Про затвердження Державної цільової програми розвитку державної служби на період до 2016 року
Постанова Кабінету Міністрів України; Програма, Паспорт, Заходи від 13.05.2013350
Документ 350-2013-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 20.03.2014, підстава - 71-2014-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 13 травня 2013 р. № 350
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 71 від 05.03.2014}

Про затвердження Державної цільової програми розвитку державної служби на період до 2016 року

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову програму розвитку державної служби на період до 2016 року (далі - Програма), що додається.

2. Міністерству фінансів за поданням Національного агентства з питань державної служби передбачати під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік кошти для виконання визначених Програмою завдань і заходів виходячи з фінансових можливостей державного бюджету.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, іншим державним органам, органам влади Автономної Республіки Крим та їх апарату:

забезпечити виконання Програми у межах бюджетних призначень, встановлених державним бюджетом на відповідний рік;

подавати щороку до 10 лютого Національному агентству з питань державної служби інформацію про стан виконання Програми для її узагальнення та подання до 1 березня Кабінетові Міністрів України і Міністерству економічного розвитку і торгівлі.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 19

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 травня 2013 р. № 350

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
розвитку державної служби на період до 2016 року

Мета Програми

Метою Програми є удосконалення організаційних засад державної служби з урахуванням компетентнісного підходу та формування висококваліфікованого кадрового складу державної служби.

Шляхи і способи розв’язання проблем

На сьогодні головними проблемами створення професійної, політично неупередженої та ефективної державної служби є недостатній рівень застосування сучасних технологій управління людськими ресурсами на державній службі, відсутність цілісної та ефективної процедури управління державною службою в усіх державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим та їх апараті.

Можливі два варіанти розв’язання проблем.

Перший варіант передбачає виконання визначених законодавством, зокрема Законом України від 17 листопада 2011 р. № 4050-VI “Про державну службу”, Стратегією державної кадрової політики на 2012-2020 роки, затвердженою Указом Президента України від 1 лютого 2012 р. № 45, завдань щодо реформування державної служби. Реалізація зазначеного варіанта сприятиме удосконаленню механізму вступу на державну службу та її проходження з урахуванням компетентнісного підходу шляхом визначення рівня знань, умінь та навичок, необхідних для виконання посадових обов’язків державних службовців. Профілі професійної компетентності посад державної служби стануть основою для організації управління людськими ресурсами на державній службі.

Водночас у разі впровадження першого варіанта існує ризик неузгодженості встановлених державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим та їх апаратом вимог до рівня знань, умінь та навичок осіб, що претендують на зайняття посад державної служби, на яких передбачається здійснення подібних функцій, з урахуванням змісту, обсягу і складності виконуваної роботи та рівня відповідальності, а також невиправданого збільшення загальних витрат бюджетних коштів та часових перевитрат через неврахування помилок і недоліків реформування державної служби окремими державними органами, різновекторність виконання завдань щодо впровадження нових засад управління людськими ресурсами на державній службі.

Такий варіант призведе до гальмування реформування державної служби, оскільки не дасть змоги сконцентрувати матеріально-технічні та фінансові ресурси на виконанні відповідних завдань, а також не забезпечить необхідну послідовність у розв’язанні проблем управління людськими ресурсами на державній службі.

Другий, оптимальний варіант передбачає впровадження програмного підходу до управління людськими ресурсами на державній службі на середньострокову перспективу, що дасть змогу:

створити умови для професійного розвитку державних службовців, раціонального добору та розстановки кадрів з урахуванням їх професійних здібностей та особистих якостей;

визначити засади управління персоналом, розвитку державної служби;

залучити додаткові джерела фінансування, не заборонені законодавством.

Реалізація зазначеного варіанта сприятиме впровадженню спеціального інструменту та технологій оцінювання рівня знань, умінь та навичок державних службовців, забезпеченню координації дій виконавців заходів і завдань Програми, зокрема центральних та місцевих органів виконавчої влади, Національної академії державного управління при Президентові України та її регіональних інститутів, вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку фахівців у галузі знань “Державне управління”, міжнародних організацій, які підтримують проведення системних перетворень в Україні.

Виконання Програми здійснюється двома етапами.

