Документ 4-2016-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 13.01.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 19.01.2016. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 13 січня 2016 р. № 4
Київ

Про внесення змін до Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 459 “Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 77, ст. 2183; 2015 р., № 34, ст. 1010, № 48, ст. 1541, № 78, ст. 2603), зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім абзацу одинадцятого підпункту 3, абзаців шостого - дев’ятнадцятого підпункту 5, підпункту 6, абзацу двадцять п’ятого підпункту 7 пункту 3 змін, затверджених цією постановою, які набирають чинності одночасно із Законом України від 15 січня 2015 р. № 124-VIII “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 січня 2016 р. № 4

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

1. У пункті 1:

1) в абзаці третьому слова “оцінки відповідності та” виключити, а після слова “стандартизації” доповнити словами “, метрології та метрологічної діяльності,”;

2) в абзаці шостому слова “та спеціально уповноваженим органом у сфері метрології” виключити.

2. Абзац шостий підпункту 1 пункту 3 викласти в такій редакції:

“державної політики у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності;”.

3. У пункті 4:

1) підпункт 46 викласти в такій редакції:

“46) виконує в межах повноважень, передбачених законом, функції із стандартизації у промисловому секторі економіки;”;

2) підпункт 86 виключити;

3) підпункти 87-100 викласти в такій редакції:

“87) забезпечує нормативно-правове регулювання у сфері стандартизації;

88) погоджує програму робіт з національної стандартизації;

89) вживає заходів щодо адаптації законодавства України у сфері стандартизації до законодавства ЄС;

90) узагальнює практику застосування законодавства у сфері стандартизації, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення та вносить на розгляд в установленому порядку проекти законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України;

91) погоджує розроблені національним органом стандартизації національні стандарти (зміни до них) щодо:

процедур розроблення, прийняття, перевірки, перегляду, скасування та відновлення дії національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них;

критеріїв, форми і процедур розгляду пропозицій щодо проведення робіт з національної стандартизації;

процедур створення, діяльності та припинення діяльності технічних комітетів стандартизації;

92) затверджує національні класифікатори, зміни до них та процедури їх розроблення;

93) затверджує методичні рекомендації щодо формування переліків національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності продукції, пов’язаних з нею процесів або методів виробництва чи інших об’єктів вимогам технічних регламентів;

94) представляє інтереси України в міжурядових організаціях стандартизації, укладає міжнародні договори України про співробітництво та проведення робіт у сфері стандартизації з такими організаціями та відповідними урядовими і міжурядовими органами інших держав згідно із Законом України “Про міжнародні договори України”;

95) здійснює контроль за дотриманням національним органом стандартизації процедур у сфері стандартизації відповідно до принципів, норм і вимог, установлених законодавством;

96) вживає обґрунтованих заходів для прийняття і дотримання суб’єктами стандартизації Кодексу доброчинної практики з розробки, прийняття та застосування стандартів відповідно до Угоди Світової організації торгівлі про технічні бар’єри у торгівлі, що є додатком до Марракеської угоди про заснування Світової організації торгівлі від 15 квітня 1994 р.;

97) затверджує Статут національного органу стандартизації та зміни до нього;

98) інформує та надає роз’яснення щодо реалізації державної політики у сфері стандартизації;

99) у межах повноважень, передбачених законом, здійснює співробітництво у сфері стандартизації з відповідними органами інших держав;

100) визначає пріоритетні напрями розвитку у сфері стандартизації;”;

4) доповнити пункт підпунктами 100-1-100-6 такого змісту:

“100-1) затверджує Положення про керівну раду національного органу стандартизації та її склад;

100-2) затверджує Положення про комісію з апеляцій, її склад та порядок розгляду апеляцій;

100-3) здійснює організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності комісії з апеляцій, утвореної відповідно до статті 14 Закону України “Про стандартизацію”;

100-4) затверджує методику визначення трудомісткості та вартості робіт з національної стандартизації;

100-5) розглядає щорічний звіт про діяльність національного органу стандартизації;

100-6) утворює національний орган з акредитації та національний орган стандартизації;”;

