуватися для вчинення терористичних
актів у повітряному просторі України; { Підпункт 1 пункту 77 в
редакції Постанови КМ N 1133 ( 1133-2008-п ) від 27.12.2008 }
2) польоти повітряних суден для проведення всіх видів
рятувальних робіт, спрямованих на збереження життя та здоров'я
людей;
3) подання допомоги у разі виникнення надзвичайних ситуацій
природного або техногенного характеру;
4) запуск, посадка, пошук та евакуація космічних апаратів і
їх екіпажів;
5) запобігання та припинення порушень порядку використання
повітряного простору;
6) польоти повітряних суден, що виконують рейси літери "А";
7) польоти повітряних суден, які виконують спеціальні
завдання за планами Міноборони;
8) польоти за Договором з відкритого неба ( 994_316 ) та інші
польоти, які виконуються відповідно до міжнародних договорів;
9) провадження спеціальної діяльності, пов'язаної із
здійсненням впливу на метеорологічні явища;
10) виконання регулярних міжнародних повітряних перевезень
пасажирів, вантажів та пошти;
11) виконання регулярних внутрішніх повітряних перевезень
пасажирів, вантажів та пошти;
12) виконання нерегулярних міжнародних та внутрішніх
повітряних перевезень пасажирів, вантажів та пошти;
13) виконання польотів державних повітряних суден з метою
перебазування частин та підрозділів державної авіації, а також за
планами навчально-бойової підготовки;
14) виконання випробувальних польотів експериментальних
повітряних суден;
15) виконання польотів, проведення авіаційних робіт
цивільними повітряними суднами в інтересах національної економіки;
16) навчальні і тренувальні польоти цивільної авіації;
17) проведення вибухових робіт;
18) виконання польотів повітряних суден або провадження іншої
діяльності, пов'язаної з використанням повітряного простору, з
метою задоволення потреб громадян;
19) використання повітряного простору, пов’язане із запуском
метеорологічних радіозондів з постійних пунктів спостережень
МНС; { Підпункт 19 пункту 77 в редакції Постанови КМ N 657
( 657-2012-п ) від 18.07.2012 }
20) провадження іншої діяльності, пов'язаної з використанням
повітряного простору.
78. Рішення про термінові вильоти повітряних суден,
проведення стрільб і пусків ракет без подання попередніх заявок
приймають: { Абзац перший пункту 78 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1133 ( 1133-2008-п ) від 27.12.2008 }
командувачі видів Збройних Сил, командири повітряних
командувань, оперативний черговий командного центру Повітряних Сил
Збройних Сил - для відбиття ударів засобів повітряного нападу,
перехоплення або супроводження нерозпізнаних цілей, а також Голова
Держприкордонслужби та його перший заступник, начальники
регіональних управлінь Держприкордонслужби - для припинення
порушень державного кордону та забезпечення охорони суверенних
прав України в її виключній (морській) економічній зоні; { Абзац
другий пункту 78 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1402 ( 1402-2003-п ) від 04.09.2003; в редакції Постанови КМ
N 1133 ( 1133-2008-п ) від 27.12.2008 }
командувачі видів Збройних Сил, начальники регіональних
управлінь Державної прикордонної служби, командувач Національної
гвардії та інші посадові особи, які визначаються наказами
заінтересованих державних органів, - для виконання інших
оперативних завдань з метою захисту державних інтересів; { Абзац
третій пункту 78 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1402 ( 1402-2003-п ) від 04.09.2003, N 1133 ( 1133-2008-п ) від
27.12.2008, N 162 ( 162-2014-п ) від 04.06.2014 }
уповноважені посадові особи МНС - для авіаційного пошуку і
рятування; { Абзац четвертий пункту 78 в редакції Постанови КМ
N 657 ( 657-2012-п ) від 18.07.2012 }
командувачі видів Збройних Сил, уповноважені посадові особи
МНС, начальники регіональних управлінь Держприкордонслужби,
командувач Національної гвардії, керівники авіакомпаній та
авіапідприємств цивільної авіації, керівники підприємств,
спеціальних авіаційних формувань, які використовують
пошуково-рятувальні, протипожежні або санітарні повітряні судна, -
для надання допомоги в разі стихійного лиха, катастрофи, аварійної
ситуації та в інших випадках, що загрожують життю людей. { Абзац
п'ятий пункту 78 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1402 ( 1402-2003-п ) від 04.09.2003, N 1133 ( 1133-2008-п ) від
27.12.2008; в редакції Постанови КМ N 657 ( 657-2012-п ) від
18.07.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 162
( 162-2014-п ) від 04.06.2014 }
79. Дозвіл на провадження діяльності, пов'язаної з
використанням повітряного простору у випадках, передбачених
пунктом 78 цього Положення, видають командні пункти видів Збройних
Сил, регіональні управління Державної прикордонної служби,
Головний координаційний центр з пошуку та рятування МНС, а також
служба координації польотів авіації Національної гвардії з
негайним повідомленням про видачу дозволу Украероцентру та
відповідного РДЦ. { Абзац перший пункту 79 із змінами, внесеними
згідно з Постановами КМ N 1402 ( 1402-2003-п ) від 04.09.2003,
N 836 ( 836-2006-п ) від 15.06.2006, N 1133 ( 1133-2008-п ) від
27.12.2008, N 657 ( 657-2012-п ) від 18.07.2012, N 162
( 162-2014-п ) від 04.06.2014 }
Умови використання повітряного простору визначаються
Украероцентром та органами ОПР негайно після отримання заявки на
використання повітряного простору з повідомленням органів
управління Повітряних Сил Збройних Сил.