На першому етапі (2013-2014 роки) передбачається підготовка та виконання Закону України від 17 листопада 2011 р. № 4050-VI “Про державну службу”, створення системи управління людськими ресурсами на державній службі з урахуванням компетентнісного підходу, впровадження прозорого механізму вступу на державну службу та її проходження, відкритості у роботі органів виконавчої влади.

На другому етапі (2015-2016 роки) передбачається стандартизація та інформаційно-технологічне супроводження кадрових процесів з урахуванням профілів професійної компетентності посад державної служби, посилення інституціональної спроможності служб персоналу державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим та їх апарату щодо стратегічного планування в процесі управління людськими ресурсами на державній службі, розроблення індивідуальних планів професійного розвитку державних службовців та їх просування по службі.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведено у додатку 1.

Завдання і заходи Програми

Завдання і заходи Програми спрямовані на розв’язання проблем розвитку державної служби, удосконалення технологій управління людськими ресурсами на державній службі шляхом:

впровадження механізму, стандартів та процедури управління людськими ресурсами на державній службі, зокрема:

- впровадження профілів професійної компетентності посад державної служби та механізму їх використання під час проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державної служби, оцінювання результатів службової діяльності та просування по службі державних службовців;

- забезпечення зв’язку між результатами оцінювання службової діяльності державних службовців та подальшим проходженням державної служби;

- оновлення змісту діяльності служб персоналу державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим та їх апарату, посилення їх стратегічної ролі;

посилення інституціональної спроможності у системі державної служби, зокрема:

- наукового забезпечення розвитку системи державної служби, визначення методів і механізму модернізації державної служби відповідно до принципів роботи Європейського Союзу;

- посилення інституціональної спроможності служб персоналу державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим та їх апарату;

- надання правової, консультаційної, методичної, організаційної та іншої допомоги державним органам, органам влади Автономної Республіки Крим та їх апарату з питань модернізації державної служби та визначення засад управління людськими ресурсами на державній службі з урахуванням міжнародного досвіду.

Завдання і заходи з виконання Програми визначено у додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу забезпечити:

реформування державної служби у визначені строки, створення умов для подальшого удосконалення державного управління з урахуванням демократичних цінностей і принципів урядування;

реалізацію державної кадрової політики у сфері державної служби, запровадження сучасних технологій управління людськими ресурсами на державній службі з урахуванням компетентнісного підходу;

наукове супроводження реформування державної служби, формування та реалізацію державної політики з використанням кращого міжнародного досвіду;

проведення моніторингу результативності та ефективності реформування державної служби, створення професійної та політично неупередженої державної служби.

Критеріями досягнення результатів є:

покращення рейтингу глобальної конкурентоспроможності України за показником якості державних інституцій не менш як на п’ять позицій до 2016 року (на сьогодні Україна займає 132 позицію);

зменшення плинності кадрів на державній службі на 5 відсотків до кінця 2016 року (на сьогодні такий показник становить 14,3 відсотка);

підвищення рівня професійного розвитку не менш як 35 відсотків державних службовців до кінця 2016 року шляхом самоосвіти та удосконалення професійних знань, умінь та навичок;

залучення молоді до проходження державної служби та збільшення частки спеціалістів віком до 35 років у загальній чисельності державних службовців не менш як на 6 відсотків до 2016 року (на сьогодні такий показник становить 50,2 відсотка);

перехід від переважно застарілих методів управління кадрами до демократичних форм відбору, проведення оцінки результатів службової діяльності та професійного розвитку державних службовців шляхом оволодіння не менш як 50 відсотками працівників служб персоналу державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим та їх апарату сучасними технологіями управління людськими ресурсами на державній службі до кінця 2016 року;

підвищення рівня суспільної підтримки реформування державної служби та довіри громадян до професійної діяльності державних службовців не менш як на 60 відсотків до кінця 2016 року за результатами соціологічних опитувань, які планується проводити починаючи з 2014 року.

Очікувані результати виконання Програми наведено у додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету в межах бюджетних призначень на відповідний рік та інших джерел, не заборонених законодавством.

Орієнтовний обсяг видатків, необхідних для виконання Програми, становить 35868,4 тис. гривень, з них за рахунок коштів державного бюджету - 23927,9 тис. гривень, інших джерел - 11940,5 тис. гривень.