5) підпункти 101-118 викласти в такій редакції:

“101) призначає на посаду і звільняє з посади керівника національного органу з акредитації;

102) призначає на посаду і звільняє з посади керівника національного органу стандартизації;

103) здійснює в установлені строки моніторинг національного органу з акредитації з метою забезпечення виконання ним на постійній основі вимог, встановлених статтею 6-1 Закону України “Про акредитацію органів з оцінки відповідності”, з урахуванням результатів взаємного оцінювання;

104) вживає відповідних коригувальних заходів або забезпечує вжиття таких заходів національним органом з акредитації у разі, коли зазначений орган не відповідає вимогам або не виконує обов’язків, встановлених Законом України “Про акредитацію органів з оцінки відповідності”;

105) визначає пріоритетні напрями розвитку технічного регулювання в Україні;

106) забезпечує нормативно-правове регулювання у сфері технічного регулювання;

107) координує діяльність з розроблення та перегляду технічних регламентів і процедур оцінки відповідності;

108) затверджує в установленому законом порядку план розроблення технічних регламентів на один або кілька календарних років;

109) погоджує проекти технічних регламентів і процедур оцінки відповідності, розроблені відповідними центральними органами виконавчої влади;

110) здійснює методичне забезпечення діяльності з розроблення та перегляду технічних регламентів і процедур оцінки відповідності;

111) визначає порядок формування та ведення бази даних про технічні регламенти та реєстру призначених органів і визнаних незалежних організацій;

112) формує та веде базу даних про технічні регламенти та реєстр призначених органів з оцінки відповідності і визнаних незалежних організацій;

113) готує в установленому законом порядку висновок щодо наявності чи відсутності невідкладних обставин, які вимагають термінового прийняття технічного регламенту чи процедури оцінки відповідності згідно із статтею 18 Закону України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”;

114) затверджує перелік національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності органів з оцінки відповідності спеціальним вимогам до призначених органів з оцінки відповідності, та розміщує його на своєму офіційному веб-сайті;

115) здійснює визначені законом функції органу, що призначає органи з оцінки відповідності (у тому числі визнані незалежні організації), обмежує сферу їх призначення, тимчасово припиняє чи поновлює дію рішень про призначення або анулює такі рішення;

116) затверджує положення про апеляційну комісію щодо розгляду апеляцій на рішення призначених органів з оцінки відповідності, її склад та порядок розгляду нею апеляцій;

117) здійснює відповідно до закону функції технічного регулювання у визначеній законодавством сфері;

118) проводить із залученням центральних органів виконавчої влади, на які покладаються функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності, моніторинг призначених органів з оцінки відповідності і визнаних незалежних організацій стосовно їх відповідності вимогам до призначених органів з оцінки відповідності чи визнаних незалежних організацій, а також виконання ними своїх обов’язків, установлених Законом України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності” та відповідними технічними регламентами;”;

6) доповнити пункт підпунктами 118-1-118-15 такого змісту:

“118-1) готує пропозиції щодо укладення міжнародних договорів України про взаємне визнання результатів оцінки відповідності та з інших питань технічного регулювання;

118-2) здійснює міжнародне співробітництво у сфері технічного регулювання з відповідними органами інших держав;

118-3) визначає основні принципи, структуру та правила державної системи сертифікації;

118-4) затверджує перелік продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації, та визначає строки її запровадження;

118-5) встановлює вимоги до призначених органів з сертифікації в державній системі сертифікації;

118-6) встановлює правила визнання сертифікатів відповідності інших держав у державній системі сертифікації;

118-7) призначає органи із сертифікації в державній системі сертифікації та присвоює їм ідентифікаційні номери, відмовляє у призначенні органів із сертифікації, розширює сферу призначення та анулює призначення;

118-8) розглядає спірні питання щодо проведення сертифікації в державній системі сертифікації;

118-9) здійснює державний нагляд за дотриманням органами із сертифікації правил і порядку сертифікації продукції в державній системі сертифікації шляхом проведення планових та позапланових перевірок;

118-10) веде Реєстр державної системи сертифікації;

