Про затвердження Правил бронювання жилих приміщень в Українській РСР
Постанова Ради Міністрів Української РСР; Правила, Форма типового документа від 09.09.1985342
Документ 342-85-п, поточна редакція — Редакція від 11.10.1993, підстава - 848-93-п

                                                          
П О С Т А Н О В А
РАДИ МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про затвердження Правил бронювання жилих
приміщень в Українській РСР
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Ради
Міністрів УРСР
N 378 ( 378-90-п ) від 21.12.90
Постановою КМ
N 848 ( 848-93-п ) від 11.10.93 )
Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
1. Відповідно до статті 77 Житлового кодексу УРСР ( 5464-10 )
затвердити Правила бронювання жилих приміщень в Українській РСР,
що додаються, та ввести їх у дію з 1 січня 1986 року.

Голова Ради Міністрів УРСР О.ЛЯШКО
Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР К.БОЙКО
м. Київ, 9 вересня 1985 р.,
N 342
Затверджені
постановою Ради Міністрів УРСР
від 9 вересня 1985 р. N 342
ПРАВИЛА
бронювання жилих приміщень в Українській РСР
1. Ці Правила встановлюють єдиний порядок бронювання жилих
приміщень на території Української РСР.
2. Жилі приміщення бронюються за наймачами та членами їх
сімей у будинках державного і громадського житлового фонду:
при направленні на роботу за кордон - на весь час перебування
за кордоном;
при виїзді на роботу в райони Крайньої Півночі і в прирівняні
до них місцевості - на весь час дії трудового договору, а у
випадках, передбачених законодавством Союзу РСР, - на весь час
перебування в районах Крайньої Півночі і в прирівняних до них
місцевостях. Перелік районів Крайньої Півночі і прирівняних до них
місцевостей встановлюється законодавством Союзу РСР;
при виїзді на роботу в трудонедостатню сільську місцевість
- на обумовлений договором строк. ( Пункт 2 доповнено абзацом
четвертим згідно з Постановою Ради Міністрів УРСР N 378
( 378-90-п ) від 21.12.90 )
Законодавством Союзу РСР і Української РСР може бути
передбачено й інші випадки бронювання жилих приміщень.
3. За наймачем або членом його сім'ї бронюється все жиле
приміщення, яке є предметом договору найму, незалежно від того, чи
залишаються там проживати члени сім'ї чи виїжджають разом. В
останньому випадку жиле приміщення бронюється й за членами сім'ї,
що виїжджають.
Особи, які перестали бути членами сім'ї наймача, але
продовжують проживати в займаному жилому приміщенні, мають таке ж
право на бронювання цього приміщення, як наймач та члени його
сім'ї.
4. У разі бронювання жилого приміщення виконавчий комітет
районної, міської, районної в місті Ради народних депутатів за
місцем знаходження приміщення, що бронюється, видає наймачеві або
членові його сім'ї охоронне свідоцтво (броню) за формою, що
додається.
5. Для одержання охоронного свідоцтва (броні) наймачем
(членом його сім'ї) подається заява.
До заяви додаються:
копія трудового договору (при виїзді на роботу за трудовим
договором), а в інших випадках - клопотання відповідного
підприємства, установи, організації;
довідка з місця проживання про склад сім'ї та прописку за
формою, встановленою для квартирного обліку.
Членом сім'ї, який виїжджає до місця роботи особи, що
забронювала жиле приміщення, подається лише заява з зазначенням
номера і дати охоронного свідоцтва (броні), раніше виданого на це
приміщення.
У разі виїзду члена сім'ї до місця роботи особи, що має право
на бронювання жилого приміщення, з якою він раніше разом не
проживав, крім заяви та довідки з місця проживання, ним подаються:
документ, що стверджує сімейні відносини з особою, до якої
він виїжджає;
один з документів, названих в абзаці третьому цього пункту,
про право особи, до якої він виїжджає, на бронювання жилого
приміщення.
6. Охоронне свідоцтво (броня) видається громадянину в двох
примірниках, з яких перший він здає житлово-експлуатаційній
організації під розсписку на другому примірнику, що залишається у
нього.
Охоронне свідоцтво (броня) зберігається в
житлово-експлуатаційній організації як документ суворої звітності.
7. Охоронне свідоцтво (броня) видається на строки,
передбачені пунктом 2 цих Правил.
При наявності підстав охоронне свідоцтво (броня) видається на
новий строк за умови подання заяви з доданням до неї документів,
передбачених пунктом 5 цих Правил.
8. Бронювання жилого приміщення не допускається, якщо до
наймача пред'явлено позов про розірвання чи зміну договору найму
цього приміщення або про визнання ордера недійсним, а також в
інших випадках, передбачених законодавством Союзу РСР і
Української РСР.
Службові жилі приміщення та жила площа в гуртожитках
бронюванню не підлягають.
9. У разі виникнення спору, зв'язаного з видачею охоронного
свідоцтва (броні), питання вирішується в судовому порядку.
10. Охоронне свідоцтво (броня) втрачає чинність по закінченні
строку, на який його було видано, при вибутті громадянина на
постійне проживання до іншого населеного пункту або в інше жиле
приміщення в тому ж населеному пункті, а також у випадках, коли
воно судом анульоване достроково чи визнане недійсним.
11. У період дії охоронного свідоцтва (броні) тимчасово
вісутній наймач та члени його сім'ї зберігають права і несуть
обов'язки за договором найму жилого приміщення.
12. Наймач вправі здати в установленому порядку заброньоване
жиле приміщення в піднайом або поселити в нього тимчасових жильців
у межах строку дії охоронного свідоцтва (броні).
Договір піднайму укладається в письмовій формі з наступною
реєстрацією у житлово-експлуатаційній організації.
Розмір плати за користуванням жилим приміщенням і за
комунальні послуги за договором піднайму встановлюється угодою
сторін, але не може перевищувати розміру квартирної плати, що
сплачується наймачем за надаване приміщення (частину приміщення),
і відповідної частини його витрат по оплаті комунальних послуг.
13. Якщо наймач та члени його сім'ї не повернулись у
заброньоване жиле приміщення протягом шести місяців після
закінчення строку дії броні, договір найму жилого приміщення
відповідно до статті 76 Житлового кодексу УРСР за позовом
наймодавця може бути розірвано в судовому порядку.
14. У передбаченому цими Правилами порядку жилі приміщення
бронюються також за членами сім'ї члена житлово-будівельного
кооперативу (крім членів сім'ї, яким належить право на частину
паєнагромадження, у зв'язку з чим за ними при тимчасовій
відсутності зберігається жиле приміщення), а при наявності згоди
власника - й за членами сім'ї громадянина, якому належить будинок
(частина будинку), квартира на праві приватної власності.
( Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 848
( 848-93-п ) від 11.10.93 )

