Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Угорської Республіки про правила місцевого прикордонного руху
Угорщина, Кабінет Міністрів України; Угода, Міжнародний документ, Перелік від 18.09.2007
Документ 348_072, чинний, поточна редакція — Набрання чинності від 11.01.2008, підстава - v8-47321-08

               Угода 
між Кабінетом Міністрів України
та Урядом Угорської Республіки про правила
місцевого прикордонного руху
{ Угоду затверджено Постановою КМ
N 1316 ( 1316-2007-п ) від 08.11.2007 }

Дата підписання: 18.09.2007 дата затвердження Україною: 08.11.2007 Дата набрання чинності для України: 11.01.2008

Кабінет Міністрів України та Уряд Угорської Республіки
(далі - Договірні Сторони),
зважаючи на постанову Європейського парламенту та Ради ЄС від
20 грудня 2006 року (Regulation (ЕС) N 1931/2006)( 994_919 ), що
встановлює правила місцевого прикордонного руху через зовнішні
сухопутні кордони держав-членів та вносить зміни до положень
Шенгенської конвенції;
зважаючи на постанову Ради ЄС від 21 грудня 2006 року
(Regulation (ЕС) N 1932/2006), яка внесла зміни до постанови Ради
(Regulation (ЕС) N 539/2001) та в якій наведено перелік третіх
країн, громадяни яких під час перетину зовнішніх кордонів
зобов'язані мати візи, а також тих країн, громадян яких звільнено
від цієї вимоги;
погоджуючися з тим, що в інтересах Європейського Союзу
забезпечити неперешкоджання кордонами з його сусідами торгівлі,
соціальному та культурного обмінові або регіональному
співробітництву, а також визнання Європейським Союзом встановлення
для громадян України безвізового режиму пересування як
довгострокової перспективи;
будучи спонуканими бажанням зміцнювати добросусідські
відносини між державами Договірних Сторін відповідно до положень
Договору про основи добросусідства та співробітництва між Україною
і Угорською Республікою від 6 грудня 1991 року, та взаємно
полегшити перетин кордону прикордонними жителями;
вирішили укласти угоду про місцевий прикордонний рух в
інтересах осіб, які проживають біля кордону, і, отже, домовилися
про таке:
Стаття 1
1. Особам, що проживають принаймні три роки постійно (далі -
прикордонні жителі) у населених пунктах уздовж державного кордону,
перелік яких наведено в додатку I до цієї Угоди (далі -
прикордонна зона), дозволяється в'їзд на територію прикордонної
зони та перебування на ній за наявності дозволу на спрощений
перетин кордону (далі - дозвіл), визначення якого наведено в
статті 2, без будь-яких інших додаткових дозволів на території
прикордонної зони держави іншої Договірної Сторони.
2. Положення цієї Угоди поширюються також на подружжя,
неповнолітніх або утримуваних повнолітніх дітей (у тому числі
усиновлених або виховуваних дітей), а також на неповнолітніх дітей
або утримуваних повнолітніх дітей подружжя (у тому числі
усиновлених або виховуваних дітей) особи, зазначеної в пункті 1
цієї статті, навіть якщо вони постійно проживають у прикордонній
зоні менш ніж три роки.
3. Прикордонні жителі підтверджують статус свого постійного
проживання у прикордонній зоні документами, перелік яких наведено
в додатку II до цієї Угоди.
4. Перетин кордону держави іншої Договірної Сторони за
правилами місцевого прикордонного руху, навіть якщо виконано
вимоги, визначені в пунктах 1 та 2, може здійснюватися, лише якщо
прикордонні жителі не вважаються загрозою для громадського
порядку, внутрішньої безпеки, здоров'я населення або міжнародних
відносин держав Договірних Сторін, та, зокрема, якщо до них через
зазначені вище причини не застосовуються будь-яке видворення чи
заборона на в'їзд або перебування.
5. Зазначений у статті 2 дозвіл дає його власнику право на
багаторазовий в'їзд та безперервне перебування протягом максимум
трьох місяців у межах шести місяців у прикордонній зоні держави
іншої Договірної Сторони, зокрема із соціальних, культурних або
сімейних причин, або обґрунтованих економічних причин, які не
вважаються прибутковою діяльністю відповідно до національного
законодавства. Прикордонним жителям, які перетинають кордон на
підставі дозволу, не дозволяється перебувати за межами
прикордонної зони держави іншої Договірної Сторони.