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку.Додаток 1
до Програми

ПАСПОРТ
Державної цільової програми розвитку державної служби на період до 2016 року

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 червня 2012 р. № 411 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 50, ст. 1988).

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 2013 р. № 350.

3. Державний замовник - Нацдержслужба.

4. Керівник Програми - Голова Нацдержслужби.

5. Виконавці заходів Програми - Нацдержслужба, Мінфін, Мінсоцполітики, Міністерство освіти і науки, МОЗ, Держінформнауки, Держстат, Адміністрація Держспецзв’язку, Держкомтелерадіо, ДСЗПД, Національна академія державного управління при Президентові України, Національна академія педагогічних наук (за згодою), вищі навчальні заклади, що здійснюють підготовку фахівців у галузі знань “Державне управління” (за згодою).

6. Строк виконання - 2013-2016 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування:

Джерела фінансування

Обсяг фінансування
(тис. гривень)

У тому числі за роками

2013

2014

2015

2016

Державний бюджет

23927,9

1307,4

7000,9

7533,3

8086,3

Інші джерела

11940,5

2130

2665,5

2445

4700

Усього


35868,4

3437,4

9666,4

9978,3

12786,3
Додаток 2
до Програми

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової програми розвитку державної служби на період до 2016 року

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Джерела фінансування (державний бюджет, інші)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдання, тис. гривень

У тому числі за роками

усього

за роками

2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

1. Впровадження профілів професійної компетентності посад державної служби та механізму їх використання під час проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державної служби, оцінювання результатів службової діяльності та просування по службі державних службовців

кількість обстежених органів

200

50

50

50

50

1) проведення аналізу профілів професійної компетентності посад державної служби, їх взаємозв’язку з посадовими інструкціями та положеннями про структурні підрозділи державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим та їх апарату

Нацдержслужба Національна академія державного управління при Президентові України Національна академія педагогічних наук (за згодою)кількість проаналізованих профілів посад

1600

400

400

400

400

кількість обстежених органів

50


30

20


2) проведення дослідження щодо практики проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державної служби та визначення рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття таких посад, взаємоузгодженості та обґрунтованості вимог до посад державної служби, на яких передбачається здійснення подібних функцій, удосконалення нормативно-правової бази

Нацдержслужба

державний бюджет

178,4


120,7

57,7


кількість осіб, залучених до проведення дослідження

100

60

40

кількість методичних рекомендацій

1

1
3) визначення вимог до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття посад державної служби, а також рівня знань, умінь та навичок державних службовців

Нацдержслужба Національна академія державного управління при Президентові України Національна академія педагогічних наук (за згодою)

державний бюджет

120,7120,7кількість нормативно-правових актів

1


1

інші джерела

940

940

кількість розроблених методик

3


1

2


4) науково-методичне забезпечення професійного розвитку державних службовців без відриву від служби шляхом оволодіння спеціальними знаннями, формування умінь та навичок, необхідних для виконання роботи за певною посадою

Нацдержслужба МОН Національна академія державного управління при Президентові України

державний бюджет

323,5211,5

112
-“-

2


25) науково-методичне забезпечення визначення рівня професійної компетентності державних службовців, формування єдиних критеріїв визначення рівня їх знань, умінь та навичок незалежно від шляхів отримання

-“-

-“-

60,3


60,3кількість розроблених модулів

16


1

5

10

6) розроблення методичних рекомендацій для служб персоналу державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим та їх апарату щодо організації самоосвіти державних службовців, відповідних навчальних модулів з використанням інтерактивних технологій

Нацдержслужба Національна академія державного управління при Президентові України Національна академія педагогічних наук (за згодою)

державний бюджет

4154,8


498,3

1312,5

2344


інші джерела

1050


350

350

350

кількість розроблених програм

27

1

10

16


7) розроблення регіональних програм роботи з талановитою молоддю, у тому числі з тими, хто взяв участь у конкурсі з добору кандидатів до Президентського кадрового резерву “Нова еліта нації”

Нацдержслужба Національна академія державного управління при Президентові України Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністраціїРазом за завданням 1

6827,7

940

1240,8

1952,9

2694

у тому числі

державний бюджет

4837,7


890,8

1602,9

2344


інші джерела

1990

940

350

350

350

2. Забезпечення зв’язку між результатами оцінювання службової діяльності державних службовців та подальшим проходженням державної служби

