Документ 325/97, поточна редакція — Редакція від 04.02.2010, підстава - 25/2010

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про розширення території
Карпатського біосферного заповідника
{ Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 25/2010 ( 25/2010 ) від 14.01.2010 }

З метою посилення охорони типових та унікальних ландшафтів
Українських Карпат, що мають особливе природоохоронне та наукове
значення, поліпшення умов для проведення наукових досліджень,
фонового моніторингу навколишнього природного середовища, та
сприяння розвитку міжнародного співробітництва з цих питань
п о с т а н о в л я ю:
1. Розширити територію Карпатського біосферного заповідника
за рахунок земель землекористувачів Виноградівського та
Рахівського районів Закарпатської області на 24315 гектарів, з
яких 12006 гектарів передаються заповіднику у постійне
користування, а 12309 гектарів включаються до його складу без
вилучення у землекористувачів (додатки N 1 і N 2). { На часткову зміну статті 1 вилучаються та надаються у постійне
користування заповіднику землі згідно з додатком 2 до Указу
Президента N 25/2010 ( 25/2010 ) від 14.01.2010 }
2. Міністерству охорони навколишнього природного середовища
та ядерної безпеки України за участю Міністерства лісового
господарства України, Державного комітету України по земельних
ресурсах та Закарпатської обласної державної адміністрації
підготувати і подати в шестимісячний строк матеріали для
вирішення відповідно до законодавства питання про вилучення у
землекористувачів 12006 гектарів земель і передачу їх у постійне
користування Карпатському біосферному заповіднику.
3. Кабінету Міністрів України під час доопрацювання проекту
Державного бюджету України на 1997 рік провести відповідний
перерозподіл асигнувань з метою забезпечення утримання
Карпатського біосферного заповідника у нових межах.
4. Міністерству охорони навколишнього природного середовища
та ядерної безпеки України: затвердити у двомісячний строк Положення про Карпатський
біосферний заповідник з урахуванням розширення його території; розробити у 1997-1998 роках за рахунок асигнувань, що
передбачаються Державним бюджетом України на природоохоронні цілі,
і затвердити проект організації території та охорони природних
комплексів Карпатського біосферного заповідника.
5. Змінити відповідно статус ландшафтних заказників
загальнодержавного значення "Кевелівський", "Рогнеска" та
"Свидовецький" у зв'язку з включенням їх територій до складу
земель Карпатського біосферного заповідника.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 11 квітня 1997 року
N 325/97
ДОДАТОК N 1
до Указу Президента України
від 11 квітня 1997 року N 325/97
ПЕРЕЛІК
землекористувачів, землі яких мають бути надані
у постійне користування Карпатському біосферному
заповіднику

—————————————————————————————————————————————————————————————————— | Землекористувачі | Територія |Площа,гектарів| —————————————————————————————————————————————————————————————————— Рахівський район
Акціонерна агроекофірма Квасівської сільської 578
"Гірська" ради
Ясінянської селищної 1325
ради
Великобичківське дер- Ділівської сільської 1514,7
жавне лісомисливське ради
підприємство Косівсько-Полянської 1474
сільської ради
Костилівської сільської 467
ради
Колективне сільськогос- Богданської селищної 752
подарське підприємство ради
"8 Березня"
Колективне сільськогос- Костилівської сільської 381
подарське підприємство ради
"Верховина" Лугівської сільської 605
ради
Рахівської міської ради 309
Колективне сільськогос- Ділівської сільської 953
подарське підприємство ради
"Нове життя"
Рахівське державне лі- Богданської селищної 309,9
согосподарське підприє- ради
мство Квасівської сільської 770
ради
Костилівської сільської 643
ради
Лугівської сільської 250,4
ради
Ясінянське державне лі- Ясінянської селищної 1674
сомисливське підприємс- ради
тво
Всього: 12006

Глава Адміністрації
Президента України Є.КУШНАРЬОВ
ДОДАТОК N 2
до Указу Президента України
від 11 квітня 1997 року N 325/97
ПЕРЕЛІК
землекористувачів, землі яких включаються до
складу Карпатського біосферного заповідника без вилучення

—————————————————————————————————————————————————————————————————— | Землекористувачі | Територія |Площа гектарів| —————————————————————————————————————————————————————————————————— Виноградівський район
Виноградівське державне Виноградівської міської 747
лісогосподарське під- ради
приємство Чорнотисівської сільсь- 176
кої ради
Рахівський район
Великобичківське дер- Ділівської сільської 2183
жавне лісомисливське ради
підприємство Лугівської 41,9
сільської ради
Костилівської сільської 390
ради
Колективне сільськогос- Костилівської сільської 36
подарське підприємство ради
"Верховина" Рахівської міської ради 212
Колективне сільськогос- Ділівської сільської 285,6
подарське підприємство ради
"Нове життя"
Рахівське державне лі- Богданської селищної 1490,5
согосподарське підприє- ради
мство Квасівської сільської 1118
ради
Костилівської сільської 294
ради
Лугівської сільської 1096
ради
Ясінянське державне лі- Ясінянської селищної 4239
сомисливське підприємс- ради
тво
Всього: 12309

Глава Адміністрації
Президента України Є.КУШНАРЬОВвгору