Стаття 2
1. Дозвіл - це спеціальний документ, виданий компетентними
установами держав Договірних Сторін, що містить елементи безпеки й
технічні реквізити, які узгоджуються з відповідними положеннями
Європейського Союзу та національними нормативно-правовими актами
держав Договірних Сторін. Дозвіл дає його власнику право в'їжджати
до визначеної зони, перебувати в ній з визначеною метою та
виїжджати з неї. Дозвіл на спрощений перетин кордону видається
органом країни в'їзду та є чинним принаймні впродовж одного року,
але не більше, ніж п'ять років, проте він не може перевищувати
строку дії проїзного документа.
2. Дозвіл містить:
а) фотографію власника дозволу;
b) ім'я та прізвище, дату народження, громадянство та місце
проживання власника дозволу;
c) назву органу, що оформив дозвіл, дату видачі та строк дії;
d) прикордонну зону, у межах якої власнику дозволу, дозволено
пересуватись;
e) номер (-и) дійсного проїзного документа, що дає право його
власнику перетинати зовнішні кордони;
f) чітке зазначення того, що власнику дозволу не дозволяється
пересуватися за межами прикордонної зони, а також того, що
будь-яке порушення призведе до санкцій, передбачених у статті 3.
3. Дозвіл видається протягом якомога стислого періоду, але не
більше, ніж протягом тридцяти (30) днів з дати подання заяви.
4. Договірні Сторони обмінюються зразками дозволів. Договірні
Сторони невідкладно інформуватимуть одна одну про зміну дозволів
дипломатичними каналами та передають зразки нових дозволів. Дійсні
документи можуть використовуватися до закінчення строку їхньої
дії.
5. Дозвіл на оформляється офіційною мовою держави Договірної
Сторони, що видає документ, а також англійською мовою.
6. Збір за дозвіл складає двадцять (20) євро. Збір за дозвіл
не стягується з таких категорій осіб:
a) інвалідів;
b) пенсіонерів;
c) дітей віком до 18 років та дітей, що знаходяться на
утриманні, віком до 21 року.
7. Детальні правила оформлення дозволу, а також правила
обробки й надання даних, пов'язаних з його оформленням, повинні
бути визначені Договірними Сторонами відповідно до їхніх
національних нормативно-правових актів.
8. Перелік органів, уповноважених приймати заяви про видачу
дозволів, наведено в додатку III до цієї Угоди.
Стаття 3
1. Прикордонні жителі під час свого перебування на території
держави іншої Договірної Сторони на умовах місцевого прикордонного
руху повинні дотримуватися законів і підзаконних актів цієї
держави.
2. Договірні Сторони застосовують санкції, передбачені
національним законодавством їхніх держав, у випадку будь-якого
зловживання, пов'язаного з дозволом. Перелік санкцій, що можуть
бути застосовані Договірними Сторонами у порядку, визначеному
їхнім національним законодавством, викладено в додатку IV до цієї
Угоди. Договірні Сторони дипломатичними каналами інформують одна
одну про зміни в національних нормативно-правових актах, що
стосується санкцій.
Стаття 4
1. Прикордонний житель зобов'язаний без зволікання
поінформувати орган, відповідальний за прикордонний контроль
в'їзду, якщо його (її) дозвіл втрачено, викрадено, пошкоджено або
знищено під час перебування на території держави іншої Договірної
Сторони. Компетентний орган охорони кордону за своїми
реєстраційними даними видає довідку про те, що кордон було
перетнуто на підставі дійсного дозволу. Держави Договірних Сторін
взаємно приймають таку довідку як документ, що надає його власнику
право на перетин їхнього державного кордону для повернення до його
(її) держави проживання. Договірні Сторони повідомляють одна одній
дипломатичними каналами про визначення органів, уповноважених
видавати таку довідку.
2. У випадку, коли загублений дозвіл, виданий однією з держав
Договірних Сторін, знайдено, компетентний орган в якомога коротший
строк надсилає його органові держави іншої Договірної Сторони,
який видав дозвіл.
Стаття 5
1. Прикордонні жителі, які пересуваються на умовах місцевого
прикордонного руху, можуть перетинати кордон держави іншої
Договірної Сторони через прикордонні пункти пропуску, відкриті для
міжнародного пасажирського сполучення, а також через пункти
пропуску, відкриті для місцевого прикордонного руху.