кількість залучених державних службовців

300


100

100

100

1) проведення соціологічного дослідження (фокус-групи) серед державних службовців різних груп посад з метою удосконалення системи визначення рівня знань, умінь та навичок державного службовця, а також просування по службі

Нацдержслужба

державний бюджет

342,7


146,5

98,1


98,1
2) розроблення та впровадження методики:

кількість органів виконавчої влади, в яких впроваджено методику

71


1

10

60

визначення за кожною посадою державної служби рівня відповідальності, обсягу повноважень і посадових обов’язків, а також оцінювання результатів службової діяльності державних службовців

Нацдержслужба центральні та місцеві органи виконавчої влади

державний бюджет

715,3


522,3

65,2

127,8


інші джерела

740,5


740,5кількість нормативно-правових актів

11


оцінювання морально-психологічного стану державних службовців, його впливу на ефективність службової діяльності та визначення морально-психологічних якостей посадових осіб, необхідних для результативної службової діяльності

Нацдержслужба МОЗ Національна академія державного управління при Президентові України

державний бюджет

770,5
543,5


227

-“-

11


визначення у посадових інструкціях державних службовців критеріїв результативності виконання посадових обов’язків

Нацдержслужба
кількість державних службовців, щодо результатів діяльності яких визначено коефіцієнт трудового внеску

60
60

визначення коефіцієнта трудового внеску державного службовця у результати діяльності структурного підрозділу, органу виконавчої влади

-“-
кількість органів виконавчої влади, в яких проведено дослідження

29
29

виявлення фактів політичної упередженості державних службовців під час виконання службових обов’язків, зокрема таких форм політичної активності, як використання службового становища для передвиборної агітації та суміщення посади державного службовця з посадою в організації з підготовки і проведення виборчої кампанії; визначення механізму відповідальності державних службовців, який, зокрема, гарантував би політичну неупередженість на державній службі, та проведення відповідного соціологічного дослідження

Нацдержслужба

державний бюджет

72,3
72,3

кількість нормативно-правових актів

1

1

Разом за завданням 2

2641,3


1409,3

706,8

525,2

у тому числі

державний бюджет

1900,8


668,8

706,8

525,2

інші джерела

740,5


740,53. Оновлення змісту діяльності служб персоналу державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим та їх апарату, посилення їх стратегічної ролі

кількість нормативно-правових актів

11


1) розроблення та впровадження методики визначення потреби в персоналі органу виконавчої влади з урахуванням вимог до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття посад державної служби

Нацдержслужба Мінфін Мінсоцполітики-“-

11


2) розроблення та затвердження державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим та їх апаратом індивідуальних планів професійного розвитку державних службовців

Нацдержслужба Національна академія державного управління при Президентові України
-“-

1
1

3) розроблення та впровадження методики оцінювання (аудиту) ефективності підвищення рівня професійної компетентності державних службовців

-“-
кількість органів виконавчої влади, в яких затверджено відповідні документи

6010

50

4) впровадження системи управління людськими ресурсами на державній службі, зокрема здійснення заходів щодо:

забезпечення органу виконавчої влади висококваліфікованими кадрами з урахуванням вимог до рівня професійної компетентності державних службовців на кожній посаді

оптимізації чисельності державних службовців з урахуванням віку, категорії, спеціальності, рівня професійної компетентності

забезпечення ефективності витрат, пов’язаних з оплатою праці, заохоченням і забезпеченням соціальних гарантій державних службовців, підвищенням рівня їх професійної компетентності

підвищення рівня професійної компетентності державних службовців та забезпечення їх професійного розвитку, зокрема організації стажування

Нацдержслужба центральні органи виконавчої влади

державний бюджет

1075616,4

458,6

кількість нормативно-правових актів

1
1

5) створення системи проведення моніторингу стану реалізації державної кадрової політики в органах виконавчої влади, у тому числі ефективності проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державної служби та просування по службі

Нацдержслужба

-“-

115,2
115,2

Разом за завданням 3

1190,2616,4

573,8

у тому числі

-“-

1190,2616,4

573,8

4. Наукове забезпечення розвитку системи державної служби, визначення методів і механізму модернізації державної служби відповідно до принципів роботи Європейського Союзу