Украероцентр, РДЦ, аеродромні диспетчерські пункти, відомчі
органи ОПР зобов'язані вжити всіх можливих заходів до забезпечення
безпеки повітряного руху.
80. Запит про умови використання повітряного простору для
провадження діяльності, не пов'язаної з виконанням польотів
повітряними трасами, робиться користувачем після отримання
відповідного дозволу не пізніше ніж за 1 год. до початку
діяльності в межах одного РДЦ та за 2 год. - в межах двох і більше
РДЦ.
Заявка на використання повітряного простору анулюється, якщо
в зазначений термін запит на використання повітряного простору або
повідомлення про перенесення початку діяльності до Украероцентру
або РДЦ не надійшли.
У разі виконання польотів повітряними суднами поза межами
контрольованого повітряного простору ОПР на висоті не більш як
1500 метрів над середнім рівнем моря запит про умови використання
повітряного простору користувачами не здійснюється, крім польотів,
що виконуються в тимчасово зарезервованому повітряному просторі,
повітряному просторі, де управління повітряним рухом здійснюють
органи управління Повітряних Сил Збройних Сил та інших державних
органів, а також в межах зони з особливим режимом використання
повітряного простору. { Пункт 80 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 680 ( 680-2009-п ) від 01.07.2009 }
81. Умови використання повітряного простору визначаються
Украероцентром або РДЦ не пізніше ніж за 30 хв. до початку
діяльності, якщо така діяльність провадиться в межах одного району
польотної інформації, та за 1 год. - у межах двох і більше районів
польотної інформації.
V. Порядок надання повідомлень про діяльність,
пов'язану з використанням повітряного простору
82. Органи ОПР зобов'язані невідкладно інформувати відповідні
органи управління Повітряних Сил Збройних Сил та Украероцентр, які
за узгодженою схемою сповіщають штаб Антитерористичного центру при
СБУ про: { Абзац перший пункту 82 в редакції Постанови КМ N 1133
( 1133-2008-п ) від 27.12.2008 }
випадки загрози порушення або порушення повітряними суднами
державного кордону;
появу у відповідному районі управління повітряним рухом
нерозпізнаних цілей;
повітряні судна, які подають сигнал "Лихо";
неприбуття повітряного судна до встановленого часу до пунктів
призначення, якщо його місцезнаходження невідоме;
втрату радіозв'язку з повітряним судном;
незаконне втручання у дії екіпажу, спроби захоплення або
викрадення повітряного судна; { Абзац сьомий пункту 82 в редакції
Постанови КМ N 1133 ( 1133-2008-п ) від 27.12.2008 }
повітряні судна, які порушують порядок використання
повітряного простору;
виявлення повітряних суден, щодо яких існує інформація про
можливе використання їх для вчинення терористичного акту в
повітряному просторі України. { Пункт 82 доповнено абзацом згідно
з Постановою КМ N 1133 ( 1133-2008-п ) від 27.12.2008 }
Для вжиття заходів до повітряних суден, які порушують
державний кордон, порядок використання повітряного простору та
допускають інші порушення, а також до повітряних суден, які
подають сигнал "Лихо", органи управління Повітряних Сил Збройних
Сил інформують органи ОПР, під безпосереднім управлінням яких
перебувають ці повітряні судна. У свою чергу відповідні органи ОПР
передають цю інформацію Украероцентру та РДЦ.