Додаток
до Правил бронювання жилих приміщень
в Українській РСР

Виконавчий комітет _______________________________________________
Ради народних депутатів __________________________________________
"___" __________________ 19 __ р.
КОРІНЕЦЬ
ОХОРОННОГО СВІДОЦТВА (БРОНІ) N _____
Видане гр. __________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
в тому, що займане ним (нею) жиле приміщення розміром ____________
кв. метрів, яке складається з ____________________________________
кімнат в _________________________________________________________
(окремій, комунальній)
квартирі за адресою ______________________________________________
(населений пункт, вулиця)
будинок N _____, корп. N _____, кв. N _____,
у зв'язку з виїздом ______________________________________________
(куди) __________________________________________________________________
заброньоване за ним та членами його сім'ї, які виїжджають разом з
ним: _____________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
на строк _________________________________________________________
Підстава видачі охоронного свідоцтва (броні): _______________ __________________________________________________________________
Голова виконкому _________________________________________________
Ради народних депутатів __________________________________________
(підпис)
Перший і другий примірника охоронного свідоцтва (броні)
одержав "___" __________________ 19 __ р. _________________
(підпис)

Виконавчий комітет _______________________________________________
Ради народних депутатів __________________________________________
"___" __________________ 19 __ р.
ОХОРОННЕ СВІДОЦТВО (БРОНЯ) N _____
(другий примірник)
Видане гр. _______________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
в тому, що займане ним (нею) жиле приміщення розміром ____________
кв. метрів, яке складається з ____________________________________
кімнат в _________________________________________________________
(окремій, комунальній)
квартирі за адресою ______________________________________________
(населений пункт, вулиця)
будинок N _____, корп. N _____, кв. N _____,
у зв'язку з виїздом ______________________________________________
(куди) __________________________________________________________________
заброньоване за ним та членами його сім'ї, які виїждають разом з
ним: _____________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
на строк _________________________________________________________
Підстава видачі охоронного свідоцтва (броні): _______________ __________________________________________________________________
Голова виконкому _________________________________________________
Ради народних депутатів __________________________________________
(підпис)
Печатка
Перший примірник охоронного свідоцтва (броні) одержаний
житлово-експлуатаційною організацією
"___" __________________ 19 __ р. ________________
(підпис)

Зберігається як документ суворої звітності
Виконавчий комітет _______________________________________________
Ради народних депутатів __________________________________________
"___" __________________ 19 __ р.
ОХОРОННЕ СВІДОЦТВО (БРОНЯ) N _____
(перший примірник)
Видане гр. __________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
в тому, що займане ним (нею) жиле приміщення розміром ____________
кв. метрів, яке складається з ____________________________________
кімнат в _________________________________________________________
(окремій, комунальній)
квартирі за адресою ______________________________________________
(населений пункт, вулиця)
будинок N _____, корп. N _____, кв. N _____,
у зв'язку з виїздом ______________________________________________
(куди) __________________________________________________________________
заброньоване за ним та членами його сім'ї, які виїжджають разом з
ним: _____________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
на строк _________________________________________________________
Підстава видачі охоронного свідоцтва (броні): _______________ __________________________________________________________________
Голова виконкому _________________________________________________
Ради народних депутатів __________________________________________
(підпис)
Печаткавгору