Документ 386-2003-п, поточна редакція — Редакція від 27.01.2011, підстава - 41-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 26 березня 2003 р. N 386
Київ
Про Порядок безспірного вилучення коштів з місцевих
бюджетів, витрачених на здійснення видатків, кредитування
місцевого бюджету, які мають проводитися з іншого бюджету
{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 41 ( 41-2011-п ) від 26.01.2011 }

{ Строк дії Постанови продовжено на 2004 рік
згідно з Постановою КМ
N 145 ( 145-2004-п ) від 11.02.2004 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 183 ( 183-2005-п ) від 12.03.2005
N 693 ( 693-2010-п ) від 04.08.2010
N 41 ( 41-2011-п ) від 26.01.2011 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок безспірного вилучення коштів з місцевих
бюджетів, витрачених на здійснення видатків, кредитування
місцевого бюджету, які мають проводитися з іншого бюджету
(додається). { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 183
( 183-2005-п ) від 12.03.2005, N 41 ( 41-2011-п ) від 26.01.2011 }
2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд.34

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 березня 2003 р. N 386
ПОРЯДОК
безспірного вилучення коштів з місцевих бюджетів,
витрачених на здійснення видатків, кредитування
місцевого бюджету, які мають проводитися
з іншого бюджету
{ Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 183 ( 183-2005-п ) від 12.03.2005, N 41 ( 41-2011-п ) від
26.01.2011 }
{ У тексті Порядку слова "Державне казначейство" в усіх
відмінках замінено словами "Державна казначейська
служба" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ
N 41 ( 41-2011-п ) від 26.01.2011 }

1. Цей Порядок визначає механізм передбаченого законом
безспірного вилучення коштів з місцевих бюджетів, витрачених на
здійснення видатків, кредитування місцевого бюджету, які
відповідно до Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ) мають
проводитися з іншого бюджету, крім випадків, коли такі видатки
здійснюються за рішенням відповідної місцевої ради за рахунок
вільного залишку бюджетних коштів або перевиконання дохідної
частини загального фонду місцевого бюджету за умови відсутності
заборгованості такого бюджету за захищеними статтями видатків
протягом року на будь-яку дату. { Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 183 ( 183-2005-п ) від
12.03.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 693
( 693-2010-п ) від 04.08.2010, N 41 ( 41-2011-п ) від 26.01.2011 }
2. У разі виявлення посадовими особами органів, уповноважених
на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства,
факту здійснення видатків, кредитування місцевого бюджету, які
мають проводитися з іншого бюджету, складається акт ревізії або
протокол про порушення бюджетного законодавства відповідно до
статті 118 Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ). { Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 41 ( 41-2011-п ) від
26.01.2011 }
3. Один примірник акта ревізії або протоколу про порушення
бюджетного законодавства та висновок щодо необхідності
застосування безспірного вилучення коштів з місцевого бюджету
передаються державним органом, уповноваженим на здійснення
контролю за дотриманням бюджетного законодавства, Мінфіну за
формою та у порядку, ним встановленому. { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 41
( 41-2011-п ) від 26.01.2011 }
4. Мінфін приймає рішення щодо застосування безспірного
вилучення коштів з місцевих бюджетів шляхом:
стягнення коштів з місцевих бюджетів до державного бюджету;
зменшення обсягу трансфертів (дотації вирівнювання) місцевим
бюджетам на відповідну суму. { Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 41
( 41-2011-п ) від 26.01.2011 }
5. Рішення, прийняте згідно з пунктом 4 цього Порядку,
доводиться до Державної казначейської служби, відповідного
місцевого органу виконавчої влади або органу місцевого
самоврядування та відповідного фінансового органу, а також
державного органу, уповноваженого на здійснення контролю за
дотриманням бюджетного законодавства. { Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 41
( 41-2011-п ) від 26.01.2011 }
6. Державна казначейська служба в свою чергу доводить
зазначене рішення територіальному органу Державної казначейської
служби, який здійснює обслуговування відповідного місцевого
бюджету та перерахування міжбюджетних трансфертів.
7. Стягнення коштів з місцевих бюджетів до державного бюджету
здійснюється органами Державної казначейської служби з відповідних
рахунків для обліку коштів загального фонду місцевих бюджетів.
Кошти, стягнуті органами Державної казначейської служби з
місцевих бюджетів, спрямовуються в дохід загального фонду
державного бюджету і відображаються як надходження до нього за
кодом класифікації доходів бюджету 24060300 "Інші надходження".
Проведена операція із стягнення коштів відображається у
звітності про виконання місцевих бюджетів як видатки за кодом
тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів 250404 "Інші
видатки" та кодом економічної класифікації видатків бюджету 1135
"Інші видатки". { Абзац третій пункту 7 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 693 ( 693-2010-п ) від 04.08.2010 }
8. Безспірне вилучення коштів з місцевих бюджетів, витрачених
на здійснення видатків, кредитування місцевого бюджету, які мають
проводитися з іншого бюджету, здійснюється протягом 10 днів з дня
отримання рішення про їх безспірне вилучення незалежно від того, у
якому звітному періоді допущено та/або виявлено це порушення. { Пункт 8 в редакції Постанови КМ N 41 ( 41-2011-п ) від
26.01.2011 }
9. Територіальні органи Державної казначейської служби, що
безпосередньо здійснили стягнення коштів, повідомляють про
проведені операції Мінфін та Державну казначейську службу.
10. Посадові особи органів державної влади, органів влади
Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування,
винні у порушенні бюджетного законодавства, у тому числі цього
Порядку, несуть цивільну, дисциплінарну, адміністративну або
кримінальну відповідальність згідно із законами України.вгору