83. Інформування відповідних органів управління Повітряних
Сил Збройних Сил та органів об'єднаної цивільно-військової системи
організації повітряного руху, що здійснюють контроль за
використанням повітряного простору України, про виконання польотів
здійснюється: { Абзац пункту 83 в редакції Постанови КМ N 680
( 680-2009-п ) від 01.07.2009 }
органами ОПР - під час обслуговування повітряного руху в
межах контрольованого простору ОПР; { Абзац пункту 83 в редакції
Постанови КМ N 680 ( 680-2009-п ) від 01.07.2009 }
користувачем повітряного простору за допомогою найзручнішого
виду зв'язку, визначеного пунктом 57 цього Положення, - під час
провадження діяльності з використання повітряного простору поза
межами контрольованого простору ОПР. { Абзац пункту 83 в редакції
Постанови КМ N 680 ( 680-2009-п ) від 01.07.2009 }
Зазначена інформація подається відповідним органам управління
Повітряних Сил Збройних Сил та органам об'єднаної
цивільно-військової системи організації повітряного руху не
пізніше ніж: { Абзац пункту 83 в редакції Постанови КМ N 680
( 680-2009-п ) від 01.07.2009 }
1) за 5 хв. до запланованого часу вильоту:
про початок аеродромних польотів та польотів для проведення
авіаційних робіт у зоні з особливим режимом використання
повітряного простору;
про виліт (запуск) повітряних суден (радіозондів) з
аеродромів (пунктів запуску), розташованих у зоні з особливим
режимом використання повітряного простору;
про підняття прив'язних аеростатів;
2) за 10 хв. до запланованого часу - про виліт повітряних
суден, запуск метеорологічних радіозондів, що підлягають контролю
з боку органів управління Повітряних Сил Збройних Сил;
3) за 30 хв. до запланованого часу вильоту:
про перенесення та знову призначений час вильоту повітряних
суден, запуск метеорологічних радіозондів;
про заміну повітряного судна (заміну типу повітряного судна,
позивних командира екіпажу тощо);
4) протягом 5 хв. від фактичного часу настання події:
про фактичний час вильоту повітряних суден, запуску
метеорологічних радіозондів, крім запуску метеорологічних
радіозондів, що здійснюється в єдині міжнародні скоординовані
терміни:
про початок польотів для проведення авіаційних робіт;
про відміну польотів, вильотів повітряних суден, запусків
метеорологічних радіозондів;
5) протягом 10 хв. від фактичного часу настання події:
про закінчення аеродромних польотів, польотів для проведення
авіаційних робіт;
про посадку повітряних суден, що виконують польоти за
маршрутами ОПР та поза маршрутами ОПР;
про перерву в аеродромних польотах тривалістю понад 1 годину;
6) протягом 20 хв. від фактичного часу настання події - про
затримку вильоту повітряних суден та запуску метеорологічних
радіозондів;
7) негайно:
після закінчення розрахункового часу посадки повітряного
судна;
про неприбуття його на аеродром призначення, якщо інформації
про місцезнаходження цього повітряного судна немає;
про повітряні судна, що зазнають або зазнали лиха (додатково
інформуються відповідні координаційні центри пошуку та рятування).
Інформування органів Держприкордслужби про провадження
діяльності з використання повітряного простору поза межами
контрольованого простору ОПР у межах зони з особливим режимом
використання повітряного простору, крім її частини, що межує із
забороненою зоною, здійснюється безпосередньо користувачем
повітряного простору за допомогою найзручнішого виду зв'язку,
визначеного пунктом 57 цього Положення. { Пункт 83 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 680 ( 680-2009-п ) від
01.07.2009 }
Інформування здійснюється не пізніше ніж за 5 хвилин до
запланованого часу вильоту про: { Пункт 83 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 680 ( 680-2009-п ) від 01.07.2009 }
початок аеродромних польотів та польотів для проведення
авіаційних робіт у зоні з особливим режимом використання
повітряного простору; { Пункт 83 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 680 ( 680-2009-п ) від 01.07.2009 }
виліт (запуск) повітряних суден (радіозондів) з аеродромів
(пунктів запуску), розташованих у зоні з особливим режимом
використання повітряного простору. { Пункт 83 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 680 ( 680-2009-п ) від 01.07.2009 }
{ Пункт 84 виключено на підставі Постанови КМ N 680
( 680-2009-п ) від 01.07.2009 }
85. РДЦ завчасно (до входження повітряних суден у повітряний
простір України) повідомляють відповідним органам управління
Повітряних Сил Збройних Сил розрахунковий час перетинання
повітряними суднами державного кордону.