кількість відомостей

180


10

45

125

1) створення електронної бази даних відомостей про кращий міжнародний досвід у сфері державної служби та визначення засад управління людськими ресурсами на державній службі

Нацдержслужба Національна академія державного управління при Президентові України

державний бюджет

1610


662,3

449,1

498,6кількість нормативно-правових актів

1
1

2) забезпечення розвитку державної служби та її адаптації до стандартів Європейського Союзу шляхом розроблення та затвердження Концепції розвитку наукової діяльності у сфері державної служби

Нацдержслужба МОН Держінформнауки Національна академія державного управління при Президентові України
кількість розпорядчих документів

1
1

3) удосконалення процедури проведення попередньої експертизи дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня у галузі науки “Державне управління” у частині удосконалення вимог щодо забезпечення взаємозв’язку тематики, практичних потреб і стратегічних завдань державних органів, органів влади

Нацдержслужба МОН вищі навчальні заклади, що здійснюють підготовку фахівців у галузі знань “Державне управління” (за згодою)


Автономної Республіки Крим та їх апарату, а також щодо апробації та впровадження наукових результатів

кількість науково-практичних конференцій, симпозіумів, конгресів

11

3

2

3

3

4) проведення науково-практичних конференцій, конгресів, симпозіумів щодо впровадження європейських підходів до управління людськими ресурсами на державній службі

Нацдержслужба Національна академія державного управління при Президентові України

-“-

1643,4

558,9

280,8

382,8

420,9

Разом за завданням 4

3253,4

558,9

943,1

831,9

919,5

у тому числі

-“-

3253,4

558,9

943,1

831,9

919,5

5. Посилення інституціональної спроможності служб персоналу державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим та їх апарату

кількість звітів за підсумками оцінювання

3


1

1

1

1) розроблення методики оцінювання діяльності служб персоналу державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим та їх апарату, кадрового і ресурсного забезпечення та проведення відповідного оцінювання

Нацдержслужба

державний бюджет

848,9


233,1

334,7

281,1


кількість залучених органів виконавчої влади

5328

25

2) розроблення та впровадження методики визначення витрат робочого часу працівників служб персоналу державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим та їх апарату, виявлення втрат робочого часу та причин, що їх зумовили, підготовка пропозицій щодо визначення механізму підвищення ефективності управління робочим часом та зменшення тривалості надурочного часу

-“-

-“-

123,9

98,1


25,8

кількість тренінгів

144

18

28

46

52

3) проведення тренінгів для керівників служб персоналу державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим та їх апарату щодо оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, їх професійного розвитку, методів і прийомів оцінювання

Нацдержслужба Національна академія державного управління при Президентові України

-“-

1734,2

268,3

335,9

538,2

591,8кількість підручників, посібників, довідників

9

1

3

3

2

4) підготовка базових підручників, навчальних посібників, довідників з питань управління людськими ресурсами на державній службі

-“-

державний бюджет

945,9

257

153,8

254,9

280,2


інші джерела

1000

250

250

250

250


обсяг виконаних робіт, відсотків

100


20

60

20

5) створення та впровадження програмних засобів автоматизації процесів управління людськими ресурсами на державній службі, забезпечення захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах, зокрема:

Нацдержслужба Держінформнауки Держстат Адміністрація Держспецзв’язку ДСЗПД

державний бюджет

6300


3050

1600

1650

інші джерела

2350

850

1500

створення веб-порталу управління людськими ресурсами на державній службі, у тому числі ведення обліку державних службовців, вакантних посад, проходження державної служби та супроводження інформаційної бази з кадрових питаньстворення та забезпечення функціонування єдиного веб-ресурсу для розміщення оголошень про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державної службистворення автоматизованої системи визначення рівня професійної компетентності державних службовців
Разом за завданням 5

13302,9

775,3

4872,8

4575,9

3078,9

у тому числі

державний бюджет

9952,9

525,3

3772,8

2825,9

2828,9

інші джерела

3350

250

1100

1750

250

6. Надання правової, консультативної, методичної, організаційної та

кількість публікацій, тис. одиниць

15,5

3,5

3,8

4

4,2

1) інформування громадськості про хід реформування державної служби із залученням друкованих засобів масової інформації

Нацдержслужба Держкомтелерадіо

інші джерела

665

190

195

175

105іншої допомоги державним органам, органам влади Автономної Республіки Крим та їх апарату з питань модернізації державної служби та визначення засад управління людськими ресурсами з урахуванням міжнародного досвіду