118-11) організовує інформаційне забезпечення з питань сертифікації в державній системі сертифікації;

118-12) установлює вимоги до змісту інформації про прийняті органами із сертифікації рішення щодо видачі, відмови у видачі, анулювання, призупинення дії сертифікатів відповідності чи свідоцтв про визнання відповідності, яка подається для включення до Реєстру державної системи сертифікації;

118-13) установлює порядок ведення Реєстру державної системи сертифікації;

118-14) установлює порядок присвоєння органами із сертифікації реєстраційних номерів виданим ними сертифікатам відповідності та свідоцтвам про визнання відповідності;

118-15) установлює форму заявки, яку подає організація, що претендує на призначення органом із сертифікації в державній системі сертифікації;”;

7) підпункти 119-142 викласти в такій редакції:

“119) бере участь в роботі відповідних міжнародних, регіональних організацій із захисту прав споживачів, стандартизації, метрології;

120) здійснює державне управління забезпеченням єдності вимірювань в Україні;

121) забезпечує нормативно-правове регулювання у сфері метрології та метрологічної діяльності;

122) організовує проведення фундаментальних досліджень у сфері метрології;

123) забезпечує функціонування національної еталонної бази та готує пропозиції щодо її вдосконалення;

124) розробляє або бере участь у розробленні державних наукових і науково-технічних програм з питань забезпечення єдності вимірювань;

125) розробляє державні науково-технічні програми щодо створення та вдосконалення державних еталонів;

126) координує діяльність щодо забезпечення функціонування та розвитку метрологічної системи України;

127) надає еталонам статус національних еталонів;

128) реєструє національні еталони;

129) визначає вчених зберігачів національних еталонів;

130) здійснює уповноваження на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації;

131) проводить моніторинг відповідності уповноважених наукових метрологічних центрів, метрологічних центрів і повірочних лабораторій вимогам Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність” та приймає рішення щодо анулювання свідоцтва про уповноваження, якщо вони не виконують обов’язки, визначені Законом України “Про метрологію та метрологічну діяльність”;

132) затверджує положення про наукові метрологічні центри;

133) встановлює визначення основних одиниць Міжнародної системи одиниць (SI), назви та визначення похідних одиниць SI, десяткових кратних і частинних від одиниць SI, дозволених позасистемних одиниць, а також їх позначення та правила застосування одиниць вимірювання і правила написання назв та позначень одиниць вимірювання і символів величин;

134) встановлює порядок зберігання та застосування національних еталонів і контролює додержання правил та умов їх зберігання і застосування;

135) затверджує типове положення про метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, органів управління об’єднань підприємств, підприємств, установ та організацій, які виконують роботи у сфері законодавчо регульованої метрології;

136) встановлює порядок ведення реєстру затверджених типів засобів вимірювальної техніки;

137) встановлює міжповірочні інтервали для законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки за категоріями;

138) встановлює порядок проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів, а також норми часу, необхідного для проведення повірки таких засобів;

139) встановлює критерії, яким повинні відповідати уповноважені наукові метрологічні центри, метрологічні центри і повірочні лабораторії;

140) встановлює порядок атестації аудиторів з метрології;

141) веде Державний реєстр наукових метрологічних центрів, метрологічних центрів і повірочних лабораторій, уповноважених на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації;

142) розміщує на своєму офіційному веб-сайті посилання на документи, що містять технічні специфікації, прийняті Міжнародною організацією законодавчої метрології (нормативні документи Міжнародної організації законодавчої метрології), та переліки частин зазначених нормативних документів, відповідність яким надає презумпцію відповідності засобів вимірювальної техніки суттєвим вимогам технічного регламенту щодо засобів вимірювальної техніки, на які поширюються такі частини нормативних документів;”;

8) підпункти 143-145 виключити;

9) підпункт 146 виключити;

10) підпункт 150 викласти в такій редакції:

“150) розробляє в установленому порядку пропозиції щодо адаптації нормативно-правових актів до міжнародних, у тому числі європейських, правил, які визначають вимоги до торговельної діяльності та діяльності у сфері побутових послуг;”.вгору