86. Пункти збору повідомлень щодо ОПР подають у день
виконання польоту та у визначений у пункті 83 цього Положення час
Украероцентру інформацію про:
1) польоти повітряних суден;
2) прямування повітряних суден на запасні аеродроми;
3) повітряні судна, що зазнають або зазнали лиха;
4) порушення порядку використання повітряного простору;
5) зміну повітряної обстановки, що може становити загрозу
безпеці польотів;
6) авіаційні події та інциденти.
За запитом Украероцентру може подаватися інша інформація.
Пункти запуску метеорологічних радіозондів подають у день їх
запуску та у визначений у пункті 83 цього Положення час
Украероцентру інформацію про запуски метеорологічних радіозондів.
За запитом Украероцентру може подаватись інша інформація. { Пункт 86 в редакції Постанови КМ N 680 ( 680-2009-п ) від
01.07.2009 }
87. Користувачі повітряного простору, що проводять стрільби,
пуски ракет, підривні роботи, роботи, пов'язані з активним впливом
на метеорологічні процеси, а також провадять такі види діяльності,
що можуть становити загрозу безпеці повітряного руху та інших
об'єктів, повідомляють РДЦ, органи управління Повітряних Сил
Збройних Сил не пізніше ніж за 10 хвилин про початок зазначеної
діяльності, перенесення часу її провадження, скасування
запланованої діяльності, а також через 5 хвилин - про її
закінчення. РДЦ подає Украероцентру зазначену інформацію відразу
після її надходження. { Пункт 87 в редакції Постанови КМ N 680 ( 680-2009-п ) від
01.07.2009 }
88. У разі з'ясування органами управління Повітряних Сил
Збройних Сил повітряної обстановки, виявлення нерозпізнаних
повітряних цілей органами ОПР надається вся інформація, що
стосується відповідного району (повітряного судна).
VI. Координація діяльності, пов'язаної з використанням
повітряного простору
89. Координації підлягає діяльність, яка може вплинути на
безпеку польотів повітряних суден, інші види діяльності,
пов'язаної з використанням повітряного простору. Координація
здійснюється на міжнародному, міжвідомчому рівні та у рамках
об'єднаної цивільно-військової системи організації повітряного
руху.
90. Координація на міжнародному рівні здійснюється у процесі
реалізації державної політики у сфері використання повітряного
простору та обслуговування повітряного руху Мінінфраструктури,
Міноборони, Державіаслужбою та Украерорухом, а також державними
органами, що забезпечують функціонування об'єднаної
цивільно-військової системи організації повітряного руху, а з
оперативних питань - Украероцентром та РДЦ.
91. Координація на міжвідомчому рівні здійснюється в рамках
роботи міжвідомчих комісій, робочих груп, які утворюються за
рішенням Кабінету Міністрів України і до складу яких входять
представники заінтересованих державних органів, підприємств,
установ та організацій.
Координація на міжвідомчому рівні вирішення питань реалізації
державної політики у сфері використання повітряного простору та
організації повітряного руху, виконання рішень відповідних комісій
та робочих груп з метою прийняття нормативно-правових актів
здійснюється Мінінфраструктури за погодженням із заінтересованими
державними органами, підприємствами, установами та організаціями.
Координація на міжвідомчому рівні вирішення питань,
пов'язаних з використанням повітряного простору та організацією
повітряного руху з метою забезпечення безпеки та ефективності його
використання, здійснюється Державіаслужбою, Украерорухом разом з
відповідними державними органами, підприємствами, установами,
організаціями та користувачами повітряного простору.
92. Координація в рамках об'єднаної цивільно-військової
системи організації повітряного руху вирішення оперативних питань
щодо управління у повітряному просторі та обслуговування
повітряного руху здійснюється Украероцентром та РДЦ. В окремих
частинах повітряного простору можуть встановлюватися райони
спрощеної координації.вгору