кількість осіб, що опитані, тис. осіб

21


7

7

7

2) проведення соціологічних опитувань щодо публічної оцінки реформування державної служби, підвищення рівня професійної компетентності державних службовців та їх неупередженості під час виконання службових обов’язків

Нацдержслужба

державний бюджет

652,9


298,1

177,4

177,4

кількість державних службовців, що опитані, тис. осіб

105

5

3) розроблення методики забезпечення відкритості та прозорості діяльності державних службовців, що передбачатиме, зокрема, анкетування державних службовців стосовно профілів та рівнів професійної компетентності, демократичних цінностей,

-“-

-“-

403,1237,7

165,4


кількість громадян, що опитані,тис. осіб

10

5

5

відносин у колективі, умов праці, а також громадян, які безпосередньо мають взаємовідносини з органами виконавчої влади, щодо ставлення до них з боку державних службовців, можливостейвпливу громадян на формування та реалізацію державної (регіональної) політики; проведення відповідного дослідження та співставлення отриманих результатів

кількість нормативно-правових актів

11


4) удосконалення механізму, стандартів та процедури взаємодії органів виконавчої влади з громадськістю з урахуванням єдиних підходів до планування та організації діяльності органів виконавчої влади, координації їх дій, проведення моніторингу та оцінювання результатів діяльності

Нацдержслужба Держкомтелерадіо
кількість нормативно-правових актів

2

1

15) законодавче та організаційне забезпечення застосування інструментів інституціональної розбудови ЄС Twinning, TAIEX на регіональному рівні

Нацдержслужба

державний бюджет

455,4
146,7

151,8

156,9

кількість залучених місцевих держадміністрацій

34

5

7

10

12


кількість нормативно-правових актів

11


6) оцінювання державного управління в Україні за базовими показниками програми SIGMA у таких сферах, як планування та координація державної політики, адміністративне законодавство та державна служба, державний внутрішній фінансовий контроль, зовнішній аудит, державні закупівлі, управління видатками державного бюджету

Нацдержслужба центральні органи виконавчої влади

інші джерела

3845
3845


кількість оцінювань

1


1
кількість семінарів, засідань за круглим столом

11

4

3

2

2

7) проведення семінарів, засідань за круглим столом з метою формування організаційної культури в органах виконавчої влади, відкритості їх роботи, поширення ефективних методів і форм налагодження взаємовідносин з громадськістю, ведення діалогу з інститутами громадянського суспільства

Нацдержслужба

державний бюджет

1281,5

223,2

280,6

382,5

395,2

інші джерела

1350

750

280

170

150

Разом за завданням 6

8652,9

1163,2

1200,4

1294,4

4994,9

у тому числі

державний бюджет

2792,9

223,2

725,4

949,4

894,9

інші джерела

5860

940

475

345

4100

Разом за Програмою

державний бюджет

23927,9

1307,4

7000,9

7533,3

8086,3

у тому числі

інші джерела

11940,5

2130

2665,5

2445

4700
Додаток 3
до Програми

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової програми розвитку державної служби на період до 2016 року

Найменування завдання

Найменування показників виконання завдання

Значення показників

усього

у тому числі за роками

2013

2014

2015

2016

Впровадження механізму, стандартів та процедури управління людськими ресурсами на державній службі

позиція України у рейтингу глобальної конкурентоспроможності за показником якості державних інституцій


131

130

129

127

зниження рівня плинності кадрів на державній службі, відсотків

5


0,8

2,4

1,8

підвищення рівня професійних знань, умінь та навичок державних службовців відповідно до вимог, визначених у профілях професійної компетентності відповідних посад державної служби, тис. осіб

89


4

25

60

Посилення інституціональної спроможності у системі державної служби

збільшення частки спеціалістів віком до 35 років у загальній чисельності державних службовців, відсотків

6


1,8

1

3,2

оволодіння працівниками служб персоналу державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим та їх апарату сучасними технологіями управління людськими ресурсами на державній службі, осіб

4320

540

840

1380

1560

підвищення рівня довіри громадян до професійної діяльності державних службовців за підсумками проведених соціологічних опитувань, відсотків

60


23

22

15
вгору