2. Перетин кордону через пропускні пункти, відкриті для
місцевого прикордонного руху, може здійснюватись упродовж часу,
визначеного компетентними органами держав Договірних Сторін.
3. Перелік пропускних пунктів, зазначених у пунктах 1 та 2,
наведено в Угоді між Урядом України і Урядом Угорської Республіки
про пункти пропуску через державний кордон від 26 лютого
1993 року ( 348_318 ).
4. Прикордонні органи держав Договірних Сторін здійснюють
перевірку в пунктах пропуску в'їзду та виїзду прикордонних
жителів, які пересуваються на умовах місцевого прикордонного руху,
відповідно до їхнього національного законодавства, але в дозволі
не проставляється штамп про в'їзд або виїзд.
Стаття 6
1. Договірні Сторони з причин громадської безпеки,
громадського порядку або здоров'я населення можуть частково або
повністю призупинити застосування положень цієї Угоди.
2. Дати початку та завершення застосування заходів,
зазначених у пункті 1, повідомляється дипломатичними каналами без
зволікання.
Стаття 7
Спірні питання, пов'язані з виконанням або тлумаченням
положень цієї Угоди, вирішуватимуться Договірними Сторонами
дипломатичними каналами або шляхом безпосередніх переговорів між
компетентними органами держав Договірних Сторін.
Стаття 8
1. Ця Угода укладається на невизначений строк.
2. Ця Угода набере чинності на тридцятий (30) день з дати
одержання останнього письмового повідомлення про виконання
Договірними Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для
набрання чинності цією Угодою.
3. За взаємною згодою Договірних Сторін до цієї Угоди можуть
бути внесені зміни.
4. Дія цієї Угоди може бути припинена будь-якою з Договірних
Сторін шляхом письмового повідомлення дипломатичними каналами. У
випадку припинення Угода втрачає чинність на шістдесятий (60) день
з дати отримання іншою Договірною Стороною повідомлення про
припинення.
Учинено в м. Ужгороді 18 вересня 2007 року у двох примірниках
українською, угорською та англійською мовами, при цьому всі тексти
є автентичними. У випадку виникнення розбіжностей у тлумаченні
цієї Угоди, переважну силу матиме текст англійською мовою.
За Кабінет Міністрів За Уряд
України Угорської Республіки
(підпис) (підпис)

Додаток I
ПЕРЕЛІК
НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ПРИКОРДОННОЇ ЗОНИ
на території України
Перелік населених пунктів прикордонної зони
на території України
1. Андріївка
2. Анталовці
3. Арданово
4. Астей
5. Бабичі
6. Бадалово
7. Бадів
8. Бакош
9. Балажер
10. Баранинці
11. Барбово
12. Барвінок
13. Баркасово
14. Батрадь
15. Батфа
16. Батьово
17. Бене
18. Бенедиківці
19. Берегово
20. Берегуйфалу
21. Березинка
22. Бистриця
23. Білки
24. Бобовище
25. Богаревиця
26. Боржава
27. Боржавське
28. Боронява
29. Ботар
30. Ботфалва
31. Брестів
32. Брід
33. Бронька
34. Букове
35. Буковинка
36. Буштино
37. Вари
38. Вел.Береги
39. Вел.Бакта
40. Вел.Бийгань
41. Вел.Геївці
42. Вел.Добронь
43. Вел.Ком'яти
44. Вел.Копаня
45. Вел.Лази
46. Вел.Лучки
47. Вел.Паладь
48. Вел.Раковець
49. Вел.Розтока
50. Велятин
51. Вербове
52. Вербовець
53. Вертеп
54. Верх.Визниця
55. Верх.Коропець
56. Верх.Ремети
57. Верхня Солотвина
58. Веряця
59. Вилок
60. Виноградів
61. Вишково
62. Вільхівка
63. Вільховиця
64. Вільшинки
65. Вінкове
66. Вовкове
67. Воловиця
68. Вонігове
69. Ворочово
70. Гайдош
71. Галабор
72. Галоч
73. Гандеровиця
74. Гать
75. Герцівці
76. Гетен
77. Гетиня
78. Геча
79. Глибоке
80. Голубине
81. Горбки
82. Горбок
83. Горінчово
84. Горонглаб
85. Горонда
86. Грабово
87. Гребля
88. Грибівці
89. Гудя
90. Гуняді
91. Гут
92. Гута
93. Данилівка
94. Данилово
95. Демечі
96. Дерцен
97. Дешковиця
98. Дийда
99. Ділок
100. Ділок
101. Довге
102. Довге Поле
103. Домбоки
104. Доробратово
105. Драгиня
106. Драчино
107. Дротинці
108. Дуби
109. Дубино
110. Дубриничі
111. Дубрівка
112. Дубрівка
113. Дунковиця
114. Дусино
115. Дюла
116. Есень
117. Жборівці
118. Жнятино
119. Жуково
120. Заболотне
121. Завбуч
122. Завидово
123. Завосина
124. Загаття
125. Залом
126. Залужжя
127. Запсонь
128. Зарічне
129. Зарічово
130. Заріччя
131. Затисівка
132. Затишне
133. Зняцьово
134. Золотарьово
135. Зубівка
136. Іванівці
137. Івашковиця
138. Іза
139. Ільківці
140. Ільниця
141. Імстичево
142. Ірлява
143. Іршава
144. Кайданово
145. Каллів
146. Кальник
147. Кам'яниця
148. Кам'янське
149. Карачин
150. Карпати
151. Карповтлаш
152. Каштаново
153. Квасово
154. Кендерешів
155. Керецьки
156. Кибляри
157. Кідьош
158. Кінлодь
159. Кінчеш
160. Кіреші
161. Кленовець
162. Климовиця
163. Клочки
164. Ключарки
165. Клячаново
166. Кобалевиця
167. Кольчино
168. Концово
169. Копашново
170. Копинівці
171. Коритняни
172. Королево
173. Косино
174. Косонь
175. Кошельово
176. Крайнє
177. Крайниково
178. Крайня Мартинка
179. Крива
180. Кривий
181. Крите
182. Кузьмино
183. Кучава
184. Кушниця
185. Куштановиця
186. Лавки
187. Лалово
188. Лецовиця
189. Липецька Поляна
190. Липовець
191. Липча
192. Лінці
193. Лісарня
194. Лоза
195. Локіть
196. Лопушанка
197. Лохово
198. Луково
199. Лунка
200. Ляхівці
201. Макарьово
202. Мал.Бийгань
203. Мал.Геївці
204. Мал.Добронь
205. Мал.Копаня
206. Мал.Мартинка
207. Мал.Раковець
208. Мал.Розтока
209. Мале Попово
210. Малі Селменці
211. Матійово
212. Маюрки
213. Медведівці
214. Микулівці
215. Минай
216. Мирча
217. Мідяниця
218. Модьорош
219. Мокра
220. Монастирець
221. Мочола
222. Мужієво
223. Мукачево
224. Нанково
225. Неветленфолу
226. Невицьке
227. Негрово
228. Ниж.Болотне
229. Ниж.Коропець
230. Ниж.Ремети
231. Ниж.Селище
232. Нижнє Солотвино
233. Нов.Давидково
234. Нов.Клинове
235. Нове Село
236. Новобарово
237. Новоселиця
238. Новоселиця
239. Новоселиця
240. Обава
241. Облаз
242. Ожоверх
243. Оклі
244. Оклі Гедь
245. Олександрівка
246. Олешник
247. Онок
248. Оноківці
249. Оріховиця
250. Оросієво
251. Осава
252. Осій
253. Павшино
254. Паладь-Комарівці
255. Палло
256. Пасіка
257. Пастілки
258. Пацканьово
259. Перехрестя
260. Перечин
261. Петрівка
262. Пийтерфолво
263. Підвиноградів
264. Підгірне
265. Підгорб
266. Пістрялово
267. Плав'я
268. Плоскановиця
269. Попово
270. Порошково
271. Посіч
272. Поточок
273. Приборжавське
274. Притисянське
275. Пузняківці
276. Пушкіно
277. Райфаново
278. Раково
279. Ракош
280. Ракошино
281. Ратівці
282. Розівка
283. Рокосово
284. Ромочевиця
285. Росош
286. Ростов'ятиця
287. Руська Долина
288. Руська Кучава
289. Руське
290. Руське Поле
291. Руські Геївці
292. Руські Комарівці
293. Сасово
294. Свалява
295. Свобода
296. Середнє
297. Серне
298. Синяк
299. Сільце
300. Сімер
301. Сімерки
302. Слоповий
303. Смологовиця
304. Собатин
305. Сокирниця
306. Соловка
307. Соломоново
308. Софія
309. Станово
310. Стар.Давидково
311. Стеблівка
312. Сторожниця
313. Страбичово
314. Стрипа
315. Стройне
316. Сусково
317. Суха
318. Сюрте
319. Сюрюк
320. Тарнівці
321. Теково
322. Тийглаш
323. Тисаагтелек
324. Тисаашвань
325. Тисауйфалу
326. Тисобикень
327. Тополин
328. Тросник
329. Тростяниця
330. Туриця
331. Турички
332. Тур'ї-Ремети
333. Тур'я-Бистра
334. Тур'я-Пасіка
335. Тячів
336. Ужгород
337. Фанчиково
338. Фертешолмаш
339. Форголань
340. Форнош
341. Хижа
342. Хмільник
343. Холмець
344. Холмовець
345. Холмок
346. Худльово
347. Хуст
348. Хустець
349. Циганівці
350. Чабанівка
361. Чабин
352. Часлівці
353. Чепа
354. Червеньово
355. Червоне
356. Череївці
357. Черна
358. Черник
359. Чертеж
360. Чертіж
361. Четфалва
362. Чинадійово
363. Чікош-Горонда
364. Чома
365. Чомонин
366. Чоп
367. Чопівці
368. Чорний Потік
369. Чорний Потік
370. Чорнотисів
371. Шаланки
372. Шаян
373. Шенборн
374. Широке
375. Шишлівці
376. Шкуратівці
377. Шом
378. Щасливе
379. Яблунів
380. Яблунівка
381. Яноші
382. Ярок
на території Угорської Республіки
1. Бакталоврантгазо
2. Баторлігет
3. Бенк
4. Берегдоровц
5. Берегшурань
6. Беркес
7. Бестерец
8. Бешеньод
9. Бештерец
10. Бодрогголом
11. Бодроголосі
12. Божво
13. Болшо
14. Боробаш
15. Ботполад
16. Буй
17. Вагашгуто
18. Валлой
19. Вамошоросі
20. Вамошотьо
21. Вашарошномийнь
22. Вілівітань
23. Вішш
24. Войдачко
25. Войо
26. Вошмедьер
27. Гавовенчеллов
28. Гаромгута
29. Гелийнеш
30. Гемже
31. Германсег
32. Герцегкут
33. Гетефейийче
34. Гийберйийн
35. Гийгийнь
36. Годас
37. Горболц
38. Гочалі
39. Гулач
40. Дамовц
41. Дарнов
42. Демечер
43. Диге
44. Домбрад
45. Дьорочке
46. Дьортелек
47. Дьідье
48. Дьіре
49. Дьордьторло
50. Дьулогазо
51. Еперйешке
52. Жорольан
53. Журк
54. Загонь
55. Земплийногард
66. Зойто
57. Ивр
58. Икирітовфілпиш
59. Ібрань
60. Ілк
61. Йанд
62. Йанкмойтіш
63. Йармі
64. Йийке
65. Каллошемйин
66. Канторйаноші
67. Кемече
68. Кенизло
69. Кийк
70. Кийкче
71. Кийршемйийн
72. Килче
73. Кимирив
74. Кішвардо
75. Кішворшань
76. Кішговдош
77. Кішгута
78. Кішномийн
79. Кішор
80. Кішполад
81. Кішрозвадь
82. Кішсекереш
83. Ковачвагаш
84. Комловдтовтфолу
85. Комлошко
86. Коморов
87. Корош
88. Корчо
89. Котай
90. Кочорд
91. Лацочийке
92. Левелек
93. Ловвивпетрі
94. Ловньо
95. Лошкод
96. Манд
97. Мандок
98. Маріаповч
99. Марокпопі
100. Матийсолко
101. Матьуш
102. Мезивлодань
103. Мийгтелек
104. Мийрк
105. Мікогазо
106. Мілото
107. Могошлігет
108. Модь
109. Мокошготіко
110. Набрад
111. Немешборзово
112. Нірпоросньо
113. Нодьворшань
114. Нодьговдош
115. Нодьголас
116. Нодьгуто
117. Нодьдобош
118. Нодьечед
119. Нодьор
120. Нодьрозвадь
121. Нодьсекереш
122. Нопкор
123. Ньірбатор
124. Ньірбогат
125. Ньірбогдань
126. Ньірвошварі
127. Ньірдерж
128. Ньіредьгаза
129. Ньірдьулой
130. Ньірібронь
131. Ньірйаков
132. Ньіркато
133. Ньіркийрч
134. Ньіркорас
135. Ньірливив
136. Ньірмеддьеш
137. Ньірмодо
138. Ньірпорожньо
139. Ньірпіліш
140. Ньірпозонь
141. Ньіртийт
142. Ньіртош
143. Ньіртуро
144. Ньірчасарі
145. Ньірчоголь
146. Овпальі
147. Овфегийртов
148. Олчво
149. Ойок
150. Олчвоопаті
151. Олшовберецкі
152. Олшоврегмец
153. Онорч
154. Оподь
155. Ороньшпаті
156. Палгазо
157. Паньоло
158. Патрого
159. Патьод
160. Пацін
161. Пеньіге
162. Петнегазо
163. Піріче
164. Повчпетрі
165. Поп
166. Попош
167. Порчолмо
168. Пошоб
169. Пустодобош
170. Пустофолу
171. Рамочогазо
172. Раполт
173. Рийвлеаньвар
174. Рийткизберенч
175. Річе
176. Рогод
177. Рожаль
178. Сийкель
179. Соболчбако
180. Соболчверешморт
181. Сомошбеч
182. Сомошкийр
183. Сомошондьолош
184. Сомошсег
185. Сомоштотар
186. Сомошуйлок
187. Сомошшальі
188. Сотмарчеке
189. Такош
190. Тіборшаллаш
191. Тіводор
192. Тісакорад
193. Тісобездийд
194. Тісоберцел
195. Тісобеч
196. Тісовід
197. Тісокеречень
198. Тісоковровд
199. Тісоконьар
200. Тісомодьоровш
201. Тісоодонь
202. Тісорад
203. Тісосентмартон
204. Тісосолко
205. Тісотелек
206. Тісочермель
207. Тісочийче
208. Тістоберег
209. Торньошпалцо
210. Торпо
211. Тужер
212. Туньогмотолц
213. Туріштванді
214. Турріче
215. Тьукод
216. Уйдомбрад
217. Уйкенийз
218. Уро
219. Уско
220. Фабіангазо
221. Фегийрдьормот
222. Фелшивберецкі
223. Фелшиврегмец
224. Фийньешлітке
225. Фізийркойото
226. Фізийрродвань
227. Філешд
228. Філкегазо
229. Філпишдоровц
230. Цийгийньданьад
231. Ціганд
232. Чарода
233. Часлов
234. Чегилд
235. Ченгер
236. Ченгеруйфолу
237. Ченгершіма
238. Чоголц
239. Шарожодань
240. Шарошпоток
241. Шаторолйоуйгей
242. Шейньо
243. Шемйийн
244. Шонкад

Додаток II
ПЕРЕЛІК
ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПОСТІЙНЕ
ПРОЖИВАННЯ В ПРИКОРДОННІЙ ЗОНІ

Україна
Посвідчення особи громадянина України з відміткою
компетентного органу про реєстрацію
Паспорт громадянина України з відміткою компетентного органу
про реєстрацію
Довідка про місце постійного проживання, видана компетентним
органом України
Угорська Республіка
Посвідчення особи (старий вид угорського посвідчення особи)
Адресна картка (додаток до нового виду угорського посвідчення
особи)

Додаток III
ОРГАНИ, УПОВНОВАЖЕНІ ПРИЙМАТИ
ЗАЯВИ ПРО ОФОРМЛЕННЯ ДОЗВОЛІВ
НА СПРОЩЕНИЙ ПЕРЕТИН КОРДОНУ

Україна
Генеральне консульство України в Ніредьгазі
Угорська Республіка
Генеральне консульство Угорської Республіки у м. Ужгород
Відділ Ужгородського Генерального консульства Угорської
Республіки у м. Берегове

Додаток IV
САНКЦІЇ, ЩО МОЖУТЬ БУТИ ЗАСТОСОВАНІ
ДЕРЖАВАМИ ДОГОВІРНИХ СТОРІН ВІДПОВІДНО
ДО ЇХНЬОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Україна
Зобов'язання залишити територію України
Видворення та заборона на в'їзд і перебування
Заборона на в'їзд і перебування
Угорська Республіка
Зобов'язання залишити територію Угорської Республіки
Висилка міграційною службою, а також заборона на в'їзд і
перебування
Заборона на в'їзд і перебування

{ Угоду додано до Постанови КМ N 1316 ( 1316-2007-п ) від
08.11.2007 }вгору